זימון לשימוע לפני החלטת הגשה על מכרז

זימון לשימוע לפני החלטת הגשה על מכרז דיון והכרעה 17. בבואנו להכריע בבקשת המבקש, יש לבחון את סבירות ההחלטה המנהלית לזמן את המבקש לשימוע טרם פיטוריו, וזאת טרם נתקבלה הכרעה בעניין ההשגה אשר הגיש לנציבות שירות המדינה באשר למכרז הפנימי. אין אנו באים בנעלי הנהלת בית החולים או נכנסים לשיקולים המקצועיים של ההנהלה בבחינת התאמתו של המבקש לתפקידו, שכן על אלו להיעשות על ידי הנהלת בית החולים. (ראו לעניין זה: דב"ע נד/3-120 יחיאל שבח- ראש עיריית תל אביב- יפו ואח', פד"ע כו 395, בעמ' 407). 18. המבקש ניהל את מחלקת המידע והמחשוב בבית החולים בנהריה מאז 31.8.2008, ובמשך למעלה מ- 5.5 שנים. אין ספק, כי במרבית תקופת העסקתו ועד לשנת 2013, המבקש הוערך באופן חיובי על ידי הממונים עליו. כך עולה ממכתבי ההמלצה (המסומנים ג/3 -ג/16 לבקשה). כך עולה, הן מהמלצות רופאי המחלקות עימם היה בקשר, והן מהמלצות אנשי מקצוע בתחום המחשוב. זאת ועוד, מכתב המלצה החתום על-ידי ד"ר ברהום, אשר היה מיועד לועדת האיתור לבחירת מנמ"ר מצטיין, מכתב מתאריך 20.1.13, מדבר בעד עצמו (נספח א' לבקשה), ובו נכתב: "ברצוני להמליץ בפני חברי הועדה על מר צבי בלשן כמנמ"ר מצטיין לשנת 2012... בתקופתו הצליח מר בלשן לתרום מניסיונו העשיר על מנת לסגור פערים ולהביא את מערכות המידע להישגים תפעוליים וארגוניים גבוהים... כמנהל בית החולים אני חש היטב בשינוי הכולל הכנסת שיפורים בהיבט של בטיחות המטופל במסגרת מערכת מחשוב בפיתוח עצמי וייחודי לבית החולים.... כאשר ממליצים על אדם כמצטיין נותנים חשיבות גם לראיה רחבה וממוקדת של צרכי הארגון ואכן מר בלשן מוביל אותנו להשגת יעדים ביעילות ויצירתיות... הוא מוביל למרכזיות מערכות המידע בארגון, תפיסה שירותית.. יעילות בביצוע פרויקטים לפי מדיניות ההנהלה ועמידה בסטנדרטים גבוהים של מתן שירות".. (ההדגשות אינן במקור). טענת ד"ר ברהום בהתייחס לתמיהה העולה, כאשר נערכת השוואה בין מכתב ההמלצה הנהלב לבין טענותיו בדבר תיפקוד לקוי של המבקש, הינה שהמבקש כתב את ההמלצה והוא חתם עליה. טענה זו נראית בעינינו תמוהה, שכן מן הסתם, מנהל בכלל, ומנהל בית חולים בפרט, לא אמור לחתום על המלצה כה חמה, כאשר אינו מרוצה כלל מהתיפקוד של אותו אדם עליו הוא נותן המלצה. ייתכן בהמלצה מסוימת, הממליץ "מנפח" ומאדיר תכונות ומעשים חיוביים, אולם אין בידינו לקבל טענה, כי למאן דהוא שתיפקודו שלילי, תינתן המלצה כה חיובית, בלא קשר לשאלה, לאיזה גוף ניתנת המלצה זו. 19. בהתייחס לסתירה המהותית בין חוות הדעת הנלהבת לבין הטענות בזימון לשימוע בדבר תיפקוד לקוי, העיד ד"ר ברהום, (עמ' 7 ש' 1-3 לפרוטוקול): "באותו הרגע האמנתי שאחרי תקופה די ממושכת שבה אני כתבתי הערכות לא טובות עליו, כולל על הביטויים הלא ברורים שלו, כולל יכולתו לנהל את המחלקה, באותה תקופה האמנתי שהוא אכן מצליח להוביל את המחלקה". סתם ולא פירש. ד"ר ברהום לא הסביר מה גרם