בדיקת פוליגרף לבדיקת נסיבות תאונת דרכים

##בדיקת פוליגרף בהליך אזרחי: ## בדיקת הפוליגרף בהליך אזרחי, על פי ההלכה הפסוקה בישראל, אינה בלתי קבילה ואינה מנוגדת לתקנת הציבור, אלא ניתן להסתמך עליה רק בהסכמת הצדדים, שאלת הסכמת הצדדים יכולה להיות עניין להכרעה ע"י בית המשפט, לגבי המשקל שיש לייחס לבדיקה כאמור. נפסק כי כל עוד הצדדים לא הסכימו במפורש, כי התוצאות ישמשו כראיה בבית המשפט , אין לראות בתוצאות הבדיקה ראיה חד משמעית. ##דוגמא למקרה פוליגרף בתאונת דרכים: ## אישה הגישה תביעתה לפיצויי נזיקין עקב תאונת דרכים שאונתה לה תוך כדי ירידתה של התובעת מן הרכב כשאיבדה את שיווי משקלה, נפלה למדרכה על מרפקה, ונחבלה קשות במרפק ימין. התובעת הועברה לבית החולים כשהיא סובלת מכאבים, הגבלה בתנועות המרפק ושורש כף יד מחמת הכאבים, ושפשוף באיזור המרפק והאמה. בצילום רנטגן אובחן שבר בצוואר רדיוס ימני, בוצע סד גבס והתובעת שוחררה לביתה עם המלצה למנוחה כשהיד מורמת באמצעות מתלה, הוראה למנוחה מעבודה לשבוע ימים ותרופה לשיכוך כאבים. התובעת הופנתה לאחר מכן למרפאת בית החולים לצורך המשך טיפול ושיקום שם הומלץ על טיפול פיזיותראפי הדרגתי למרפק ימין, לאחר מכן הומלץ על המשך טיפול פיזיותראפי אינטנסיבי ואי כושר עבודה משהוגשה התביעה לפיצויים נטען שהתובעת נמצאת עדיין באי כושר עבודה, מבצעת טיפולים פיזיותרפיים, ומצויה בתהליך החלמה ארוך וממושך, כמו כן עקב המגבלות התפקודיות בחיי יום יום ובחיים המקצועיים והאישיים, התובעת סבלה מירידה ניכרת במצב הרוח, עצב רב וצמצום היחסים החברתיים. ##טענת חברת הביטוח כי לא מדובר בתאונת דרכים: ## בכתב ההגנה לא כפרה חברת הביטוח בעצם קיומו של כיסוי ביטוחי כחוק, ואולם, בכל הנוגע לשאלת החבות, טענה חברת הביטוח שהתובעת לא נפגעה כתוצאה מתאונת דרכים או שימוש ברכב כנטען, וכי התאונה איננה בגדר תאונת דרכים על פי נסיבותיה. נטען שהתובעת נחבלה ללא קשר לרכב, ולא בזמן יציאה מן הרכב, ולחילופין, שהתובעת לא נחבלה עקב שימוש ברכב מנועי. ##בדיקת פוליגרף: ## עורכי דין תאונות דרכים מטעם הצדדים לתביעה הסכימו כי התובעת תועמד לבדיקת פוליגרף לבדיקת נסיבות תאונת הדרכים, אשר באמצעותה תוכרע השאלה אם התובעת אכן נפגעה כתוצאה מיציאתה מהרכב ולכן בגדר תאונת דרכים או ללא קשר ליציאתה כאמור. התובעת נשאלה בבדיקה זו האם נכון שנפלה ונחבלה במרפק כתוצאה מתפיסת הרגל בשקיות הניילון ונפילה אל המדרכה, ועל כך השיבה התובעת בחיוב. עוד נשאלה התובעת האם השבר במרפק התרחש במקום אחר ללא קשר לרכב, וכן האם טענתה שעקב רגל שמאל נתפסה בשקיות הניילון שעל רצפת הרכב היא שקר. על שתי שאלות אלה השיבה התובעת בשלילה. חוות הדעת היתה שעל סמך מימצאי בדיקת הפוליגרף התובעת דוברת אמת בגירסתה כפי שזו באה לידי ביטוי בתשובותיה לשאלות הרלוונטיות. ##פסיקת בית המשפט בעניין