נדחתה בקשה לקבלת טופס ויתור על סודיות רפואית כולל

נדחתה בקשת המערערת כי יועבר אליה טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידי המשיבה. הרקע לערעור והחלטות בית הדין האזורי המשיבה הגישה כנגד המערערת תביעה בבית הדין האזורי למתן צו עשה. במסגרת זו, ביקשה המשיבה לחייב את המערערת להעניק לה טיפולי שיניים. עם קבלת התביעה, פנה ב"כ המערערת לב"כ המשיבה בבקשה לקבל טופס ויתור על סודיות רפואית סטנדרטי וכללי חתום על ידי המשיבה, אך המשיבה סירבה לחתום על טופס זה. המשיבה הסבירה כי היא מוכנה לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית המופנה אך ורק למחלקת פה ולסת בבית החולים הדסה עין כרם. בית הדין האזורי, במסגרת החלטותיו מושא הערעור, דחה את בקשת המערערת כי יועבר אליה טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידי המשיבה, וקבע כי די בכך שהמשיבה תחתום על כתב ויתור ספציפי המופנה למחלקת פה ולסת בבית החולים הדסה בלבד. הטענות בערעור טענות המערערת המערערת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית הדין האזורי. בהחלטת בית דין זה מיום 30.10.2013 ניתנה רשות ערעור והתיק הועבר להשלמת סיכומים בכתב. לטענת המערערת, השאלה אשר עולה בערעור שלפנינו עוסקת במידת האיזון הראוי בין זכותו לפרטיות ולסודיות רפואית מוחלטת של מי שיוזם הליך משפטי שעניינו טענות רפואיות, לבין זכותו של נתבע לאסוף את המידע הדרוש לו על מנת שיוכל להתגונן מפני התביעה שהוגשה נגדו. עוד טוענת המערערת כי ההחלטות שנעשו באשר לטיפול המיטבי בעניינה של המשיבה והמסגרת הנכונה ביותר בה תטופל, נעשו תוך הפעלת אותו שיקול דעת רפואי. זאת, בהתאם לקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 הקובע כי "שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות, יינתנו בישראל ע"פ שיקול דעת רפואי". לדברי המערערת, שיקול דעת רפואי זה אינו כולל רק התייחסות לטיפולים שעברה המשיבה במחלקת פה ולסת בבית החולים הדסה אלא גם נסמך על עברה הרפואי של המשיבה, על כל האספקטים שלו ועל כל מכלול תחומי הרפואה המשיקים זה לזה. המערערת מוסיפה וטוענת כי זכותו של אדם לפרטיות מהווה ערך ראוי וחשוב אך אין זה ערך מוחלט ולפיכך, על בית המשפט מוטלת החובה למצוא את האיזון בינו לבין ערכים אחרים. עוד היא טוענת כי ההנחה הרווחת היא כי בעצם הגשת התביעה יש משום ויתור מכללא על הגנת הפרטיות וכי התובע יהיה נכון לחשוף מידע רפואי בעניינו. בנוסף, טוענת המערערת כי חשיפת מידע רפואי כולל ומקיף באמצעות טופס ויתור על סודיות רפואית סטנדרטי, במסגרת הליך משפטי, נעשית כדבר שבשגרה בכל תביעה בה עולות טענות רפואיות כאלה ואחרות; וכי הדבר נעשה על מנת לאפשר לנתבע להתגונן. המערערת מסבירה כי המידע הרפואי אותו היא מבקשת לגלות בחלקו כבר עמד בפני הצוות הרפואי מטעם המערערת; וכמו כן, ב"כ המערערת נתן התחייבותו לכך שלא ייעשה שימוש בתיעוד הרפואי בעניינה של המשיבה, פרט להליך משפטי זה. המערערת מדגישה כי התובענה שהוגשה על ידי המשיבה עוסקת בעיקר בטענות רפואיות, ובשיקול הדעת הרפואי של גורם מקצועי המבוסס על ההתרשמות מהמטופל, עברו הרפואי בכל תחומי הרפואה והמסמכים עימם הגיע לטיפול. על כן, היא מסבירה, הרי שישנה חשיבות לעיון בתיעוד הרפואי מעברו של המטופל בכל תחומי הרפואה המשיקים זה לזה. עוד היא מציינת כי טיפולי שיניים אינם מתמצים אך ורק באספקט הצר של עולם החניכיים, השיניים, הפה והלסת; וכי תחומי הרפואה השונים משיקים זה לזה ומשליכים אחד על השני. לסיום, מבהירה המערערת כי יש רלוונטיות לתיעוד הרפואי הכולל בעניינה של המשיבה, הן לצורך ניהול הגנתה של המערערת והן לצורך קבלת החלטות בנוגע לעתידה הרפואי של המשיבה והמסגרת הראויה ביותר למתן טיפול זה. טענות המשיבה מנגד, טוענת המשיבה כי במקרה זה זכותה לפרטיות גוברת על דרישת המערערת לקבל לידה טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידה. בעניין זה, מציינת המשיבה את סעיף 19 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק זכויות החולה), המעניק למטופל את זכותו לחיסיון רפואי ולשמירת סודיותו. עוד היא טוענת כי היא הסכימה לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית בתחום הפה והלסת, שכן זהו התחום הרפואי הרלוונטי היחיד לניהול התביעה. בהקשר זה מדגישה המשיבה כי שיקול הדעת הרפואי הרלוונטי לתביעתה חייב להיות מבוסס אך ורק על מידע רפואי בתחום הפה והלסת, וכל שיקול או תחום אחר אינו רלוונטי לביצוע טיפולי שיניים. לדבריה, סירבה לחתום על טופס ויתור על סודיות כללי משום