טענת נוהל מפלה של משרד החינוך ביחס למגזר הדרוזי והערבי

טענת נוהל מפלה של משרד החינוך ביחס למגזר הדרוזי והערבי זוהי בקשה להורות למשרד החינוך לבטל את ההוראה המפלה הקבועה ב"נוהל העברות שיבוצים והשלמות משרה" של משרד החינוך, ביחס למגזר הדרוזי והערבי, לפיו מותר למשרד החינוך באורח חד צדדי להודיע לעובד הוראה דרוזי או ערבי על הפסקת עבודתו עד ליום ה-1/10/13 ולקבוע, כי מדובר בהוראה שאינה קיימת ביחס לעובדי ההוראה היהודים וכי מדובר כאן באפליה אסורה ופסולה. בנוסף ביקשה ב"כ המבקשת מס' 1 להורות על ביטול פיטוריה והשבתה לעבודה של המבקשת מס' 2, הגב' רוודה שקור, אשר פוטרה מעבודתה ללא נימוק ענייני, ובניגוד להוראות החלות על עובדי הוראה. הסעדים הזמניים המבוקשים הינם: צו זמני המורה למשיבה לבטל את פיטוריה של המבקשת מס' 2 ולשבץ אותה בחטיבת הביניים בבית הספר הרב תחומי כסרא סמיע או לחילופין, לשבצה במוסד הוראה אחר המתאים לכישוריה וקרוב למקום מגוריה. הסעדים הקבועים המבוקשים הינם: צו קבוע המורה על ביטול סעיף 16 ל"נוהל העברות שיבוצים והשלמות משרה במגזר הערבי", ובהתאמה, סעיף 17 ל"נוהל העברות שיבוצים והשלמות משרה במגזר הדרוזי", שיצר משרד החנוך במיוחד עבור המגזר הדרוזי והערבי, משום היותו סעיף המנוגד להוראות הדין ומשום היותו סעיף מפלה באופן פסול. צו קבוע המורה למשיבה לבטל את פיטוריה של המבקשת מס' 2 ובהתאם, לשבץ אותה כעובדת הוראה קבועה בחטיבת הביניים בבית הספר הרב תחומי כסרא סמיע, ולחלופין לשבצה במוסד הוראה אחר המתאים לכישוריה והקרוב למקום מגוריה. להלן עובדות המקרה: 1. המבקש מס' 1, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות, הינו ארגון העובדים היציג של מורי בתי הספר העל יסודיים (להלן: "ארגון המורים"). 2. המבקשת מס' 2 הינה בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה בחינוך מיוחד, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בעלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד ובעלת ותק של שש שנים במשרד החינוך, שהינו המשיב ומעסיקה של המבקשת מס' 2. 3. בין השנים 2008-2010 הועסקה המבקשת מס' 2 בבית הספר היסודי "חרובית" בכסרא כמורה לחינוך מיוחד. 4. בין השנים 2010-2012 שובצה המבקשת מס' 2 כמורה לחינוך מיוחד בהיקפי משרה שונים בחטיבת הביניים רב תחומי כסרא סמיא. 5. בתום כל שנת לימודים היתה מופסקת עבודתה של המבקשת מס' 2. 6. לקראת שנת הלימודים אשר החלה ביום 27/8/2013 שובצה המבקשת מס' 2 לעבודה במשיב, בשליש משרה בחטיבת הביניים רב תחומי כסרא סמיע (להלן: "בית הספר"). 7. בעקבות שיבוצה בבית הספר הנ"ל לשנת לימודים מלאה נרשמה המבקשת מס' 2 ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, תוך שהיא מסתמכת על שיבוצה בבית הספר לצורך קבלת החזרי לימוד ממשרד החינוך. 8. המבקשת מס' 2 החלה ללמד בבית הספר עם פתיחת שנת הלימודים. בתאריך 23/9/13 הודיעה למבקשת מס' 2 מפקחת בית הספר, הגב' פאדיה פלאח, בשיחה טלפונית, כי יש "בעיה כלשהי" עם השעות שניתנו לה, כי "מסדרים את הנושא" וכי תוך "שבוע-שבועיים" המבקשת מס' 2 תקבל בחזרה את השעות אליהן שובצה. 