תביעה נגד הוט מובייל

תביעה נגד הוט מובייל 1. התובע טוען בתביעה זו, שהוא הופנה לנציג הנתבעת, ולאחר שנפגשו במכונית התובע, הציע נציג הנתבעת לתובע מבצע בתוקף רק לאותו ערב לרכישת 3 מכשירי טלפון נייד ומכיוון שהתובע היה זקוק בדחיפות למכשירים, הסכים להצעה. התובע מלין על כך, שהוא נדרש לחתום על המסמכים במהירות. המכשירים סופקו לתובע, אך מסמכים לא נמסרו לתובע אלא הובטח לו שיישלחו אליו בדואר. לטענת התובע - מסמכים אלה לא הגיעו אליו. בהמשך, הופתע התובע לגלות, שכל הסכומים והסיכומים שנציג הנתבעת סיכם עמו, שונים לחלוטין ופניותיו בנדון דנן - לא נענו. מוסיף וטוען התובע, שהמכשיר מנותק ולמרות זאת הוא חויב בסך 7,000 ₪ במקום הצעת המבצע בסכום של 2,850 ₪ ולאור החיוב העולה על הסכום שסוכם ולאור העובדה, שהתובע לא נענה לפניותיו, הגיש הוא תביעה זו, בה ביקש לחייב הנתבעת להשיב לו את הפרש הסכום - בין המובטח ובין מה שחויב בפועל- בסך של 4,150 ₪. 2. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת, מבקשת היא לדחות את תביעת התובע בהיותה תביעת סרק וניסיון להתנער מחובות שהתובע לקח על עצמו ובנוסף לכך, מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. א) התובע ביצע עסקה כדין, הצטרף כלקוח עסקי לרכישת 3 מכשירים וחתם על מסמכי התקשרות ולאחר חצי שנה פנה לנתבעת במטרה להשתחרר מההסכם. הנתבעת מכחישה את טענות התובע על כי מסמכי ההתקשרות לא נשלחו אליו, שכן לטענתה, סוכן המכירות מסר לתובע עותק מההסכם. ב) הטענה אותה מעלה התובע, יכולה להוות טענה בדבר כדאיות העסקה ואם בטענה כזאת עסקינן, אין מקום לאפשר לתובע להשתחרר מההתקשרות שלא בהתאם לתנאים אשר נקבעו בהסכם. זאת ועוד, התובע עשה ועושה שימוש במכשירים ואין התובע יכול להחליט בצורה חד צדדית להפסיק לעשות בהם שימוש כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו על פי ההסכם. 3. בטרם אתייחס לגופן של טענות הצדדים והיות והתובע הגיש לבית המשפט, כתב תביעה מודפס אליו צרף תלונה אשר שלח למחלקת פניות הציבור ביום 5.3.13, לא אוכל שלא להתייחס לשוני בין שני המסמכים הנ"ל - ולהתייחס בהכרעה הסופית, לעובדות כפי שהובאו בשני המסכמים הנ"ל וכפי שיפורט להלן: א. התובע אינו מפרט בכתב התביעה, מהו מועד ההתקשרות, אך אין מחלוקת בין הצדדים על עצם ההתקשרות ואין גם מחלוקת - זאת גם על פי המסמכים שצורפו לכתבי הטענות - שההתקשרות בוצעה ביום 12.9.12. המחלוקת, כפי שהעלה התובע בכתב התביעה קשורה בתנאי ההתקשרות, כאמור לעיל. ב. א) התובע הגיש תביעתו בכתב יד וצרף אל התביעה גם את מכתב התלונה שהעביר למחלקת פניות הציבור (להלן:"התלונה"). מהתלונה עולה, שההתקשרות בוצעה, עת היה נציג הנתבעת בדרך לביתו בקרית שמונה ולכן, נפגשו התובע ונציג הנתבעת על הדרך והעסקה בוצעה, תוך שהתובע ונציג