בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות

בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות 1. בפנינו בקשה למתן סעד זמני במסגרת בקשת צד לסכסוך קיבוצי שהגישו הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל (להלן: "ההסתדרות הלאומית"), ועד עובדי המועצה מקומית דלית אל כרמל ושלושה מעובדי המועצה, כנגד המועצה המקומית דלית אל כרמל (להלן: "המועצה"). 2. בבקשה מבוקש ליתן צוים זמניים בשני עניינים כדלקמן: האחד, צו המורה למועצה לשוב לאלתר לשולחן המו"מ עם ההסתדרות הלאומית. השני, בעניין פיטורי העובדים - ליתן צו המורה כי פיטורי שלושת העובדים המבקשים הינם בטלים מעיקרם והמורה על המשך עסקתם של העובדים באותו תפקיד, מעמד ותנאי העסקה. 3. בהחלטת בית הדין מיום 11/3/14 (כב' השופט יגאל גלם) הורה בית הדין על קבלת עמדת ההסתדרות הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות הכללית") והתייצבותה לדיון. 4. יצויין כבר בשלב זה, כי בבית הדין הארצי עבודה תלוי ועומד הליך סב"א 39754-12-13 שהגישה ההסתדרות הכללית בו טוענת היא להיותה הארגון היציג במועצה. דיון בבקשה התקיים ביום 18/3/14 והתיק ממתין להכרעה. 5. נדון תחילה בבקשה למתן סעד המורה למועצה לשוב מיידית למו"מ עם ההסתדרות הלאומית, לגביו נדרשה עמדת ההסתדרות הכללית, ובהמשך נדון בסעדים המבוקשים בעניין פיטורי שלושת העובדים. הבקשה להורות על חזרה מיידית למו"מ עם ההסתדרות הלאומית ואלה העובדות הרלוונטיות שהוכחו בפנינו לכאורה: 6. ההסתדרות הלאומית הינה הארגון היציג של עובדי המועצה מאז חודש 5/05. 7. המועצה הוקמה בשנת 2009 במסגרת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצה המקומית דלית אל כרמל ועוספיא) התשס"ט-2008. מאז כינון המועצה, טרם הושלם הליך מינוי וקליטת עובדי המועצה. 8. ביום 29/7/13 פרסם משרד הפנים את תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד הרשויות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא) התשע"ג-2013 בהן נקבעו כללים לאיוש המשרות וכן נקבע בהן, כי עובדים שהתקבלו שלא כדין יפוטרו עד 31/12/13 (להלן: "התקנות"). 9. בחודש 10/13 התקיימו בחירות לראשות המועצה ובבחירות זכה מר רפיק חלבי, שנכנס לתפקידו בחודש 11/13. 10. ביום 28/11/13 הגישה ההסתדרות הלאומית בקשת צד לסכסוך קיבוצי (להלן: "בקשת הצד הראשונה"). עניינה של הבקשה היה ביטול שימועים לשניים מעובדי המועצה, ומניעת פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדי המועצה או השפעה על השתייכותם לארגון עובדים זה או אחר. בבקשה נטען, בין היתר, כי ראש המועצה הנכנס מתערב התערבות פסולה בחופש ההתארגנות של העובדים, מגלה העדפה להסתדרות הכללית ומנסה להשפיע על עובדים בבחירת ארגונם היציג. 11. ביום 2/12/13 שלחה ההסתדרות הכללית הודעה על היותה הארגון היציג במועצה. 