9. במקביל נשלח למבקשת מס' 2 מכתב החתום על ידי מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך, ד"ר אורנה שמחון, הנושא תאריך 29/9/13, לפיו "עקב צמצום תקן" ו"בהסתמך על הראיון שנערך לך" מופסקת עבודתה של המבקשת. במכתב זה הפנתה מנהלת המחוז את המבקשת לנוהל השיבוצים המפלה, ללא כל נימוק נוסף. 10. המבקשת מס' 2 התבקשה להמתין בביתה עד להסדרת העניין ומאז לא שובצה מחדש לעבודה כלשהי על ידי המשיב, למרות פניותיה הטלפוניות למפקחת, הגב' פלאח. 11. כאשר פנה ארגון המורים, המבקש מס' 1, בשמה של המבקשת מס' 2 לבירור סיבת הפיטורים של המבקשת, השיב משרד החינוך במכתב מיום 8/12/13, בו הפנה את נציג הארגון להוראות הסעיף בנוהל השיבוצים, וזאת בנימוק, כי פיטוריה של המבקשת בוצעו לאור שעות תקן שנגרעו מבית הספר. 12. ביום 13/11/13 פנתה המבקשת מס' 2 במכתב תלונה בקשר לפיטוריה ולהתנהלות משרד החינוך בעניינה. 13. במכתב התשובה של המשיב מיום 4/12/13 הוא שוב הסתמך על נוהל השיבוצים ועל "טעות" כביכול, אשר הביאה להפסקת עבודתה של המבקשת וכן טען לראשונה, כי קרובי משפחה של המבקשת מס' 2 מועסקים בשורות משרד החינוך באופן המונע את שיבוצה כביכול. המשיב סירב לבטל את פיטוריה של המבקשת מס' 2, בהתייחס לטענת המבקש מס' 1 הנוהל עליו מסתמך המשיב הינו פסול ומפלה את המגזר הדרוזי והערבי. נוהל השיבוצים במגזר הערבי והדרוזי: 14. על יחסי העבודה בין הצדדים חלים הוראות תקנון שירות עובדי הוראה, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, ההסכמים וההסדרים הקיבוציים ביחס לעובדי הוראה שנחתמו בין מדינת ישראל לבין ארגון המורים, וכן הנוהלים החלים ביחס לעובדי הוראה. 15. ביום 10/2/13 פרסם משרד החינוך נוהל בשם "העברות, שיבוצים והשלמות משרה - תשע"ד 2013-2014" (להלן: "נוהל השיבוצים"). 16. נוהל השיבוצים הנ"ל קיים אך ורק למגזרים הערביים והדרוזים ולא מופעל על עובדי ההוראה היהודיים. 17. במסגרת בקשה זו ארגון המורים מבקש לבטל את הנוהל, בסעיף 16 לנוהל השיבוצים במגזר הערבי וסעיף 17 לנוהל השיבוצים במגזר הדרוזי, אשר קובעים כדלקמן: "במקרה של טעות, שינוי בתקן, מילוי מחויבות כלפי עובד הוראה קבוע שלא שובץ מסיבה כל שהיא, כל החלטה שגויה מכל סיבה שהיא, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לשנות את ההחלטה שהתקבלה עד לתאריך 1.10.2013. לגבי שיבוצים שיערכו לאחר 27.8.13, רשאי המשרד לתקן או לבטל החלטה שגויה של שיבוץ תוך 30 יום מקבלת ההחלטה". 18. ארגון המורים טוען, כי מעולם לא הפסיק משרד החינוך את עבודתו של עובד הוראה יהודי, חבר ארגון המורים, בהסתמכו על הוראות הסעיף הפסול ואשר על קיומו נודע לארגון המורים, לטענתנו, לראשונה בעניינה של המבקשת. 19. בתאריך 6/2/14 הוגשה בקשת צד לסכסוך קיבוצי ובקשה לסעדים זמניים. 