הנתבעת יושבים במכוניתו של התובע. עובדות אלו, לא הובאו בכתב התביעה בכתב יד, אך הובאו בתלונה. כמו כן, מופיע בתלונה - דבר שלא מופיע בתביעה בכתב יד-שנציג הנתבעת הציע לתובע מבצע לאנשי עסקים, שאם התובע ירכוש 3 מכשירים יהפוך התובע גם לעסקי למרות שהוא מופיע כפרטי ושנציג הנתבעת ייתן לתובע עסקה מיוחדת לעסקו. ב) בכתב התביעה טוען התובע, שנציג הנתבעת אמר לו, שאם לא יבצע את העסקה באותו ערב, לא ייהנה התובע מתנאי המבצע ומכיוון שהיה זקוק בדחיפות למכשירים ומכיוון שנתן אמון בנציג הנתבעת - הוא הסכים להצעה. בתלונה, כלל לא הובאו העובדות הנ"ל, אלא שנאמר שם, שנציג הנתבעת פתח קלסר, שכלל מבצעים, הוצג בפני התובע מבצע עסקי שהולך להסתיים - ולא נאמר שהמבצע הולך להסתיים באותו ערב. מכל מקום, אין חולק בין הצדדים, שהתובע הסכים לעסקה. ג) מה שלא פורט בכתב התביעה המודפס ופורט בתלונה הנ"ל הוא, ששווי כל מכשיר 950 ₪ ומכאן עולה שעלות 3 המכשירים היא 2,850 ₪ - שהוא סכום המבצע, כפי שטען התובע בתלונה. זאת ועוד, בכתב התביעה בכתב יד ציין התובע כך:" ...נתתי בו אמון מלא, גם כשנדרשתי לחתום על כל המסמכים במהירות...המכשירים סופקו, כאשר הנציג ציין כי המסמכים יגיעו בדואר ועד היום לא הגיעו". בתלונה הנ"ל, אין התובע מדגיש חתימה על כל המסמכים, אלא נטען על ידו, שנציג הנתבעת ביקש ממנו לחתום על דפים של חיבור המכשירים ואכן על מסמכים אלה הוא חתם. ג. בעדותו בבית המשפט, חוזר התובע על הפרטים שהובאו על ידו הן בכתב התביעה, אך גם על פרטים שהועלו על ידו בתלונה הנ"ל ולכן, לצורך הכרעה סופית בפסק דין זה, מתייחס בית המשפט למכלול העובדות שפרט התובע בשני המסמכים הנ"ל. (ראה עמ' 1 לפ'). 4. לאחר שבחנתי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים- הן אלו שהועלו בכתבי הטענות (וגם בתלונה-כאמור לעיל-) והן אלו שהועלו במהלך הדיון ולאחר שעיינתי בחומר הראיות, שצורף לכתבי הטענות, אני מחליט שדין תביעת התובע להידחות - זאת מהנימוקים הבאים: א. מפליא הדבר, כיצד בוצעה העסקה נשוא תביעה זו, במיוחד כאשר מדובר בתובע, שהינו אדם מכובד ומשכיל, שכן עולה מטענות התובע, שהעסקה בוצעה בחיפזון רב, על אם הדרך, תוך ישיבה במכונית התובע ובמקרה היו לנציג הנתבעת המכשירים בתא המטען של רכבו. התובע מאשר, שאכן העסקה בוצעה בחיפזון, שכן לטענתו, הוא היה חייב להגיע להדרכה שהוא העביר במרכז אפק בראש העין ונערכה פגישה נוספת בראש העין - שם מסר נציג הנתבעת את המכשירים לתובע. ב. טענתו העיקרית של התובע - שהיא גם הטענה השנויה במחלוקת והצריכה הכרעה- היא, הטענה כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 15 לתלונה ובסיפא לכתב התביעה המודפס, דהיינו, שהתובע חויב על 3 מכשירים בעלות של 7,000 ₪ במקום 2,850 ₪. ג. א) התובע טוען בבית המשפט, שהוא ראה את