זכויות עובדים למענק כספי במקרה של מיזוג חברה

4. על פי הנטען בתביעה, נוכח מצבה הפיננסי של המשיבה, וסיכול השקעות ממשקיעיה, החליט דירקטוריון המשיבה על מכירת אחד מבין שני מותגיה. על רקע זה, בחודש יולי 2012, חתמה המשיבה עם המבקש, כמו גם עם עובדים אחרים במשיבה, על הסכם "carve-out" (להלן גם- ההסכם), וזאת על מנת להגן על העובדים במקרה של פירוק, מיזוג או מכירת המשיבה. בהסכם נקבע, כי ככל שיפוטר המבקש, יהא זכאי לקבל מענק חד פעמי בסכום מסוים, נגזרת של סכום המכירה/מיזוג, וזאת ככל שפיטוריו יחולו במהלך ששת החודשים שקדמו למיזוג/רכישה. 5. במסגרת תביעתו, טען המבקש כי במהלך תקופת העסקתו במשיבה נחתם "הסכם ניהול" בין המשיבה לחברה אמריקאית בשם "פרופרטי מיינדר", אולם הלכה למעשה אין המדובר בהסכם ניהול כי אם בהסכם מיזוג ו/או מכירה, אשר הוסווה תחת הסכם הניהול. המבקש עתר לחייב את המשיבה ליתן חשבונות המפרטים את תקבולי העסקה ופרטיה, במלואם, על מנת שיוכל לתבוע את תשלום הבונוס בגין מיזוג או מכירת המשיבה, בהתאם להסכם ה"carve-out" שנחתם עמו ביולי 2012. כמו כן, עתר המבקש למתן סעד הצהרתי הקובע כי בין המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר" אכן נחתמה עסקת מיזוג/רכישה ולפיכך זכאי הוא למענק כמפורט בסעיף 1 להסכם ה - "carve-out" שנחתם בין הצדדים. כמו כן, עתר המבקש לזכויות שונות הנובעות לטענתו מתקופת עבודתו וסיומה אצל המשיבה, לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, ומענק הסתגלות. 6. לתמיכה בטענתו לפיה התרחשה עסקת מיזוג או רכישה בין המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר", טען המבקש כי בסמוך למינויו לתפקיד נשיא המשיבה, דובר במשיבה על מיזוג בין חברת "פרופרטי מיינדר" למשיבה, וכי משרדי המשיבה הועברו למשרד צמוד לזה של משרדי חברת "פרופרטי מיינדר"; חלק מעובדי המשיבה עברו לעבוד במשרדיה של חברת "פרופרטי מיינדר"; ה-IP הטכנולוגי של המשיבה הועבר לעובדי חברת "פרופרטי מיינדר" בסניף החברה ברוסיה, להמשך תחזוקה ופיתוח. 7. המשיבה הכחישה את הטענה לפיה נחתמה עסקת מיזוג/רכישה בין המשיבה לחברת "פרפורטי מיינדר". המשיבה טענה, כי היא חברת הזנק, אשר לא הניבה רווחים למשקיעיה ונקלעה לקשיים. עוד טענה המשיבה כי מעולם לא התרחש הליך של רכישה מיזוג או פירוק של המשיבה וכי מאז התקופה הרלבנטית ועד למועד כתב ההגנה לא הועבר סכום כלשהו לבעלי המניות של המשיבה. המסגרת הנורמטיבית 8. בהתאם לדין, צדדים להליך משפטי מחויבים לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים למחלוקת הנדונה בהליך, וזאת על מנת להגשים את התכליות של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון מעצם ניהולו "בקלפים גלויים" (תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991; בג"צ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופ' עוז, 14.5.2008; ע"ע 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, 22.12.2005). חובת הגילוי נובעת אף מיחסי האמון שבבסיסם של יחסי העבודה, ומעקרון היסוד של שקיפות (ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, 21.9.2010; להלן - עניין מכתשים). 