נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל טענות הצדדים בבקשות הצד הסתדרות הכללית טענה, כי יום לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם, שלח יו"ר ועד הפעולה של ההסתדרות הלאומית הודעת דואר אלקטרוני לעובדי קבוצת הוט, לפיו קבוצת הוט הכירה בהסתדרות הלאומית כארגון יציג ומנהלת עימה משא ומתן קיבוצי. עוד נכתב באותה הודעה, כי "ההחלטה שמספרים לכם עליה החברים מהוט מובייל עוסקת כל כולה בפרוצדורות משפטיות חסרות תוכן, בנוגע לקיום דיונים בבית משפט כזה או אחר - אותנו זה לא מעניין!". ההסתדרות הכללית פירטה כיצד הפכו עובדי חברת מירס לעובדי חברת הוט מובייל בשנת 2012, לאחר שזו רכשה את חברת מירס באמצעות חברת האחזקות שלה. מעבר זה ושינויים נוספים הובילו לפגיעה בזכויות העובדים, ומשכך החליטו עובדי הוט מובייל כי עליהם להתארגן בהסתדרות הכללית. לטענת ההסתדרות הכללית, עובדי הוט מובייל לא תיארו לעצמם כי למרות שהתארגנו במסגרתה, יקבלו יום אחד הודעה מההסתדרות הלאומית כי היא הארגון שמייצג אותם, וכי החלה לנהל משא ומתן בעניינם, לאחר שהחליטה עם קבוצת הוט, מעל לראשי העובדים, על יציגותה. לטענת ההסתדרות הכללית, מהלך זה מנוגד להלכות מפורשות של בית הדין הארצי. ההסתדרות הכללית טענה, כי בבית הדין האזורי הוכיחה כדבעי מדוע יש להכיר בהוט מובייל כיחידת מיקוח נפרדת מכלל קבוצת הוט, הן מבחינה היסטורית והן מבחינה מבנית, כשמבחינה זו ההפרדה המבנית נדרשה מכוח תנאי הרישיון שנתן משרד התקשורת להוט מובייל. כמו כן טענה כי הוכיחה בבית הדין האזורי שההסתדרות הלאומית אינה הארגון היציג בהוט מובייל, שכן מדובר בהתארגנות פרי לחצה של קבוצת הוט. לטענת ההסתדרות הכללית, חרף האמור, קבוצת הוט לא המתינה לתוצאות שני ההליכים שנוהלו בבית הדין האזורי, ופעלה לעקפם ולהכתיב בשטח יחידת מיקוח שתתאים לאינטרסים שלה. גם ההסתדרות הלאומית, שהייתה מודעת היטב לקיומם של שני ההליכים האמורים, פעלה ביודעין לסיכולם. ההסתדרות הכללית הוסיפה וטענה, כי הסתמכות ההסתדרות הלאומית על כלל ההסכמה בין הצדדים על יחידת המיקוח, שמכוחו לדידה יש להכיר בה כארגון העובדים היציג בכלל קבוצת הוט, אינה רלבנטית כלל למקרה של יריבות בין ארגוני עובדים, וכי בהתאם להלכות מפורשות של בית הדין הארצי, מסור העניין לשיקולו של בית הדין בלבד, והמעסיק לא יתערב בו. כמו כן, ההסתדרות הלאומית לא פעלה מכוח חובתה על פי הלכת אל בטוף, המפרט כיצד על ארגון עובדים מתחרה לפעול כאשר הוא מבקש להחליף את יציגותו של ארגון עובדים שהכריז על יציגותו קודם לכן. עוד טענה ההסתדרות הכללית, כי אופן התנהלותן של המשיבות מעיד על שיתוף פעולה הדוק ביניהן, ועל חוסר תום לב מובהק מצידן, תוך שימוש לרעה בהליכי משפט, והפרת הדין החל בעניין. נוכח האמור ביקשה ההסתדרות הכללית מתן צווים זמניים האוסרים על ההסתדרות הלאומית לפעול כאילו הייתה ארגון העובדים היציג בהוט מובייל; לפנות לעובדי הוט מובייל; לנהל משא ומתן קיבוצי עם הוט מובייל או לחתום על הסכם קיבוצי עימה, ולפגוע בחירות ההתארגנות של עובדי הוט מובייל ופעיליה. כמו כן ביקשה מתן צווים קבועים, המורים למשיבות להמתין למתן פסק הדין הסופי בבית הדין האזורי, טרם שינקטו פעולות נוספות לגבי היציגות בהוט מובייל; להורות כי ההסתדרות