פוליגרף תאונת דרכים: ## בית המשפט פסק כי תוצאות הפוליגרף הינן חד משמעיות, ולפיכך, חלה על הנתבעים החובה לפצות את התובעת בגין נזקי התאונה הנדונה, וזאת בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 והתובעת קיבלה פיצוי עבור נזק שאיננו ממוני - כאב וסבל, עזרת הזולת, הפסדי שכר, טיפולי הידרותרפיה, תרופות ואביזרים, טיפולים פסיכולוגיים והוצאות נסיעה לעבר ולעתיד. ##בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים:## ב. רקע משפטי לענין נטל ההוכחה במשפט האזרחי ג. דיון: בדיון הציע נציג הנתבעת 2 כי היות ומדובר בשתי גרסאות סותרות בין התובע מס' 2 ונתבע מס' 1 יעבור תובע 2 בלבד בדיקת פוליגרף, שכן נתבע מס' 1 לא ראה למעשה את נסיבות התרחשות התאונה, אלא, רק חש בחבטה. התובעים הסכימו להצעת נציג הנתבעת 2. לפיכך, הופנה התובע 2 בסוגית האחריות ע"י ביהמ"ש, על בסיס הסכמת הצדדים, לבדיקת פוליגרף. הצדדים הסכימו כי ביהמ"ש יפסוק במחלוקת ע"פ תוצאות הבדיקה. עוד נקבע בהחלטה כי הוצאות בדיקת הפוליגרף תשולמנה בשלב הראשון ע"י הנתבעת 2. במידה והתובע ימצא כאינו דובר אמת, יוחזרו לנתבעת ההוצאות לבדיקת הפוליגרף. התובע 2 בבדיקת הפוליגרף מיום 7.1.04 השיב לשאלות הבאות כדלקמן: "סמוך לתאונה ובזמן התאונה, האם רכבך היה כל הזמן בעצירה מוחלטת באותה חנייה?" - התובע השיב בחיוב. " סמוך לתאונה ובזמן התאונה, האם נסעת רברס עם רכבך כדי לצאת מהחנייה? " - התובע השיב בשלילה. על סמך ממצאי בדיקת הפוליגרף חיווה המומחה דעתו כי "הנבדק, דובר שקר בגירסתו כפי שזו באה לידי ביטוי בתשובותיו לשאלות הרלבנטיות". ד. הכרעה לעניין המצב המשפטי באשר לשימוש בבדיקות פוליגרף בסכסוכים אזרחיים, יפים הדברים הבאים שהובאו בפסק דינו של כב' השופט טננבוים אברהם בתק (י-ם) 4860/05: " 4. גלוי וידוע לכלל הציבור כי אין הפוליגרף מהווה כל ראיה במשפט פלילי. אלא שבמשפט אזרחי מקובל כי ניתן להשתמש בפוליגרף. וזאת מדוע? משום שכל הסכמה סבירה במשפט אזרחי בנושא הקשור לדיני הראיות מחייבת את הצדדים וכובלת אותם "עד כדי שלילת ערעור על החלטה שניתנה כתוצאה מהסכמתם" (ע"א 61/84 - יוסף ביאזי ואח' נ' אברהם לוי פ"ד מב(1), 446). 5. מכיוון שבמשפט אזרחי כפופים כללי הקבילות להסכמת הצדדים, רשאי בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, לקבל כראיה גם תוצאות הבדיקה בפוליגרף. הסכמת בעלי הדין צריך שתהיה מפורשת ולא הסכמה שבשתיקה וכן על הצדדים להסכים להגשת תוצאות הפוליגרף כראיה. (י' קדמי, על הראיות (דיונון, 2003), חלק שני, 1111-1121). 