20. ב"כ המשיב טענה, כי מדובר בבקשה הנגועה בשהוי רב, לאור העובדה, כי הבקשה הוגשה בחודש פברואר 2014 וכי חלפה למעלה ממחצית שנת הלימודים, כאשר ביטול שיבוצה של המבקשת מס' 2 היה עוד ביום 23/9/13. 21. כן טענה ב"כ המשיב, כי קיימת מחלוקת בעניין יציגותו של ארגון המורים, המבקש מס' 1, וכי המבקש מס' 1 הוא ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות והוא ארגון המורים היציג של מורי בתי הספר העל יסודיים, בעוד שהמבקשת מס' 2 הינה עובדת הוראה של חטיבות הביניים. 22. כן ציינה ב"כ המשיב, כי בימים אלה תלוי ועומד סכסוך בין ארגוני שהגיש המבקש מס' 1 בתיק סב"א 29108-09-12, בו מתבררת שאלת יחידת המיקוח ובהתאם לכך, למעשה, תוכרע שאלת היציגות. על כן, שאלת היותו של ארגון המורים בגדר הארגון היציג היא שאלה עקרונית ומורכבת שלא ניתן לברר אותה במסגרת צו זמני. כן נטען, כי מאחר וקיימת מחלוקת של ממש האם המבקש מס' 1 הוא ארגון יציג ביחס לעובדי הוראה בחטיבות הביניים, לא ברור האם לבית הדין סמכות לדון בבקשה זו כסכסוך קיבוצי או לאו. 23. בנוסף טענה ב"כ המשיב, כי המבקשת מס' 2 הגישה את בקשתה לבית הדין בחוסר ניקיון כפיים, וכי מלכתחילה לא היה מקום לשבץ את המבקשת בחטיבת הביניים בכסרא סמיע וזאת בשל קיומה של קרבת משפחה, היות ואחותה של המבקשת מלמדת בבית הספר הנ"ל. לטענתה, המבקשת מס' 2, על אף שהיתה מודעת להוראה האוסרת עליה לבקש שיבוץ בבתי ספר בהם יש לה קרובת משפחה, עשתה כן ובכך הטעתה את הגורמים המוסמכים של המשיב. 24. כן טענתה ב"כ המשיב, כי המבקשת מס' 2 מבקשת במסגרת הצו הזמני לשבץ אותה לעבודה במשרד החינוך. סעד זה הינו למתן צו עשה זמני, כאשר מבוקש במסגרת הצו שינוי המצב הקיים ולא שמירתו. לכן מחובת המבקשת מס' 2 היה להביא בפניו ראיות על זכותה המוחלטת לאמור בבקשה, וכי הוכחות לכאורה אינן מספיקות (ראה לעניין זה דב"ע נא/195-3 תובנה מכונות תרגום בע"מ נ' סגל, פד"ע כג 274; דב"ע לג/3-3 מ"י נ' גנץ, פד"ע ד' 161, 163. 25. ב"כ המבקש מס' 1 השיבה בכתב לבית הדין, כי טענות המשיב בקשר ליציגותו של ארגון המורים בחטיבות הביניים חסרות כל בסיס. ארגון המורים הינו ארגון העובדים היציג בחינוך העל יסודי (כיתות ז'-י"ב), וכי העובדה, כי בימים אלה מתנהל סכסוך בינארגוני בבית הדין הארצי בקשר ליחידת המיקוח הרלוונטית, אינה קשורה או משפיעה על הליך זה ואין בה בכדי לפגוע ביציגות ארגון המורים. 26. לדבריה, המשיב מתעלם בטענותיו מההלכה הברורה, לפיה לצורך הגשת בקשת צד בסכסוך קיבוצי אין חובה, כי ארגון המורים המגיש את הבקשה יהיה ארגון עובדים יציג, אלא די כי יעמוד בתנאים להיחשב ככשיר להיות ארגון עובדים ללא צורך בהכרעת נושא היציגות [ראה בנדון ס"ק 32475-01-11 הסתדרות העבודים החדשה נ' אלקטרה מוצרי צריכה (ניתן ביום 8/3/11), החלטה זו אושרה במסגרת בר"ע 34531-03-11 אלקטרה מוצרי צריכה נ' הסתדרות העובדים החדשה (כב' הנשיאה, כתוארה אז, נ. ארד)]. 