תביעות בגין רכישת מכשיר לייזר להסרת שיער

תביעות בגין רכישת מכשיר לייזר להסרת שיער: רקע עובדתי; גלאקסי הינה חברה פרטית העוסקת בממכר ושיווק מוצרים רפואיים אסתטיים. גלאקסי הינה היבואן והמשווק הבלעדי בישראל של מכשיר הסרת שיער מסוג ESTELUX של חברת Palomer המיוצר בארה"ב (להלן:"המכשיר"). ד"ר X (להלן:"ד"ר X") הינו רופא במקצועו. ביום 9.3.04 התקשר ד"ר X עם גלאקסי בהסכם לרכישת המכשיר בשיטת ליסינג (נספח א' לכתב התביעה). לאחר כשנתיים וחצי ,ביום 10.8.06 , רכש ד"ר X מגלאקסי מכשיר נוסף (להלן:"המכשיר הנוסף"). בגין המכשיר הנוסף מסר ד"ר X 36 המחאות מתועדות. ביום 20.8.06 חתם ד"ר X על כתב ערבות לפיו התחייב ללא תנאי לקיים את כל התחייבויותיו כלפי התובעת בקשר לרכישת המכשיר הנוסף, כי לא יהא רשאי לבטל מכל סיבה שהיא את השיקים שמסר לתובעת בגין רכישת המכשיר הנוסף ששולם באמצעות 36 המחאות מעותדות, וכי התשלום בגין רכישת המכשיר לא תלוי באופן השירות אשר יינתן לו (נספח ד'2 לכתב התביעה המקוצר ת"א 61113/07). בנוסף, רכש ד"ר X ראשים עבור המכשירים מסוג LUXY אף בגינן ניתנו המחאות מעותדות. לאחר ששיקים שד"ר X נתן בגין המכשיר הנוסף חוללו הוגשו התביעות מטעם גלאקסי , האחת תביעה בסדר דין מהיר תא"מ 66855/07 (לאחר שהתקבלה התנגדותו של ד"ר X לביצוע שטר), והשנייה תביעה כספית במסגרת ת"א 61113/07 אשר למעשה פורסת במסגרתה גם את השיקים אשר הוגשו לביצוע במסגרת תיק ההוצל"פ בגינו הוגשה ההתנגדות לביצוע שטר. בשלב מאוחר יותר הגיש ד"ר X את תביעתו נגד גלאקסי במסגרת תיק ת"א 19128/08 לביטול העסקה עם גלאקסי והשבת כל הכספים אשר שולמו על ידו בגין רכישת המכשירים. ומכאן התביעות שבפניי. במסגרת דיון מיום 3.2.08 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ד"ר X ישיב את המכשיר הנוסף (מס' סידורי 13-1244) שנרכש ביום 10.8.06 בתוך 14 יום , כאשר 14 יום לאחר מכן תפקיד גלאקסי בקופת ביהמ"ש ערבות בנקאית/כספי מזומן בסך 103,000 ₪. עוד הוסכם, כי ביהמ"ש ימנה מומחה אשר ישום את ערך המכונה, כאשר 14 יום לאחר קבלתה יוכל ד"ר X להגיש כתב תביעה מתוקן וגאלקסי בהתאם תהא רשאית לתקן את כתב הגנתה. ביום 24.3.10 התקבלה חוות דעתו של מהנדס והשמאי מר יעקב ברוכין (להלן:"מר ברוכין"), אשר בחן את השאלה מהו שוויו של המכשיר הנוסף וקבע כי שווי המכשיר הוא 28,000 ₪. יצוין כי בהבהרה אשר נשלחה למר ברוכין השיב כי ההערכה בחוות הדעת נכונה נכון ליום 3.10.10 , כאשר שווי המכשיר הנוסף נכון ליום הגשת התביעה הינו 30,000 ₪. לאור חוות דעתו של מר ברוכין בדיון מיום 25.3.10 ובהסכמת ב"כ של ד"ר X ,הוקטנה הערבות הבנקאית אשר הפקידה גלאקסי לקופת בית המשפט לסכום של 50,000 ₪. ביום 10.6.10 התקיים בפניי דיון הוכחות במהלכו נחקרו חמישה עדים , מטופלים במרפאה של ד"ר X, אשר הובאו מטעמו, כאשר לאחר חקירתם הגיעו הצדדים להסכמה, אין