9. השאלה הראשונה אותה יש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך. המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול - ראשית האם קיימת "זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי" (ההיבט הצר), ושנית מהי מידת תרומתו של הגילוי לקיומו של "דיון יעיל" בהתחשב בכלל נסיבות ההליך (ההיבט הרחב) - לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לו (פסק דינה של השופטת (כתוארה אז) נילי ארד בע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרה אבנצ'יק, מיום 28.3.07; להלן - עניין אבנצ'יק; ע"ע 129/06 טמבור בע"מ - אברהם אלון, מיום 7.5.2006). 10. בהתאם להלכה, ככל שמתקיים מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו, יש לעבור ולבחון האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו, תוך עריכת איזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה (ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, 24.3.2005; ע"ע 19213-07-10 מוחמד ראשד חמאמדה - דורון עובד ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ, 16.11.2010). מלאכת האיזון נעשית על פי אמות מידה של מידתיות (עניין מכתשים), כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה. היינו, ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת -ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ. רנדי בע"מ, מיום 15.10.2008). בית הדין אף רשאי לאזן בין האינטרסים השונים באמצעות פתרונות ביניים (עניין אבנצ'יק). גדר המחלוקת 11. במקרה שלפני, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נוגעת לשאלה האם אכן התקיימה עסקת רכישה/מיזוג בין המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר". 12. במסגרת התצהיר התומך בתגובת המשיבה לבקשה לגילוי מסמכים, הצהירה גב' יעל רזניק-קמר, דירקטור ויו"ר המשיבה, כי "לא היה הליך של מכירה, מיזוג, או פירוק של החברה. זאת ועוד, מאז התקופה הרלבנטית לתביעה ועד היום לא הועבר כל סכום שהוא לבעלי המניות של החברה" (סעיף 12 לתצהיר). עוד הצהירה גב' רזניק, כי "ביום 19.2.14 העבירה החברה את ה -IP שלה יחד עם מניותיה בחברה האמריקאית לקרן הון הסיכון - Teuza-A Fairchild Technology Venture Ltd . ברי כי עסקה זו לא יכולה היתה לצאת לפועל אילו טענת התובע אודות מיזוג שהתרחש בתקופה בה עבד בחברה או בחלוף חצי שנה היתה נכונה" (סעיף 28 לתצהיר). המשיבה אף צירפה לתגובתה העתק מהסכם הניהול שנחתם בינה לבין חברת "פרופרטי מיינדר", וגב' רזניק-קמר הפנתה במסגרת תצהירה להסכם זה. עוד הצהירה גב' רזניק-קמר, כי "לא התקיימה כל עסקת מיזוג ו/או רכישה עם חברת פרופרטי מיינדר". 13. מנגד, המבקש לא הציג ולו ראשית ראייה להוכחת הטענה כי התרחשה עסקת רכישה/מיזוג/מכירה בין המשיבה לבין חברת "פרופרטי מיינדר", להבדיל מהסכם הניהול. 