הלאומית מנועה מלהציג עצמה כארגון העובדים היציג בהוט מובייל כל עוד שלא פעלה בהתאם להלכות בעניין, וכל עוד שלא הוכרה ככזו מכוח פסק דין סופי; להורות כי כל פעולה והסכמה שהושגה בין המשיבות בטלה, וליתן סעד הצהרתי הקובע כי המשיבות פעלו בניגוד לפסיקת בית הדין הארצי ובג"ץ, תוך פגיעה בחופש ההתארגנות של עובדי הוט מובייל ותוך העדפה פסולה של ארגון עובדים אחד על משנהו. ארגון כוח לעובדים הצטרף בבקשתו לטענות ההסתדרות הכללית והדגיש, כי בעניינו התנהל בבית הדין האזורי הליך ראייתי ארוך ומורכב בשאלת היקף יחידת המיקוח, וכי בעידן של תחרות בין ארגוני עובדים, העובדה שעובדי הוט מערכות התאגדו במסגרת כוח לעובדים ואילו עובדי הוט מובייל התאגדו במסגרת ההסתדרות הכללית, מבלי שמי מהארגונים יפלוש ליחידת המיקוח של האחר, מעידה על החלוקה הברורה לשתי יחידות מיקוח בקבוצת הוט, הן מבחינת העובדים והן מבחינת מצב הדברים בפועל. לטענתו, התפתחות זו היא שהניעה את קבוצת הוט לפתוח במהלך של בחירת ארגון העובדים הנוח לה, תוך התערבות בוטה בעניין שנתון לבחירת העובדים, ותוך התעלמות מההליכים המתנהלים בבית הדין האזורי. עוד ביקש ארגון כוח לעובדים להדגיש, כי כלל ההסכמה אינו רלבנטי לנסיבות המקרה הנדון, שכן הוא עוסק במצב שבו יש ארגון עובדים אחד אצל המעסיק. בענייננו מדובר בתחרות בין ארגונית, שלגביה, בהתאם לפסיקת בית הדין, אל למעסיק להתערב, אלא הגורם היחידי המוסמך להכריע בין הארגונים המתחרים הוא בית הדין הארצי. נוכח האמור ביקש ארגון כוח לעובדים צווים זמניים וקבועים, הקובעים כי להסתדרות הלאומית אין מעמד של ארגון עובדים יציג, לא בהוט מערכות ולא בכלל קבוצת הוט; האוסרים על ההסתדרות הלאומית לפעול כארגון עובדים יציג, לנהל משא ומתן קיבוצי עם הוט מערכות ולחתום עימה על הסכם קיבוצי, והאוסרים על קבוצת הוט לנהל משא ומתן קיבוצי עם ההסתדרות הלאומית. כל זאת, כל עוד שלא הוכרעה שאלת היציגות בבית דין זה לאחר קיום מלוא תנאי הפסיקה לגבי תחרות בין ארגונית, וכל עוד שלא ניתנו פסקי הדין בהליכים התלויים ועומדים בבית הדין האזורי. לסיום ביקש כוח לעובדים כי יוטלו הוצאות משפט בחריגה מהכלל לגבי סכסוכים קיבוציים, נוכח התנהלותה השערורייתית של ההסתדרות הלאומית. כמו כן, כאמור, ביקש כי בקשת הצד מטעמו תאוחד עם בקשת הצד מטעם ההסתדרות הכללית. ההסתדרות הלאומית הגיבה, כי בהליך דנן אין כל רלבנטיות להלכת אל בטוף, שכן לא מדובר ביריבות על יציגות בין ארגוני עובדים על יחידת מיקוח ברורה וקיימת. מדובר במקרה מיוחד, שבו המעסיק, קבוצת הוט, מורכב מ-14 חברות שונות, הנמצאות כולן תחת יחידת מיקוח ראשית, וקיום יחידת מיקוח אחת גדולה הוא אינטרס המשרת את כלל העובדים ומעצים את כוח המיקוח שלהם מול המעסיק. לטענתה, גם ההסתדרות הכללית הכירה בכך, כאשר מלכתחילה ניסתה לצרף לשורותיה את כלל עובדי קבוצת הוט. ההסתדרות הלאומית טענה, כי שני המבקשים התנהלו באופן פסול עת תיאמו ביניהם את פיצול יחידת המיקוח המפעלית ליחידות מיקוח מלאכותיות, ביוצרן בכך מעין קרטל, על מנת לבלום את התארגנות כלל עובדי קבוצת הוט במסגרתה. ההסתדרות הלאומית פירטה, כי מאמציה לאיגוד כלל עובדי קבוצת הוט כיחידת מיקוח אחת החלו כבר בשנת 2008, מאמצים שקבוצת הוט שבה והכשילה לאורך השנים. זאת, עד להכרתה בהסתדרות