מעצר מנהלי מול חופש הביטוי (עתירה להג"ץ)

מעצר מנהלי מול חופש הביטוי (עתירה להג"ץ) בהסכמת בא-כוח העותר עיינו בחומר החסוי, הוספנו ושמענו טענות על פה. אכן, חלק מהמעשים המתוארים חוסים תחת חופש הביטוי, אך יש אינפורמציה עשירה המצדיקה את המעצר המינהלי. המשיבים סבורים כי המעצר יוארך. אנו מניחים כי ההחלטה לעניין זה, הן לעצם המעצר והן לאורכו, אם יוחלט על כך, תישקל תוך הבאת כלל הנתונים בחשבון וגם מה שעלה בשיג ושיח עימנו. העתירה נדחית.מעצר מנהליחופש הביטוימעצר