צורך בהעדתם של עשרות עדים נוספים שתצהיריהם הוגשו או שהוזמנו לביהמ,ש למתן עדות וכי עדות העדים שהעידה תספק ותיוחס לכלל העדים הנוספים. עוד הוסכם, כי ימונה מומחה מטעם בית משפט בתחום העור אשר יבדוק את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. ביום 3.12.12 נתקבלה חוות דעת ע"י מומחית מטעם בית משפט ד"ר שלומית הלחמי (להלן:"ד"ר הלחמי") בתחום רפואת העור. יצוין כי המומחית נתבקשה להודיע לביהמ"ש האם יש לה קשרים עסקיים עם מי מהצדדים טרם עבודתה, כאשר ד"ר הלחמי ציינה כי לא היה לה מעולם קשר כלכלי או מתן ייעוץ בינה לבין חברת פלומר. ביום 25.2.13 נחקרה ד"ר הלחמי על חוות דעתה. טענות הצדדים: טוענת גלאקסי כי ד"ר X התחייב לפרוע את סכום ההמחאות כאמור בקבלות שהוצאו על ידה. טוענת גלאקסי כי מתן הודעת ביטול ההמחאות מטעם ד"ר X מהווים הפרה יסודית של ההסכם לרכישת המכשיר, ולפיכך היא זכאית לסכומי השיקים אשר חוללו ולפרעון מיידי של השיקים אשר טרם הגיע פירעונם. מוסיפה גלאקסי כי אפשרה לד"ר X לרכוש מכשיר חדש וראשים של מכשיר באשראי מתוך הנחה ותנאי מכללא כי ד"ר X יעמוד בתשלומים. מציינת גלאקסי כי בהתאם לכתב הערבות נספח ד' , ויתר ד"ר X על זכותו לבטל את השיקים מכל סיבה שהיא, לרבות בקשר לשירות המכשיר. עוד מציינת גלאקסי כי למרות שד"ר X נתן הוראה לביטול השיקים ממשיך הוא לעשות במכשיר ובראשים שימוש יומיומי, תוך שהוא גובה כספים מלקוחותיו. מנגד טוען ד"ר X כי השיקים בוטלו על ידו ולא שולמו גלאקסי עקב נזקים רבים אשר נגרמו לו ע"י גלאקסי בקשר עם עסקת רכישת המכשיר ורכישת הראשים , כאשר ביטול השיקים שניתנו לגלאקסי על ידו בוטלו במסגרת קיזוז נזקיו. טוען ד"ר X, כי כל העסקה בנוגע לרכישת המכשיר הייתה נגועה במצגים והבטחות שווא מטעם גלאקסי. לטענתו המכשיר נמכר לו כמכשיר אשר יבצע דילול שיער לצמיתות, כאשר בפועל התברר, כי המכשיר אינו ממלא את הייעוד עבורו נרכש. לטענתו, שיעור ניכר מן המטופלים אשר סיימו מחזור של 8 טיפולים חזרו אליו בטענה כי השיער צומח. בעניין זה, מציין ד"ר X כי בחודש מרץ 2007 הודיע משרד הבריאות כי לא קיימת אפשרות של הסרת שיער לצמיתות , דבר אשר עומד בסתירה להצהרת החברה ולמצגים אשר הציגה לה בעת הקנייה. מוסיף ד"ר X וטוען כי גלאקסי גרמה לו לנזקים ניכרים בשל אי עמידתה בתנאי השירות המינימאליים הנדרשים למכשיר כך בניגוד להתחייבותה לא נתנה שירות תוך 24 שעות במקרה של תקלה במכשיר, שירות חשוב שצריך להינתן באופן מיידי ,לאור העובדה כי קיום המרפאה תלוי בתפקודו התקין של המכשיר. כך לטענתו , לאחר ניסיונות ארוכים ליצור קשר עם מנהל גלאקסי עקב אי תקינות המכשיר הגיע מנהל גלאקסי לתקן את המכשיר כשהתברר שהתקלה היא בראש המכשיר , הראש הוחלף בראש אחר, אותו מסר לתיקון חודש קודם לכן והמכשיר חזר לעבוד. במהלך התקופה שהראש היה בתיקון לא ספקה גלאקסי ראש חליפי ועל כן הפסיד