תביעה להחזרת כספים

בכתב התביעה מבקש התובע לחייב הנתבעים, להשיב לו הסך של 3,000 ₪, אשר שולמו על ידו בנסיבות, כפי שיובאו להלן ולהצדקת דרישה זו, מעלה התובע את הטענות העיקריות הבאות: א. א) בחודש אוגוסט 2012 התקשר התובע עם מר סמי איברהים (להלן: "מר סמי") שהוא מטעם הנתבעת ו/או אחת העמותות המנוהלות על ידה, לעבודות גינון בבית התובע ובין היתר סוכם, שסמי ישתול בגינה מספר עצים בוגרים גבוהים וכן עץ זית בוגר שעלותו לבד כ-3,000 ₪. בהתאם לסיכום זה, נסע התובע ובחר את העצים ועבור העצים שילם בשיק ע"ס 3,000 ₪, אשר נשלח בדואר ישירות לנתבעת ולטובת הנתבעת. ב) למרות שהתובע שילם את מלוא התשלום עבור העצים - לא סופק אף אחד מהעצים ובכך, טוען התובע, שבעצם לא ניתנה כל תמורה בעד הסכום ששילם ובנוסף לכך, יצרו מר סמי והנתבעת כלפי התובע, מצג - במעשה או במחדל, באמירה או בהתנהגות- לפיו סמי פועל מטעמה של הנתבעת. ב. א) עוד טוען התובע, שבינו ובין הנתבעת לא היה כל קשר אחר - לא ישיר ולא עקיף- ולכן לא הייתה לתובע סיבה להעביר התשלום הנ"ל לנתבעת אלא עבור אותם עצים עליהם סיכם עם סמי ומשלא ניתנה תמורה לסכום ששילם - לא הייתה זכאית הנתבעת להציג השיק לפירעון ולהתעשר על ידי כך שלא כדין. 3. הנתבעת סבורה, שיש למחוק התביעה נגדה, שכן היא שורבבה בתביעה זו ללא בסיס וללא שום הסבר ובאשר ליתר הנתבעים נטען, שיש לדחות נגדם את התביעה, תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א. א) הנתבעת מאוגדת כעוסק מורשה ע"ש מר שושן ומנוהלת בפועל על ידו מבחינה כספית ומקצועית ומר רמי זמיר, מנהלה המקצועי אשר התנהל בכל האמור לתביעה זו מול התובע (להלן:"מר זמיר"). הנתבעת מעולם לא התקשרה בשום עניין ודבר עם התובע והנתבעת מנהלת מאות עמותות במובן של ניהול ספרים וניירת לא במובן יום יומי או במובן של שירות גננות, שכן הנתבעת מעולם לא עסקה בשירותי גננות ומעולם לא פגשה את התובע וגם התובע מודה מפורשות, שמעולם לא התקשר עם הנתבעת. ב) התובע התקשר עם מר סמי, אך לא הייתה לתובע התקשרות עסקית עם הנתבעת בענייני גננות או בכל עניין אחר. עוד נטען על ידי הנתבעת, שמר סמי אינו מטעם הנתבעת. הנתבעת אינה מכחישה קבלת השיק הנ"ל ופירעונו, אך השיק התקבל לא מכח התקשרות ישירה עם התובע אלא כשיק מוסב מלקוחות שלה- שהם הנתבע 2 מר יוסף ארבטר (להלן:" מר ארבטר") והעמותה להצלת בעלי חיים בישראל (להלן:"העמותה"). ב. עוד טוענת הנתבעת, שהשיק נמסר כשיק "בלנקו", כאשר שם המוטב לא היה כתוב עליו ולכן, קיבלה הנתבעת את השיק כדין בתמורה לשירותים שסיפקה למר ארבטר ולעמותה לשביעות רצונם המלא, העסקה נרשמה כדין בספרי הנתבעת ודווחה כדין ולכן, לאור הטענות המועלות על ידי הנתבעת, מבקשת היא לדחות את תביעת התובע. 