בקשה למתן צו למענה על שאלון בבית הדין לעבודה

נטען כי התובע מנסה להיאחז לשווא בהוראות חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997,. טענותיו בעניין מערכת ה-DMS נבדקו על ידי צוותים מקצועיים של הנתבעת ונמצא כי אין בהן כל ממש, ולפיכך לא נפרשת הגנת החוק על עניינו של התובע. לבקשת התובע לגילוי מסמכים ספציפיים לא צורף תצהיר, באשר לדידו כל הנדרש לה עולה מכתבי בי-הדין ומנספחי הבקשה לבדם. ככלל, הנתבעת טוענת שבקשת התובע בחלקה מהווה בקשה למתן צו למענה על שאלון, הליך שאינו נוהג בבית הדין לעבודה. כמו כן, היענות לבקשה תביא להכבדה שאינה מוצדקת על ניהול ההליך ועל הנתבעת. עוד טוענת הנתבעת שהבקשה הוגשה לבית הדין עוד טרם קיומו של הליך גילוי מסמכים כללי בין הצדדים. טענות פרטניות נוספות פורטו בתגובת הנתבעת ביחס לקבוצות מסמכים. החלטה על גילוי מסמכים כללי בתוך 21 יום ניתנה ביום 14.9.2014. יודגש כי ההחלטה דנא ניתנת ביחס לבקשה לגילוי מסמכים ספציפי, ככל שאותם מסמכים לא גולו במסגרת הליך גילוי המסמכים הכללי בין הצדדים. המסמכים המבוקשים - דיון והכרעה ככלל, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת, לפיה המסמכים הנוגעים להתנהלות התובע במהלך החודשים האחרונים להעסקתו בחברה אינם רלוונטיים למחלוקת מושא הליך זה, מאחר שעל פי כתב ההגנה סיום העסקתו של התובע לא בא על רקע התנהלותו במהלך החודשים האחרונים לעבודתו בחברה, אלא נוכח הסכמי הארעיות אצל הנתבעת, לפיהם לא ניתן היה להעסיקו לתקופה העולה על עשר שנים. נסיבות סיום העסקתו של התובע עומדות בשורש המחלוקת בין הצדדים. עמדתה של הנתבעת תישמע במסגרת בירור התביעה גופא, ואין בה כדי לחסום את התובע מלעיין בחלק מהמסמכים אותם הוא מבקש. יתרה מכך, בסעיף 15 לכתב ההגנה מעלה הנתבעת טענות קשות ביחס להתנהלות התובע, לרבות הסתרת מידע חיוני ממנהליו, היעדרות מעבודתו ללא אישור, אי ביצוע מטלות שהוטלו עליו, ביצוע פעולות בניגוד להנחיות לרבות כאלה שגרמו לפגיעה במערכת ה-DMS, ביצוע עבודות פרטיות ללא אישור ויצירת אווירה עכורה במחלקתו. זוהי זכותו של התובע לעיין במסמכים עליהם מתבססת הנתבעת בהעלותה את הטענות הללו נגדו. מקום שהנתבעת מצאה לנכון להתייחס בכתב ההגנה להתנהלות התובע בחודשים שקדמו לסיום העסקתו, עליה לקחת בחשבון שתידרש לתמוך טענותיה אלה במסמכים. לפיכך, תגלה הנתבעת את המסמכים שייקבע להלן שהינם רלוונטיים לבירור המחלוקת, ותאפשר לתובע לעיין בהם: העתק תיק אישי של התובע ומכתב סיום העסקה (סע' 1 ו-3 לבקשה) - העתק מתיק אישי הועבר לתובע בחודש יוני 2013, על פי תגובת הנתבעת (ר' סע' 23.8 לתגובת הנתבעת). מכתב סיום העסקה צורף לכתב ההגנה (למעט אישור מסירה, אך התובע אינו טוען שלא קיבל אותו ולפיכך אין טעם להכבדה מיותרת על הנתבעת). התחייבות התובע לנתבעת להשלים את השכלתו ההנדסית (סע' 3 לבקשה) - מתקבל נוכח טענת הנתבעת בכתב ההגנה לפיה התובע התחייב לעשות כן. תרשומות, מיילים, מסמכים או כל מידע אחר הנוגעים לטענת הנתבעת לפיה התובע הסתיר מידע חיוני ממנהליו (סע' 4 לבקשה) - נדחה. מדובר בבקשה גורפת שהיענות ליתר המסמכים תמלא אותה באופן סביר. דוחות