לשינוי גישתו כלפי המבקש, מהי התקופה הממושכת שבה לא היה מרוצה מתיפקודו של המבקש, וכיצד בא לידי ביטוי חוסר שביעות הרצון מהתיפקוד, ומדוע לאחר תקופה "די ממושכת" שלא היה מרוצה מתיפקודו, הוא האמין שהמבקש "מצליח להוביל את המחלקה". יתר על כן, מתצהירו של ד"ר ברהום, עולה כי התקשה להבין את המבקש עוד מתחילת עבודתו של המבקש, אולם לא היה בכך, כדי להוות מכשול להעסקתו של המבקש, שכן כשל זה לא ירד לשורשו של עניין. כך עולה גם מהערכתו של המבקש לשנת 2012). 20. זאת ועוד, אמירה זו של ד"ר ברהום, אינה עולה בקנה אחד עם ההחלטות להאריך את חוזה העסקתו של המבקש מפעם לפעם - וזאת במשך 5.5 שנים. נדגיש, שהמבקש זכה במגן הוקרה, כמצטיין מחשוב בישראל לשנת 2012 (נספח ו-1 לתצהיר מב/1), וזאת, בין היתר, גם בשל המלצת ד"ר ברהום. 21. בפרוטוקול סיכום שיחה שנערכה ד"ר ברהום למבקש בתאריך 1.12.13 (נספח ז' לתצהיר מב/1), טען ד"ר ברהום, כי המלצה זו ניתנה למבקש על מנת לאפשר זכייה במגן ההוקרה למחלקה, כי זה היטיב עם בית החולים. דברים אלו לא עלו בכתבי טענות בית החולים, ולא בכדי. מתן המלצה על-ידי מאן דהוא, בוודאי על-ידי מנהל בית חולים, אך ורק על מנת לזכות בפרס כלשהו, כאשר נותן ההמלצה סבור ויודע כי אינה נכונה, הינו מעשה פסול ולא הגון, שאינו עולה בקנה אחד עם התנהלות בתום לב, ועם התנהלות שניתן לצפות ממנהל. 22. המבקש טען, כי זימונו לשיחות הערכה, נעשה סמוך לישיבת ועדת המכרזים, זאת כדי להשפיע על תוצאות המכרז אליו הוא ניגש. לפחות, לכאורה, יש רגליים לטענה זו. כעולה מדברי ד"ר ברהום בפרוטוקול סיכום שיחה מתאריך 18.2.14 (נספח ו-2 לתצהיר מב/1), הערכתו של המבקש לשנת 2013 (תוכן הערכה זו יפורט להלן), "נעשתה על בסיס ארוך טווח, אתה לא מתאים לתפקיד מנמ"ר" (ההדגשה אינה במקור). (שורה רביעית מתחתית העמוד הראשון לפרוטוקול). דברים אלו תומכים בטענתו של המבקש, לפיה עצם ניהול שיחות אלו, צופה פני עתיד, ויתכן כי נועד לוועדת המכרזים. אם הדברים מבוססים על העבר, מדוע לא פורטו בהערכות קודמות, ומדוע אין פרוטוקולי שיחות מהשנים 2008-2012, בנוגע לבעיות תיפקוד?! 23. על פי משובי הערכותיו של המבקש לשנים 2009 ו-2012, דורג המבקש בציון כללי 10 ו-11 בהתאמה (הצטיינות והצטיינות יתירה- הערכותיו של המבקש בשנים אלו יובא ביתר פירוט להלן]. כעולה מתצהירו של ד"ר ברהום (סעיף 34 מש/1), מתחילת עבודתו של המבקש, היה לד"ר ברהום קושי אמיתי לתקשר איתו. כך גם ציין ד"ר ברהום בפרוטוקול השיחה מתאריך 18.2.14 (עמ' 2 לפרוטוקול מיום 18.2.14 שורה שישית מתחילת העמוד): "מזה 5 שנים אני לא מצליח לתקשר איתך, זה לא עובד" אלא מאי? חוסר שביעות הרצון הובע, מפורשות, רק בסמיכות זמנים למועד בו היה המבקש אמור להתראיין ע"י ועדת המכרזים. העלאת הדברים על הכתב, כמו גם השינוי הקיצוני בהערכות שניתנו למבקש, יש בו כדי ליצור תחושה שהשינוי מכוון להשפיע על החלטת ועדת המכרזים. בהקשר זה, נפרט להלן את הערכות שניתנו למבקש במשך השנים. 