12. ביום 5/12/13 התקיים דיון בבקשת הצד הראשונה. בפרוטוקול הדיון לא מצויין כלל נושא הודעת היציגות של ההסתדרות הכללית שנשלחה בסמוך לפי אותו המועד. המועצה הצהירה כי אינה מתעלמת מנציגות העובדים במועצה, כי אין לה עמדה בשאלת זהותו של ארגון העובדים ומכתבי הזימון לשימוע בוטלו. על אף שהובהר בדיון כי הבקשה לא כללה סעד בנושא המשך ההידברות בין הצדדים, הוסכם גם, כי תוך 14 ימים תתקיים ישיבה בין נציגי המועצה ונציגי ההסתדרות הלאומית לשם דיון בנושאים התלויים ועומדים בין הצדדים. 13. ביום 26/12/13 הגישה ההסתדרות הכללית את בקשת הצד בסכסוך הבין ארגוני ( סב"א 39754-12-13) בבית הדין הארצי, בו עותרת היא למתן צו המצהיר כי היא ארגון העובדים היציג במועצה. הדיון בבקשה התקיים ביום 18/3/14 וההליך ממתין לפסק דין. 14. ביום 6/3/14 הוגשה הבקשה שבפנינו, אשר נקבעה תחילה לדיון בפני כב' השופט גלם, ומשהועברה ביום 17/3/14 לדיון בפנינו, נקבעה לדיון ליום 23/3/14. עיקר טענות הצדדים 15. לטענת המבקשים, לאחר פרסום התקנות החל מו"מ בין המועצה להסתדרות הלאומית להסדרת הליכי מינוי העובדים, וזה הוקפא למשך כחודש בעקבות הבחירות במועצה. לאחר הבחירות סיכלה המועצה כל ניסיון להמשיך במו"מ ועל רקע זה הוגשה בקשת הצד הראשונה. 16. לטענתה, לאחר פסק הדין בבקשת הצד הראשונה, התקיימו ישיבות ביום 16/12/13 , 26/12/13 ו- 5/1/14 והתבקשה הצטרפותה לפניית המועצה למשרד הפנים לשם הארכת המועד ליישום התקנות. לטענת ההסתדרות הלאומית, הוצגה בפניה טיוטת הסכם קיבוצי אולם לא הועבר לידיה עותק בטענה שזה טרם אושר במועצה. מאז, מתעלמת המועצה מפניות ההסתדרות הלאומית ואף טוענת כי יש להמתין להכרעת בית הדין הארצי בשאלת הייצוגיות. 17. לטענת ההסתדרות הלאומית, המועצה פוגעת בחופש התארגנותם של העובדים, מנסה להחליש כוחה של ההסתדרות הלאומית ומשפיעה על בחירתם של העובדים בבחירת הארגון היציג על דרך השהיית הליכי המו"מ. 18. בהתנערותה מחובתה להמשיך בניהול מו"מ עם ההסתדרות הלאומית, המועצה מסכלת את חזקת הייצוגיות ומשתקת את יחסי העבודה הקיבוציים במועצה. אמנם, קיימת יריבות בין ארגונית אולם, בתקופת הביניים, יש להמשיך בשגרת יחסי עבודה הקיבוציים. 19. ההסתדרות הלאומית מודה כי המו"מ נמשך משנת 2009 שכן היא, יחד עם המועצה, פועלים להשגת תקנות שיקבעו את המנגנון הכללי לאיוש המשרות. התקנות שהותקנו בחודש 7/13 הותירו ואקום שמשאיר עשרות עובדים ללא מענה ומכאן הצורך בהשלמת הליכי המו"מ בהקדם. 20. לטענת המועצה, הבקשה הוגשה בחוסר תום לב וכל מטרתה קידום עניינה של ההסתדרות הלאומית על רקע הסכסוך הבין ארגוני. המועצה טוענת כי אינה נוקטת עמדה או צד במחלוקת בין ארגוני העובדים בשאלת היציגות . 21. לטענת המועצה, אין היא מחבלת במו"מ הקיבוצי, ואין מדובר במו"מ שהבשיל לחתימה על מסמכים עקרוניים וסופיים כפי שמנסה ההסתדרות הלאומית להציג. אין כל בהילות במישור המו"מ הקיבוצי, אין חוסר הסכמות בין המועצה וההסתדרות הלאומית, אין מה לשאת ולתת בנושא התקנות שכן משרד הפנים הוא זה שקובע בעניין המשרות ואיתו אין מו"מ. 22. המועצה ביקשה להמתין עם ההכרעה בתיק זה פרק זמן קצר עד להכרעת בית הדין הארצי בשאלת היציגות. 