ביטול פיטורים של עובד רשות הדואר

ביטול פיטורים של עובד רשות הדואר 1. לפנינו בקשתו של מר המבקש למתן צו מניעה זמני אשר יצהיר על בטלות הפיטורים ושיורה לחברת דואר ישראל בע"מ (להלן - המשיבה או הדואר) להימנע מפיטוריו עד להכרעה בתביעה העיקרית. ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו: 2. המשיבה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה -1975, הפועלת מכח חוק הדואר, התשמ"ו -1986. המשיבה מספקת לציבור שירותי דואר לרבות שירותי שליחים ודואר כמותי ושירותי בנקאות חלקיים באמצעות בנק הדואר. 3. המשיבה מעסיקה כ -7,000 עובדים, אשר חלקם הארי הינו מאורגן וחוסה תחת הסכמים קיבוציים הנחתמים בין המשיבה לבין הסתדרות הכללית, מעת לעת. 4. בשנים האחרונות, עקב ירידה בביקוש לשירותי דואר מסורתיים וכפועל יוצא משינוי בתמהיל ההכנסות, המשיבה נקלעה למצב כלכלי קשה ולבעיית תזרים מזומנים (נספח 1 לתגובת המשיבה). מהנתונים שהובאו על ידי המשיבה ולא נסתרו עולה כי המשיבה סיימה את שנת 2013 בהפסד בסך של כ -100 מיליון ₪ וההפסד הצפוי לשנת 2014 עמד על כ - 185 מיליון ₪. 5. בעקבות הנתונים הכספיים הקשים, דירקטוריון המשיבה סרב לאשר למשיבה את התקציב לשנת 2014 והורה להנהלת המשיבה לערוך קיצוץ מיידי בתקציב השוטף בסך של כ- 100 מיליון ₪. כתוצאה מכך, הנהלת המשיבה גיבשה סדרת צעדי חירום מידיים להקטנת התקציב השוטף בסך של כ -113 מיליון ₪. צעדי החירום כללו, בין היתר, ביטול שעות נוספות, פיטורים של 130 עובדים ארעיים, הקפאת שכר להנהלה הבכירה וקיצוץ בהוצאות התפעול ובהשקעות. צעדי החירום אושרו על ידי דירקטוריון המשיבה בחודש ינואר 2014 והמשיבה החלה ביישומם בחודש פברואר 2014. 6. בין המשיבה לבין ההסתדרות התנהלו הליכים שונים על מנת למנוע מהמשיבה לבצע צעדים חד צדדיים במסגרת תוכנית החירום שנקבעה על ידי דירקטוריון המשיבה לרבות פיטורים של עובדים ארעיים. בסופו של יום, לאחר שהמשא ומתן בין ההסתדרות למשיבה עלה על שרטון ובמסגרת ס"ק 16170-03-14 שהתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בפני כב' השופטת גילה, בית הדין התיר למשיבה לבצע את מרבית צעדי החירום ובכלל זה פיטורי העובדים הארעיים. 7. במסגרת זו פוטרו כ-80 עובדים ארעיים מתוכם כ- 20 עובדים המועסקים במשיבה למעלה מחמש שנים. 8. במקביל, התנהל משא ומתן ממושך, שידע עליות ומורדות, בין הנהלת המשיבה לבין נציגות העובדים במטרה להביא לחתימה על הסכם קיבוצי חדש שישקף את עקרונות תוכנית ההבראה. ביום 7.10.2014 אושר מסמך עקרונות על ידי הנהלת המשיבה, יו"ר ההסתדרות, נציגי רשות החברות ונציגי משרד האוצר והתקשורת. מסמך העקרונות כולל, בין היתר, פיטורים של 1,400 עובדים לרבות מאות עובדים קבועים. 9. ביום 14.8.2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה דחופה לפתיחת הליכי הבראה של המשיבה והסדר נושים ומינוי בעל תפקיד במשיבה. ביום 4.9.2014 ניתנה החלטה של כב' השופט מינץ בתיק פר"ק 26836-07-14 לפיה ימונה בעל תפקיד כמשקיף בדירקטוריון המשיבה ובועדותיו ויוזמן לכל ישיבת דירקטוריון ולכל ישיבה של אחת מוועדות הדירקטוריון. המשקיף יוכל להיות נוכח גם בכל ישיבת משא ומתן שהחברה תנהל בעניין הבראתה. עוד נקבע כי היה ובחלוף 45 ימים, המשיבה לא תגיע לכדי הסכם הבראה, המבקשת תהא רשאית לעתור לגיבוש הסדר נושים. בהמשך ההליך, עו"ד אייל גבאי מונה כמשקיף וביום 21.10.2014 הוגש דו"ח ראשוני מטעמו. 