לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים: חברת השכרת רכב משמשת "מעין-מבטחת" ומכאן שיש יריבות ישירה בין צד שלישי ובינה. עמד על כך, למשל, בית המשפט המחוזי בבר"ע 3057/05 (מחוזי ת"א) בסט קאר חברה להשכרת רכב נ' דגן עופר (מיום 6.12.06): "על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברת השכרה; חברות השכרה שעיסוקן בהשכרת רכב מודעות לכך שלעתים השוכר שגרם נזק לרכב השכור או לצד שלישי אינו ניתן לאיתור. לפיכך, מחובתן לבטח עצמן מפני מקרים מסוג זה, שהרי כבעלים של הרכב הן אחראיות לכל נזק שנגרם באמצעותו ... חברות השכרה חייבות, עפ"י דין לבטח רכב שמושכר על ידן. הפרת חובה זו מהווה הפרת חובה חקוקה המקימה חבות בנזיקין, שחלה מכוח סעיפים 19(7) ו- 40(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה - 1985 (להלן: "צו הפיקוח"), ומכוח הוראת המפקח על התעבורה מיום 1/3/89 שקבע במפורש כי חברת השכרה, להבדיל מבעלים של רכב לשימוש עצמי, מחויבת בביטוח צד שלישי גם לנזקי רכוש. זאת ועוד, סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א - 1981 מטיל על חברת השכרה חבות ישירה כלפי צד שלישי, גם אם לא ביטחה עצמה, במקרה בו לא אותר הנהג..." . בתי המשפט עמדו לעיתים גם על אחריותה המשולבת של חברת השכרת רכב, הן מכח היותה הבעלים, ומעין -מבטחת, והן מכח היותה מתירת השימוש ברכב (ראו למשל ת"ק 1471/06 (חי) ביסקר הלנה נ' דן רכב ותחבורה בע"מ, מיום 20.8.06, פורסם במאגרים). מקורות נוספים להטלת אחריות מצאו בתי המשפט בעוולת הרשלנות. כך למשך נקבע כי חברת ההשכרה אשר מתרשלת באי קבלת פקדונות וערובות מתאימים בזמן השכרת רכב ובאי עריכת ביטוח מתאים, אחראית מכח עוולת הרשלנות, (ראו למשל ת.א. 165156/02 אילון חברה לביטוח ואח' נ' בסט קאר חברה לשירותי רכבים בע"מ). לעיתים חייבו בתי המשפט את חברת ההשכרה לאחר שמצאו שחוזה ההשכרה הינו חוזה לטובת צד שלישי, וזאת מקום שחוזה ההשכרה כולל כיסוי ביטוחי (ראו למשל ת.א. 6969/01 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' יזרעאלוב אשר ואח'). הנה כי כן, הפסיקה קבעה כי לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מנזקים שגרמו רכביהן כאשר אחריות זו מבוססת על מישורים משפטיים שונים, כמובא לעיל (ראו גם עדי סומך, תאונות פח ושיבוב רכב, הוצאת נבו 2013, המציין בעמ' 409 כי חרף מחלוקת הפוסקים בעניין, יש יתרון פסיקתי כמותי לטובת ייחוס אחריות לטובת הגורסים כי יש לייחס לחברות ההשכרה מעמד של מעין - מבטחות).רכבפיצוייםתאונת דרכיםשכירותהשכרת רכב