14. על בסיס כל אלה, אפנה לדון בבקשה. דיון והכרעה הבקשה למתן צו לגילוי הפרוטוקולים המלאים של ישיבות דירקטוריון וישיבות בעלי המניות החל מיום 1.1.12 - 15. בשים לב לטענת המשיבה, הנתמכת, כאמור, בתצהירה של דירקטור ויו"ר המשיבה, גב' רזניק-קמר, כי מעולם לא התרחש הליך של מכירה מיזוג או פירוק המשיבה, ונוכח העובדה כי המבקש לא תמך את טענתו לפיה התרחש הליך שכזה (להבדיל, כאמור, מכריתת הסכם ניהול), ולו בראשית ראיה, מספוקני אם האם יש במידע המבוקש כדי לתרום תרומה ממשית לקידום וייעול ההליך, וממילא, דומה כי אין הבקשה ממלאת אחרי מבחן הרלבנטיות. זאת, בפרט בשים לב לכך, כי במסגרת תגובתה לבקשה, ציינה המשיבה כי מסרה למבקש את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 20.2.13, במסגרתה אושרה ההתקשרות עם חברת "פרופרטי מיינדר", באשר למתן שירותי ניהול. יתר הנושאים שאינם קשורים להתקשרות זו, הוסתרו. 16. יתר על כן. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטריון, כוללים, מטבע הדברים, אף מידע סודי או חסוי, והמשיבה אף טענה במפורש כי פרוטוקולים אלה כוללים סודות מסחריים של המשיבה. אף אם אין המדובר בסודות מסחריים של ממש, הרי שממילא אף מידע קונפידנציאלי שאינו עולה כדי סוד מסחרי, הוכר בדין כאינטרס מוגן חסוי, אשר מהווה שיקול כבד משקל כנגד גילויו (ע"ע 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל (27.1.11); ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ. כרמקס בע"מ, פ"ד נא(3) 421 (1997); ע"ע 15/99 אבנר ספקטור - דיירקס אינק, (21.4.2005)). בנסיבות אלה, סבורני כי מתן צו כמבוקש עלול להוות פגיעה באינטרס לגיטימי של המשיבה ושל בעלי מניותיה, המצדיק את מניעת הגילוי. הדברים יפים ונכונים ביתר שאת בנסיבות דכאן, נוכח העובדה שהמבקש עודו עוסק בתחום הדומה לתחום עיסוקה של המשיבה. אינטרס נגדי נוסף, המצדיק מניעת הגילוי הינו ההכבדה הממשית על כתפי המשיבה, הכרוכה במילוי הצו המבוקש, בפרט, משאין הצדקה עניינית כלשהי ליתן צו כאמור. הבקשות לגילוי הסכם נוסף אשר קיים בין חברת "פרופרטי מיינדר" לבין המשיבה, מעבר ל"הסכם הניהול", אשר הומצא על ידי המשיבה; הבקשה לגילוי כל מסמך או רישום המפרט תמורה שהועברה מפרופרטי מיינדר למשיבה ולהיפך; הבקשה לגילוי כל מסמך המפרט סכומים שנתקבלו בידי בעלי המניות של המשיבה כתוצאה מהתקשרות עם חברת פרופרטי מיינדר ו/או כל חברה הקשורה בה ו/או כל גורם אחר - 17. נוכח הצהרת גב' רזניק-קמר כי לא התקבלה בידי בעלי המניות של המשיבה כל תמורה כתוצאה מהתקשרות עם עם חברת "פרופרטי מיינדר" ו/או חברות הקשורות אליה, וכי מעבר להסכם הניהול, לא נחתם בין חברת "פרופרטי מיינדר" למשיבה כל הסכם נוסף, אין לחייב את המשיבה בהמצאת מסמך שאינו מצוי ברשותה. במאמר מוסגר ולמעלה מן הצורך, ייאמר כי בקשה זו זהה למעשה לסעד הסופי המבוקש במסגרת הליך העיקרי - היא התביעה למתן חשבונות, ואף מטעם זה אין להיעתר לבקשה ולחייב את המשיבה למסור מסמכים וחשבונות בשלב מקדמי זה של ההליך, בטרם הוכרעה התובענה לגופה , ובהיעדר ראיות ולו לכאורה להוכחת טענותיו של המבקש. הבקשה לגילוי תכתובות ו/או החלטות דירקטוריון/בעלי מניות בדבר הכוונה למכור ו/או למזג ו/או לבצע שינוי מבני במשיבה ו/או לשנות את מבנה האחזקה בחברת מדיה בוסט ארה"ב ו/או האתר Billy.com החל מיום 1.1.12 - 18. כוונות כשלעצמן, למכור, למזג, או לבצע שינוי מבני במשיבה, או לגייס משקיעים - אינם רלבנטיים להליך, כל עוד לא התגבשו לכדי