הסיבה ל-4 הנזילות שהתגלו בבית שלא נעשה הידוק מספיק בין המחבר לצינור

הסיבה ל-4 הנזילות שהתגלו בבית שלא נעשה הידוק מספיק בין המחבר לצינור עפ"י חוות דעת מומחה בית משפט, הוערכה עלות התיקון וכן ריצוף חדר רחצה והחלפתו מחדש ונקבע, כי רק במידה ולאחר ביצוע התיקון יתגלו בבדיקת לחץ כשלים ו/או נזילות נוספות, יהיה צורך בהחלפת כל מערכת האינסטלציה, לרבות החלפת החיפוי והריצוף פירוק והרכבה מחדש של כלים סניטרים (להלן "העלות הנוספת"). 2. לאור האמור, נקבע בפסק הדין החלקי, כי רק אם התובע יבצע תוך 30 יום את התיקון (החלפת מחבר וחיפוי סביב האינטרפוץ) ויבצע בדיקת לחץ אשר בה ימצאו נזילות נוספות, יינתן פסק דין משלים לעניין חיוב הנתבע גם בעלות הנוספת. 3. לאחר בקשת ארכה לביצוע הבדיקה, הודיע התובע ביום 1.12.13 כי מבדיקות שערך, הרי שלצורך בדיקת הלחץ יש לבצע פעולות רבות שלטענתו לא ניתנות ליישום: לפרק את כל הברזים וכל המערכות בבית המחוברים לרשת המים, לפרק ולהזיז את כל ארונות המטבח והאמבטיות, לסתת את הקיר בכל יציאה של צנרת המים, לחתוך את הצינור הגמיש ולקדד אותו מחדש מכל הפתחים ויציאות המים, להתקין פקק בכל יציאות המים, לבצע את הבדיקה ולאחר מכן לפרק את הפקקים שהותקנו בסוף הבדיקה, כאשר בכל המקומות אשר הותקן פקק, יש לחתוך את הצינור ולקדדו מחדש ואז להתקין או לחבר מחדש את כל מה שנותק והוזז ולבצע תיקונים בקירות ובקרמיקה. 4. בתגובה, הודיע המומחה מטעם בית המשפט, כי אין צורך בכל הפעולות שצויינו: אין צורך לפרק את כל הארונות, אין צורך לסתת קירות ולהרוס את הבית. המומחה הבהיר, כי לצורך ביצוע בדיקת הלחץ, יש לפרק רק אביזרים לרבות ברזים, להרכיב פקקים, לפרק את הדוד ולסגור את מוצא הברזים. המומחה הדגיש, כי מלבד הנזילות שהתגלו לפני כשנתיים, לא היו למיטב ידיעתו נזילות מאז, וכי ניתן להבחין בנזילה אף בטפטוף קל במבט על שעון המים, שכן כל נזילה תגרום לסיבוב השעון. לאור האמור הביע המומחה דעתו כי: "מאחר וכשנתיים לא הייתה נזילה, בדיקת הלחץ כיום מיותרת ותגרור את הצדדים להוצאות מיותרות ואף עשויה לגרום נזק בעת פירוק האביזרים". 5. בתשובה לתגובה זו הודיע התובע, כי הוא דוחה את מסקנות המומחה בדבר העדר הצורך בביצוע כל הפעולות שציין וטען, כי מסקנת המומחה אינה מתאימה לצנרת מהסוג שהותקן בבית התובע. כן דחה התובע את טענות המומחה, כאילו מאחר ולא היו נזילות בשנתיים האחרונות, בדיקת הלחץ מיותרת. לטענת התובע, העובדה שהיו מספר נזילות במהלך השנים 2008-2011 בצירוף תוצאות הבדיקה מצביעים על כשלים של המחברים ולכן רק עניין של זמן עד שמוקדים נוספים יקרסו. למרות האמור, שב התובע וחזר על התנגדותו לביצוע בדיקת הלחץ, אשר לטענתו, עלולה להסב לו נזקים. דיון 6. לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, בפסק הדין החלקי ובטענות הצדדים, שוכנעתי כי לאור המפורט להלן, אין להטיל על הנתבע חיוב נוסף מעבר לחיובו בפסק הדין החלקי וכי לא הוכח בפניי ברמה הנדרשת, כי נגרמו לתובע גם נזקים שעלות תיקונם הוערכה ע"י המומחה כעלות הנוספת. אציין, כי אף פסק הדין החלקי במסגרתו אפשרתי לתובע לבצע את בדיקת הלחץ לאחר נתינתו של אותו פסק דין, ניתן על ידי לפנים משורת הדין, שכן על התובע הנטל להוכיח את תביעתו, לרבות כל רכיביה לעניין הנזק וזאת עוד בטרם ניתן פסק דין בתיק. כבר עם מתן חוות הדעת ב1/12הובהר לתובע ע"י המומחה, כי אם לא יאותרו כשלים או נזילות נוספות, די בתיקון המקומי אותו ציין המומחה. אין ספק שהתובע הבין משמעות קביעה זו שהרי בא כוחו הדגיש במהלך הדיון שהתקיים ביום 2.1.12 את אי הסכמתו של התובע עם קביעות אלו וביקש לשלוח למומחה שאלות הבהרה. בתשובותיו לשאלות ההבהרה לא חזר בו המומחה מקביעתו זו ואף הדגיש כי בביקורו מיום 8.11.11 לא מצא רטיבות פעילה. התובע לא ביקש לחקור את המומחה על קביעותיו המקצועיות, לרבות קביעתו כי כל עוד לא מתגלים כשלים נוספים אין צורך בהחלפת כל מערכת האנסטלציה ואף בחר שלא לבצע את