23. לטענת ההסתדרות הכללית, לא היה מקום להגיש בקשה זו בעיתוי בו הוגשה, כאשר תלוי ועומד סכסוך בין ארגוני, וכאשר לתוצאות ההליך כאן עשויה להיות השלכה על ההליך הבין ארגוני. לטענתה, מדובר בניסיון להשיג יתרון בלתי הוגן. יש להימנע ממתן החלטה העלולה להיות נוגדת וסותרת להכרעת בית הדין הארי בסכסוך הבין ארגוני. 24. לטענת ההסתדרות הכללית, אין חשש של פגיעה בעובדים שכן, ה"מו"מ" "מתנהל" משנת 2009 ועדיין ללא תוצאה. הבעיה היא מול הרגולטור ולא עם המועצה. ומכאן לדעתנו. 25. שאלת קיומה של מניעות הלכתית נגד ההסתדרות הכללית עקב ניהול מו"מ בין המועצה וההסתדרות הלאומית תלויה ועומדת להכרעה בבית הדין ארצי, לאחר שהדיון בעניין זה כבר התקיים ביום 18/3/14. 26. הרציונל העומד ביסודה של חזקת היציגות הינו לאפשר ניהול מו"מ קיבוצי יציב, רצוף וענייני עם ארגון העובדים היציג, כך, שלא יתעורר ספק בסמכות הצדדים לקיים מו"מ ולהיותם צדדים להסכמים קיבוציים. הדבר ימנע חוסר ודאות במערכת היחסים הקיבוציים, העלולה להשליך ולהחליש את כוח המיקוח של העובדים. 27. משטוען ארגון מתחרה ליציגות במקום העבודה, וארגון הקיים מתנגד לכך, יכול הארגון המתחרה לפנות לבית הדין הארצי תוך 10 ימים מתום המועד לתגובה של הארגון הקיים. "קציבת מועד התגובה של 10 ימים ולאחריו 10 ימים להגשת בקשת הצד, נועדה להביא את הסכסוך הבין ארגוני לסיומו בכל ההקדם האפשרי. זאת, במטרה להשיב את היציבות והוודאות למקום העבודה בהמשך התנהלותם של השותפים ליחסים הקיבוציים במקום העבודה. על עיקרים אלה עמד בית הדין בפסיקתו. בעניין האוניברסיטה הפתוחה הטעים השופט פליטמן: "הודעה של ארגון אחר למעביד כאמור שהוא החליף את הארגון הפורץ כארגון היציג, מחייבת הכרעה דחופה בשאלת היציגות במקום העבודה. לפיכך רצוי לקבוע כלל, שלכל המאוחר תוך 10 ימים מיום מתן אותה הודעה כאמור, על ארגון העובדים האחר לפנות לבית הדין הארצי...""(ההדגשה הוספה) (סב"א 31575-02-13 הסתדרות העובדים הלאומית נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מועצה אזורית אל בטוף וכוח לעובדים) 28. על התכלית העומדת ביסוד המניעות ההלכתית, ובכלל זה הגנה על עקרונות הוודאות והיציבות, תום הלב וההוגנות ביחסי עבודה הקיבוציים עמד בית הדין הארצי בעניין אל בטוף לעיל. על הנסיבות בהן תוכר מניעות הלכתית, אמר בית הדין הארצי בעניין ארגון כוח לעובדים וועד עובדי הרכבת: "תקופת המניעות, מאפשרת לארגון העובדים הקיים המנהל משא ומתן קיבוצי, או החותם על הסכם קיבוצי, פרק זמן סביר למימוש מטרותיו הקיבוציות. בנסיבות בהן ארגון העובדים היציג מנהל משא ומתן קיבוצי סביר ואפקטיבי, תקום מניעות מפני טענת יציגות יריבה של ארגון עובדים אחר, מלהכיר בו כארגון עובדים יציג באותו מקום עבודה...עצם קיומו של משא ומתן קיבוצי, אינו מקים כשלעצמו תקופת מניעות. הדגש הוא על משא ומתן קיבוצי אותנטי, בתום לב, אפקטיבי ויעיל המתקיים משך תקופה סבירה, בצורה סבירה, על ידי ארגון העובדים אשר נכון לאותה עת, אין חולק כי הוא הארגון היציג במקום העבודה. כל עוד מתקיימים התנאים הללו, ימשיך ארגון העובדים הקיים ליהנות מחזקת היציגות" (ההדגשה הוספה) (סב"א 9685-07-12 ארגון כוח לעובדים וועד עובדי רכבת ישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה ורכבת ישראל בע"מ) 29. בנסיבותיו של מקרה זה, שאלת היציגות ושאלת קיומה של מניעות הלכתית תלויות ועומדות להכרעת בית הדין הארצי אשר צפויה להינתן, מן הסתם, בקרוב. נכון לעת הזאת קיים לכאורה ספק בשאלת היציגות. 