27. כן טענה ב"כ המבקשת מס' 2, כי לאור אפשרויות השיבוץ המוגבלות החלות על המבקשת, בהיותה מורה לחינוך מיוחד, וכאשר יש לכפרה בית ספר על יסודי אחד בלבד, המבקשת מס' 2 הגישה כל שנה בקשות חוזרות ונשנות לשיבוץ במסגרתן הצהירה, כי יש לה אחות המועסקת בחטיבת הביניים הרב תחומי כסרע-סמיע. 28. בנוסף, המבקשת מס' 2 אף הגישה בקשות לאישור חריג בדבר העסקת קרובי משפחה וזאת לאור היותה אחות של עובדת הוראה המועסקת, כאמור, בבית הספר היחיד בכפר. על כן יש לדחות את טענות המשיב על חוסר ניקיון כפיים של המבקשת מס' 2 ועל העלמת מידע בנדון. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 29. על פי הוראת בית הדין הגישה לבית הדין ב"כ המשיבה את טפסי השיבוץ של המבקשת מס' 2, וכן את הבקשה לאישור חריג בדבר העברת קרובי משפחה להלן השיבוצים להוראה של המבקשת 2 במהלך השנים: 30. א. בשנת הלימודים תשס"ח 2007/8 שובצה המבקשת מס' 2 מתאריך 5/2/08 עד סוף שנת הלימודים (כחמישה חודשים) מורה מחליפה בחוזה מיוחד של מורה ששהתה בחופשת מחלה בבית הספר היסודי חרובית כסרא- סמיע. ב. בשנת הלימודים תשס"ט 2008/9 שובצה כמורה מחליפה במקום מורה ששהתה בחופשת לידה מתאריך 18/2/09-18/5/09 בחטיבת הביניים כסרא. ג. בשנת הלימודים תש"ע 2009/10 שובצה לשנת הלימודים במעמד הרשאה שנה א' בחטיבת הביניים בכסרא-סמיע. ד. בשנת הלימודים תשע"א 2010/11 לא שובצה כלל במערכת - עבדה 214 שעות כל השנה כמורה מחליפה בשעות בודדות במקום עובדות הוראה שהודיעו כי ייעדרו מעבודתן. ה. בשנת הלימודים תשע"ב 2011/12 לא שובצה כלל במערכת - עבדה 307 שעות כל השנה, כמורה מחליפה בשעות בודדות במקום עובדות הוראה שהודיע כי יעדרו מעבודתן. ו) בשנת הלימודים תשע"ג 2012/13 שובצה לכל השנה במעמד זמני שנה א' בחטיבת הביניים כסרא-סמיע. 31. א. בתאריך 5/2/10 הגישה המבקשת מס' 2 בקשה לעבוד רק בכפר כסרא. ב. בתאריך 5/2/11 הגישה המבקשת מס' 2 בקשה לעבוד באחד מהישובים: כפר כסרא, כפר סמיע, פקיעין. ג. בתאריך 30/1/12 הגישה המבקשת מס' 2 בקשה לשיבוץ בכפר כסרא, בכפר סמיע ובפקיעין. ד. בשנת הלימודים תשע"ד טופס הבקשה של המבקשת מס' 2, שהוגש מטעם המשיב לבית הדין, אינו נושא תאריך וגם מועד קבלתו במשיב לא ידוע. בטופס זה ביקשה המבקשת מס' 2 לשבצה רק בכפר כסרא ובכפר סמיע, ולא בישובים נוספים הסמוכים למקום מגוריה. 32. תקופות עבודתה של המבקשת מס' 2 במשיב הינן כלדקמן: א) מ-5/2/08 עד 31/8/08 בחרובית כסרא, 19 שעות שבועיות. ב) מ-5/2/08 עד 30/6/08 במתי"א הגליל, 9 שעות שבועיות. ג) מ-14/11/08 עד 11/2/09 בחרובית כסרא, 19 שעות שבועיות. ד) מ-16/11/08 עד 16/09 במתי"א הגליל ביאנוח-ג'ת מטעם מתי"א הגליל, 10 שעות שבועיות. ה) מ-18/2/09 עד 18/5/09 במתי"א הגליל, ביאנוח-ג'ת מטעם מתי"א הגליל, 10 שעות שבועיות. ו) מ-1/9/09 עד 31/8/10 במתי"א הגליל, ביאנוח-ג'ת מטעם מתי"א הגליל, 9 שעות שבועיות. ז) מ-25/5/10 עד 21/6/10 במתי"א הגליל, 10 שעות שבועיות. ח) מ-12/9/12 עד 31/8/13 במתי"א הגליל, 8 שעות שבועיות במשרה בחטיבת הביניים. 