24. כעולה מגיליונות הערכה של המבקש לשנת 2009 (נספח ג-23 לבקשה), בהערכה הכללית דורג המבקש בציון "טוב מאד" (10). בהערכה המילולית נכתב: "מר בלשן הוא איש חרוץ בעל יוזמות לקידום ושיפור המערכת עליה ממונה ומשתדל ככל יכולתו לקדם נושאים בעלי חשיבות לפי ראות עיניו, ובקשות המופנות אליו מלקוחות ___ הוא מקדם תמיד בברכה. מפגין מעורבות והזדהות עם מטרות הארגון יכולותיו ומגבלותיו, ומנסה תמיד למצוא פתרונות בונים". בהערכה ומשוב לשנת 2012, מתאריך 3.2.13 (נספח ב' להשגה), דורגו רוב ביצועי המבקש ויכולותיו המקצועיות, בהצטיינות יתירה (ציון 11), ואילו הציון הנמוך ביותר לו זכה היה "טוב" במדד: "מפגין כושר ביטוי ראוי בע"פ" הציון הכולל אשר זכה המבקש בהערכה זו הינו 11- הצטיינות יתירה. (ציון 11 הוגדר בסעיף ההגדרות כך : "הצטיינות יתרה- בהערכה כללית מסכמת מבטא השגיות יוצאת דופן הן ברמת התפקוד הכולל והן ברמת הביצוע הכולל של המוערך"...). יתר על כן, צוין כי המדובר בציון שיינתן רק במקרים יוצאי דופן, וכי חובה על המעריך לצרף לגיליון הערכה נימוקים בכתב, כאשר ניתן ציון של הצטיינות יתרה. בהערכת המבקש המילולית נכתב: "צבי בלשן עושה עבודה יפה. תחילת דרכו הייתה מלאה קשיים עקב חוסר יכולתו לבטא עצמו כראוי. הנושא של 'לבטא את עצמו' עדיין לקוי בחסר, אך המקצועיות שלו והעבודה עם התוצאות שהביא מחפה על חוסר יכולת לבטא את עצמו". יאמר כעת, כי הערכה זו נכתבה על המבקש כ-8 חודשים בלבד לפני שמולאה הערכת העובד לשנת 2013 - כמפורט להלן. 25. בגיליון הערכה ומשוב משנת 2013 (נספח ה' לבקשה), ציוניו של המבקש נעו בטווח נמוך עד טוב מאד, כאשר בפן המקצועי דורג המבקש "טוב מאד", ואילו בפן הניהולי ויחסי האנוש ציוניו דורגו בין נמוך לפחות מבינוני. בהערכה הכללית לשנה זו, דורג המבקש בציון 6- "פחות מבינוני". בהערכה המילולית נכתב: "למרות שמשרה אוירה של יודע מה עושה ולמה הוא מתכוון, לצערי מאז כניסתו לתפקיד אינו מצליח לנהל את המחלקה שלו, שמתנהלת בצורה רועשת, ובעצם ללא נהלים כלל למרות הגבוי שקיבל. עקב אי יכולת שלו לעבוד מול הממונים עליו, הרבה תהליכים ופרויקטים לא התקדמו ומצאנו עצמנו על סף קריסה. אינו מתאים לתפקיד מנמ"ר מאז ומתמיד. הדבר התבטא בהחלפת ממונים ישירים עליו, תחלופה לאורך 6 תקופות שהייתו במערכת, וכל זאת למרות שיחות שניהלתי איתו והבאתי בפניו כנ"ל". (ההדגשה אינה במקור). כך, למרות שבמשובים לשנים 2009 ו- 2012 דורג תפקודו הניהולי של המבקש כטוב מאד ואף הצטיינות יתירה, בשנת 2013 נקט ד"ר ברהום בהערכה קיצונית לשלילה, תוך הדגשה, במשוב המילולי, כי: "מאז כניסתו לתפקיד אינו מצליח לנהל את המחלקה שלו". התבטאות זו, כשלעצמה, הינה מרחיקת לכת וסותרת את המשובים משנים קודמות, ואין כל הסבר, או התייחסות, למשוב משנת 2013, לשוני הדרמטי והדרסטי, בהתייחס למשובים הקודמים (ובמיוחד למשוב שניתן 8 חודשים קודם לכן). 