הנוכחות של התובע בעבודתו בתקופה של שלוש שנים לפני סיום עבודתו ועד תומה (סע' 5 לבקשה) - מתקבל. הבקשה רלוונטית נוכח טענת הנתבעת ביחס להיעדרויות התובע מעבודתו. מכתבי מנהל המחלקה להנהלת המחוז בדבר אישור עבודה לתובע מעל 12 שעות (סע' 6 לבקשה) - נדחה. לא נמצאה טענה של מי מהצדדים בהקשר זה והבקשה אינה רלוונטית. דוחות התקלה במערכת או אלה המבססים את הטענה שהתובע גרם לתקלה במערכת ה-DMS (סע' 7 לבקשה) - מתקבל חלקית. נוכח טענת הנתבעת בכתב ההגנה לפיה התובע גרם לתקלה במערכת ה-DMS, יש מקום לגלות את המסמכים שיש בהם כדי לתמוך בטענה. ככל שמדובר במסמכים סודיים או רגישים, תמחק הנתבעת כל פרט שיש בו כדי לפגוע בביטחון המידע, ותותיר רק את הפרטים שיש בהם כדי לקשור את התובע לגרימת התקלה. מקור המידע לפיו התובע ביצע עבודות פרטיות ללא אישור (סע' 8 לבקשה) - מתקבל, נוכח טענת הנתבעת לפיה התובע ביצע עבודות פרטיות ללא אישור. הנחיות המנהלים ורשימת המטלות שהוטלו על ידי התובע על ידי מנהליו בתקופת העסקתו במחלקת ה-DMS (סע' 9 לבקשה) - מתקבל חלקית. יגולו רק המסמכים שיש בהם כדי לתמוך בטענת הנתבעת לפיה התובע "לא ביצע את העבודות שהוטלו עליו על ידי מנהליו", כאמור בסעיף 15 לכתב ההגנה. דוחות תקופתיים לגבי תפוקות התובע וכל הקשור במדדי איכות או הצטיינות בכל תקופת עבודתו (סע' 56 לבקשה) - מתקבל ככל שישנם מסמכים כאלה אצל הנתבעת. החלטת הנתבעת לוותר על עבודתו בפועל של התובע בתקופת ההודעה המוקדמת (סע' 25 לבקשה) - נדחה מאחר שמדובר בפררוגטיבה של המעסיק. באשר למסמכים הנוגעים לוועדת הבירור והמשמעת בעניינו של התובע, גם כאן אין בידי לקבל את טענת הנתבעת שהמסמכים ככלל אינם רלוונטיים לבירור המחלוקת, נוכח טענתה של הנתבעת (סע' 23.2 לתגובה) לפיה "סיום העסקתו של התובע בחברה לא בא על רקע ההליך המשמעתי". כאמור, נסיבות סיום העסקתו של התובע תיקבענה על ידי בית הדין ולא בשלב זה. עם זאת, די לבית הדין בהעתק דוח מסקנות ועדת הבירור והמשמעת שצורף כנספח לכתב ההגנה ואין צורך במסמכים האחרים שאת גילויים ביקש התובע. אין בית הדין מחליף את וועדת המשמעת בבירור התלונות נגד התובע, מה גם שעל פני הדברים נראה כי הדבר עומד בניגוד לאמור בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, לפיו לא ישמשו מסמכים כגון הללו כראיה בהליך משפטי. לפיכך, נדחית בקשת התובע לגילוי המסמכים הבאים: העתק מתלונתו של מר אבי נידם כנגד התובע, כפי שהוגשה לועדת המשמעת (סע' 10 לבקשה). העתק המסרונים שנשלחו על ידי התובע ביום 27.2.2013 או 28.2.2013 במערכת הפנימית של הנתבעת לקב"ט, לפיה התלונן התובע על תקיפה של עובדים כלפיו (סע' 11 לבקשה). רשימת עובדי המחלקה שהתובע נהג כלפיהם בצורה בוטה ופוגענית (סע' 12 לבקשה). פרוטוקולי הוועדה, תיק התלונה המלא, חקירות עדים או עדויות המשתתפים בוועדה, וכל מסמך אחר הקשור בעבודת הוועדה, ממצאיה ומסקנותיה (סע' 13-14 לבקשה). אותם דברים יפים לעניין המסמכים הנוגעים להקמת צוות הבדיקה שהוקם בשל חשד שהתובע ביצע, לכאורה, פעולות שגרמו לתקלה במערכת ה-DMS, בשינויים המחוייבים כדלקמן: נוהלי חברת החשמל בעניין הקמתו של צוות בדיקה באופן