עסקה מוגמרת. המשיבה הצהירה, כאמור, כי לא נחתם הסכם כלשהו בינה לבין חברת "פרופרטי מיינדר" למעט ההסכם לשירותי ניהול. לפיכך, לא מצאתי כי תכתובות או החלטות דירקטוריון המעידות על כוונות למכור ו/או למזג ו/או לבצע שינוי מבני עשויים לתרום לקידום ההליך או לייעולו, ולפיכך אין הם עונים אחר מבחן הרלבנטיות. יתר על כן. הדרישה לקבלת תכתובות הינה כוללנית וגורפת, וכן אינה מפורטת דיה, ועל פני הדברים, מהווה הכבדה שלא לצורך על המשיבה, ואף עלולה לפגוע בפרטיותה, ככל שהכוונה היא לתכתובות בין המשיבה לגורם שלישי כלשהו, שהמבקש אינו צד להן. לפיכך הבקשה נדחית. הבקשה לגילוי פרוטוקולים של הישיבות בהן נידון ההסכם עם Cenerfield למכירת Consumer Rankings - 19. מסמכים אלה, לא זאת בלבד שלא הובהר על ידי המבקש מהי זיקתם להליך, אלא שנוכח האמור בתצהירה של הגב' רזניק-קמר, אין בהם כדי לתרום תרומה ממשית לקידום ההליך. כמו כן, גילויים עלול להוות הכבדה על המשיבה ואף פגיעה בפרטיותה, בשים לב לעובדה משהמבקש אינו צד להסכם המבוקש בגילוי, ולא נטען כי הוא זכאי לזכויות מכח הסכם זה. כמו כן, פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, הינם, כאמור חסויים, ועשויים לכלול מידע סודי, ואף מטעם זה לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה. הבקשה לגילוי כל מסמך אשר הועבר במסגרת מו"מ בין חברת "פרופרטי מיינדר" למשיבה לרבות זיכרון דברים, תמצית עקרונות /ואו כל תרשומת דיון אחרת 20. לא מצאתי כי הבקשה ממלאת אחר מבחן הרלבנטיות, הן מן הטעם שהמשיבה הצהירה כי מעבר להסכם הניהול לא התגבש הסכם נוסף כלשהו בין המשיבה לבין חברת "פרופרטי מיינדר", והסכם הניהול גולה למבקש, והן מן הטעם שאין רלבנטיות לתוכנו של משא ומתן שלא התגבש לכדי הסכם. יתר על כן. המשיבה הפנתה לסעיףc11 להסכם, ממנו עולה כי האמור בו גובר על כל הסכמה קודמת, ככל שהיתה בין הצדדים, בעל פה או בכתב, ואף מסיבה זו אין המדובר אין המסמכים המבוקשים בגילוי ממלאים אחר מבחן הרלבנטיות. כמו כן, המבקש אינו צד להסכם הניהול בין המשיבה לחברת פרופרטי מיינדר ולא נטען כי הוא זכאי לזכויות מכח הסכם הניהול. גילוי מסמכים שהועברו במסגרת משא ומתן בין המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר", עלול להוות פגיעה באינטרסים לגיטימיים הן של המשיבה והן של חברת "פרופרטי מיינדר", שאינה צד להליך, ואף מסיבה זו, ובשים לב לכך שאין הצדקה עניינית לגילוי המסמכים, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה. הבקשה לגילוי כל מסמך ו/או החלטות דירקטוריון המאשרים חשיפה והעברת ה - IP וידע בעל חשיבות עסקית ומסחרית, לרבות קוד תוכנה ומסמכים פנימיים של המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר" ו/או כל חברה הקשורה בה ו/או כל גורם אחר והבקשה לגילוי כל מסמך לרבות פרוטוקול ו/או החלטה המאשרים העברת הפיתוח של המשיבה לחברת פרופרטי מיינדר ו/או כל גורם אחר - 21. במסגרת כתב ההגנה טענה המשיבה כי השכירה שירותי פיתוח מהחברה הרוסית (סעיף 14 לכתב ההגנה) ושירותי ניהול מחברת "פרופרטי מיינדר" (סעיפים 8-9 לכתב ההגנה) כחלק מצעדי ההתייעלות בהן נקטה. במסגרת תגובתה, הדגישה המשיבה כי