10. המבקש הוצב לעבודה בדואר באמצעות קבלן כח אדם החל מיום 27.5.2005 ועד ליום 31.5.2008. התובע נקלט כעובד המשיבה ביום 1.6.2008 בתפקיד נהג במרכז תחבורה חיפה. 11. במסגרת תפקידו המבקש משמש כנהג המשנע חבילות ודברי דואר ממרכזי המיון לסניפים ובחזרה באזור חיפה והקריות. 12. התובע מועסק במשיבה במעמד של עובד ארעי. 13. במסגרת צעדי החירום הוחלט על סיום העסקתם של 6 נהגים בתחום רכב ותחבורה ארצי. 14. בעקבות החלטה זו, בחודש מאי 2014, מר יואב גבריאל מנהל תחום רכב ותחבורה ארצי הורה למנהלים במחוזות השונים לנקוט בפעולות לסיום העסקתם של 3 נהגים ממרכז תחבורה תל אביב, 2 נהגים ממרכז תחבורה חיפה ונהג אחד ממרכז תחבורה באר שבע. 15. 6 נהגים ובכללם המבקש זומנו לשימוע לפני פיטורים. למעט המבקש, יתר הנהגים שזומנו לשימוע סיימו את עבודתם במשיבה. 16. מר מאיר טויטו, יו"ר ועד תחבורה חיפה והצפון נתן את הסכמתו לפיטורי המבקש (נספח 13 לתשובה). 17. ביום 19.6.2014 נשלח למבקש זימון לשימוע במסגרת פיטורי צמצום (נספח ג' לבקשה) וכדלקמן: "הנדון: זימון לשימוע במסגרת פיטורי צמצום לאור ההידרדרות המשמעותית שחלה בעת האחרונה במצבה הפיננסי של החברה ונוכח סכנת הקריסה הממשית המרחפת מעליה, נאלצת החברה לנקוט באופן מיידי בצעדי התייעלות נרחבים בכל היבטי פעילותה, לרבות במצבת כח האדם. לפיכך, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בדבר צמצום מספר העובדים הארעיים, התגבשה בחברה כוונה לבטל משרותיהם של כ-100 עובדים בחברה. מאחר שמשרתך נמנית על המשרות המיועדות לביטול, הינך נכלל ברשימת העובדים שבכוונת החברה להביא לסיום העסקתם בשלב הנוכחי של התהליך. אציין, כי בין יתר השיקולים העומדים בבסיס שקילת סיום העסקתך במסגרת הליך הצמצומים נלקחה בחשבון מידת הנחיצות של תפקידך בעת הנוכחית. בנוסף, היית מעורב, ביום 8.4.2014, באירוע שכלל אלימות מילולית כלפי הממונה עליך. לאור האמור לעיל, הנך מוזמן לשימוע לפני פיטורים שייערך ביום 1.7.2014 בשעה 12:00 במשרדי החברה בירושלים, בפני הח"מ בנוכחות מר יואב גבריאל, מנהל רכב ותחבורה וגב' ענת זלכה, מנהלת משאבי אנוש. במהלך השימוע תינתן לך ההזדמנות להעלות כל טענה העומדת לך בכל הנוגע לכוונה להביא להפסקת העסקתך בחברה. לאחר שתשמע וצשקל עמדתך, תקבל החברה החלטה סופית בעניינך ותעדכנך בהתאם. הנך רשאית להתייצב לשימוע בליווי נציג מטעמך (ככל שתבחר להתייצב לשימוע בליווי עו"ד, אנא הודע לנו על כך 48 שעות מראש על מנת שניערך בהתאם). ככל שתבחר שלא להתייצב לשימוע, באפשרותך להגיש את פירוט טענותיך בכתב ללשכתי עד למועד השימוע האמור לעיל. אם תבחר שלא להתייצב לשימוע ולא להגיש את תגובתך בכתב, תראה אותך החברה כמי שויתר על זכותו לשימוע ותקבל החלטה בעניינך גם ללא נוכחותך, על בסיס המידע המצוי בידה כיום." 18. ביום 1.7.2014 בשעות הבוקר, פנה ב"כ המבקש למר כרמלי, מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה ומנהל הנכסים במשיבה וביקש לדחות את מועד השימוע לנוכח העובדה שקיבל את הייצוג רק ביום 30.6.2014 (נספח 7 לתשובה). מר כרמלי נעתר לבקשה והשימוע נדחה ליום 14.7.2014. 