כללי, מכתב המינוי הרשמי של צוות הבדיקה שמונה (סע' 16 לבקשה) - מתקבל. ככל שישנם מסמכים כאלה, זכותו של התובע לעיין בהם על מנת לברר את מקור סמכותו של הצוות שבדק את עניינו. דוחות שיש בהם כדי לבסס את הצרכת הקמת צוות הבדיקה ופירוט האירועים הנטענים בו (סע' 18 לבקשה) - מתקבל חלקית. הנתבעת תגלה מסמכים שיש בהם כדי לתמוך בהקמת צוות הבדיקה, ככל שהדבר אפשרי מבחינה ביטחונית. מסמך אחד לפני ומסמך אחד אחרי של פרוטוקול הבירור, המצורף כנספח 18 לכתב ההגנה (סע' 19 לבקשה) - נדחה. אין אזכור למסמכים הללו בכתב ההגנה והתובע לא פירט על מה ולמה מבקש הוא לעיין בהם. ההנחיות לפיהן אסור היה על התובע להשתמש ב-HFD, OMS ו-initsos, מסמך או תיעוד לפעולות שקרו בשרת שהיו באחריותו של התובע לרבות coredump (סע' 20-21 לבקשה)- נדחה. הבקשה גולשת למחוזות טכניים שבית הדין אינו נדרש להם במסגרת תביעה זו. העתק מכתב התנצלותו והודאתו לכאורה של התובע בהקשר למקרה 2 בנספח 18 (סע' 22 לבקשה) - מתקבל, ככל שמצוי כזה אצל הנתבעת. באשר למסמכים הנוגעים לתפקודה של מערכת ה-DMS, ככלל אין זה מעניינו של בית הדין להידרש לפכים הטכניים של המערכת. עם זאת, ככל שיש בחלק מהמסמכים לתמוך בטענות הנתבעת על אודות התנהלות לא תקינה של התובע אל מול מערכת ה-DMS, הרי שהדבר רלוונטי. לפיכך יגולו המסמכים שייקבע כי הינם רלוונטיים, כדלקמן: הנחיות לתפעול או לאחזקת מערכת ה-DMS (סע' 15 לבקשה) - מתקבל חלקית. הנתבעת תגלה את ההנחיות שאותן לכאורה הפר התובע, בכפוף לשמירת סודיות המסמכים ככל שהדבר מתבקש על פי הנחיות הביטחון אצל הנתבעת. כך גם ביחס לאסמכתאות לטענה כי נמצא ביום 11.2.2013 על ידי ראש המדור של התובע כי התובע הפר הנחיה בנוגע לפעילות מערכת ה-DMS , מאותם הטעמים שנמנו לעיל. דו"ח רא"מ (רשות לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי) המלא בנוגע לפעולותיו של התובע במערכת והמלצות רא"מ בעניין זה, כמו גם דוחות או מסמכים המפרטים אילו אירועים נוספים התרחשו במערכת ה-DMS הקשורים לתובע (סע' 23-24 לבקשה) - נדחה. אין מקומו של בית הדין לבקר את פעולת צוות הבדיקה ולפיכך הבקשה אינה רלוונטית. הנתבעת ציינה בסעיף 21 לכתב ההגנה שלאחר סיום העסקתו של התובע הסתיים אצל הנתבעת תחקיר שהחל בחודש מרץ 2013, שנערך על ידי קצין הביטחון האחראי על אבטחת המידע, שממנו עלה שהתובע ביצע פעולות בלתי מורשות במערכת ה-DMS בניגוד להנחיות מנהליו. מסמכים אלה אינם יכולים להיות רלוונטים לבירור נסיבות סיום העסקתו של התובע, מכיוון שהתחקיר הסתיים לאחר סיום העסקתו (והחל כחודש לפני כן). לפיכך נדחית בקשת התובע לעיין במסמכים הקשורים לתחקיר זה (סע' 26-29 לבקשה): תלונה בעקבותיה נעשה התחקיר, הנוהל לפיו פעל מנהל אבטחת המידע, ממצאי התחקיר ומועד פרסומו, פירוט כל הפעולות או העדויות או המסמכים בהם נעזר ומהן עלה שהתובע ביצע פעולות בלתי מורשות. כך גם באשר לבקשת התובע לגלות העתק תלונות שהתקבלו בידי המבקר הפנימי והעוסקות בתובע או קשורות אליו, ולאו דווקא כאלו שנשלחו מהתובע (סע' 52 לבקשה), העתק של הממצעים אליהם הגיע המבקר בעניין התובע וכן פירוט של כל החקירות, הבדיקות, המסמכים, העדויות