הלאומית כארגון העובדים היציג ביום 6.7.2014, נוכח הצטרפותם של 870 עובדים לשורותיה, מתוך 2,371 עובדי קבוצת הוט, נכון למועד הודעת היציגות מטעמה. ההסתדרות הלאומית ביקשה, כי בית הדין לא יאפשר למבקשים לטרפד את רצונם האמיתי של עובדי קבוצת הוט, ולאפשר להם לפעול במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים לקידום זכויותיהם, במיוחד בעת הקריטית הזו, עת צפויים שינויים מהותיים בקבוצת הוט אשר עתידים להשפיע על תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי של העובדים. עוד טענה, כי במקרה זה לא חלים כללי המניעות, שכן מדובר בהתארגנות ראשונית ולא בחילופי יציגות במקום עבודה מאורגן, וכי מרגע שהוכרה על ידי קבוצת הוט כארגון העובדים היציג, מכוח כלל ההסכמה על יחידת המיקוח, הרי שאין כל בסיס למנוע בעדה מלנהל משא ומתן קיבוצי תוך פגיעה בעובדים. לסיום טענה, כי בקשות הצד הוגשו בחוסר ניקיון כפיים, תוך הסתרת מידע חשוב מבית הדין, לפיו המבקשות עדיין מנסות לארגן את כלל עובדי קבוצת הוט אך לא מצליחות, ובדבר שיתוף הפעולה הקרטלי ביניהם, וכי המבקשים נוהגים בחוסר תום לב, בעוד שהיא נהגה לכל אורך הדרך בתום לב, בסבירות ובהגינות. מטעמים אלה, לדידה, יש לסלק את הבקשות על הסף. אשר לבקשה לאיחוד ההליכים הודיעה ההסתדרות הלאומית כי היא מסכימה לה, נוכח המסכת העובדתית, הסוגיות המשפטיות והסעדים המבוקשים במסגרתם, הדומים זה לזה בעיקרם. ההסתדרות הלאומית צירפה לתגובתה את טפסי הצטרפות אליה, של 884 מעובדי קבוצת הוט. קבוצת הוט טענה בתגובתה, כי היא מונה 13 חברות, מתוכן רק 6 חברות מעסיקות עובדים, אשר פועלות בצורה סינרגטית, וכי המצב הנוכחי הוא כי שלושה ארגוני עובדים שונים מתחרים על היציגות בה. ארגון כוח לעובדים, שתחילה טען כי יחידת המיקוח היא קבוצת הוט כולה, טוען כיום כי הוא הארגון היציג בהוט מערכות ללא הוט מובייל, וזאת לאחר שהעריך כי אין לו את הרוב הדרוש ליציגות בכל קבוצת הוט. ההסתדרות הכללית טענה ליציגות בהוט מובייל בלבד, גם היא מתוך הבנה כי אין לה הרוב הדרוש ליציגות בכלל קבוצת הוט, ועם זאת לטענתה היא ממשיכה לנסות לארגן את שאר חברי הקבוצה. ההסתדרות הלאומית, לעומת זאת, טענה ליציגות בכלל קבוצת הוט, וטענתה התקבלה על ידי קבוצת הוט לאחר בדיקת טענותיה וטפסי ההצטרפות, ביום 6.7.2014. לטענת קבוצת הוט, אין ספק שכלל הקבוצה מהווה יחידת מיקוח אחת המשקפת את המציאות התעסוקתית והנכונה משפטית ומוסרית, וזו הייתה טענתה העקבית בכל מהלכי ההתארגנות שהתנהלו אצלה. כיום, נוכח ההליכים המתנהלים בבית הדין האזורי וההליך הקודם בבית הדין הארצי, המצב המשפטי הוא כי אין הכרעה שיפוטית בדבר יציגותו של מי מארגוני העובדים. לפיכך, ובעקבות הכרתה בהסתדרות הלאומית כארגון העובדים היציג אצלה, נעתרה לדרישת ההסתדרות הלאומית לנהל עימה משא ומתן קיבוצי, כמתחייב על פי הדין. לטענת קבוצת הוט, בהיעדר צו שיפוטי האוסר עליה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות הלאומית, אין באפשרותה לסרב לכך, כל עוד שההסתדרות הלאומית אינה מסכימה לעיכוב זה. אשר לבקשת ההסתדרות הכללית למתן צו האוסר על קבוצת הוט לפגוע בחופש ההתארגנות של עובדי הוט מובייל ופעיליה טענה קבוצת הוט, כי מדובר בטענות העומדות להכרעתו של בית הדין