30. מהראיות לכאורה שבפנינו, ומטענות הצדדים, לא שוכנעו כי הצדדים מצויים בעיצומו או בסמוך לקראת סיומו של מו"מ אפקטיבי להסכם אשר יסדיר העסקתם של העובדים שטרם התקבלו כדין לעבודה במועצה. מהראיות לכאורה שבפנינו עולה, כי מאז כינון המועצה בשנת 2009 ועד עתה, טרם הוסדר עניינם של כל העובדים בעיקר, ואולי רק, בשל קשיים מול הרגולטור, משרד הפנים. התקנות שהותקנו, להן כפופים הצדדים, אינן מביאות ככל הנראה לכלל פתרון את עניינם של חלק מן העובדים, ונדרשת הדברות עם משרד הפנים על מנת להסדיר עניינם של אותם עובדים והעסקתם במועצה כדין. 31. לנוכח האמור, כמו גם לאור הרציונל העומד ביסוד חזקת היציגות, מטרותיה של הלכת המניעות ההלכתית, מצב הדברים כפי התרשמותנו לעיל ומשלא שוכנענו כי באי מתן הצו בעת הזאת ועד למתן הכרעה בסוגיה יהא משום פגיעה בעובדים או בכוח המיקוח שלהם או שינוי מצבם לרעה, איננו נעתרים למתן סעד זמני המורה על חזרה לאלתר למו"מ. הבקשה בעניין ביטול פיטורי העובדים המבקשים 3-5 32. לטענת המבקשים, המבקשים 3-5 פוטרו ע"י המועצה שלא כדין ובניגוד להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים ומשכך הם בטלים מעיקרם: באשר לעובד אבסם שאמי, הלה פוטר במכתב מיום 15/12/13 ללא היוועצות עם הוועד, ללא שימוע ומבלי ליתן לו הודעה מוקדמת. ההסתדרות דרשה ביטול הפיטורים ועריכת שימוע לעובד וביום 6/1/14 נערך לו שימוע. ההסתדרות התנגדה לפיטורים, וחרף האמור, יצא לעובד מכתב פיטורים ביום 20/1/14. העובדים נאהיה אבו רוקן ונג'יב האני נאסראלדין זומנו לשימוע חרף התנגדות ההסתדרות להפסקת עבודתם. החלטת ועדת השימוע מיום 12/1/14 היתה על פיטוריהם. הסתדרות דרשה כינוס ועדה פריטטית בעניינם תוך שהיא שבה ומביעה התנגדות לפיטורים. חרף פניות ההסתדרות והבקשה לכינוס ועדה פריטטית, הופסקה עבודתם כבר בחודש 2/14. 33. לטענת ההסתדרות הלאומית, בהתאם לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, פיטורי עובדים ייעשו רק מסיבה מספקת ובהסכמה הדדית בין הרשות וועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים, ובהעדר הסכמה ההכרעה עוברת לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84 לחוקה. המועצה פעלה באופן חד צדדי וחרף העדר ההסכמה, הוציאה לפועל את פיטורי העובדים, בניגוד להסכמים החלים. מכאן, מבקשת היא לקבוע, כי הפיטורים בלתי חוקיים ולהורות על השבת העובדים לעבודה עד להכרעת הועדה הפריטטית. ההסתדרות מפנה לפסק הדין בע"ע (ארצי) 35912-08-10‏ ‏ אסתר תריף נ' עיריית יהוד-מונוסון. 