תביעה נגד שרות פלוס - ביטוח מכונת כביסה

1. בחודש מרס 2007 רכש התובע מכונת כביסה (להלן:"המכונה") ובעת הרכישה בוטחה המכונה על ידי הנתבעת למשך 8 שנים, קרי: עד חודש פברואר 2015, ולדעת התובע, כלל הביטוח: ביקור טכנאי ועלות חלקי חילוף. לטענת התובע, הוא אמנם זכה לשירות מלא במשך השנים וללא כל עלות, ברם בפעם האחרונה, עת הזמין התובע טכנאי, נאמר לו על ידי נציגת הנתבעת, ש-קרדן סחר בע"מ, יבואנית המכונה (להלן:"קרדן") נסוגה מההסכם עם הנתבעת לאספקת חלקי חילוף ללא עלות ולכן, נאמר לתובע, שהפעם יסופק לו שירות טכנאי בלבד, אך יהיה עליו לשלם עבור חלקי חילוף. לאור העובדות הנ"ל, הגיש התובע תביעה זו לחייב הנתבעת לשלם לו סך של 1,500 ₪, הכולל בחובו: החלק היחסי ששילם עבור הביטוח, סכום עבור חלקי החילוף ששילם, בקשת הנתבעת להמשיך ולשלם עבור שירות מלא לשנתיים נוספות, עוגמת נפש ואובדן יום עבודה. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע, תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א. א) בנוסף לאחריות המלאה למשך שנה, ניתן לתובע על ידי קרדן אחריות נוספת ומוגבלת עבור חלקים תפקודיים למשך 7 שנים והתובע גם רכש אחריות נוספת למשך 7 שנים עבור ביקור טכנאים של הנתבעת - זאת עד 23.2.15. ב) בחודש מרס 2013 הוחלף במכונה מנגנון דלת והתובע נדרש לשלם 150 ₪ עבור החלקים בלבד - זאת במקום 250 ₪. התובע נתבקש לשלם הסך של 150 ₪, משום שקרדן הודיעה לנתבעת, שמיום 1.1.13 לא תוכל להמשיך ולעמוד בהתחייבותה כלפי הצרכנים לספק להם במשך 7 שנים חלפים תפקודיים ללא תשלום והתובע הסכים לשלם הסך של 150 ₪ ולכן, תוקנה המכונה לשביעות רצונו של התובע. 3. א. הנתבעת סבורה, שהיא סיפקה ללקוחותיה שירות יעיל ומהיר ואף הגיע טכנאי לתובע ללא תשלום, אך בעת שקרדן הודיע על אי יכולת להמשיך ולעמוד בהתחייבותה - לא היה מנוס מלספק החלקים במורה פחותה של 150 ₪, כאמור. לאור זאת ולאור ההתקשרות הקודמת בין הנתבעת ובין קרדן ומאחר וקרדן לא עמדה יותר בהתחייבותה, הרי שאם התובע טוען שלא היה עליו לשלם, אזי היה עליו להפנות תביעתו כלפי קרדן, אך משלא עשה זאת, החליטה הנתבעת לשלוח הודעה לצד ג' לקרדן. ב. בהודעה לצד ג', מבקשת הנתבעת לחייב את קרדן לשפותה על כל סכום שהיא תחויב לשלם בתיק זה - זאת משום שקרדן בהיותה היבואן של המכונה והתחייבה כלפי הצרכנים בנוסף לאחריות מלאה למוצר למשך שנה להעניק אחריות נוספת כלפי החלפים החשמליים והמכנים למשך 7 שנים נוספות ואפשרות לרכוש אחריות נוספת מוגבלת לתקופה של עד 7 שנים עבור עבודת טכנאי השירות. במסגרת ההתקשרות בין הנתבעת ובין קרדן, אחראית קרדן לאספקת חלפים, אך קרדן הפכה לחדלת פירעון וביטלה את ההסכם שלה עם הנתבעת ובהתאם לכך, הפסיקה קרדן לשלם עבור אספקת חלקי חילוף. 4. א. אין מחלוקת בין התובע ובין הנתבעת בדבר מועד רכישת ואספקת המכונה ואין גם מחלוקת בדבר תקופות האחריות שניתנו לתובע בכל הקשור לטיפולים במכונה בתקופת האחריות. אין גם מחלוקת בין הצדדים על כך, שהתובע שילם לנתבעת עבור החלפת החלקים סך של 150 ₪, אך לא שילם עבור ביקור טכנאי, משום שעל כך התחייבה הנתבעת בנפרד כלפי התובע להמשיך ולקבל שירות טכנאי ללא תשלום. ב. מאחר והתובע הגיש תביעתו רק נגד הנתבעת - נותנת השירות- והנתבעת היא זו אשר צרפה את קרדן בדיון בתביעה זו על ידי משלוח הודעה לצד ג', הרי שקרדן אינה צד ישיר לתביעה זו ולכן יש להכריע תחילה ביחסים בין התובע ובין הנתבעת ולהחליט האם, נימוקי תביעת התובע, מצדיקים חיוב הנתבעת בסכום שתבע בכתב התביעה. רק אם בית המשפט יחליט, שעל הנתבעת לשלם לתובע סכום כלשהו בגין תביעתו נגד הנתבעת, רק אז ניתן יהיה לעבור לדון ולהכריע בעניין השיפוי והיחסים בין הנתבעת ובין קרדן. 5. לאור האמור לעיל, אתייחס בשלב הראשון ליחסים בין התובע ובין הנתבעת ובהכרעה, האם הוכיח התובע תביעתו הישירה נגד הנתבעת והאם יש לחייב הנתבעת לשלם לתובע הסכום הנתבע. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולאחר שבחנתי את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים הישירים לתביעה זו - התובע והנתבעת- הגעתי למסקנה, שיש לקבל תביעת התובע בחלקה - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) הוכח בפני, שהנתבעת הינה תחנת שירות למוצרי חשמל ביתיים, המספקת שירותים כמפורט בטופס "כתב שירות למוצרי חשמל". (נספח ב' לכתב ההגנה). בנוסף לאחריות שניתנה למשך שנה, ניתנה לתובע אחריות מוגבלת נוספת למשך 7 שנים עבור ביקור טכנאי של הנתבעת והתובע אף רכש אחריות נוספת שניתנה על ידי קרדן עבור חלקים תפקודיים למשך 7 שנים, המסתיימות ביום 23.2.15. (נספח א' שצורף לכתב ההגנה). התובע מאשר, שהוא אכן קיבל לידיו את תעודת האחריות - אחריות שהחלה מהשנה השנייה עד פברואר 2015. (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 14- 16). ב) העולה מהאמור לעיל הוא - ועל כך אין מחלוקת- שקרדן, שהיא היבואנית של המכונה, מספקת חלקי חילוף ולכן, מובן מאליו הוא, שאם הנתבעת אינה מקבלת חלקי חילוף מיבואנית - קרדן- אין באפשרות הנתבעת לספק שירות החלפת חלקים, אלא אם יסכים הלקוח שהנתבעת תספק את החלקים- במקום קרדן- אך זאת תמורת תשלום (כפי שאירע במקרה זה), משום שגם הנתבעת, אשר לא מקבלת החלקים, משלמת עבורם. ב. א) למרות האמור לעיל, הגעתי למסקנה, שלאור טענות התובע ולאור המסמכים שהציג התובע, אין- למעשה- נפקה מינה לתובע מה היחסים המסחריים או המשפטיים בין הנתבעת ובין קרדן, שכן יחסים אלה הם בעניין המתקשרים - כפי שהעלתה הנתבעת הן בכתב ההגנה והן בהודעה לצד ג'. ב) התובע הציג בפני מסמך שניתן לו על ידי הנתבעת ובמסמך זה באה הנתבעת בהצעה לחידוש הביטוח ומצהירה בכתב השירות, שהנתבעת היא:"חברה אמינה המחזיקה ברשותה חלקי חילוף מקוריים והמעסיקה טכנאים מקצועיים..." ומעבר לאותה הבטחה והצעת הביטוח מתחייבת הנתבעת:" לתקן כל קלקול במכונת הכביסה וכל פגם ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי". (סעיף 3(1) לאחריות הנתבעת. - ראה ת/1, ההדגשות שלי- ג.ב.). ג. א) לקוח תמים אשר מקבל הצעה כזאת ומחליט לקבל אחריות כזאת בתשלום, אינו יודע ואין לו גם עניין בהתקשרות בין נותנת אחריות זו, קרי הנתבעת ובין היבואן, במיוחד כאשר נאמר בהמשך האחריות של הנתבעת, שהתמורה היא גם בעד כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקון מכונת הכביסה או להחלפת חלקים בה במשך תקופת ההחזקה. (ראה סעיף 6(2) למסמך ת/1). ב) נציג הנתבעת טען בבית המשפט, שהמסמך ת/1 אותו הציג התובע אינו חתום על ידי הנתבעת וגם לא חתום על ידי הבנק ולטענתו, קיבל התובע תעודת אחריות בנוסח:" תעודת אחריות למכונת כביסה" - הוא המוצג נ/2, (עמ' 2 לפ',ש' 6- 11) ברם, הנתבעת אינה מכחישה את העובדה, שהתובע רכש הן את ביטוח השירות של הנתבעת והן את אחריות שנתנה קרדן בקשר לחלקים ומכאן עולה המסקנה הברורה, שהתובע אכן שילם בעד האחריות הכוללת הן את השירות של טכנאים והן את החלקים - גם לפי התנאים המפורטים במוצג ת/1. עובדה נוספת הראויה לציון ואשר תומכת במסקנת בית המשפט, שהתובע אכן רכש את האחריות לשירות ולחלקים, היא העובדה, שטענתה העיקרית של הנתבעת, אינה טענה, שהתובע אינו זכאי לחלקים משום שהוא לא שילם, אלא שהטענה היא, שהיא עצמה לא יכולה לספק חלפים ללא תשלום אם קרדן מסרבת לספק חלפים אלה. עוד עלי לציין, שאם אכן הנתבעת קיבלה הודעה מקרדן על הפסקת ההתקשרות ביניהם, טוב הייתה עושה הנתבעת אם הייתה מעדכנת את לקוחותיה, שמעתה ואילך שירות להחלפת חלפים כרוכה בתשלום. 