וכן כל החומר שבו הסתייע המבקר בעניין התובע (סע' 53 לבקשה). באשר לבקשת התובע לגלות את פרטי החקירה שנערכה ע"י קצין הביטחון הראשי בנתבעת לעניין כניסה בלתי מורשית, מועד החקירה, זהות החוקר, זהות הנחקרים, פירוט ה"אתר הרגיש" שבגינו נחקר, ממצאי החקירה, דו"ח מסכם של החקירה, וכן כל מידע אחר הקשור בחקירה זו (סע' 54 לבקשה), הבקשה נדחית מהטעמים שפורטו לעיל. עם זאת, מתקבלת הבקשה לגלות את העתק ההודעה שהופצה למתקני הנתבעת בעקבות החקירה, לפיה חל איסור על התובע להיכנס למתקני הנתבעת, פירוט מועד ההפצה ומיקומי ההפצה (סע' 55 לבקשה) שכן זו פורסמה בפומבי ומתייחסת לתובע. באשר לבקשת התובע לגלות מסמכים הנוגעים לעובדים שקיבלו קביעות אצל הנתבעת, ככלל השאלה כמה עובדים במעמדו של התובע קיבלו קביעות הינה רלוונטית לבירור המחלוקת, ועשויה לתת מושג כללי בשאלה האם פיטוריו של התובע נעשו כדין. עם זאת, הנתבעת ציינה בסעיף 25 לכתב ההגנה את מספרי העובדים הארעיים שהעסקתם הסתיימה במחוזות השונים, כמו גם את מספרי העובדים הארעיים שקיבלו קביעות, ולבירור סוגיה זו די בכך. לפיכך, נדחית בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים הבאים (סע' 30-33): פירוט של כל העובדים שקיבלו קביעות בין השנים 2009-2014 ופירוט התפקיד אותו מילאו, וכן הגדרת תפקידם במועד קבלתם לקביעות כליבה/תומכי ליבה וכן פירוט השכלתם הפורמלית ודירוג תפקידם בחברה, שיוך מחלקתי ואגפי ומשך עבודתם לפני קבלת הקביעות. פירוט התקנים של העובדים המפורטים בסעיף, לרבות התובע ושלבי הקידום מתקן לתקן ומהם התנאים למעבר מתקן לתקן. פירוט מספרי העובדים שלא קיבלו קביעות בין השנים הנ"ל וסיימו את העסקתם לפני מועד הקובע בהסכם עמם או שולמו להם תשלומי "חלף הודעה מוקדמת" (כאמור, העניין האחרון מצוי בפררוגטיבה של המעסיק). פירוט שמי של מספר העובדים שהיו במדור ה-DMS במחוז דן בשנים הרלוונטיות לתובענה וכמה מתוכם קיבלו קביעות, כמו גם מועד קבלתם לקביעות - מעבר לכך שהדרישה אינה רלוונטית, הדבר מהווה פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים. בהמשך לקבוצת מסמכים זו: מסמך המגדיר את תפקידו של התובע אצל הנתבעת כ"פקיד" או "תומך ליבה" וכן שם הגורם שאישר הגדרה זו ותפקידו (סע' 34) צורף כנספח 11 לכתב ההגנה ולא היה מקום לבקשו בשנית. הנוהל או הדרישות אצל הנתבעת לפיהן השכלה גבוה והכשרה של מהנדס הם דרישה למתן קביעות (סע' 35) - מתקבל. כך גם מדרג התקנים לקידום עובדים וכן התנאים לקבלת הקידום (סע' 57 לבקשה) - מתקבל ככל שיש בידי הנתבעת מסמכים כאלה, וככל שלא, תמציא הנתבעת מסמכים שעולים מהם השיקולים בגינם לא התקבל התובע למעמד של עובד קבוע. הגדרות התפקידים במדורי DMS מאו"ש (סע' 36 לבקשה) - נדחה, התובע לא פירט מדוע הדבר רלוונטי לבירור התביעה. העתק המסמך בו התבקש מנהל המחלקה להעביר המלצות לקביעות בחודש ינואר 2013 ואת רשימת ההמלצות שהעביר ומועד ההעברה (סע' 37 לבקשה) - נדחה, על פי כתב ההגנה מנהל המחלקה לא העביר המלצה בעניינו של התובע. העברת ההמלצות האחרות תהווה פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים. אסמכתאות לטענה כי