בגין אי ביצוע העבודה במכשיר בימי השבתתו. כך טוען ד"ר X כי ביום 5.9.07 הושבת המכשיר פעם נוספת, כשעקב הזלזול של גלאקסי בפעמים הקודמות לא הזמין שירות ממנה אלא פנה לחשמלאי שהחליף את הכבל ועם החלפתו החל לעבוד המכשיר. מציין ד"ר X כי אומנם חתם על הסכם עם גלאקסי כי לא יבטל את השיקים אשר ניתנו לה עם רכישת המכשיר, אלא שהתחייבותו הוגבלה לטענות בגין שירות בתקופת האחריות של המכשיר ומשמדובר בטענות שלא בתקופת האחריות אין למסמך עליו חתם נפקות מעשית. עוד טוען כי התנאים לפיהם אסור לו לבטל את השיקים הינם תנאים מקפחים בחוזה אחיד ודינם להתבטל. טענה נוספת אשר טען ד"ר X הינה כי גלאקסי גובה מחיר מופרז ומופקע עבור הראשים ומנצלת את מעמדה כמונופול, ועל כן נגבו ממנו סכומים ביתר כנגדם הוא בצע את הקיזוז בגין חובו לגלאקסי. דיון ומסקנות: ענייננו בתביעות הדדיות, האחת מטעם גלאקסי בגין אי תשלום עבור המכשיר הנוסף אותו רכש ד"ר X וראשים שנרכשו עבור המכשיר , כשמנגד תביעה של ד"ר X אשר טוען לביטול העסקה והשבת הסכומים אשר שולמו על ידו עבור המכשירים וסכומים נוספים בגין הנזקים אשר נגרמו לו עקב מצגי שווא בקשר עם אותה עסקה לרכישת המכשירים מגלאקסי. למעשה, טענותיו העיקריות של ד"ר X באשר לנזקים שנגרמו לו הינן שתיים: האחת, כי נגרם לו נזק בשל מצג שווא כי המכשיר הינו מדלל שיער לצמיתות , שעה שהתברר כי אין הדבר כך. והשנייה, בשל נזקים אשר נגרמו לו בעקבות השבתה של המכשירים לאחר שהתקלקלו לא אחת, ושעה שגלאקסי לא ספקה את השירות הראוי לתקנם באופן מיידי ומבלי שספקה בתקופת ההשבתה פתרונות חלופיים. במסגרת תצהיר עדות ראשית מטעמו הצהיר ד"ר X כי טיפולי הסרת השיער של המטופלים נבע מחוסר יעילותם של המכשירים וכתוצאה מהעובדה, כי לא הביאו לתוצאה מוחלטת ותמידית של שיער המטופלים , כך שאף המטופלים נפלו קורבנות למצגי השווא של גלאקסי. מציין ד"ר X בתצהירו כי כל הטיפולים נעשו בהתאמה של גוון האור לעוצמה הטיפולית בהתאם למפרט הטכני. לאחר חקירתם של 5 עדים , מטופלים של ד"ר X, שהובאו מטעמו, הסכימו הצדדים כי כי לאחר הטיפולים במרפאתו של ד"ר X שיער המטופלים דולל או הוסר לגמרי, אולם לאחרמכן צמח בחזרה. מכאן כי אין מחלוקת בין הצדדים כי הטיפולים שנעשו ע"י ד"ר X לא צלחו. על מנת לבחון את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים אשר הביאו לאי הצלחת הטיפולים, הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה מוסכם מטעם בית משפט בתחום העור אשר יבדוק את התאמת המכשיר לחוברת ההמלצות של החברה ולמסמכים אשר נמסרו לד"ר X, האם הטיפולים שנעשו בפועל ע"פ טופסי ההסכמה, וכל המצורף אליהם , בוצעו בהתאם להנחיות היצרן ביחס לעוצמה, מספר הטיפולים, סוג הידית וגוון העור, כאשר נדרשה התייחסות לכל אחד מהפרמטרים בנפרד, האם המכשיר נבדק לפי תנאי האקלים בישראל לצורך אישורו, והאם המכשיר תואם את דרישות משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי והמשמעות של התאמת/אי התאמת המכשיר לדרישות אלה. יצוין כי במסגרת הדיון מיום 10.6.10 הסכימו הצדדים כי כל המטופלים החתומים על טופסי ההסכמה אשר הוגשו ע"י ד"ר X, אכן טופלו על ידו, כי מטופלים אלה קיבלו טיפול במכשיר בהתאם למסמכים המפורטים, ביחס למיקום של השיער, למספר הטיפולים ולדרגה שנעשה בה שימוש, כי מי שביצע בפועל את העבודה היו עובדות של ד"ר X החתומות על גבי המסמכים המצורפים לטופסי ההסכמה, וכי ד"ר X הפסיק לנהל את הקליניקה במרץ 2007. טרם אבחן את המקרה שבענייננו, בקצירת האומר אתייחס למעמדה של חוות דעת מומחה מטעם בית משפט . בתא(חי')1436/98 , שמילוביץ זאב נ' אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ, נקבע: ככלל, הנטייה היא שלא לסטות מחוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, בהיעדר טעות בולטת. כך לדוגמה, נאמר בע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002): "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית משפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן..." . עוד על מעמדו של מומחה מטעם בית המשפט ראה, לדוגמה, ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי, פ"ד לט(4) 185, 189 (1985); ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עירית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987); ע"א 821/88 א. לוי קבלני בנין בע"מ נ' שמי את סמי חמוד, פ"ד מד(2) 771, 779 (1990); ע"א 605/88 תבורי בע"מ נ' מעינות הגליל המערבי בע"מ, פ"ד מה(2)1, 11 (1991); ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי, דינים טו 560 (1990); ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563 (1998) והאסמכתאות שם. בענייננו עיון בחוות דעתה של ד"ר הלחמי מגלה חוות דעת מפורטת מאד אשר נותנת מידע מקדים על הביולוגיה של השיער ועל אופן פעולת מכשירי הלייזר, המפרטת את הפרמטרים אשר רלוונטיים להסרת שיער, את פרטי המכשיר, תנאים לתוצאה יעילה של המכשיר , הכוללת ניתוח נתונים אשר נאספו מ-183 תיקים של מטופלים אשר טופלו במרפאתו של ד"ר X תוך התייחסות לתמליל שיחה של ד"ר X עם אחד ממטופליו וכן למסמכים רלוונטיים נוספים אשר צורפו ע"י הצדדים. לאחר שהונחו בפני ד"ר הלחמי המסמכים מטעם הצדדים וביניהם 183 תיקי מטופלים אשר טופלו במרפאתו של ד"ר X, מסקנותיה כאמור בחוות הדעת הינם כדלקמן: "מהנתונים וממחקרים, עולה כי מכשיר ה- EsteLux בצירוף ידית Lux Y מסוגל להסיר/לדלל שיער כאשר מופעל בעוצמות גבוהות.