34. לטענת המועצה, הבקשה בעניין העובדים הוגשה בשיהוי, שלא לצורך ובחוסר תום לב שעה ששניים מתוכם, אבסם שאמי וגב' אבו רוקן מיוצגים ע"י עו"ד אחרים, פנו לבית הדין בהליך משפטי נפרד, ניתנו החלטות בעניינם והמועצה פנתה לקבוע דיון בועדה הפריטטית. הבקשה בעניינו של האני נסאראלדין לוקה בשיהוי ניכר, הוגשה בחלוף למעלה מחודש וחצי ממועד הפיטורים ומכל מקום, גם עניינו אמור להידון בועדה פריטטית. ככל שיוחלט על המשך עבודתם של העובדים, הם יוחזרו לעבודה ויקבלו מלוא זכויותיהם. הכרעה 35. הוכח לכאורה, כי עוד ביום 26/1/14 וכן ביום 9/2/14 פנתה ההסתדרות הלאומית למועצה בדרישה להעביר עניינם של שלושת העובדים לוועדה פריטטית ולהשהות את הליכי הפיטורים (נספחים י"ב ו-י"ד לבקשה). 36. המועצה לא הגיבה עניינית לדרישת ההסתדרות הלאומית. על המכתב מיום 26/1/14 ענתה כי זה הועבר ליועץ המשפטי שהוסמך להגיב על תכנו אולם לא מצאנו כל תגובה למכתב זה, כמו גם למכתב הנוסף מיום 9/2/14. ראשית, ולשם השלמת התמונה העובדתית נציין, כי גב' נהיה אבו רוקן פנתה לבית הדין בהליך פרטני, בבקשה למתן סעד זמני נגד פיטוריה (פ"ה 35615-02-14). העובדת הייתה מיוצגת ע"י עו"ד. לאחר דיון בפני כב' השופטת איריס רש ביום 27/2/14, הוסכם על מחיקת הבקשה והתביעה ללא צו להוצאות ופנייה לכינוס ועדה פריטטית בהקדם, לצורך דיון בפיטורי המבקשת. להסכמת הצדדים ניתן תוקף של פסק דין. גם מר שאמי בסים פנה לבית הדין בהיותו מיוצג ע"י עו"ד בבקשה למתן צו מניעה כנגד פיטוריו (סע"ש 52648-02-14). בהחלטה מיום 26/2/14 קבע כב' השופט נוהאד חסן כי הבקשה לוקה בשיהוי, אין הצדקה לקיום דין במעמד הצדדים, ובטרם יורה על דחיית הבקשה יודיע המבקש עמדתו לעניין המשך ההליכים בבקשה. ביום 18/3/14 הודיע העובד באמצעות בא כוחו כי הוא מבקש למחוק את ההליך וכי ההליך המקביל שמנהלת ההסתדרות (הוא ההליך שבפנינו) מעיד על תום ליבו וצדקת טענותיו. בהחלטה מיום 18/3/14 נמחקה הבקשה כמבוקש, ללא צו להוצאות. 40. כאמור, אין בהליך הפרטני שהגישו העובדים כדי לשלול מהארגון היציג עמידה על זכותו במישור הקיבוצי, אף כי יש לתמוה על צירופם של העובדים באופן אישי כצד להליך שבפנינו, ובמיוחד אמורים הדברים באותם העובדים שקיבלו החלטות במישר הפרטני. 41. לאור הלכת אסתר תריף, משקיימת חוסר הסכמה בשאלת פיטורי העובדים ועניינם מועבר להכרעת ועדה פריטטית, אין תוקף למכתבי הפיטורים שהוציאה המועצה באופן חד צדדי: " בהליכי פיטורים על פי חוקת העבודה, בשונה מהליכי ישוב חילוקי דעות בהתאם לפרק י"ז לחוקה, כתנאי מוקדם להשתכללות מעשה הפיטורים, יש דרישה פרלימינארית להסכמה של נציגות העובדים לפיטורים, וכי יהיו מסיבה מספקת. כל עוד לא הוכרעה המחלוקת בשאלה זו, לא נכנסים הפיטורים לתוקפם. כאשר המחלוקת מיושבת בבוררות או בוועדה פריטטית בהתאם לסעיף 84 לחוקה, לא יהיה תוקף לפיטורים עד למתן הכרעה סופית בשאלה שבמחלוקת." משמדובר בהודעות פיטורים שהן חסרות תוקף מלכתחילה, הרי שטענת המועצה לחוסר תום לב ולשיהוי, אין בהן כדי להכשיר ההליך הפסול מעיקרו. אשר על כן, ועד להכרעת הועדה הפריטטית בעניינם של העובדים נשוא הבקשה שבפנינו, לא יכנסו פיטורי העובדים לתוקף ועל המועצה להשיבם לעבודתם מבלי לפגוע בתנאי עבודתם ובשכרם. 42. משמדובר בסכסוך קיבוצי, אין צו להוצאות.הסתדרות העובדיםמשא ומתן