19. ביום 13.7.2014, ב"כ המבקש ביקש לדחות את השימוע מהטעם שהמבקש חרד להגיע לאזור המרכז בשל מבצע "צוק איתן" (נספח 9 לתשובה). מר כרמלי סירב לדחות את השימוע והציע לקיים את השימוע בכתב (נספח 10 לתשובה). 20. בסופו של דבר, השימוע התקיים ביום 14.7.2014 בפני מר כרמלי בנוכחות המבקש ובא כוחו, מר יואב גבריאל, מנהל רכב ותחבורה והגב' ענת זלכה, מנהלת משאבי אנוש בתחום הרכב והתחבורה. הישיבה הוקלטה ונערך פרוטוקול בכתב (נספח 11 לתשובה). 21. ביום 16.7.2014 ב"כ המבקש העביר מסמכים למר כרמלי ובכללם: מכתבי הוקרה שקיבל המבקש, חוות דעת פסיכיאטרית ואישורי מחלה שונים, על מנת שמסמכים אלו ישקלו במסגרת קבלת ההחלטה בעניינו של המבקש (נספח ה' לבקשה). 22. ביום 4.8.2014 נשלח למבקש מכתב סיום העסקה (נספח ו' לבקשה): "הנדון: סיום העסקה בהמשך לישיבת השימוע שהתקיימה בפני, ביום 14.7.2014, הריני להודיעך כדלקמן: כפי שצוין במכתב הזימון לשימוע, מיום 19.6.2014, לאור ההידרדרות המשמעותית במצבה הפיננסי של החברה ובהתאם להחלטת הדירקטוריון, נדרשת החברה לנקוט בצעדי התייעלות וצמצום כח אדם נרחבים. בהתאם לכך התגבשה בחברה כוונה לבטל את משרתך וכפועל יוצא מכך - לסיים את העסקתך בחברה. בנוסף לכך, היית מעורב, ביום 8.9.2014, באירוע שכלל אלימות מילולית כלפי הממונה עליך. במהלך השימוע ניתנה לך האפשרות להעלות את טענותיך נגד כוונת החברה לסיים את העסקתך. עורך דינך, שייצג אותך בשימוע, ואף אתה לא סתרתם את הנימוקים לכוונה לסיים את העסקתך בחברה. טענתם, בעיקר, טענות שנוגעות למצבך האישי. מצ"ב פרוטוקול השימוע. לאחר שטענותיך נשקלו, הוחלט שאין בהם כדי לשנות מכוונתה של החברה ואין מנוס מביטול תפקידך ומסיום העסקתך בחברה. לאור האמור, עבודתך בחברה תסתיים ביום 11.9.2014 וביום זה אף יסתיימו יחסי עובד ומעביד בינך לבין החברה. במועד סיום עבודתך יערך לך גמר חשבון כדין, במסגרתו ישולמו לך מלוא הזכויות להן הינך זכאי מכח הדין והסכם העסקתך. אני מודה לך ומאחל לך הצלחה בהמשך הדרך." 23. ביום 11.8.2014 ב"כ המבקש שיגר מכתב למר כרמלי במסגרתו טען כי פרוטוקול השימוע אינו משקף את תוכן הדברים שהוחלפו בישיבה כהווייתם ודרש לקבל עותק מקלטת השימוע (נספח ז' לבקשה). ביום 12.8.2014 הועבר לב"כ המבקש עותק מקלטת השימוע (נספח 15 לתשובה). 24. ביום 13.8.2014 הגיש המבקש את הבקשה דנן. בו ביום ניתנה החלטה על ידי כב' השופטת לפיה תשובת המשיבה תוגש עד ליום 18.8.2014 ודיון במעמד הצדדים יתקיים בפניי. ביום 14.8.2014 הוגשה בקשה מוסכמת להארכת מועד הגשת התשובה עד ליום 31.8.2014 וביום 18.8.2014 ניתנה החלטה לפיה המועד להגשת התשובה הוארך עד ליום 28.8.2014 והדיון בבקשה נקבע ליום 31.8.2014. 