עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירה

עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירה העותרת הגישה בקשה לקבלת רישיון לשירותי שמירה. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה להעניק למבקשת את הרישיון, לאחר שתמציא ערבות או ביטוח. זאת בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית, ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010 (להלן: התקנות). אלא שהעותרת לא הצליחה לגייס את הערבות או הביטוח הנדרשים. על הרקע הזה הוגשה העתירה הנוכחית, במסגרתה נטען כי הסכומים שנקבעו בתקנות לעניין ערבות וביטוח הם גבוהים באופן בלתי סביר, ואינם מבחינים בין סוגים שונים של מבקשי רישיון. כמו כן נטען כי על אף שהתקנות מאפשרות לוועדה להורות למבקש הרישיון להפקיד ערובה אחרת, במקום ערבות וביטוח, הרי שלעותרת לא הוצעה כל חלופה כזו. לאחר עיון בחומר דעתנו היא כי, עם כל ההבנה למצבה של העותרת, דין העתירה להידחות על הסף. בבחינה ראשונית נראה כי ייתכן שהטענות שמעלה העותרת כנגד התקנות הנוכחיות אינן בבחינת דברים בעלמא (ויודגש כי איננו מכריעים בטענות אלו לכאן או לכאן). אלא שמהחומר עולה כי ביוני 2014, לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, התשע"ד-2014. על פי התזכיר יבוטלו, בין היתר, התקנות הנוכחיות לעניין ערבות וביטוח ובמקומן ייקבעו תקנות וכללים חדשים. בנסיבות אלו, סבורנו כי אין מקום לדון לגופן בטענותיה של העותרת כנגד התקנות הנוכחיות. יובהר כי טענותיה של העותרת שמורות לה, ככל שתבחר בעתיד לתקוף את התקנות החדשות שיותקנו בבוא היום. עוד עולה מהחומר כי העותרת הציעה להפקיד ערבות אישית חלף הביטוח והערבות הבנקאית, וזאת בהתאם לסעיפים 2 ו-4 לתקנות. ההצעה נדחתה, תוך שצוין כי הסכום המוצע איננו מכסה נזקים אפשריים העלולים להיגרם במהלך העבודה, וכי לא הוצגה ראיה אודות קיומו של רכוש אישי בלתי-משועבד בגובה סכום הערבות האישית (תגובה זו של הוועדה לא צורפה לעתירה). עולה, אפוא, כי העותרת לא מיצתה את ההליכים המנהליים האפשריים למול הוועדה, וכי פתוחה בפניה האפשרות להציע - חלף הביטוח והערבות הבנקאית - ערובה אחרת בסכום הולם ותוך הצגת ראיות מתאימות. זאת, כאמור, על פי המצב המשפטי הקיים. לנוכח האמור, העתירה על כל חלקיה נדחית, תוך שטענות הצדדים לעניין תוקף התקנות הנוכחיות שמורות להם. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ענף השמירהבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)