33. המבקשת מס' 2 הגישה בקשה למתן אישור חריג להעסקתה בחינוך העל יסודי (אין תאריך על הבקשה בכתב). ביום 27/3/12 הודע למבקשת מס' 2 בכתב על ידי מר כבישי, מנהל תחום כוח אדם במשיב, כי בקשתה למתן אישור חריג נדחית. לא הוגשו לבית הדין בקשות נוספות של המבקשת מס' 2, למתן אישור חריג להעסקתה בחטיבת הביניים בבית הספר העל יסודי בכסרא-סמיע, אם אכן הוגשו בקשות נוספות בנדון על ידי המבקשת מס' 2. 34. בתאריך 15/9/13 קיבלה המבקשת מס' 2 טופס שיבוץ למשרת הוראה לשנה שניה לבית הספר מתי"א הגליל ביאנוח ג'ת מיום 1/9/13 ועד סוף שנת הלימודים 31/8/14, ל-8 שעות שבועיות (להלן: "טופס השיבוץ"). 35. בסעיף 12 למכתב השיבוץ נכתב בזו הלשון: "במקרה של טעות או שינוי בתקן בית הספר או כל החלטה שגויה מסיבה כלשהי, משרד החינוך שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את שיבוצך בעבודה עד חודש מיום תחילת העסקתך". 36. ב"כ המבקשים טענה בבית הדין כאמור, כי הסעיפים 16 ו-17 לנוהל השיבוציים קיימים רק במגזר הערבי והדרוזי, אך לא קיים במגזר היהודי ולכן מדובר כאן באפליה פסולה. 37. המצהיר מטעם המשיבה, מר ג'מאל כבישי, המשמש כמנהל תחום כח אדם בהוראה במחוז צפון במשרד החינוך, צירף לתצהירו מכתבי שיבוץ שנשלחו למורים במגזר היהודי (ראה נספח ד' לתצהיר), וגם בהם הופיע סעיף 12 בזו הלשון: "12. במקרה של טעות או שינוי בתקן בית ספר או כל החלטה שגויה מסיבה כלשהי, משרד החינוך שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את שיבוצך בעבודה עד חודש מיום תחילת העסקתך". סעיף 12 הנ"ל, הנותן את האפשרות למשיבה לבטל או לשנות שיבוץ של מורה תוך חודש מיום תחילת העסקתו, מופיע גם במכתבי השיבוץ במגזר היהודי והינו זהה לחלוטין לכל המגזרים. על כן ביחס לסעיף 12 הנ"ל, אין, לכאורה, כל אפליה בין שלושת המגזרים במשרד החינוך. 38. מן הראוי לציין, כי נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הערבי, נוצרו עקב היצע גבוה מאוד של עובדי הוראה אל מול מיעוט משרות פנויות בבתי הספר, באזור בהם קיימים ריכוזי אוכלוסיה גדולים של המגזר הערבי במחוז חיפה, במחוז הצפון ובמרכז. לכן אגף החינוך במגזר הערבי שבמשרד החינוך מפרסם כל שנה נוהל בדבר שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הערבי. הנוהל הנ"ל מאושר על ידי מנכל"ית משרד החינוך ושר הבריאות. 39. גם למגזר הדרוזי יש נוהל משלו, הדומה בתוכנו לנוהל במגזר הערבי, אך הינו מותאם למגזר הדרוזי. הנוהל הנ"ל נוצר גם כאן עקב המצוקה של מיעוט משרות אל מול ריבוי מועמדים. 40. כן נטען בסעיף 6 לתצהיר של מר ג'מאל כבישי, כי לקראת שנת הלימודים תשע"ג וגם בשנים עברו בהן התפרסם הנוהל - הסתדרות המורים נטלה חלק פעיל בדיונים לגיבושו לפני שהנוהל פורסם ברבים. 41. יש לציין, כי לא הוכח בבית הדין על ידי ב"כ המשיבה אפילו לכאורה, כי קיימת הוראה זהה בנוהל השיבוצים במגזר היהודי כמו בסעיפים 16 ו-17 החלים על המגזר הערבי והדרוזי, פרט לנוסח הזהה של סעיף 12 במכתבי השיבוץ למורים. 