25. ביום 18.8.2014 ב"כ המשיבה שלח מכתב לב"כ המבקש במסגרתו נטען כי לאחר עיון בכל החומר לקראת הכנת התשובה נמצא שלא ניתנה למבקש הזדמנות נאותה להתייחס למספר שיקולים הנוגעים לתפקודו של המבקש שנלקחו בחשבון בעת שהוחלט שהמבקש ימנה על העובדים שהעסקתם תסתיים במסגרת פיטורי הצמצום במשיבה. למבקש ניתנה האפשרות להשלים את ההתייחסות בכתב וכן להוסיף ולהרחיב בדבר נסיבותיו האישיות עד ליום 24.8.2014. עוד נטען כי לאחר קבלת התייחסות המבקש, התייחסותו תועבר למקבלי ההחלטה במשיבה לצורך קבלת החלטה מחודשת בעניינו של המבקש (נספח 16 לתשובה). ביום 25.8.2014 ב"כ המבקש העביר התייחסות ארוכה ומפורטת לרבות לעניין נסיבותיו האישיות של המבקש (נספח 17 לתשובה). 26. ביום 27.8.2014 התקבלה החלטה של מר כרמלי בדבר סיום עבודתו של המבקש במשיבה. במסגרת ההחלטה הובהר כי הסיבה המרכזית לסיום עבודתו של המבקש הינה הצורך בצמצום שתי משרות נהגים המשתייכים למרכז תחבורה חיפה וכי לנוכח חוסר שביעות רצון מתפקודו של המבקש, המשיבה העדיפה את פיטוריו על פני נהגים אחרים. עוד צוין כי המשיבה שקלה גם את נסיבותיו האישיות של המבקש ואולם הליך הצמצומים אינו מאפשר את המשך העסקתו או ניודו של המבקש (נספח 17 לתשובה). עוד הוחלט על דחיית מועד סיום העבודה ליום 28.9.2014. 27. בו ביום הוגשה בקשה בהולה מטעם המשיבה להארכת המועד להגשת התשובה ולדחיית מועד הדיון. לנוכח דחיית מועד סיום העבודה של המבקש, הבקשה התקבלה כך שניתנה למשיבה ארכה להגשת התשובה ומועד הדיון נקבע ליום 9.9.2014. 28. ביום 8.9.2014 הוגשה בקשה מטעם המשיב לדחיית מועד הדיון על מנת לאפשר לו ללמוד את החומר שהוגש על ידי המשיבה ולהגיש תגובה בכתב. בהחלטה מאותו היום דחינו את מועד הדיון על מנת ליתן למבקש ולבא כוחו את יומו בבית הדין חרף העובדה שמבקש המגיש בקשה לסעדים זמניים צריך להיערך לדיון בלוח זמנים מזורז. עוד נקבע שכל טענות הצדדים ובאי כוחם ישמעו במסגרת הדיון. 29. ביום 15.9.2014 התקיים דיון בבקשה. במסגרת הדיון טען ב"כ המבקש בלהט כי קיים הסכם בין נציגות העובדים לבין הנהלת המשיבה לפיו פיטורי הצמצום לא יחולו על עובדים ארעיים המועסקים למעלה מ-5.5 שנים. עוד נטען כי ההסכמה שניתנה על ידי מר טויטו לפיטורי המבקש הינה עמומה, למר טויטו לא הייתה סמכות ליתן הסכמה לפיטורי המבקש וכי מר טויטו אינו מכיר את ההסכם המונע פיטורים של עובדים ארעיים בוותק של למעלה מ-5.5 שנים. ב"כ המבקש ביקש לזמן שני עדים מועד העובדים על מנת שיעידו על תוכן ההסכם ואולם במסגרת הדיון לא ידע לנקוב בשמם של העדים המבוקשים. ב"כ המשיבה התנגדה לבקשה בטענה שהמדובר בטענה חדשה שלא בא זכרה במסגרת הבקשה. עוד נטען כי ניתנה הסכמת הועד לפיטורים וכי המדובר בסכסוך היחיד ועל כן אין מקום לזימון של נציגי ההסתדרות או הועד. לאחר דין ודברים בין ב"כ הצדדים ולנוכח מועד סיום העבודה החלטנו לאפשר למבקש להגיש בקשה מסודרת בכתב לזימון עדים תוך מתן זכות תגובה למשיבה. המבקש הגיש בקשה לזמן לעדות את מר מאיר טויטו, יו"ר ועד תחבורה בחיפה והצפון שנתן את ההסכמה לפיטורי המבקש ואת מר עוזי חיים, יו"ר ועד העובדים במשיבה בטענה שעדותו תשפוך אור על ההסכמה לפיה תוכנית ההבראה וההתייעלות לא תיושם על עובדים ארעיים בוותק של המבקש. בתגובתה הנתבעת חזרה על