בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

לקראת סיום תקופת השכירות הוסכם בין התובע לנתבעים כי תיערך בקרת נזקים בדירה וכי המשפץ יציע הצעת מחיר לתיקון הנזקים שנגרמו בדירה על ידי הנתבע. בידיעת התובע, המשפץ הגיע להסכמה עם הנתבעים, לפיה תמורת הסך של 3,500 ₪ יצבע את הדירה ויתקן נזקים מסוימים, ברם, התובע טען לנזקים נוספים, אשר המשפץ לא נכון היה לבצעם במחיר שהוסכם בינו לבין הנתבעים. מכאן ואילך החלו העימותים בין הצדדים שהחריפו בעת שטכנאי מזגנים הגיע לדירה, על מנת, כך נראה, להסיר את המזגן שהתקין הנתבע בדירה. בעקבות זאת, אסר התובע על המשפץ לאפשר לטכנאי להיכנס לדירה ואסר עליו לבצע את התיקונים, שכן לטענתו, הנתבע הפר את ההסכם בהתקינו את המזגן בלא קבלת אישורו וכי בהתאם להסכם עליו להשאירו בדירה. הנתבע מכחיש את טענות התובע בענין זה ואף טוען כי קיבל את הסכמת התובע להתקנתו. לדעתי, התקנת המזגן אינה בגדר שינוי בדירה ועל כן הנתבע היה רשאי לנוטלו מהדירה, אך היה עליו לתקן את הנדרש בעקבות התקנתו והסרתו. לטענת הנתבעים, התובע נכנס לדירה באמצעות המפתח שהושאר ברשות המשפץ, ואף נטל לידיו כספים במזומן בסך של 3,000 ₪ שהושארו על ידי הנתבע בדירה, בעודו נמצא בחו"ל. יאמר כי בגין אותה כניסה נטענת לדירה, הגיש האב תלונה למשטרת ישראל, ובה טען, בין היתר, להסגת גבול. יאמר כי באותה תלונה לא נטען כי התובע נטל כספים מהדירה, וזו הועלתה בשלב מאוחר יותר. בכתב התביעה שכנגד ובעדותו בבית המשפט, טען הנתבע כי נלקחו סכומים של 1,000 ₪ או 3,000 ₪ ולא יכול היה ליישב הסתירות שבין גרסאותיו אלה. התובע הכחיש מכל וכל כי נטל כספים מהדירה ועדותו בענין זה אמינה בעיני, מה גם שעדות הנתבע בנקודה זו אינה אמינה עלי, בין היתר, נוכח הסתירות בעדותו בדבר סכומי הכסף שנלקחו מהדירה, כטענתו. אין חולק כי הנתבעים שלמו למשפץ על חשבון המוסכם סך של 950 ₪, אשר לדבריו רכש באמצעותם את הצבע וכי לא ניתן היה לעשות שימוש בצבע שנרכש. לא שוכנעתי כי אכן לא ניתן היה לעשות שימוש בצבע, שעה שהדירה נצבעה, או תיצבע על ידי המשפץ ועל כן יש להפחית סכום זה מכל פיצוי בו יחויבו הנתבעים. הנזקים הנטענים על ידי התובע מאומתים בחלקם באמצעות התמונות שצלם, אולם לא הוגשה חוו"ד המלמדת על עלותם והתחייבות התובע לתשלום סך כולל של 13,000 ₪ למשפץ עבור עבודות שהאחרון אמור לבצע בדירה ואשר חלקם בוצע, אין די בה על מנת להוכיח כי כל העבודות מבוצעות בגין נזקים להם אחראי הנתבע. סבורני כי הוראות ההסכם אינן אוסרות על התקנת מזגן בדירה ועל כן הנתבע רשאי היה להוציאו מהדירה. נראה כי הצדדים אף היו במגעים בענין זה, אשר לא עלו יפה. לאור כל האמור לעיל, ולאחר שהבאתי בחשבון את כל טענות הצדדים, מצאתי כי יהא זה נכון לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך של 8,000 ₪ וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הצדדים והמחלוקות שביניהם, בכל הנוגע להסכם השכירות והפרתו על ידי הנתבעים. הנתבעים הטיחו בתובע אשמות שלא היה להן מקום תוך שהם חוסים תחת ההגנה של כתבי בית הדין. יחד עם זאת, יש להביא זאת בחשבון בעת פסיקת ההוצאות. בסכום הפיצוי הבאתי בחשבון כי המזגן נשאר ברשות התובע. כן ישאו הנתבעים בהוצאות משפט בסך של 1,500 ₪. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל, אלא אם ישלמו במלואם עד ולא יאוחר מיום 1.10.13. שכירות