42. יחד עם זאת, קשה להתעלם מהעובדה, כי הסעיפים 16 ו-17 לנוהל השיבוצים במגזר הערבי והדרוזי, נותנים, לכאורה, "מטריית הגנה" למשרד החינוך על כל טעות שיבצע בשיבוץ וכי הוא יכול לבטל כל שיבוץ ללא שימוע לעובד, ללא מתן הסבר או הנמקה לעובד, וכנראה גם ללא כל פיצוי למורה שנפגע מהתנהלות משרד החינוך, וזאת בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם הדבר היה אולי נגוע בשיקולים זרים... "הפטור" הגורף הנ"ל וה"היתר" להפסיק עבודת מורה מכל סיבה וללא הסבר מעורר תמיהה, בלשון המעטה!! ... מן הראוי לדון ולהכריע בסוגיה עקרונית זו, האם הסעיפים 16 ו-17 לנוהל השיבוצים סבירים, ראויים ומידתיים או לאו, במסגרת הדיון בתביעה העיקרית ולא במסגרת הבקשה לצו המניעה הזמני, כשמדובר בשלב זה בראיות לכאורה בלבד. 43. נכון הדבר גם ביחס לטענת המשיבה, כי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות אינו בגדר הארגון היציב של המבקשת מס' 2. גם בסוגיה זו צריך לדון במסגרת ההליך העיקרי ולא במסגרת הדיון בבקשה לצו המניעה הזמני, אם ב"כ המשיבה תמשיך לעמוד על הטענה הנ"ל בבית הדין. 44. המבקשת מס' 1 ביקשה להורות על ביטול פיטוריה של המבקשת מס' 2 והשבתה לעבודה בחטיבת הביניים כסרא-סמיע, ולחילופין לשבצה במוסד הוראה אחר המתאים לכישוריה וקרוב למקום מגוריה. הבקשה בתיק זה הוגשה לבית הדין ביום 6/2/14 וחלפו כמעט שני שלישים ממועד תחילת שנת הלימודים הנוכחית. מאזן הנוחות וטובת התלמידים בבית הספר מחייבים, בשלב זה, לא לגרום לזעזועים כלשהם במערכת החינוך המקומית. עלינו לציין, כי אם הבקשה היתה מוגשת סמוך ליום 23/9/13, ייתכן והיינו פוסקים אחרת... 45. בנסיבות אלה הבקשה להורות על שיבוצה של המבקשת מס' 2 בחטיבת הביניים כיסרא-סמיע נדחית בזאת. בסופו של ההליך העיקרי ניתן יהיה לפצותה בכסף, אם אכן טענותיה יתקבלו. יחד עם זאת, אנו מורים למשיבה לבדוק את האפשרות, תוך 15 יום מהיום, האם ניתן לשבצה לעבודה בבית ספר אחר קרוב לאזור מגוריה עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית או לאו, מאחר ולכאורה נגרמו בפועל למבקשת מס' 2 נזקים כלכליים. 46. ב"כ המשיבה טענה, כי המבקשת העלימה ממשרד החינוך את המידע, כי אחותה עובדת כמורה בחטיבת הביניים כיסרא-סמיע. כן צוין בסעיף 33 דלעיל, כי המבקשת הגישה בקשה למתן אישור חריג להעסקתה במסגרת החינוך המיוחד בבית הספר הנ"ל, ובקשתה נדחתה בתאריך 23/3/12. על כן קשה לקבל את הטענה של ב"כ המשיבה על העדר מודעות של ועדת השיבוצים, כי בבית הספר הנ"ל עובדת גם אחותה של המבקשת מס' 2, במיוחד כשמר ג'מאל כבישי ישב גם בועדת השיבוצים והוא גם האדם שדחה בכתב את בקשת המבקשת לאישור מיוחד בתאריך 27/3/12. כיום, בעידן המיחשוב, ניתן בקלות לעדכן במחשבים של משרד החינוך כל אינפורמציה חשובה וחיונית מעין זה לגבי כל מועמד, כשמועמדותו לכהונה בבית ספר זה או אחר נדונה בועדת השיבוצים. העדר העדכון הנ"ל אצל המשיבה מצביע לכאורה על תקלה במידע הקיים אצל המשיבה לגבי חלק מעובדיה, וחבל שכך הדבר!דיני חינוךהמגזר הערביהמגזר הדרוזימשרד החינוך