עיקרי התנגדותה כפי שנטענו במהלך הדיון. בהחלטה מיום 17.9.2014 התרנו את זימונם של מר מאיר טויטו ומר עוזיאל חיים בכדי לאפשר למבקש להוכיח את טענותיו לפיהן הוא פוטר בניגוד להסכמים הקיבוציים וכי הסכמתו של מר טויטו לפיטוריו ניתנה בחוסר סמכות ועל בסיס מידע חסר. במקביל, אפשרנו למשיבה להגיש תצהירים משלימים מטעמה עד ליום 21.9.2014 לרבות לענין הוראות ההסכמים הקיבוציים בדבר תקופת הארעיות וקבלת קביעות. הדיון בבקשה נקבע ליום 22.9.2014. 30. ביום 21.9.2014 הגישה המשיבה בקשה דחופה לדחיית מועד הדיון בטענה כי הגורם המרכזי מטעם המשיבה המצוי בפרטי ההסדרים הנוגעים לקביעות הוא מר הרצל בר-מג, ממלא מקום המנכ"ל, השוהה בחו"ל עד ליום 19.10.2014. המשיבה ביקשה לאפשר לה להגיש את התצהיר המשלים לאחר חזרתו של מר בר-מג מחו"ל והסכימה להאריך את יחסי העבודה בין הצדדים עד להכרעה בהליך הזמני. בהעדר הסכמת המבקש לדחיית מועד הדיון, נקבע כי הדיון יתקיים במועדו. 31. ביום 22.9.2014 התקיים דיון בבקשה. במהלך הדיון עשינו ככל יכולתנו על מנת לנסות ולהביא את הצדדים להסכמה ואולם ללא הואיל. לפיכך, במועד הדיון נשמעה חקירה ראשית של עדי המבקש מר מאיר טויטו ומר עוזיאל חיים ונקבע מועד דיון נוסף ליום 22.10.2014 לאחר הגשת תצהיר משלים מטעם המשיבה. עוד נקבע כי פיטורי המבקש לא יכנסו לתוקף עד למתן החלטה אחרת. 32. ביום 22.10.2014 התקיים דיון נוסף בבקשה. ניסיוננו לקדם פשרה בהליך לא צלח ועל כן אפשרנו לצדדים חקירות נגדיות קצרות בהתחשב באופי ההליך. המשיבה ויתרה על חקירת המבקש והעדים מטעמו. המבקש עמד על חקירתו של מר בר-מג שהגיש תצהיר משלים מטעם המשיבה. הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל-פה במהלך הדיון. טענות הצדדים 33. טענות המבקש - המבקש פוטר שלא כדין בניגוד להסכמים הקיבוציים החלים במשיבה. המבקש פוטר שלא כדין בהעדר נימוק סביר לפיטוריו. לא נערך למבקש שימוע כדין טרם קבלת החלטת הפיטורים בעניינו. החלטת המשיבה לפטר את המבקש הינה החלטה בלתי סבירה. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, שכן אי מתן הצו יגרום לכך שהמבקש ימצא את עצמו נטול עבודה ולאור נסיבותיו האישיות יגרמו לו נזקים כבדים ובלתי הפיכים. דחיית הבקשה תגרום לשיבוץ נהג אחר לאזור החלוקה של המבקש, באופן שיקשה על חזרתו של המבקש לעבודה. מנגד, קבלת הבקשה והמשך העסקתו של המבקש במשיבה לא תגרום למשיבה כל נזק. 34. טענות המשיבה - הבקשה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים משעה שהמבקש העלים מבית הדין את העובדות הבאות: מצבה הכלכלי החמור של המשיבה וצעדי החירום בהם נוקטת המשיבה במסגרתם כבר פוטרו עשרות עובדים, חוסר שביעות הרצון מתפקודו של העובד על רקע עבר תעבורתי עשיר, מעורבותו באירוע אלימות במסגרתו איים על הממונה הישיר שלו תקופה קצרה לפני זימונו לשימוע והסכמת ועד העובדים לפיטוריו. שאלת מעמדו של המבקש אינה מתאימה לבירור בהליך זמני. פיטורי המבקש נעשו כדין - פיטורי המבקש נעשו משיקולים עניינים, בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על המבקש ולאחר שנערך למבקש שימוע כדין. על המשיבה