6. א. א) סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לקבל את תביעת התובע בחלקה, דהיינו, לחייב הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששילם בעד אותו חלק, קרי סך של 150 ₪. ב) כפי שעולה מהעובדות שהוצגו בפני, אין לי ספק, שהנתבעת גבתה הסכום שגבתה רק בשל כך, שהיא בהחלט יכלה לסבור שהפרתה של קרדן לספק החלקים או חוסר יכולת קרדן לספק חלקים - כפי שהייתה צריכה לספק על פי ההתקשרות בין הנתבעת ובין קרדן - ועצם אספקת החלקים על ידי הנתבעת נותן לה הזכות לקבל תמורה בעד החלקים ולכן, אין מקום להעניק לתובע את מלוא סכום התביעה, משום שהנתבעת גבתה את שגבתה בתום לב וסיפקה לתובע את השירות המלא ולשביעות רצונו- זאת גם כפי שציין התובע בפני בית המשפט :"קיבלתי שירות מצוין מהנתבעת במשך שנים" (עמ' 1 לפ',ש' 17). ב. א) על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 150 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 5.5.13- ועד התשלום בפועל. ב) כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 150 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ג) יתרת סכום התביעה נדחית - מחוסר הוכחה ומהנימוקים שפורטו בסעיף 6א(ב) לפסק הדין. 7. משחייבתי את הנתבעת בסכומים הנ"ל, יש לעבור לדון ולהכריע בשאלה, האם על קרדן לשפות את הנתבעת בסכומים הנ"ל. לאחר שבחנתי שאלה זו, אני קובע, שעל קרדן לשפות את הנתבעת בסכומים שקבעתי לעיל - זאת מהנימוקים הבאים: א. א) קרדן הוזמנה כחוק וכתגובה לכך הגישה הודעה, בה מתארת קרדן את פקיעת הסכם הזיכיון ואת הפסקת פעילותה בתחום ייבוא ושיווק מוצרים ועוד ציינה בהודעה זו, שלאחרונה, בעקבות העובדה שאזלו כל מקורותיה, החלה קרדן בהליכי פירוק והיות וכך, אין באפשרותה לייצג עצמה בתביעה זו. ואכן, אף נציג מטעם קרדן לא התייצב לדיון. ב) התובע הגיב על הודעתה של קרדן, שלמעשה אין לו עניין בקרדן משום שהוא הגיש התביעה נגד הנתבעת ושמבחינתו אין כל מניעה שקרדן לא תיטול חלק בדיון. נכון הוא, שמבחינתו של התובע, אין לו נפקה מינה בהופעת נציג קרדן, שכן, כפי שציינתי לעיל, בעצם שליחת הודעה לצד ג' נוצרת התדיינות ישירה בין הנתבעת ובין צד ג' ולא בין התובע ובין צד ג'. ג) באשר להודעת קרדן על הליכי הפירוק, מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שקרדן לא המציאה לבית המשפט צו כלשהו האוסר הגשת תביעה נגדה או על הליכי פירוק או תוצאות הליכים אלה. כמו כן, לא המציאה קרדן ראיה כלשהי, שמונה לה כונס נכסים ולכן, לא הייתה מניעה לשלוח לה הודעה לצד ג'- כפי שעשתה הנתבעת. ב. הנתבעת הוכיחה את ההתקשרות בינה ובין קרדן ובהתאם להתקשרות זו לקחה קרדן על עצמה האחריות לספק ללקוחות חלפים על חשבונה ובמידה והיא תפר את התחייבויותיה כלפי הלקוחות או הנתבעת, התחייבה קרדן לשפות ולפצות את הנתבעת במלוא סכומי הנזקים ו/או ההוצאות שיהיו לה - אם תחויב הנתבעת בתביעה כשלהי בגין אותה אחריות. ג. לכן בנסיבות אלה, אני מחייב את קרדן סחר בע"מ לשפות את הנתבעת ולשלם לה את הסכומים, שקבעתי בפסק דין זה כסכומים שעל הנתבעת לשלם לתובע (סך 300 ₪) - והסכומים ישולמו על ידי קרדן לנתבעת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה - כאמור בסעיף 6 לעיל ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום שהנתבעת תשלם את הסכומים הנ"ל לידי התובע ועד להשבת סכומים אלה על ידי קרדן. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)