מאחר וחברת "פרופרטי מיינדר" העניקה למשיבה שירותי ניהול, ניתנה לה אף הגישה למידע של המשיבה ובכלל זאת לידע בעל חשיבות עסקית-מסחרית. המשיבה הוסיפה וציינה במסגרת תגובתה, כי לא היתה כל העברה של נכסי המשיבה לאורך כל הדרך ועד למכירתם לחברת "תעוזה". המשיבה אף טענה, כאמור, כי ככל שה - IP שלה היה מועבר לחברת "פרופרטי מיינדר", לא היתה המשיבה יכולה להעבירו לחברת "תעוזה", ולדווח על כך לציבור. המשיבה לא חלקה במסגרת תגובתה על העובדה שהתקשרה עם החברה הרוסית לצורך שירותי פיתוח ושירותי ניהול. מנימוקי המשיבה, נוכח הצהרתה כי מעולם לא נחתם בינה ובין גורם שלישי כלשהו הסכם מיזוג ו/או רכישה, ובשים לב לכך כי המשיבה גילתה למבקש את ההסכמים עצמם, סבורני כי אין יסוד לדרישת המבקש לקבלת כל מסמך ופרוטוקולים של דירקטוריון המשיבה בענין זה, מה גם, שגילוי פרוטוקולי ישיבות דירקרטוריון מהווה, כאמור, פגיעה באינטרס לגיטימי של המשיבה ושל בעלי מניותיה. יושם אל לב, כי אף המבקש עצמו טען במסגרת סעיף 9.7 לבקשה כי "חשיפת ידע כה רגיש של המשיבה לחברת פורופטי מיינדר והעברת סודותיה המסחריים והידע הייחודי לה יכולה אף היא להצביע על מיזוג בין החברות", ומכאן שאף המבקש עצמו אינו חולק על היות המידע המבוקש בגילוי סודי וחסוי. הבקשה לגילוי כל מסמך לרבות פרוטוקול ו/או החלטה המאשרים העברת הפיתוח של המשיבה לחברת "פרופרטי מיינדר" ו/או כל גורם אחר והבקשה לגילוי כל מסמך הנוגע למבנה של חברת "פרופרטי מיינדר" לאחר העברת הפיתוח של המשיבה אליה - 22. מאחר וטענת המשיבה כי הפיתוח של המשיבה לא הועבר לחברת "פרופרטי מיינדר", נתמכה בתצהירה של הגב' רזניק, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה, ולהורות לה להמציא מסמך שאינו מצוי בידיה. כמו כן, לא מצאתי מקום לחייב את המשיבה למסור מידע אודות המבנה של חברת "פרופרטי מיינדר", משהאחרונה איננה צד להליך. הבקשה לגילוי רשימה של כל עובדי המשיבה וחברות הבת/אחות שלה, לרבות מועד תחילת העסקתם ומועד עזיבתם את המשיבה החל מינואר 2013 ועד למועד הגשת הבקשה - 23. במסגרת תגובתה לבקשה, לא חלקה המשיבה על כך שמאז ינואר 2013 נקטה בצעדי ייעול והתייעלות, ובתוך כך פוטרו או נטשו חלק מעובדיה. אף במסגרת כתב ההגנה, טענה המשיבה כי נוכח מצבה הכספי החמור, ננקטו הליכי צמצום דרמטיים בסניף הישראלי ובסניף האמריקאי. המשיבה הוסיפה, כי בחודשים האחרונים להעסקתו, היה המבקש העובד היחיד במשיבה, וכי מאז פיטוריו ביוני 2013, לא נשכר עובד אחר במקומו. בנסיבות אלה, ומשממילא אין המשיבה חולקת על כך שמצבת כח האדם שלה צומצמה, לא מצאתי כי יש ברשימה המבוקשת בגילוי כדי לתרום לבירור המחלוקות בתיק. יתר על כן. המשיבה הצהירה, כי אין ברשותה מסמך כמבוקש ולפיכך מקובלת עליי טענתה לפיה חיובה לייצר מסמך שכזה עבור המבקש, חורגת מבקשה לגילוי מסמכים ויש בה כדי להוות הכבדה, בהיעדר הצדקה עניינית לכך. הבקשה לגילוי פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון במסגרתה אושר מימון לימודי המבקש וגילוי כל פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון אשר עסקו בלימודי המבקש והשתתפות המשיבה במימונם- 24. במסגרת תגובתה לבקשה, הודיעה