היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא העוררים הגישו ערר כנגד חיובם בהיטל השבחה, בגין אישור תכניות ג' ו- ג/1. העוררים טוענים כי אין לחייבם בהיטל השבחה בשל התחייבות של המשיבה משנת 1998, לפיה לא יחוייבו בהיטל השבחה בגין מימוש זכויות בדרך של מכר. העוררים חוייבו בהיטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא - מכר של דירתם ברחוב חילו יצחק מס' 7 בתל אביב, גוש 6263 חלקה 558/2. ההתחייבות, צורפה כנספח א', לערר ולשונה: "הריני להודיעך כי לא יחול היטל השבחה במכירת דירה בכתובת הנדונה בבית משותף וללא הצמדה לגג... היטל השבחה יידרש בעת מימוש בניה על הגג וכן עפ"י כל תב"ע משביחה שיידרש בניה על פיה." אין מחלוקת בין הצדדים כי בעת מתן ההתחייבות, תכנית ג' הייתה בתוקף, ואילו תכנית ג'/1 טרם היתה בתוקף. עיון בשומת היטל ההשבחה מעלה כי העוררים חוייבו בהשבחה רק בגין תכנית ג' 1 ולא בגין תכנית ג'. נעיר כי לטעמנו, אין לקבל את פרשנות העוררים להתחייבות, כאילו היא חלה גם על תכניות עתידיות. לשונה ברורה - היטל השבחה ידרש גם במקרה של מימוש בניה על הגג וגם במקרה של תכנית עתידית - תכנית שתיכנס לתוקף לאחר מועד ההתחייבות. המילה "וכן" המופיעה בהתחייבות הינה במובן של לרבות - ואיננה מוסבת על מימוש הבניה על הגג, כפי שטוענים העוררים. מכל מקום, הערנו זאת מעבר לצורך, כיוון שהמקום לבירור טענות בנוגע להבטחה שלטונית, הסתמכות, מצג שלטוני וכדומה, איננו במסגרת ערר היטל השבחה, כפי שכבר נפסק בהחלטות קודמות שלנו. טענה נוספת שטענו העוררים היא, כי על אף שדירתם בקומה העליונה, אין הגג צמוד אליה ונדרשת הסכמת יתר הדיירים לניצול הזכויות. כן טענו כי לא הופחתו עלויות התאמה. בדיון בפנינו, נטענה טענה חדשה בסוף הדיון, שלא נטענה בערר, כי המשיבה לא החילה את הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית. לאחר שבחנו את טענות הצדדים ואת שומת היטל ההשבחה מטעם המשיבה, אנו סבורים כי טענות העורר הן שמאיות במהותן. במקרה שלפנינו, אין מדובר בבניית חדר יציאה לגג אלא מדובר בבניה בחלל הגג. אין מחלוקת כי אין מדובר בגג צמוד וכי יש צורך בהליכים למימוש הזכויות. לפיכך, בשומת הוועדה אף ניתן מקדם הפחתה בשיעור של 30%. אשר לתחולת הפטור, אף כי הטענה טענה חדשה היא אשר הועלתה רק בסוף הדיון, ובלא שנתמכה בראיות או מסמכים כלשהם כנדרש, נעיר כי עיון בשומת המשיבה מעלה כי כן נלקח בחשבון הפטור. בתחשיב יש הפחתה של 140 מ"ר במצב קודם (תכנית ג'). היינו, הוכרה זכאות פעם אחת, לפטור אחד לעוררים. זאת, בניגוד לנטען בפנינו בעל פה על ידם בסוף הדיון. אם כן, לא נמצא כי נפלו טעויות בשומת המשיבה. היטל ההשבחה חושב רק על תוספת ההשבחה ובגין תכנית ג' 1, נעשתה הפחתה בגין שוליות בניה ודחיה, וכן הוכרה זכאות לפטור פעם אחת. יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, ככל שהעוררים ירצו בכך, אנו נאפשר הגשת שומה אחרת מטעמם, תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו. ככל שתוגש שומה אחרת מטעמם, ימונה שמאי מייעץ אשר יבחן ויכריע בין שומות הצדדים. היה וימונה שמאי מייעץ, תוך 14 יום מיום מתן חוות הדעת, יוכלו הצדדים לטעון לגביה, ככל שירצו בכך, ובכפוף להיקף הטיעון המצומצם כנגד חוות דעת שמאי מייעץ ולהיקף ההתערבות המצומצם ביותר של ועדת הערר בחוות דעת שמאי מייעץ, כפי שנקבע בפסיקה ובהחלטות ועדות הערר, ואשר לאחרונה צומצם עוד יותר בעמ"נ 33103-02-12 גלר ו-26 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ואח'. העדר תגובה מהצדדים תוך פרק זמן זה, משמעותה הסכמתם לחוות דעת השמאי המייעץ. סוף דבר, הערר נדחה. אולם, כאמור אפשרנו, ולו לפנים משורת הדין, הגשת שומה אחרת ומינוי שמאי מייעץ בכפוף להנחיותינו לעיל. בנסיבות הענין, היה מקום לפסוק הוצאות. אולם, משב"כ המשיבה לא עמדה על כך בהגינותה, אין אנו עושים צו להוצאות. היטל השבחה