6. כך קבעה גם הפסיקה. בעניין ביאזי נ' לוי קבע הרכב השופטים ברוב קולות כי התשובה לכך היא חיובית. השופט גולדברג (עמ' 475) אמר "סבורני כי על פי שיטת המשפט הנקוטה בידינו, כשבידי בעלי הדין לנווט בהסכמה הדדית את דרך ניהולו של המשפט ודרך סיומו, לסטות מדיני הראיות, להגיש כל ראיה שברצונם ואף ליטול בחזרה ראיה שכבר הוגשה, להצהיר על עובדות בלי להוכיחן, וכל כיוצא באלה הסכמות שבסדרי דין ובמהות שבית המשפט "קשור" להן ואינו מכניס ראשו ביניהן - אין מנוס מהמסקנה כי אמת והסכם - הסכם עדיף, בחינת "יקוב החוזה את ההר" 7. כך גם בע"א 166/84 - ידידה בר אילן ואח' נ' ויקטור בן כנען .תק-על 86(4), 114 נקבע כי "...משהסכימו הצדדים, כי הדין ייחתך על פי בדיקת הפוליגרף הרי הם קשורים להסכמתם זו." 8. ההלכה כיום היא לכן כי הצדדים רשאים להתנות על בדיקת הפוליגרף ובדבר שמדובר בהתנאה סבירה ובלבד שהוסברה להם היטב קודם לכן משמעות הסכמתם (ראו ערעור אזרחי 97 / 4027 סולפרד בע"מ ואח' נגד עמישי, חברה לשיווק בע"מ ואח' פ"ד נג(2) עמ' 555 והאיזכורים המופיעים שם)." שמעתי את טענות הצדדים, עמדתי על נסיבות התאונה, המסמכים והצילומים שהוגשו, עיינתי בכל הראיות שהציגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובעים, וכן בתוצאות בדיקת הפוליגרף. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלוונטיות ולאור האמור לעיל, אני קובעת כי דין התביעה להידחות, וזאת מהנימוקים הבאים: התובע הפר את החובה המוטלת עליו עפ"י תקנה 45 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה") בכך שנהג את רכב הטויוטה אחורנית בניגוד לכיוון התנועה ומבלי לנקוט באמצעים הדרושים בנסיבות העניין למנוע פגיעה ברכב צד ג' הנוסע בסמוך למקום חניית התובע. בהתאם לתקנה 45 לתקנות התעבורה: "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע - (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה". לאור כל האמור לעיל, ועם קבלת תוצאות בדיקות הפוליגרף שנערכה לתובע 2, אשר לפיהם נמצא התובע 2 דובר שקר וכן ע"פ התרשמותי מהצדדים ומאותות האמת, ולאחר שבחנתי המסמכים שהוגשו לתיק לרבות חוו"ד השמאי, הנני קובעת כי דין התביעה להידחות. לנוכח האמור הנני מורה לתובע 2 לשלם לנתבעת 2 את הוצאות בדיקת הפוליגרף בסך 1400 ₪ וכן על התובעים יחד ולחוד לשלם ל- 2 הנתבעות הוצאות משפט בסך 900 ₪ (450 ₪ לנתבע 1 ו- 450 ₪ לנתבעת 2). הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ביהמ"ש מבקש להבהיר לצדדים, כי הצילומים ו/או המסמכים המקוריים אשר הוגשו ע"י הצדדים במהלך הדיון, יישמרו במעטפה מיוחדת במשך 20 יום בלבד מיום מתן פסק הדין במזכירות ביהמ"ש במידה ואחד הצדדים יבקש לקחתם. לאחר 20 יום מיום מתן פסק הדין, ייגרסו הצילומים והמסמכים באשר מדובר בתיק אלקטרוני ואין ביהמ"ש מחזיק צילומים ו/או מסמכים לאחר מועד זה. 15. המזכירות תעביר כל החומר (חוץ מהצילומים) לתובע 1. לבעלי הדין עומדת הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין זה לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. פוליגרף (מכונת אמת)תאונת דרכים