4. א. א) למרות שהתובע, טען בבית המשפט, שהמצב הוא מאד פשוט, אין אנוכי תמים דעים עמו, משום שמעיון בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים עולה, שאין העניין הנדון בתיק זה פשוט כלל וכלל. התובע, שהינו עו"ד במקצועו, ראה את העניין פשוט, משום שטענתו העיקרית היא, שהשיק נפרע מבלי לקבל תמורה כלשהי ולכן, משלא קיבל תמורה- על הנתבעים להשיב לו את הסכום הנקוב בשיק. (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 12- 16). אם רק אלו היו פני הדברים- העניין באמת היה פשוט. ב) צר לי, שצד מן הצדדים לא ראה עניין זה, כפי שהוא צריך להראות במסגרת הוראות פקודת השטרות (נוסח חדש) (להלן:"הפקודה"), שכן גם אם עסקינן בטענת "כשלון תמורה מלא", עדיין יש לבדוק מה מעמדה של הנתבעת, אשר אינה מכחישה, שהיא אכן פרעה את השיק, אך גם טוענת כיצד הגיע השיק לידיה וכיצד היא פרעה את השיק תחת מתן תמורה בעדו. ב. א) למעשה, כפי שעולה מטענותיו של התובע בכתב התביעה, הוא עצמו אומר שהקשר הישיר שלו לביצוע עבודות גינון בביתו, היה עם מר סמי, אשר לדעתו הגיע מטעם הנתבעת ו/או אחת העמותות המנוהלות על ידה, אך הנתבעת טוענת, שמר סמי הנ"ל אינו מטעמה והנתבעת עצמה לא עסקה בשירותי גננות ואין לה כל קשר לעצים. (ראה בסעיף 2 לכתב התביעה וראה סעיפים 11, 14 ו-19 לכתב ההגנה המתוקן). ב) התובע הגיש את תביעתו נגד 3 נתבעים, כאשר את מירב העובדות הרלוונטיות מייחס התובע לנתבעת, דהיינו, התובע טוען, שהוא שילם בעד העצים בשיק הנ"ל לטובת הנתבעת, הנתבעת קיבלה מהתובע סך של 3,000 ₪ מבלי לספק כל תמורה - לא במישרין ולא בעקיפין (סעיפים 4- 6 לכתב התביעה) ואת עיקר טענתו בדבר פירעון השיק מייחס התובע לנתבעת ולכן, לא מצאתי מה טעם ומה עילת תביעה יש לו לתובע כנגד שני הנתבעים האחרים, קרי: מר ארבטר והעמותה. ג. נשאלת השאלה, אם ההתקשרות הראשונית הייתה בין מר סמי ובין התובע, התובע מסר למר סמי את השיק הנ"ל ואם התובע טוען: "הנתבעת מס' 1 וסמי, ביחד וכל אחד מהם לחוד, יצרו כלפי התובע, במעשה או במחדל, באמירה או בהתנהגות מצג לפיו סמי פועל מטעמה של הנתבעת (סעיף 7 לכתב התביעה) - מדוע לא תבע התובע ישירות את מר סמי ומדוע העדיף לתבוע רק הנתבעים הרשומים בכותרת התביעה? תשובה לשאלה זו לא ניתנה - לא בכתב התביעה וגם לא במהלך הדיון בבית המשפט. 5. לאור האמור לעיל ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, הגעתי למסקנה, שיש לקבל את תביעת התובע נגד הנתבעים - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה, יש למחוק אותה מכתב התביעה משום ששורבבה בתביעה ללא כל בסיס וללא שום הסבר. המרכז לניהול עמותות לא שורבבה לתביעה זו ללא בסיס, משום שהבסיס למעורבותה של העמותה נובע משיק שניתן לפקודתה - שיק שזמן פירעונו 27.8.12, שנחתם על ידי התובע ע"ס 3,000 ₪ ואשר נפרע על ידי העמותה ונרשם ב-"כרטסת הנהלת חשבונות" של העמותה. (ראה המסמכים הרלוונטיים שצורפו לכתב ההגנה). ב) הנתבעת טוענת, שהתובע מסר השיק למר סמי כשיק "בלנקו", כאשר שם המוטב לא היה כתוב עליו. התובע מכחיש טענה זו והציג בפני בית המשפט צילום השיק וטען, שהוא בעצמו רשם את שם המוטב. איני מקבל טענת הנתבעת, שהשיק ניתן כשיק "בלנקו" ואני מאמין לתובע, שהוא זה אשר רשם השיק לפקודת:" המרכז לניהול עמותות". התובע העיד בבית המשפט שהן שמו של המוטב והן סכום השיק נכתב על ידו ואני מקבל טענה זו, שכן גם ממבט על פני הכתוב ניתן לראות, שאין שוני מהותי בין הכתוב על פני השיק. ג) בכתב ההגנה המקורי, שהגישה הנתבעת, לא ציינה כלל עובדה זו, שהשיק נמסר "בלנקו", אלא נכתב שהיא קיבלה את השיק