לא הוצגו הוכחות העונות לשאלה, האם המכשיר נתן תוצאות מספקות ללקוחותיו של ד"ר X. ישנן טעויות בהסבר הטיפול, ויש חסרים בתיעוד בתיקים הרפואיים. המכשיר הופעל ברמות נמוכות מהמומלץ על ידי היצרן, והעוצמה לא הוגברה לאורך הטיפולים כמקובל. לא בוצעו מספיק טיפולים להגיע לתוצאות אופטימליות. בהעדר קבלות המתעדות רכישת ידיות, נראה שהידיות המתכלות לא הוחלפו כל 100,000 פולסים על פי הנחיות היצרן, ועל פי כן הופעלו מחוץ לאחריות היצרן". בחקירתה הנגדית של ד"ר הלחמי על חוות דעתה הדגישה שוב ושוב כי כמות הטיפולים הדרושים הינה תלויה בצבע העור, סוג השיער והחלק בגוף ,כאשר אין כל מניעה כי כאמור במדריך למשתמש (נספח א' לתצהירו של ד"ר X) יהיו מקרים בהם 6-8 טיפולים יספקו את התוצאות הרצויות. בעניין זה ציינה כי במסגרת העלון למשתמש לא דובר בהבטחה אלא בהערכה כי לרוב 5-8 טיפולים עשויים להביא לתוצאות הרצויות עבור המטופלים. עוד ציינה כי כאמור בטופס ההסכמה עליו חתמו מטופליו של ד"ר X והוא מהווה בעצם מעין חוזה בין המטופל לרופא כתוב מפורשות כי המשך הטיפולים יהא עד שביעות רצון המטופל. (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 35 שורות 15- 24, עמ' 36 שורות 1- 12). לדברי ד"ר הלחמי על מנת לעשות את חישוב העלויות הנכון למכשיר יש לעשות בו שימוש נכון ,היינו צריך להיות מופעל בעוצמה המתאימה לסוג העור כאמור במדריך למשתמש, מה שלא נעשה במקרה של ד"ר X (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 36 שורות 22- 25). עוד העידה ד"ר הלחמי כי אין לה דרך לדעת את סוג העור אשר היה למטופלים היות ומידע זה לא נרשם באף תיק, עם זאת ציינה כי לא נראה לה הגיוני כי שעה שכאמור בתיקי המטופלים כל הטיפולים נעשו ברמה ממוצעת של 3-4 , כש-רמה 3 לא מומלצת ורמה 4 מתאימה לסוג עור כהה, כי לכל המטופלים היה עור כהה. מכאן כאמור בחוות הדעת , ע"פ הנתונים אשר נאספו כולם מתיקים של מטופלי ד"ר X , עולה המסקנה כי ככל הנראה העוצמה של המכשיר ומספר הטיפולים הנדרש לא הותאמו לצבע השיער ולסוג העור של המטופל כאמור בהוראות היצרן , כאשר ד"ר X לא הביא ראיות לסתור מסקנות אלו, ואף לא סתר אותן בחקירתה הנגדית של ד"ר הלחמי. מחוות הדעת ומעדותה של ד"ר הלחמי אף עולה כי נעשה שימוש בידיות אשר ככל הנראה היה צורך להחליפם עקב שימוש מרובה בהם , ועל כן אף העוצמות במכשיר היו נמוכות. ד"ר הלחמי העידה בחקירתה הנגדית כי הידיות של המכשיר כשירות עד 100,000 פולסים כאשר אחרי 100,000 פולסים האחריות יורדת מהיצרן והעוצמה יורדת לפחות ב-10% במיידי וכן יורדת עם הזמן ועל כן יש צורך להחליף את הידיות בתדירות הנכונה (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 36 שורות 22- 31). היא ציינה בעדותה כי המידע שלאחר 100,000 פולסים מוסרת האחריות של היצרן נמצאת בעלון למשתמש ובמסמכים נוספים אשר ניתן לד"ר X וכי את המידע שאחרי 100,000 פולסים יש ירידה ביעילות ראש קבלה טלפונית בשיחה עם סמנכ"ל השיווק של חברת פלומר עצמה וכי מידע זה אינו מצוי בעלון למשתמש (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 38 שורות 5- 8). סבורני כי שעה שד"ר הלחמי כתבה