שהיא איננה מעוניינת לחשוף בפני המערערת את התיק הרפואי שלה, ומשום שלתיק הרפואי שלה אין כל קשר לתביעתה או למחלוקות העולות ממנה. דיון והכרעה לאחר שעיינו בהחלטת בית הדין האזורי מושא הערעור, בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל, כך שהמשיבה תעביר לידי המערערת טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידה. המשיבה טוענת בפנינו כי זכותה לפרטיות גוברת על דרישת המערערת לקבל לידה טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידה וכי בסעיף 19 לחוק זכויות החולה, מעוגנת זכותה לחיסיון רפואי ולשמירת סודיותו. הזכות לפרטיות הינה זכות יסוד [סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981; מ' גולדברג, הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעבידו, עבודה חברה ומשפט ט' 85 (2002)].בעל כן, נראה כי לא יכול להיות חולק שחיוב המשיבה לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף, זאת לעומת העברת טופס ויתור על סודיות רפואית ספציפי, למעשה מאפשר למערערת גישה גורפת לכל מסמכיה הרפואיים של המשיבה, ועלול לפגוע פגיעה חמורה בזכותה לפרטיות ובזכותה לסודיות רפואית שהינה חלק ממנה. עם זאת, יש לזכור כי הזכות לפרטיות אינה מוחלטת אלא יחסית, ויש לאזנה מול אינטרסים אחרים [דב"ע נו/3-260 מרדכי אלפריח - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל 543, 558 (1997)]. כבר נקבע בפסיקה כי כאשר הזכות לפרטיות עומדת מול זכותו של נתבע להתגונן מפני תובענה שהוגשה נגדו, "קנה-המידה שעל-פיו ייקבע היקף זכותו של התובע לפרטיות הוא איפוא מידת הרלוונטיות שבמסמכים שגילויים נדרש לבירור המחלוקת" [רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון פ"ד נה(2), 102, 104 (2000)]. על כן, יש לברר מהי מידת הרלוונטיות של טופס ויתור על סודיות רפואית כולל למחלוקת נשוא התביעה. הרלוונטיות לצרכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה אין לגלותו [ראו דב"ע נ"ז/55-3 קבקוב הרצל - בנק מסד בע"מ, מיום 14.9.1999]. יצוין כי ישנם שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלוונטיות: א. התנאי הראשון דורש הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. ב. התנאי השני מחייב את בית הדין לבחון ב"מבט על" ולשקול את מכלול האינטרסים והאיזון ביניהם על רקע נסיבות המקרה והכל בשים לב להשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של "דיון יעיל" בהליך העיקרי [ראו ע"ע 494/06 מדינת ישראל - נציבות המים - קלרק אבנצ'יק, ניתן ביום 28.3.2007]. 17. במקרה שלפנינו, מצאנו כי טופס ויתור על סודיות רפואית כולל עשוי להיות מוצדק ורלוונטי לתביעת המשיבה. המשיבה, במסגרת תביעתה, עותרת למתן צו עשה על מנת לחייב את המערערת להעניק לה טיפולי שיניים. מקובלת עלינו, בהקשר זה, טענת המערערת כי התובענה שהוגשה על ידי המשיבה עוסקת בעיקרה בשיקול דעתו הרפואי של הרופא המטפל. לפיכך, במקרה זה, הרי שישנה חשיבות מיוחדת לעיון בתיעוד הרפואי המלא והכולל של המשיבה, ובעניין זה מקובלת עלינו טענת המערערת לפיה גם בתחום רפואת השיניים יש להעניק תשומת לב למלוא התמונה בעניינו של המטופל ולמצבו הבריאותי בכל תחומי הרפואה, לרבות מצבו הנפשי, על מנת לבחון התאמתו של המטופל לטיפול זה או אחר. כמו כן, מכלל החומר שבתיק שלפנינו עולה כי למשיבה, אישה כבת 73, היסטוריה רפואית עשירה הכוללת בין היתר נכות, בעיות אורטופדיות, נטילת תרופות פסיכיאטריות, כאשר הדבר מחדד את החשיבות שבבחינת מלוא המידע הרפואי בעניינה של המשיבה. 18. על כן, בנסיבות אלו, סבורים אנו כי איזון ראוי בין זכותה של המשיבה לפרטיות לבין זכותה של המערערת להתגונן מפני תביעת המשיבה ביחד עם חובתה להעניק למשיבה את הטיפול הרפואי הנכון והראוי ביותר עבורה, מוביל למסקנה כי יש לאפשר למערערת גישה למידע רפואי כולל ומקיף בעניינה של המשיבה. 19. על כן, ולאור כל האמור לעיל, המשיבה תעביר לידי המערערת טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידה, תוך 3 ימים מיום המצאת פסק דין זה. זאת, בכפוף להתחייבותו של ב"כ המערערת כי לא ייעשה שימוש בתיעוד הרפואי בעניינה של המשיבה, פרט להליך משפטי זה. 20. סוף דבר - הערעור מתקבל, כך שהמשיבה תעביר לידי המערערת טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף חתום על ידה, זאת כאמור בסעיפים 18-19. החלטות בית הדין האזורי מיום 14.7.2013 ומיום 25.8.2013, מבוטלות בזאת. הוצאות הערעור יילקחו בחשבון במסגרת ההליך בבית הדין האזורי.סודיות רפואיתמסמכיםרפואהסודיות