מסמכי ההתקשרות אשר צורפו לכתב ההגנה ולטעתו, הוא לא ראה מסמכים אלה מעולם, יש עליהם 5 סוגי חתימות שונות, שלכאורה הן שלו, אך לטענתו, אין הוא חותם כך. ב) מר יולזרי עודד, נציג הנתבעת (להלן:"מר יולזרי") העיד בבית המשפט וביקש שלא לקבל טענת התובע, שהוא לא חתום על המסמכים ולא לקבל את טענת התובע על כי לא נמסרו לו מסמכים במעמד החתימה, שכן לטענתו, התובע אישר בחתימת ידו קבלת המסמכים. (ראה עדות נציג הנתבעת בעמ' 2 לפ',ש' 13- 16). לעניין טענת התובע - כפי שהועלתה בבית המשפט- שהוא לא חתם על המסמכים, מקבל אנוכי את טענתו של מר יולזרי, שטענה זו של "לא חתמתי" הועלתה לראשונה בבית המשפט. בכתב התביעה מאשר התובע, שנדרש לחתום על כל המסמכים במהירות וגם בתלונה הנ"ל ציין התובע, שנציג הנתבעת ביקש ממנו לחתום על דפים, אך לטענתו חתימתו התייחסה לחיבור המכשירים. (סעיף 12 לתלונה הנ"ל). ד. א) התובע חזר בפני בית המשפט והפנה תשומת לב בית המשפט, תוך הפנייה למסמכים שצורפו לכתב ההגנה וטען, שניתן לראות בבירור, שהחתימות אינן שלו. טענה זו של התובע היא למעשה, טענה שיש בה כדי לרמוז שחתימתו זויפה, אך בית המשפט הפנה את התובע למסמך מיום 12.9.12 והתובע אישר במסמך זה את חתימותיו וכאשר בית המשפט הפנה את התובע למסמך נוסף בו מופיעות מספר חתימות - זו אחרי זו- השיב התובע, שחתימות אלו אינן שלו ומסמך נוסף שבית המשפט הציג לתובע, לא שלל התובע שהחתימה היא חתימתו. (ראה עדותו בעמ' 2 לפ',ש' 23 ואילך ועמ' 3 לפ', ש' 1- 3). ב) עם כל הכבוד לטענות התובע, איני מקבל הטענה, שהחתימות זויפו או שהחתימות לא שלו. התובע שלח את התלונה הנ"ל ועל גבי התלונה לא מופיעה חתימתו כלל. לעומת זאת, חתם התובע על כתב התביעה שנכתב בכתב ידו ואם יש לבחון החתימה שעל גבי התביעה בכתב ידו בעין בלתי מזוינת- כפי שציין התובע (עמ' 2 לפ',ש' 23), הרי שאפשר בפירוש לקבוע, שחתימת התובע בכתב התביעה שנכתב בכתב ידו, זהה או דומה לחתימות המופיעות על גבי המסכים אליהם הופנה התובע על ידי בית המשפט. (לצורך השוואה בעין, ראה החתימות ע"ג מסמכים מס' 1, עם שורת החתימות על גבי טופס: "גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולארי.." וראה גם לצורך השוואה החתימה על גבי טופס: "הצהרת לקוח לשם התקשרות במסלול עסקי"). 5. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל והיות והתובע לא הוכיח תנאי התקשרות כפי שנטען על ידו והיות ולא הוכח בפני, שהחתימות על גבי טופסי ההתקשרות אינן של התובע ולאור האמור לעיל, אני מחליט לדחות את תביעת התובע. לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה לחייב את התובע בהוצאות, ברם לאור נסיבות המקרה ולאור נסיבות ההתקשרות החפוזה בין הצדדים, החלטתי שלא לחייב בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. טלויזיה