המשיבה כי היא צירפה את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון במסגרתה אושר מימון לימודי המבקש כנספח 2 לכתב ההגנה. המשיבה ציינה, כי יתר המסמכים הרלבנטיים בהקשר זה נשלחו למבקש ואף צורפו לכתב התביעה, ואין בידיה מסמכים רלבנטיים נוספים. משהמסמכים המבוקשים בגילוי הינם רלבנטיים להליך, תפרט המשיבה במסגרת תצהיר ערוך כדין האם יש ברשותה פרוטוקולי ישיבת דירקטוריון נוספים הנוגעים למימון לימודי המבקש, מעבר לאלה שכבר גולו על ידה, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. הבקשה למתן צו המורה למשיבה לגלות מסמכים אשר גולו למבקש באופן חלקי או קטוע - 25. הודעת דוא"ל מיום 19.12.09 מאת מר מטס למבקש - לטענת המשיבה, המדובר בתכתובת דואר אלקטרוני מאת מנכ"ל המשיבה לדירקטריון המשיבה, אשר תוכנה של התכתובת אינו רלבנטי לתובענה. עם זאת, המבקש היה מכותב לתכתובת זו, ולפיכך המדובר בתכתובת המצויה בחזקתו. משהמבקש היה מכותב לתכתובת זו, הגם שלא הוכחה הרלבנטיות של המסמך, תעביר המשיבה למבקש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה העתק התכתובת. ככל שמסמך זה אינו מצוי עוד בידיה, תפרט המבקשת במסגרת תצהיר ערוך כדין מתי יצא מידיה ומה עלה בגורלו. 26. הנספח להסכם למתן שירותי ניהול בין חברת "פרופרטי מיינדר" למשיבה - במסגרת תגובתה, הודיעה המשיבה כי אין מניעה לגלותו, ואף צירפה נספח זה כנספח ד' לתגובה. לפיכך, ההכרעה בבקשה זו מתייתר. 27. מלוא פרוטוקול ישיבת הדירקטריון המאשר את ההתקשרות בין המשיבה לחברת פרופרטי מיינדר - במסגרת תגובתה לבקשה, הודיעה המשיבה כי גילתה רק את חלק הפרוטוקול העוסק בהתקשרות המשיבה עם חברת "פרופרטי מיינדר", וכי החלק שלא גולה עוסק בעניינים אחרים שאינם קשורים למבקש או לתובענה. על מנת לקבל החלטה מושכלת בהקשר זה, תעביר המשיבה במעטפה סגורה את הפרוטוקול המלא, לעיון בית הדין בלבד, תוך סימון החלק שגולה והחלק שלא גולה, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. סיכומו של דבר 28. המשיבה תגיש תצהיר ערוך כדין, תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, במסגרתו תפרט האם יש ברשותה פרוטוקולי ישיבת דירקטוריון הנוגעים למימון לימודי המבקש, מעבר לאלה שכבר גולו על ידה. עד למועד זה, תעביר המשיבה לידי המבקש העתק מהודעת הדואר האלקטרוני מיום 19.12.09 מאת מר מטס למשיבה, לה היה המבקש מכותב. ככל שמסמך זה אינו מצוי עוד בידיה, תפרט המבקשת במסגרת תצהיר ערוך כדין מתי יצא מידיה ומה עלה בגורלו. המשיבה תעביר במעטפה סגורה את פרוטוקול ישיבת הדריקטריון המלא, במסגרתה אושרה ההתקשרות בין המשיבה לחברת פרופרטי מיינדר לעיון בית הדין בלבד, תוך סימון החלק שגולה למבקש והחלק שלא גולה למבקש, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. 29. יתר טענות המבקש - נדחות. 30. מאחר והבקשה נדחתה ברובה המכריע, ובשים לב להיקף הבקשה, ישא המבקש בהוצאות המשיבה בגין בקשה זו בסך של 3,000₪, אשר ישולמו למשיבה בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן ההחלטה ועד לתשלום בפועל, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. דיני חברותמענקזכויות עובדיםמיזוג חברות