תוספת חדר על הגג

תוספת חדר על הגג ערר זה הוגש על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה (להלן: "הוועדה המקומית") שלא לאשר תוספת חדר על הגג ומחסן משותף בקומת הקרקע במקרקעין הידועים כחלקה 615 בגוש 8267 ברחוב בארי 28 נתניה (להלן: "המקרקעין"). העורר הינו מבקש הבקשה והמשיבה 2 הינה מתנגדת, דיירת בבניין. הוועדה המקומית החליטה: "לקבל ההתנגדות ולסרב לבקשה מפאת: אין הסכמת שותפים בחלקה כאשר הגג הינו בבעלות משותפת". במקרקעין בנוי בית משותף ובו 14 יחידות דיור, כאשר המתנגדת הינה בעלת זכויות באחת מיחידות הדיור. בשעתו, הציג העורר 9 חתימות של דיירי הבניין וחויב לבצע הליך על פי תקנה 2 לתכנון ובנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). לדברי באי כוח הוועדה המקומית, בפניהם ראיות לכך שההליך על פי תקנה 2ב' בוצע כנדרש. ככלל, אין מוסדות התכנון מכריעים בנושאים קנייניים, ורק מקום בו על פניו חסר מבקש הבקשה זכויות הקניין המתחייבות לצורך בקשתו עשויה הוועדה המקומית לדחות הדיון בבקשתו עד להבהרת המצב הקנייני. לעניין זה, אנו מפנים לבג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א, שם נקבע כדלקמן: "גם לגופם של דברים אין אנו סבורים שהילכת בג"צ 879/89, הישימה גם לעובדות המקרה שלפנינו, מונעת בעד הועדות לתכנון ולבניה להחליט לפי שיקול דעתן מקום שעל פני הדברים אין למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין, שלא יתקיים דיון בבקשה כל עוד לא ניתן פסק דין מטעם בית משפט מוסמך הקובע שלמבקש זכות קניינית. הטעם לדבר:ביכולות הועדות להישמע בטענה שאין טעם שהן תקדשנה דיון סרק לשאלות התכנוניות המתעוררות כאשר נראה לכאורה שזכות הבניה, אם תאושר, אינה ניתנת למימוש.לפיכך אם יוצא לכאורה מהחומר שהומצא על ידי המבקש או בעלי הקנין האחרים בנכס שאין למבקש זכות קניינית, תוכלנה הועדות להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך; מאידך גיסא, אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד." במקרה דנן מדובר בהרחבת דירה אשר על פי דין מבוססת קניינית על רוב של 3/4 מהדיירים אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. במקרה דנן לא הובאו הוכחות ליותר מקיומו של מתנגד אחד, ועל כן איננו סבורים כי הנימוק "הקנייני" מהווה מניעה לאישור בקשה, בהנחה שהינה בקשה תואמת תכנית. יחד עם זאת, הובא בפנינו נימוק נוסף אשר עניינו במצבו טעון השיפוץ של הבית, שיפוץ אשר ייתכן ותרופתו בתוספת על פי תמ"א 38. לעניין זה קבענו לא אחת כי אין בעצם היכנסו של בית בגדר הבתים אשר עשויים לזכות בזכויות על פי תמ"א 38 כדי למנוע בנייה על גגות בעלמא. אולם במקרה דנן, התרשמנו כי נכון יהיה לבחון אפשרות לשיפוץ על פי תמ"א 38 כאמור לעיל. לפיכך, אנו מנחים כדלקמן: מיום מתן החלטה זו יוכלו הדיירים לנסות במהלך תקופה של עד 9 חודשים להתקשר עם קבלן בביצוע שיפוץ בתוספת בנייה על פי תמ"א 38 הנ"ל. במידה ולא יסתייע עד אז, ולא תהא מניעה קניינית (במובן של הליך שיינקט, ככל שיינקט, על ידי הדיירים במישור הקנייני במסגרת תביעה לבית המשפט או למפקח על המקרקעין), ובכפוף לכל דין, יוצא ההיתר כמבוקש. בכפוף לאמור, הערר מתקבל. בניהתוספת חדרגג