חלה חזקת התקינות והיקף ההתערבות של בית הדין בהליכי פיטורים מוגבלת ומצומצמת לבחינת תקינות ההליך. גם אם נפלו פגמים בפיטורי המבקש (דבר המוכחש), אין בהם כדי להקנות למבקש את סעד האכיפה. מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה - אכיפת יחסי עבודה שעה שהמדובר בפיטורי התייעלות וצמצום עלויות הינה בלתי צודקת ותוביל בהכרח לפיטורי עובד אחר, בעוד שנזקו של המבקש ניתן לפיצוי כספי. דיון והכרעה 35. בפתח ההכרעה נחזור ונדגיש שכל הקביעות הן לכאוריות בלבד ואין בהן כדי להשליך על ההכרעה הסופית, אשר תינתן לאחר הבאת המסכת העובדתית המלאה. 36. בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי) החלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, כאשר מוגשת בקשה למתן סעד זמני עלינו לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. [עע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי נ' רשת הגנים של אגודת ישראל, (ניתן ביום 12.9.2012)]. 37. הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא האם המבקש הוכיח זכות לכאורה לביטול החלטת הפיטורים במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני של אכיפת יחסי עבודה כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית. 38. הטענה העיקרית של המבקש היא שפיטוריו נעשו בניגוד להסכמים הקיבוציים החלים במשיבה. לטענת המבקש הוא פוטר בניגוד להסכם לפיו עובדים ארעיים המועסקים במשיבה למעלה מ- 5.5 שנים לא יפוטרו במסגרת צעדי החירום. המבקש עליו מוטל נטל הראיה, לא הציג בפנינו הסכם התומך בטענתו. יתר על כן, נציגי ועד העובדים שהעידו מטעם המבקש, העידו לא כי קיים הסכם כאמור. כך למשל, מר מאיר טויטו, יו"ר ועד עובדי התחבורה בחיפה והצפון העיד במפורש כי אין הסכמה כזו וכי המדובר בעמדת הנציגות העובדים בלבד (בעמ' 5 ש' 6-15 לפרוטוקול) וכדלקמן: "ש. מה המעמד של המבקש? ת. ארעי. ש. האם ידוע לך על הסכמה לעניין אי פיטורים של עובדים ארעיים מעל וותק מסוים. ת. ידוע לי אך זה לא חשוב. ידוע לי שהעובדים הארעיים בוותק מעל 5 שנים וחצי לא ייזרקו הביתה. ש. למה אתה מתכוון האם מדובר על הליך ההתייעלות הנוכחי? ת. גם אלה שעבדו 5.5 שנים ו 6,7 שנים בחנתי אותם ולא היתה עילה שלא להסכים. לשאלת בית הדין תספר לנו על ההסכם לענין אי פיטורים של עובדים ארעיים בוותק של למעלה מ 5.5 שנים אני משיב שזו עמדת הנציגות. לשאלת בית הדין האם קיימת הסכמה כזו למול הנהלת החברה אני משיב שלא ידוע לי." גם מר עוזיאל חיים, יו"ר הועד באזור העמקים העיד כי אין הסכמה בין ההנהלה לנציגות העובדים שבמסגרת צעדי החירום/ההתייעלות לא יפוטרו עובדים ארעיים מעל ותק של 5 שנים. מר חיים הבהיר שעמדת הוועד היא כי עובדים ארעיים המועסקים במשיבה נחשבים כעובדים קבועים וכי יש לפעול לגביהם בהתאם למנגנון הפיטורים החל על עובדים קבועים (בעמ' 8 ש' 7-14 לפרוטוקול) וכלשונו: "ש. האם נכון שהייתה הסכמה של הוועד שבמסגרת ההתייעלות הזו הנוכחית לא יפוטרו עובדים שמעל 5 שנים? ת. לא הייתה הסכמה של הוועד, הוועד טוען שעובד מעבר ל 5 שנים הוא עובד קבוע לכל דבר, לא הייתה