תאונת דרכים עקב התדרדרות לפתע לאחור

הסיטרואן, שהיה במצב של עצירה בצד ימין כיוון נסיעת שני כלי הרכב, התדרדר לפתע לאחור, למרכז הנתיב הימני וחסם את הדרך למונית. יחד עם זאת, אני גם קובע כי עאסי נסע במהירות גבוהה מהמותר וכי דעתו הוסתה משום שהיה עסוק בהסתכלות על אישה שעמדה בתחנת האוטובוס ולכן לא הבחין מבעוד מועד בהתדרדרות הסיטרואן לאחור. לכן יש לייחס לו רשלנות תורמת. ראוי לציין שגם מיקום הנזקים בשני כלי הרכב תומך בגרסתו של עאסי. 6. מהאמור בסעיף 5 דלעיל עולה כי התאונה אירעה באשמתם המשותפת של שני הנהגים המעורבים בה. בנסיבות המקרה אני קובע כי רשלנותו של שחר עולה על זו של עאסי. שחר נושא ב-75% מהאחריות לאירוע התאונה ועאסי נושא ב-25% מהאחריות. 7. לאור קביעתי בסעיף 6 דלעיל באשר לאופן חלוקת האחריות בין שני הנהגים המעורבים בתאונה, על שחר, האגודה והפניקס לפצות את התובע בשיעור של 75% מהנזק שנגרם לו כתוצאה מהתאונה, המסתכם, על פי הראיות שהובאו בפניי, בסכום של 5,828 ₪, שזה סכום ההשתתפות העצמית ששילם התובע (עאסי הפעיל את הביטוח המקיף שהיה למונית). לא נעלם ממני שבכתב התביעה טען עאסי לנזקים נוספים - קיזוז חוב פרמיה שהיה חייב למבטחת המונית, הפסד ימי עבודה בשל היעדרותו מהעבודה כתוצאה מפציעתו בתאונה ועוגמת נפש - אולם אני סבור שאין אלה "נזקים" שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. את הפסד ימי העבודה ואת הנזק הלא ממוני לו הוא טוען, עליו לתבוע במסגרת תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף. "חוב הפרמיה" שקוזז אינו נובע מהתאונה, ועל עאסי והכשרת היישוב לפצות את האגודה בשיעור של 25% מהנזק שנגרם לה כתוצאה מהתאונה, המסתכם, עפ"י הראיות שהובאו בפניי, בסכום של 15,138 ₪, כמפורט להלן: נזק לסיטרואן, שהוכרז כ- TOTAL LOST - 14,188 ₪ שכ"ט שמאי - 950 ₪. נזק נוסף, בגין השבתת רכב ל-6 ימים, לא הוכח, שכן האגודה לא טרחה להציג קבלה או ראיה אחרת כלשהיא על תשלום ששולם לחב' הסעות. 8. סיכומו של דבר, לאור האמור לעיל, אני מחייב כדלקמן: את הנתבעים בתביעה העיקרית (שחר, האגודה והפניקס), אני מחייב, הדדית, לשלם לתובע (עאסי) סך של 4,371 ₪ (שזה 75% מ-5,828 ₪). את הנתבעים שכנגד (עאסי והכשרת היישוב) אני מחייב לשלם לתובעת שכנגד (האגודה) סך של 3,784.50 ₪ (שזה 30% מ-15,138 ₪). הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התאונה, 1/3/11 ועד התשלום המלא בפועל. בנסיבות המקרה ולאור התוצאה, כל צד יישא בהוצאותיו. תאונת דרכים