26. במהלך הדיון מתאריך 11.5.14, הציג המבקש הודעת דרושים, אשר פורסמה באתר "ALLJOBS" (סומנה כמוצג מב/2), לתפקיד מנהל מערכות מידע במכרז רפואי. תוכן המודעה כדלקמן: "מנהל/ת מערכות מידע (מנמ"ר)- מקום העבודה - גליל מערבי. משרה מלאה. למרכז רפואי גדול באזור הצפון דרוש/ה מנהל/ת מערכות מידע (מנמ"ר). דרישות: ניסיון בניהול מו"מ. ניסיון בניהול רכש בדגש על תחום מערכות מידע".. אשת הקשר במודעה זו, הינה רותי. (לטענת המבקש, ככל הנראה המדובר ברותי יפרח, המנהלת האדמיניסטרטיבית). טוען המבקש כי המודעה פורסמה על ידי המשיבה, ונוגעת לתפקיד אותו מבצע המבקש, ובהתייחס לתפקיד לגביו פורסם מכרז פנימי, כאשר המודעה מפורסמת במקביל לקיומו של המכרז. לטענת המבקש, יש בזאת כדי להעיד על ניסיון שיבוש הליכי המכרז, ועל נוהל שאינו תקין מצד המשיבה. 27. בתאריך 13.5.14 הגיש המבקש בקשה דחופה למתן צו המורה כי על אתר "ALLJOBS" למסור פרטים בדבר פרסום המודעה שמספרה 14655. בתאריך 15.5.14 ניתן צו כמבוקש. בתאריך 18.5.14 נתקבלה הודעה מאת אתר "ALLJOBS", לפיה המשרה נאספה ע"י עובדי האתר, מתוך אתר מעברים - גליל מערבי, בתאריך 24.4.13 בשעה 11:59. המשרה פורסמה באתר למשך 30 יום, והורדה מהאתר בתאריך 24.5.13. לפי הודעת האתר, שם המעסיק המפרסם אינו ידוע, שכן המשרה נאספה מלוח, ולא נעשתה כל פניה של מעסיק לאתר בנוגע למשרה. עם זאת, כעולה מחקירתו של ד"ר ברהום, הוא עצמו לא ידע על דבר הפרסום (עמ' 6 ש' 3-4), אך אישר כי מספר הפקס' אשר פורסם בהודעה הינו מספר הפקס במשרדו של ד"ר סוניס, אשר מקבל הודעות אלו ממועמדים, ושולח אותם לגריסה. (עמ' 6 ש' 24-25). ד"ר סוניס העיד בחקירתו הנגדית, כי לא פרסם באתר "ALLJOBS" את המשרה, ואף לא הכיר את הפרסום. הפקסים אשר קיבל ד"ר סוניס, באשר למשרה המוצעת נגרסו כולם (עמ' 8 ש' 12-23). לטענת המבקש, יש בדבריו אלו, כדי להעיד על כוונת הנהלת בית החולים בנהריה, לקבל מועמד אחר, בטרם מוצו הליכי המכרז הפנימי. משכך, טוען המבקש, כי יש בכך להעיד על אי תקינות מנהלית. 28. אין בידינו כדי להכריע, בשלב זה, של הדיון בסעד הזמני, ומבלי שהובהר עד תום זהות מפרסם המודעה ומטרת פרסומה, כדי לקבוע , כי אכן מאן דהוא מטעם הנהלת בית החולים, פעל למצוא מועמד למשרת מנהל מערכות המידע, במקביל להליכי המכרז הפנימי, ועוד בטרם הסתיימו הליכים אלה, אולם אין ספק, כי תוכן המודעה, כמו גם מספר הפקס' המוזכר בה, אומרים דרשני. 29. בבואנו לשקול מהו הסעד הראוי במקרה זה, לאור כל העובדות שפורטו לעיל, יש לזכור מהי מטרת נתינתו של סעד זמני. לעניין זה הננו מפנים לדב"ע לג 3-3 מדינת ישראל נ' גנץ פד"ע ד' 161, 164: "עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים כגון אלה היא לשמור, כל עוד תלויה בבית המשפט תובענה בנדון, על מצב הדברים כפי שהוא היה קיים בעת הגשתה; אין בית המשפט מרשה לאחד מבעלי הדין להביא שינוים במצב ההוא אשר עלול להיות בהם משום השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו." בדב"ע