הסכמה כזו ובגלל זה היה לנו כל הבלגאן שיש לנו היום. נכון שיש עמדה של הנציגות שלא יפטרו עובדים של 5 שנים ומעלה כי הם נחשבים אנשים קבועים וזו העמדה שלנו. ש. מה הקריטריונים לפיטורי עובד קבוע? ת. סעיף 11 להסכמים הקיבוצי." יתר על כן, מר טויטו ומר חיים העידו כי למרות עמדתה הכללית של נציגות העובדים היו פיטורים מוסכמים של עובדים ארעיים בוותק העולה על 5 שנים כמו גם פיטורים של עובדים קבועים במסגרת הליך ההתייעלות (עמ' 5 ש' 11 -12 , עמ' 6 ש' 19-32, עמ' עמ' 8 ש' 16 לפרוטוקול). עדותם של נציגי הועד נתמכה בעדותו של מר הרצל בר-מג, מ"מ המנכ"ל שהעיד בחקירתו הנגדית כי אין הסכם או הסכמה לפיה עובד בוותק של למעלה מ - 5.5 שנים לא יפוטר בהליך ההתייעלות (עמ' 14 ש' 6-20 לפרוטוקול). באופן דומה, מר בר-מג העיד כי במסגרת הליך ההתייעלות פוטרו כ -20 עובדים ארעיים בוותק העולה על 5 שנים (עמ' 15 ש' 27-30 לפרוטוקול). 39. המבקש טען, בין היתר, כי הוא הפך לעובד קבוע במשיבה ועל כן לא ניתן היה לפטר אותו במסגרת צעדי החירום/הליך ההתייעלות. אין בידנו לקבל טענה זו. ראשית, כפי שנטען על ידי נציגי הוועד כאמור לעיל, בהליך ההתייעלות פוטרו גם עובדים קבועים. שנית, תכלית הענקתו של סעד זמני נובעת, ברוב המקרים, מן הרצון להגן על מי שמבקש אותו, וזאת בדרך כלל, על ידי שמירת המשך קיומה של מערכת הנסיבות השוררת בעת הגשת הבקשה. הלכה פסוקה היא כי במסגרת הליך של סעד זמני, אין להתערב ולשנות מהגדרת יחסי העבודה שנקבעה על ידי הצדדים, כפי שהיתה במשך תקופת ההעסקה, אלא אם התקיימו נסיבות משמעותיות וברורות, המצדיקות חריגה מן הכלל [ע"ע 1427/04 מדינת ישראל נ' דני רויטמן ואח' (ניתן ביום 21.2.2005); ע"ע 198/05 חברת החשמל נ' וולוביץ, (ניתן ביום 28.3.2005); ע"ע 533/06 רשות שדות התעופה בישראל נ' לילך בוארון (ניתן ביום 21.11.2006)]. בענייננו לא נטענו ולא כל שכן שלא הוכחו לכאורה נסיבות המצדיקות חריגה מן הכלל כפי שנקבע בפסיקה. נהפוך הוא: מצבה הכלכלי של המשיבה והשלכות הרוחב של החלטה בדבר שינוי מעמדו של המבקש שוקלות לטובת אי התערבות במעמדו הארעי של המבקש במסגרת ההליך הזמני. 40. שלישית, לא שוכנענו שהמבקש הפך לעובד קבוע. בסעיף 8 לנספח א להסכם הקיבוצי מיום 7.12.2005 (הסכם העבודה עקב המעבר מרשות הדואר לחברת דואר ישראל) נקבע כי תקופת הארעיות של עובדים חדשים תעמוד על 5 שנים (60 חודשים). עם זאת, כפי שעולה מהתנהגות הצדדים בפועל, המשיבה המשיכה להעסיק עובדים ארעיים לאחר תום תקופת הארעיות, מבלי להעניק להם קביעות. מר בר-מג העיד כי הקביעות בדואר אינה אוטומטית מכח חלוף הזמן והעובד נדרש למלא מספר תנאים לקבלת הקביעות כגון: המלצת הממונה, מעבר מבדקים רפואיים וכיוצא בזה. כך גם, הכושר הפיננסי של הדואר משפיע על היכולת לקלוט עובדים קבועים. עובד שעובר ממעמד של עובד ארעי לעובד קבוע מקבל כתב מינוי לקביעות (ס' 4.1-4.2 לתצהירו של מר בר-מג וכן בחקירתו הנגדית בעמ' 13 ש'29-32 , עמ' 14 ש' 1-5 לפרוטוקול). עדותו של מר בר-מג לא נסתרה. 