ממר ארבטר. (ראה סעיף 13 לכתב ההגנה המקורי). כך נכתב בסעיף 13 לכתב ההגנה המקורי, ברם בכתב ההגנה המתוקן, משנה הנתבעת גרסה וטוענת, שהשיק התקבל במשרדה בנתיבות, בדואר לא מכוח התקשרות ישירה עם התובע, כפי שהוסבר, כשיק מוסב מלקוח שלה, מר ארבטר והעמותה. ד) אם הנתבעת טוענת, שהיא קיבלה השיק כשיק מוסב מלקוח שלה, היכן ההסבה על גבי השיק? על גב השיק מצויה אך ורק חותמת הנתבעת, כמסבה את השיק וגם כפורעת אותו. זאת ועוד, בסעיף 30 לכתב ההגנה המתוקן, מציינת הנתבעת, שהיא קיבלה השיק כפירעון חוב של לקוח שלה- שהוא מר ארבטר- אך הנתבעת כלל לא הוכיחה דבר החוב, שכן הנתבעת לא דאגה להזמין את מר ארבטר כעד מטעמה, על מנת להוכיח את הקשר שהיה בינה ובינו ועל חוב, שהיה חב ארבטר לנתבעת וששיק זה היווה תמורה לאותו חוב. בכרטסת הנהלת חשבונות הרשומה על שם מר ארבטר, מופיע התשלום של 3,000 ₪, אך הרישום עצמו אינו מוכיח מתן תמורה כלשהי בעד השיק, שכן לא הוכחו היחסים או ההתקשרויות בין הנתבעת ובין מר ארבטר ולא הוכח קיומו של חוב כלשהו - בתקופה הרלוונטית- אותו חב מר ארבטר לנתבעת. ה) העמותה לא הוכיחה היעדר קשר כלשהו עם מר סמי, אשר עמו ניהל התובע את המו"מ בדבר ההתקשרות. במסמך מיום 10.9.12, שהוא פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 1.4.12, שנערך במשרד העמותה (נספח ג' לכתב ההגנה) מופיע כחבר הוועד המנהל שנבחר מר סמי עמקאווי והנתבעת לא הוכיחה שאין קשר בין סמי זה לבין סמי עמו יצר קשר ראשוני התובע. המרכז לניהול עמותות מאוגד כעוסק מורשה על שם חיים דוד שושן ומנוהל בפועל ע"י מר חיים דוד שושן מבחינה כספית ומקצועית ומר רמי זמיר מנהלה המקצועי אשר התנהל בכל האמור לתביעה זו מול התובע. (סעיף 8 להגנה) ב. א) טענתו של התובע, לכישלון תמורה מלא, היא טענת הגנה ביחסים בין צדדים קרובים. השיק, אשר הוגש לבית המשפט, נראה על פניו שהוא נחתם על ידי התובע לפקודת הנתבעת - שהוא הצד הקרוב אשר גם גבה את השיק. כפי שציינתי לעיל, לא הוכיחה הנתבעת, שבזמן מן הזמנים ניתנה בעד שיק זה תמורה וכלל לא הוכח באופן ממשי, באילו נסיבות הגיע השיק לידי הנתבעת ועל האוחז להוכיח, שהוא נתן תמורה בעד השיק. ב) הימנעות הנתבעת מלהביא לעדות את מר ארבטר, על מנת שיעיד על יחסי ההתקשרות ביניהם ועל נסיבות מסירת השיק - חייב לפעול לחובת הנתבעת, שכן לעניין זה, ההלכה היא, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית ואין כל הסבר מדוע לא הובא עד זה להעיד, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היא הייתה פועלת נגדו. (ראה ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736). 6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה והיות והנתבעים 2, 3 הוזמנו כחוק, לא התייצבו לדיון בבית המשפט וגם לא הגישו כתב הגנה, אני מחייב את הנתבעים- כולם ביחד ו/או כ"א מהם בנפרד לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 6.5.13- ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב הנתבעים, באופן סולידארי, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. לכ"א מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.החזרת כספים