היתר תואם תכנית - היטל השבחה

היתר תואם תכנית - היטל השבחה הערר הוגש בגין דרישת תשלום השבחה שנשלחה ע"י המשיבה. העוררים טוענים כי אין מדובר בהיתר לשימוש חורג אלא בהיתר תואם תכנית ולפיכך לא חלה חבות בהיטל השבחה. בדיון בפנינו מיקד ב"כ העוררים את טענתם בכך, שבעת שרכשו את הזכויות בנכס הם רכשוהו נקי מחבות כלשהי, לרבות היטל השבחה. כן נטען כנגד גובה החיוב ע"פ שומת העוררים שצורפה כנספח ב' לערר. המשיבה טוענת כי לאור הפסיקה הרבה בנושא לרבות, לאחרונה, דחיית בקשת רשות ערעור על-ידי בית המשפט העליון, הרי שאין מקום להבחנה לה טוענים העוררים. לפיכך דרישת התשלום בדין יסודה ויש לדחות את הערר. כן נטען כי יש לדחות את הטענות לעניין גובה החיוב, שכן אינן ממשיות. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בכתבי הטענות ובפסיקה הרלבנטית, אנו מחליטים כלהלן: כפי שעלה בדיון שהתקיים בפנינו, גם העוררים אינם חולקים למעשה על כך, כי גם על פי לשון החוק וגם על פי הפסיקה, החבות בהיטל השבחה חלה בין אם מדובר בהשבחה בגין קבלת היתר על פי תכנית ובין אם מדובר בקבלת היתר לשימוש חורג. אשר לטענה כי הנכס נרכש ע"י העוררים כנכס נקי מכל חבות, טענה זו כשלעצמה אין בה כדי לבטל חבות בהיטל השבחה שהוטל כדין. במקום אחר אף אמרנו כי גם במקרה של קבלת אישור עירייה על היות נכס נקי מכל חוב וכו', אין בו כדי לבטל חבות בהיטל השבחה מקום שהוא חל על פי דין. יחד עם זאת אמרנו גם, כי טענות של מצג, הבטחה שלטונית וכיו"ב בהקשר זה, הרי שהמקום לבירורן איננו בוועדה זו אשר איננה מוסמכת לכך. כך גם לעניין טענות במישור החוזי כנגד המוכרים בעניין זה, שככל שלעוררים טענות כאלו, הרי שהמקום לבירורם איננו כאמור, במסגרת ועדה זו. מכל מקום, די גם בעיון בחוזה המכר שצורף על-ידי העוררים כנספח ג' לערר, כדי לדחות טענה זו גם לגופה. סעיף 4 לחוזה עניינו התחייבויות המוכר. סעיף 4.5 לחוזה קובע בין היתר, כי על המוכר: "לשלם את היטל ההשבחה החל על הממכר, אם חל, שמקורו בתכנית ו/או הקלה ו/או שימוש חורג אשר אושרו וקיבלו תוקף עד למועד חתימת הסכם זה. יחד עם זאת מוצהר ומוסכם בזאת, כי במידה ויתברר שקיים היטל השבחה שבחובת תשלומו על פי הסכם זה חייב המוכר, ושמקורו בתכנית שאינה תוכנית ע' או ע1' (מרתפים) ו/או ג' (גגות) דהיינו - בנוסף להיטל ההשבחה, אם קיים, כיום, בגין התוכניות האמורות (להלן: "היטל ההשבחה העודף"), יהיה המוכר זכאי לבטל הסכם זה בתוך 14 יום מהיום בו נודע לו על כך, ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 8 להלן. מוסכם בזאת, כי במידה והקונה יודיע בכתב כי הוא מתחייב לשלם את היטל ההשבחה העודף במלואו, לא יבוטל הסכם זה, ובמקרה שכזה הצדדים ישתפו פעולה בכל הקשור להגשת השגות על גובה החיוב בהיטל השבחה. הקונה מתחייב במקרה שכזה לשלם את היטל ההשבחה שיחול עליו באופן שלא יעכב קבלת אישור העירייה על ידי המוכר". עולה במפורש במקרה שלפנינו, כי גם על-פי הסכם המכר, החבות בהיטל השבחה נשוא ערר זה, חלה בכל מקרה על הקונה. אשר על כן יש לדחות את טענות העוררים גם בעניין זה. אשר לטענות בדבר גובה החיוב, לאחר עיון בשומות הצדדים ספק אם אכן מדובר במחלוקות שמאיות הטעונות בירור, יחד עם זאת, החלטנו לבסוף ולו לפנים משורת הדין, לאפשר בירורן אצל שמאי מייעץ. אשר על כן אנו דוחים את טענות העוררים לעניין עצם החיוב וממנים שמאי מייעץ לבחינת טענות הצדדים בעניין גובה החיוב. העוררים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ההוצאות ישולמו תוך 60 יום מהיום, לאחר מכן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. תוכנית בניהבניההיטל השבחה