נא/ 195-3 תובנה נ' סגל פד"ע כג 274, 275, הביא בית הדין הארצי את דברי י' זוסמן, סדר הדין האזרחי בסעיף 492, דברים היפים גם לענייננו: "הכלל הוא, כי שעה שערכה שיפוטית נזקקת לשאלה אם ליתן צו מניעה אם למאן לתיתו, הרי "השאלה הראשונה היא, אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה. הצידוק לכך נעוץ לעיתים בדוחק הנסיבות, כמו בעניינו של דיר שנושל, או בצורך להפסיק מיד מטרד מזיק קשה... אך לעיתים קרובות יותר הצורך לשמור על מצב קיים שאם יחל בו שינוי עד לגמר הדיון עלול התובע לקפח את זכותו" (שם בעמ' 279). 30. בענייננו, המבקש הועסק במשך למעלה מ-5.5 שנים, בתפקיד ניהולי בכיר. לאורך השנים הוערך המבקש על ידי הממונים עליו, כפי שפורט באריכות לעיל. לא הובא לפנינו מקרה קונקרטי של כשל בתפקוד לאחר אותה הערכה של הצטיינות, שניתנה בשנת 2013, בהתייחס לשנת 2012, ואשר מצדיקה הפסקת העסקתו של המבקש עוד בטרם הסתיימה תקופת החוזה עימו, ובטרם ניתנה החלטה בהשגה שהגיש לנציבות שירות המדינה על תוצאות המכרז הפנימי. איננו יודעים, האם במהלך שנת 2013, חלה התדרדרות משמעותית מוצדקת ביחסים בין המבקש לבין הנהלת בית החולים, בשל כשלים בתיפקוד של המבקש, או שמאן דהוא מטעם הנהלת בית החולים היה מעוניין בקבלת אדם אחר לתפקיד, וזוהי הסיבה להתדרדרות היחסים. מכל מקום, קיימת סמיכות זמנים בין השינוי הקיצוני בחוות הדעת לגבי המבקש לבין התמודדותו במכרז הפנימי. 31. משבחומר הראיות שלפנינו לא הצביעה המשיבה על שינוי מהותי בתיפקודו של המבקש בין התקופה מ-2008 ועד תחילת 2013, לבין תיפקודו בשנה האחרונה, לא שוכנענו, כי יגרם נזק בהישארות המבקש בתפקידו, והננו סבורים, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, בכל הקשור בהשארת המבקש בתפקידו, עד למתן החלטה בהשגה; מה גם, שטרם הסתיים מועד הארכת החוזה המיוחד שנחתם עימו. נדגיש, כי כעולה מהערכת המבקש לשנת 2012, הבעיה שהיתה קיימת אצל המבקש, לאורך כל התקופה, ולאו דווקא בשנה האחרונה, הינה יכולתו לבטא את עצמו. מעבר לכך, לא ראינו שינוי של ממש היורד לשורשו של עניין, והמצדיק זימון המבקש לשימוע לפני פיטורים, עוד בטרם מתן החלטה בהשגה, מה גם שסביר להניח, שחלק מטיעוני המבקש בעת השימוע, יהיו דומים לאשר נטען בהשגה, וגם מטעם זה, יש להמתין להחלטת הנציבות בהשגה. 32. בנסיבות אלה, הננו מקבלים את הבקשה וקובעים, כי המבקש ימשיך בתפקידו ולא יזומן לשימוע לפני פיטורים, עד למתן החלטה בהשגה שהגיש על תוצאות המכרז הפנימי, לנציבות שירות המדינה. אין באמור לעיל, כדי לשלול מד"ר ברהום את הפררוגטיבה הניהולית, למנות מאן דהוא מטעמו, בין אם המדובר בד"ר סוניס, ובין אם המדובר באחר, על מנת שייפקח על עבודת המבקש. 33. התיק העיקרי נקבע לדיון מוקדם בתאריך 7.12.14 בשעה 11:00. 34. המשיבה תשלם למבקש הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עורך דין בסכום של 2,000 ₪. מכרזשימוע