בדיקת הלחץ בטרם ניתן פסק הדין החלקי. למרות זאת ולמרות שעד מתן פסק הדין החלקי, לא טרח התובע כאמור לבצע את התיקון ואת בדיקת הלחץ על מנת להוכיח כי מעבר לכשלים שהתגלו, קיימים כשלים נוספים, מצאתי ליתן לתובע הזדמנות נוספת ולהבהיר לו באופן ברור, כי לצורך פסיקת סכום העלות הנוספת, יש צורך להוכיח את הנזקים נשוא אותה עלות - דהיינו להוכיח כי קיימים כשלים נוספים באמצעות בדיקת הלחץ. 7. לא רק שהתובע לא ניצל הזדמנות זו שניתנה לו בדיעבד, אלא שהתברר עתה- כ-4 חודשים מעת מתן פסק הדין החלקי, כי למעשה התובע מתנגד לעריכת בדיקת הלחץ. אדגיש כי הן לעניין אופי הפעולות שיידרשו לצורך ביצועה של הבדיקה,והן לגופם של דברים ביחס לקביעה כי כל עוד לא אירעו נזילות נוספות ולא התגלו כשלים נוספים אין צורך בהחלפת כל מערכת האנסטלציה, אני מוצאת להעדיף את קביעת המומחה. המדובר במומחה מטעם ביה"מ שהינו מומחה ניטרלי. ההלכה הינה שברגיל יאמץ בית המשפט את ממצאי המומחה שמונה על ידו וזאת כל עוד לא הוטל בהם ספק: "המומחה ממונה לחוות דעתו בעניינים מקצועיים שלבית המשפט אין המומחיות והידע המקצועי לגביהם (אורי גורן ועופר דרורי: "עדויות מומחים-היבטים דיונייים ומהותיים", וכן ראה ע"א 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות 2010: "יחד עם זאת והגם שעדות מומחה, אינה שונה מכל עדות הבאה בפני בית המשפט, יש להניח כי משהחליט בית המשפט למנות מומחה מטעמו בכדי שיביא בפני בית המשפט נתונים מקצועיים רלוונטיים להכרעה בסכסוך שבפניו, יאמץ את ממצאי המומחה בהעדר סיבה משמעותית ובולטת שלא לעשות כן". כאמור, לעניין עצם קביעות המומחה בחוות דעתו, לא ביקש התובע לחקור את המומחה וקביעותיו לא נסתרו. לעניין אופי הפעולות שיידרשו לצורך בדיקת הלחץ, המדובר בטענה בעלמא שהועלתה ע"י התובע ללא כל תימוכין והיא עומדת בניגוד לקביעתו המקצועית של המומחה. המומחה ביקר בדירת התובע ומודע לסוג הצנרת שהותקנה ולפיכך, אין לקבל את טענת התובע כי קביעתו של המומחה ניתנה ביחס לצנרת מסוג אחר. 8. התובע בתשובתו לתגובת המומחה, לא הכחיש את הנחת המומחה ולא טען, כי מלבד הנזילות נשוא פסק הדין, התגלו נזילות נוספות. טענתו של התובע, כי מגיע לו פיצוי בגין העלות הנוספת מתבססת על הנחה, כי מאחר שבעבר התגלו נזילות בהפרשי זמן ארוכים זה מזה, הרי שברור, לטענתו, כי בעתיד יתגלו כשלים נוספים. בית המשפט אינו רשאי להסתמך על בפסיקתו, על הנחות היפותטיות, וניתן לפסוק פיצוי רק בגין נזקים מוכחים. העובדה שהנתבע ביצע התקנה של מספר מחברים אשר לא הידק אותם כנדרש, אינה מעידה כשלעצמה, כי בכל המחברים בבית לא בוצעה התקנה ראויה והמומחה קבע בחוות דעתו המקצועית- אשר לא נסתרה, כאמור, כי כל עוד לא הוכחו כשלים נוספים אין צורך בהחלפת כל מערכת האינסטלציה. מאחר שמלבד הנזילות שצוינו בפסק הדין החלקי, לא הוכח כי התגלו נזילות נוספות, וזאת מאז ההתקנה שבוצעה עוד לפני כ 5 שנים(!!) ומאחר שגם לא הוכח באמצעות בדיקת לחץ כי צפויות נזילות נוספות, הרי לא הוכחו ליקויים נוספים מעבר לאותם ליקויים אשר עלות תיקונם כבר נפסקה במסגרת פסק הדין החלקי. אשוב ואדגיש כי במסגרת פסק הדין החלקי הובהר לתובע מפורשות איזו ראיה עליו להציג כדי להוכיח טענתו (בהתאם לקביעת המומחה-בדיקת לחץ אשר תאתר כשלים או נזילות נוספות). למרות זאת בחר התובע שלא לבצע הבדיקה. בעניין זה אציין כי החזקה הראייתית בדבר הימנעות צד מהבאת ראיה רלוונטית, קובעת, כי אם בעל דין נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היא הייתה פועלת נגדו, ויש בהימנעותו כדי לאשש את גרסת הצד שכנגד (ראה ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מ"ד (4) 595). 9. לאור כל האמור, לא הרים התובע את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח נזקים נוספים בגינם יש צורך להחליף את כל מערכת האינסטלציה, ואינני מקום לפסוק פיצוי מעבר לפיצוי שכבר נפסק בפסק הדין החלקי מיום 31.7.13. נזקי מיםנזילה