התובע שלח עובדים עם מסר לפיו אם יגיעו עימו להסדר הוא ימשוך את תלונותיו ולבדיקות שבוצעו בעניין זה (סע' 38 לבקשה) - נדחה. הנטל על הנתבעת להוכיח את הטענה, ככל שתדבוק בה. ככל שלא תגיש מסמכים התומכים בטענתה, אין זה מעניינו של התובע אלא של בית הדין. ממצאי הבדיקה של מנהל המחלקה בה הועסק התובע ביחס לטענות התובע בדבר שחיתות ופגיעה חמורה בסדרי המינהל התקינים (סע' 40 לבקשה) - מתקבל תוך השחרה של פרטים מסווגים. דו"חות של ד"ר יהב בנוגע לבדיקות שעשה, העתקי הבדיקות עצמן, פרוטוקולים של הליך הבדיקה, פרטי עדויות שנגבו מאנשי מפתח שהועסקו בפרויקט ה-DMS (סע' 41 לבקשה) - מתקבל חלקית. יגולה רק המזכר המסכם שערך ד"ר יהב, ממנו מצטטת הנתבעת בכתב הגנתה (סע' 35), וגם זאת תוך השחרת פרטים מסווגים. גילויים של המסמכים הבאים נדחה מפאת העדר רלוונטיות לבירור המחלוקת, היות סעיפים אלה של הבקשה כוללניים וגורפים או רגישותם של המסמכים המבוקשים: דוחות ביקורת של הנתבעת או של חב' סימנס בנוגע לתפקוד מערכת ה-DMS (סע' 42 לבקשה). הודעות או הודעות דואר אלקטרוני או כל מסמך אחר שהועבר אצל הנתבעת וכן חוות דעת מקצועיות פנימיות או חיצוניות של מומחים או אנשי מערכת, בין אם מתוך הנתבעת ובין אם מחוצה לה, המתייחסים לפעילותה או לתפקודה או ליעילותה או לכשלים של מערכת ה-DMS מכל מחוזות הנתבעת (סע' 43 לבקשה). מכתבו של מר הירש למר חאין מיום 24.2.2013 בנוגע לתקלות הבטיחותיות במערכת ה-DMS (סע' 44 לבקשה). דוחות שהוגשו לחברה לאחר ישיבות מקצועיות בנוגע למערכת ה-DMS מיום 23.7.2013 לגבי אי תקינות המערכת וכן לעניין סיכוני הבטיחות במערכת ה-DMS (סע' 45 לבקשה). דוח המומחה מטעם רשות החשמל לגבי מערכת ה-DMS (סע' 46 לבקשה). העתק מסמכי המכרז בנוסחו המלא לגבי שידרוג מערכת ה-DMS (סע' 47 לבקשה). העתק מכתב התביעה שהגישה הנתבעת כנגד חברת סימנס, מפתחת מערכת ה-DMS, בין היתר בנוגע למערכת ה-DMS (תע"א 46448-03-13) וכן העתק מכתב התביעה שהגישה הנתבעת כנגד הדירקטור השופט לשעבר דן כהן (סע' 48 לבקשה). חוות הדעת והפרוטוקולים של ועדת ההיגוי הנזכרת בנספח 29 לכתב ההגנה בנוגע למערכת ה-DMS (סע' 49 לבקשה). דוחות הצוות הייעודי בראשות דב סטרולוביץ בעניין מערכת ה-DMS, לרבות פירוט הביקורים של מר סטרולוביץ במחוזות ותיעוד פרוטוקולים או בדיקות שנעשו במסגרת הצוות הייעודי, פירוט מכתבים ועדויות שהועברו לצוות זה ממפקחי הנתבעת במחוזות לפני הבדיקה ובמהלך הבדיקה, פירוט הרכב הצוות ופירוט כל הממצאים שנאספו ומסקנות או דוח הבדיקה (סע' 50 לבקשה). ההחלטה לעניין הקמת הצוות הייעודי, העתקי תיעוד של ישיבות שקיים הצוות, פרוטוקולים, עדויות שנגבו, מסמכים שצורפו, דוחות, ממצאים, מסקנות (סע' 51 לבקשה). סוף דבר הצדדים יפעלו כאמור בהחלטתי. מאחר שאצה הדרך לתובע, שהגיש בקשתו לגילוי מסמכים ספציפיים בטרם התקיים הליך גילוי מסמכים כללי, ומאחר שבקשתו בחלקה הארי הייתה כוללנית וגורפת ולא נתמכה בנימוקים ענייניים, ישלם התובע לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח והוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח. שאלוניםמסמכיםצוויםבית הדין לעבודה