האזורי, כי מדובר בעניין המובן מאליו וכי עצם הבקשה מקוממת ואין בה ממש. כמו כן התנגדה קבוצת הוט מכל וכל לטענת ההסתדרות הכללית לפיה פעלה בפגיעה בחופש ההתארגנות של עובדיה והעדיפה ארגון עובדים אחר, וממילא גם בעניין זה צפוי בית הדין האזורי להכריע במסגרת ההליך המתנהל לפניו, ואין מקום לנהל בעניין זה הליכים מקבילים בבית הדין האזורי ובבית הדין הארצי. קבוצת הוט ביקשה להבהיר בעניין זה בתגובתה, כי היא אינה מתערבת בחופש ההתארגנות של עובדיה, אלא הכירה בהסתדרות הלאומית כארגון יציג לאחר בחינת אותנטיות טפסי ההצטרפות אליו, ונוכח העובדה שהוא היחיד שהוכיח יציגות בקבוצת הוט כולה. כמו כן ביקשה להדגיש, כי אין רלבנטיות להלכות שאליהן הפנו המבקשים, שכן המבקשים מעולם לא הוכרו כארגונים יציגים, אף לא ביחידות המיקוח החלקיות שביקשו ליצור. לפיכך, אין בסיס לטענתם כי על קבוצת הוט לשבת על הגדר, ולהשהות את חובת ניהול המשא ומתן המוטלת עליה מרגע שהכירה בהסתדרות הלאומית כארגון העובדים היציג בה. לסיום טענה, כי אם יש הצדקה כלשהי לפסיקת הוצאות, הרי שיש לחייב בהן את המבקשים, נוכח אופן התנהלותם. כמו כן הודיעה קבוצת הוט כי היא מסכימה לבקשה לאיחוד ההליכים. ההסתדרות הכללית הודיעה, כי היא מותירה את ההכרעה בבקשת ארגון כוח לעובדים לאיחוד ההליכים לשיקול דעת בית הדין. הכרעה לאחר שנתנו דעתנו לכלל טענות הצדדים כפי שנפרשו לפנינו בשלב מקדמי זה, בסכסוך המשולש הייחודי שלפנינו על נסיבותיו החריגות, הגענו למסקנות הבאות: ראשית - הבקשה לאיחוד ההליכים מתקבלת. זאת, נוכח עמדות הצדדים ביחס לבקשה זו, ומשאכן מדובר במסכת עובדתית דומה, בטענות דומות ובסעדים דומים, ולצורך ייעול ההליך לפנינו וחיסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים. שנית - בנסיבות המיוחדות שלפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי מן הראוי כי ההליך המאוחד יעוכב, עד למתן שני פסקי הדין על ידי בית הדין האזורי (ס"ק 15478-05-14 וס"ק 11241-08-13). כמפורט לעיל, מדובר בהליכים העומדים על סף סיום, כאשר הליכי ההוכחות בשניהם הסתיימו, הוגשו סיכומי הצדדים, וכל שנותר הוא ליתן את פסק הדין. לפיכך, מן הראוי לאפשר לבית הדין האזורי - אשר שמע את הראיות והעדויות מטעם הצדדים ביחס לחלוקת קבוצת הוט ליחידות מיקוח וביחס ליציגות המבקשים בהן, כמו גם בשאלת הפגיעה בחופש ההתארגנות של עובדי קבוצת הוט - ליתן את הכרעתו על יסוד החומר הראייתי שנפרש לפניו, בהקדם האפשרי על פי לוח הזמנים העומד לרשותו. שלישית - בתקופה שעד למתן שני פסקי הדין האזוריים, ועד למתן החלטה אחרת, ניתן בזה צו זמני האוסר על המשיבות להמשיך ולנהל ביניהן משא ומתן קיבוצי ביחס לעובדי קבוצת הוט, לרבות עובדי חברת הוט מובייל, ולחתום על הסכם קיבוצי. כמו כן תימנע ההסתדרות הלאומית בשלב זה מלפנות לעובדי קבוצת הוט ולהציג עצמה כארגון העובדים היציג בה. המבקשים יעדכנו את בית הדין האזורי לגבי תוכן החלטה זו, מיד עם קבלתה. הצדדים ידווחו לבית הדין מיד לאחר מתן שני פסקי הדין האזוריים, ויודיעו לבית הדין בקצרה מהי עמדתם לגבי המשך ניהול הליך זה, נוכח הכרעות בית הדין האזורי. לאחר קבלת דיווח הצדדים כאמור, תינתן החלטה לגבי אופן המשך ההליך, ולגבי המשך תקפו של הצו הזמני שניתן בזה כאמור. ארגון עובדים