בחוות דעתה ואף העידה כי המכשיר הנוסף , הוחזר עם ידית אשר היו עליו 450,000 פולסים הרבה מעבר לגבול הבלאי שלו, כי שעה שבעלון למשתמש מצוין כי האחריות היצרן פגה לאחר 100,000 פולסים, ובשים לב להתנהלותו של ד"ר X והתייחסותו לאופן השימוש במכשיר והטיפול שניתן למטופליו , אין משמעות במקרה דנא לכך שעלון למשתמש לא צוין כי העוצמות יורדות לאחר 100,000 פולסים ויותר. מנגד ד"ר X לא הרים את הנטל המוטל על כתפיו להוכיח כי הידיות אשר ניתנו לו כטענתו לא היו תקינות, שלא עקב שימוש שאינו ראוי על ידו או עקב אי החלפתם לאחר שימוש מרובה בהן, כאשר ד"ר הלחמי ציינה בחוות הדעת כי אף אחד מהצדדים לא ספק לה את המידע באשר להחלפת הידיות . מכאן, שעה שכפי שעולה מחוות הדעת ומחקירתה הנגדית של ד"ר הלחמי אשר לא נסתרה , לא נעשה טיפול נכון וראוי במכשיר בעוצמות הראויות ובהתאמה לסוג השיער וסוג העור , לא ניתן לקבל טענות של ד"ר X באשר ליעילותו ולתקינותו של המכשיר, ועל כן לא הייתה כל הצדקה להשבת המכשיר על ידו לידי גלאקסי ואין כל הצדקה לקבלת פיצוי מכוח אי תקינותו או יעילותו . חיזוק למסקנה כי הטיפולים לא צלחו, בין היתר עקב שימוש בעוצמות נמוכות במכשיר, ניתן למצוא בדבריה של ד"ר הלחמי בחקירתה הנגדית , כי כחלק מחקירתה לתיק פנתה לעשרה קולגות בארה"ב ובאירופה בשאלה אם המכשיר יעיל , כאשר כל אלו שהיה להם ניסיון עם המכשיר אמרו פה אחד כי הוא יעיל כאשר משתמשים בו ברמה גבוהה (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 37 שורות 15- 19). באשר לפרסומים העידה ד"ר הלחמי , כי לא הייתה כל הטעייה בפרסומים מטעם גלאקסי , כי האישור אשר התייחס למכשיר מושא התביעות דנא מדבר על ירידה בכמות השיער לצמיתות ולא הסרת שיער לצמיתות וכי המלל הנכון האמור באישור ה- FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי) אשר לא ניתן לשווק מוצר בלעדיו, הוא הפחתת כמות השיער לצמיתות (פרוטוקול דיון מיום 25.2.13 עמ' 39 שורות 5- 26). מר אבי גל (להלן:"מר גל"), הבעלים של גלאקסי הצהיר כי כאשר לקוח קונה את המכשיר הוא מקבל חוברת הפעלה ומוזמן לסמינרים אשר מארגנת גלאקסי בהשתתפות מומחים מחברת פלומר. באשר לד"ר X הצהיר מר גל כי ד"ר X רכש את המכשיר בשיטת ליסינג דהיינו לאחר תקופת שימוש מסוימת במכשיר, לאחר שקבל ממנו הדרכה מלאה בדבר השימוש במכשיר, ולאחר שיזם מפגשים עם ד"ר X על מנת לזמנו לסמינרים והדרכות ע"י מומחה מטעם חברת פלומר, אולם הלה הציג עצמו כמומחה בתחום האסתטיקה וטען כי אין לו מה ללמוד בסמינרים אלה. שוכנעתי כי אכן כדברי מר גל , ד"ר X סבר כי עם הידע אשר ברשותו בנקל יוכל לפתוח קליניקה, כאשר קלות דעת זו הביאה אותו לפעול שלא בהתאם להוראות היצרן, בחוסר מקצועיות, ולשימוש בלתי נכון, יעיל וראוי במכשיר, אשר הביאו לאי הצלחת הטיפולים ולהימשכותם. ד"ר X אף לא הוכיח טענתו כי גלאקסי לא ספקה את השירות הראוי