תביעה בגין דלת מיקרוגל שלא נסגרת בצורה הרמטית

לטענת התובעת, דלת המיקרוגל לא נסגרה בצורה הרמטית ובחזית המיקרוגל, היה "שפשוף" שניכר לכל רוחבו. עוד טענה הנתבעת כי בעת הפעלת המיקרוגל לראשונה , הוא גרם לקצר בחשמל. ה. התובעת הודיעה לנתבעת בכתב, כבר באותו היום ( 16/5/2013), באמצעות הודעה שנשלחה באתר האינטרנט ממנו בוצעה הרכישה, כי המוצר שקיבלה הנו פגום, והיא ביקשה להחליפו במוצר תקין אחר. ו. לטענת התובעת, נציגת שירות מטעם הנתבעת דרשה ממנה להוביל את המיקרוגל, בעצמה, אל נקודת שירות של חברת "קריסטל" בבאר שבע. התובעת טוענת, כי לאחר שביקשה שנציג מטעמה של הנתבעת יגיע לקחת את המיקרוגל התקול ולאחר שבקשתה זו סורבה, לא עמדה בפניה כל ברירה, והיא נאלצה לקחת את המיקרוגל ולהביאו בעצמה אל נקודת השירות, כאמור. ז. ביום 26/5/2013 שוב פנתה התובעת בכתב, והודיעה, כי מאחר ולא חלפו 14 יום מקבלת המיקרוגל, ועד ליום הודעת הביטול בשל הפגם הנטען, ולמעשה, לא עבר ולו יום אחד- היה על הנתבעת לזכות את התובעת ולהביא לביטול העסקה. ח. בשלב מאוחר יותר, הנתבעת העלתה דרישה נוספת בפני התובעת, לשוב ולאסוף את המיקרוגל מנקודת השירות של חברת "קריסטל" , וזאת על מנת שנציג מטעם הנתבעת יוכל להגיע לביתה של התובעת ולקבל ממנה את המיקרוגל. ט. הנתבעת טענה, כי הליך זה, של איסוף המיקרוגל על ידי התובעת מנקודת האיסוף ורק לאחר מכן איסוף המיקרוגל מביתה של התובעת, הוא הכרחי ומתחייב על פי החוק. י. זה המקום לציין, שהתובעת סירבה לשוב ולסחוב את המיקרוגל, כדי להביאו לביתה ומאז -המיקרוגל לא הושב לה והעסקה לא בוטלה. עוד יש לציין, כי לאחר הגשת התביעה, הנתבעת פנתה אל התובעת והודיעה לה, כי תהיה מוכנה, לפנים משורת הדין, לפצות את התובעת בסכום של 400 ₪, וכן לזכותה על מלוא הסכום ששילמה עבור מכשיר המיקרוגל, אולם התובעת סירבה להצעה. 3. ביום 29/9/2013 התקיים דיון בפניי ובו הובהר, כי בין הצדדים אין מחלוקת על כך שהמיקרוגל היה אכן תקול (ראה: דבריו של נציג הנתבעת בעמ' 1 לפרוטוקול , שורה 18 ) . אולם עיקר המחלוקת נעוצה בשאלות הבאות : אחת- האם הדרישה של הנתבעת, לכך שהתובעת תעביר את מכשיר המיקרוגל התקול לנקודת השירות ותאסוף אותו בעצמה , הנה דרישה שבדין יסודה, והאם היא סבירה בנסיבות העניין? שתיים- ככל שייקבע שדרישה זו אינה סבירה, מהו גובה הפיצוי שיש לפסוק לתובעת בשל התנהלות הנתבעת בנסיבות העניין? 4. דיון והכרעה: 5. על פי סעיף 14ג(ג) (1) לחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה: "מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס". זהו גם הנוהל אשר פורט בסעיף 12.2 לתקנון אתר "וואלה שופס" (ראה נספח יא' לכתב התביעה). 6. על פי ס' 14 ג(ו') לחוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק הנה: "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה" ס' 14 ד' לחוק הגנת הצרכן יוצק תוכן לדיבור "בכתב" וקובע כי ביטול בכתב יכול שיעשה גם באמצעות פקסימיליה , או תקשורת אלקטרונית. 7. התובעת הודיעה לנתבעת בכתב, ביום 16/5/2013 ,באמצעות "שם המשתמש" שעמו ביצעה את הרכישה באתר של הנתבעת , אודות הפגם שנפל במוצר שהזמינה. מאחר וההודעה בוצעה בכתב, באמצעות תקשורת אלקטרונית ובתוך טווח הזמנים שנקבע בחוק כאמור לעיל, אני קובע כי ההודעה על הביטול ניתנה כדין, ואני מורה , אפוא, על ביטול העסקה. 8. על פי סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן, תוצאות ביטול העסקה עקב פגם בנכס הנם: (1) "יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; (2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס (ההדגשה אינה במקור- י.ט.) ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה". 9. עינינו הרואות, כי על פי סעיף 14 ה' (א)(2) על התובעת היה לעמיד את המיקרוגל לרשות הנתבעת במקום שבו הוא נמסר לה, קרי- בביתה ולא בשום אופן, בנקודת איסוף כזו או אחרת. 8. משהודיעה התובעת לנתבעת, כדין, על הפגם במיקרוגל ועל רצונה להביא לביטול העסקה ולקבל החזר כספי, היה על הנתבעת לפעול על פי האמור בחוק , ולהשיב לה את כספה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול . דרישתה של הנתבעת, שהתובעת תוביל את המיקרוגל לבדיקה במעבדה, תאסוף את המיקרוגל בסיום הבדיקה, ורק לאחר מכן, תטופל דרישתה לביטול העסקה- אינה סבירה, אינה עולה בקנה אחד עם האמור בחוק ולכן, היא מהווה את הפרתו. 9. לאור המקובץ לעיל, אני קובע, כי הנתבעת הפרה את האמור בחוק הגנת הצרכן ודרישותיה מהנתבעת , לעניין הובלת המיקרוגל והחזרתו מנקודת השירות אינן סבירות או מוצדקות בנסיבות העניין. אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת את מלא הסכום ששילמה עבור המיקרוגל התקול שרכשה . 10. לאור המקובץ לעיל, בשים לב לכך שהתנהלותה של הנתבעת ואופן טיפולה בעניינה של התובעת גרם לתובעת טרטור רב, אובדן זמן ועוגמת נפש, נראה לי, שפיצוי כולל בסך 1,000₪ לתובעת יהיה הולם בנסיבות העניין. 11. סוף דבר, אני קובע כי הנתבעת תשיב לתובעת את הסך של 594 ₪ ששילמה עבור המיקרוגל, הסך של 594 ₪ ישא הצמדה וריבית כחוק, מיום ששולם על ידי התובעת, ועד ליום השבת הסכום בפועל על ידי הנתבעת. בנוסף, הנתבעת תפצה את התובעת בסכום נוסף של 1,000 ₪. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)