לתקן את המכשירים, אשר כאמור לעיל הושבתו כנראה כתוצאה מאופן השימוש אשר נעשה בו ע"י ד"ר X או מי מעובדיו. מנגד הצהיר מר גל כי בקר מספר רב של פעמים במרפאה של ד"ר X כאשר חלק מהפעמים הנתבע הזמין חלקים מתכלים, ופעמים אחדות על מת לתקן בלאי טבעי במכשיר הנובע מהשימוש הרב שעשה ד"ר X במכשיר. גרסתו של מר גל מתיישבת עם המסקנות והממצאים אשר נכתבו בחוות הדעת של ד"ר הלחמי כאמור לעיל. אוסיף ואומר כי ניתן לראות כי ביום 20.8.06 חתם ד"ר X על כתב ערבות באשר לתשלום עבור המכשיר הנוסף במסגרתו התחייב שלא לבטל את השיקים אשר ניתנו כתשלום עבור רכישת המכשיר מכל סיבה שהיא, כי התחייבות זו אף לא תלויה במתן השירות שיינתן לו. ד"ר X אינו מכחיש כי חתם על כתב הערבות, אולם טוען כי דבריו תקפים לטענות אשר נטענות במסגרת תקופת האחריות של המכשיר. שעה שהשיקים שנמסרו על ידו עבור רכישת המכשיר הינם 36 שיקים דחויים, ושעה שהאחריות של המכשיר הינה תקפה לשנה בלבד, לא ניתן לקבל טענה זו, מה גם כי ההתחייבות כאמור במסמך אינה מסויגת וניתן לראות כי הינה עבור רכישת המכשיר אשר שוב יודגש כי לא הוכחה חוסר תקינותו/יעילותו. מכאן, לאור האמור לעיל, משד"ר X לא הוכיח טענותיו לא באשר למצגי השווא ע"י גלאקסי טרם עסקת רכישת המכשיר ולא באשר לאופן הטיפול במכשירים ע"י גלאקסי אחר רכישתם ולהיפך שוכנעתי כי אופן השימוש במכשיר על ידו היא אשר הביאה לאי הצלחת הטיפולים , לאור הממצאים והמסקנות בחוות דעתה של ד"ר הלחמי אשר מונתה מטעם בית משפט בהסכמת הצדדים ואשר חוות דעתה לא נסתרה ע"י ד"ר X במהלך חקירתה אלא רק חיזקה את המסקנות בחוות הדעת, משלא ראיתי כל סיבה חריגה לסטות מהאמור בחוות הדעת , הנני קובעת כי ביטול השיקים ע"י ד"ר X , נעשה על ידו שלא כדין. אציין כי גם רכישת המכשיר הנוסף כשנתיים וחצי לאחר רכישת המכשיר הראשון מגלאקסי, לאחר שכבר נעשו בו שימוש, יש בו כדי לחזק את טענותיה של גלאקסי. לאור ממצאים אלו, משלא הוכח על ידי ד"ר X כי העסקה נעשתה תוך הצגת מצגי שווא ע"י גלאקסי או כי הייתה הפרה כל שהיא מצד גלאקסי בקיום התחייבויותיה ושעה שהוכח בפניי כי חוסר מקצועיותו של ד"ר X היא אשר הביאה לאי הצלחת הטיפולים , איני רואה מקום להתייחס ליתר טענותיו של ד"ר X. לאור האמור לעיל, הנני קובעת כדלקמן: משתא"מ 66855/07 נבלעת בתביעה הכספית ת"א 6113/07, הנני קובעת כי ד"ר X ישלם לגלאקסי את סכום התביעה הכספית בסך 189,279 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. מסכום זה יקוזז סכום של 30,000 ₪ הוא שווי המכשיר הנוסף אשר הוחזר לידי גלאקסי ונישום בידי השמאי מר ברוכין. תביעה ת"א 19128/08 נגד גלאקסי נדחית. הערבות הבנקאית אשר ניתנה ע"י גלאקסי בסך 50,000 ₪ תושב לידיה. ד"ר X ישלם הוצאות גלאקסי כדין בהתאם לשומה, ושכר טרחת עו"ד בסך 15,000 ₪. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסרת שיער)