41. רביעית, כפי שהעיד מר מאיר טויטו, יו"ר ועד עובדי התחבורה בחיפה והצפון, תפקודו של המבקש לא היה משביע רצון והוא "נקרא לסדר" מספר פעמים על ידי המנהל שלו ועל ידי הרכזים (עמ' 6 ש' 3-15 לפרוטוקול). בנסיבות אלו, ככל שבסמוך לתום תקופת הארעיות ניתן היה לראות במבקש כמועמד לקביעות, הרי שלמבקש לא הייתה המלצה חיובית מהממונים על מנת לקבל מעמד של קביעות. 42. לנוכח כל האמור לעיל, לא שוכנענו כי במסגרת הסעד הזמני, עלינו להתערב ולשנות מהגדרת המעמד של התובע כפי שנקבע על ידי הצדדים וכפי שהתקיים בפועל. 43. מכל מקום, גם אם נקבל את טענת המבקש לפיה לצורך הליך הפיטורים יש לראות בו כעובד קבוע, לא יהיה בכך כדי לסייע למבקש, שכן נציגות העובדים הסכימה לפיטוריו כנדרש בפיטורי עובד קבוע. בסעיף 11 להסכם הקיבוצי הבסיסי משנת 1988 נקבע כי: "פיטורי עובד קבוע יבוצעו אך ורק מסיבה מספקת ולאחר שיקויים משא ומתן עם הנציגות המשותפת של ועדי העובדים." בענייננו, אין מחלוקת שהמבקש פוטר בשל צעדי החירום/הליך ההתייעלות שננקט על ידי הנהלת המשיבה לנוכח המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה המשיבה. כך עולה גם ממכתב הזימון לשימוע (נספח ג' לבקשה). עוד הוכח כי במסגרת הליך ההתייעלות פוטרו עובדים נוספים לרבות ממחלקת הרכב (ס' 5 לתצהירו של מר בר-מג ועדותו של מר טויטו עמ' 6 ש' 19-32 לפרוטוקול). נציגות העובדים הסכימה לפיטורי המבקש לנוכח הצורך להתייעל ולנוכח העובדה שתפקודו היה פחות טוב לעומת נהגים אחרים (נספח 13 לתשובה, עמ' 5 ש' 1-5, ש' 20-31 לפרוטוקול). 44. מהמקובץ עולה כי המבקש לא הוכיח שפוטר בניגוד להסכמים הקיבוציים החלים במשיבה. 45. לטענת המבקש לא נערך לו שימוע כדין טרם קבלת החלטת הפיטורים בעניינו. מהראיות לכאורה שהוצגו בפנינו עולה כי ביום 19.6.2014 המבקש זומן לשימוע במסגרת פיטורי צמצום (נספח ג' לבקשה). בזימון לשימוע צוין המצב הפיננסי הקשה של המשיבה, החלטת הדירקטוריון בדבר צמצום משרות של העובדים הארעיים והעובדה שמשרתו של המבקש מיועדת לביטול וכפועל יוצא, המבקש נכלל ברשימת העובדים המיועדים לפיטורים. עוד צוין כי השיקולים שבגינם המבקש מועמד לפיטורים הם נחיצות המשרה ומעורבותו באירוע מיום 8.4.2014 שכלל אלימות מילולית כלפי הממונה עליו. לנוכח בקשת ב"כ המבקש, המשיבה דחתה את מועד השימוע. במסגרת השימוע שהתקיים ביום 14.7.2014 התובע ובא כוחו נשמעו באריכות לרבות בטענות כי מר גדי טולדנו, הממונה הישיר עליו התעמר בו, נסיבותיו האישיות הקשות ומעמדו של המבקש כעובד קבוע. הישיבה הוקלטה ונערך פרוטוקול (פרוטוקול השימוע צורף כנספח 11 לתשובה). לאחר השימוע, המשיבה נענתה לבקשת ב"כ המבקש להשלים מסמכים. ביום 4.8.2014 התקבלה החלטה לסיים את העסקת המבקש (נספח ו' לבקשה). ביום 18.8.2014 לאחר הגשת הבקשה, ניתנה למבקש הזדמנות נוספת להשלים את טיעוניו בהתייחס לשיקולים הנוגעים לתפקודו כפי שפורט במכתב ב"כ המשיבה, כאשר צוין כי לאחר תגובת המבקש תתקבל החלטה חדשה בדבר המשך העסקתו או סיומה. המבקש ניצל את ההזדמנות והעביר התייחסות ארוכה ומפורטת לרבות לעניין נסיבותיו האישיות של המבקש (נספח 17 לתשובה). 46. ביום 27.8.2014 התקבלה החלטה של מר כרמלי בדבר סיום עבודתו של המבקש במשיבה. במסגרת ההחלטה הובהר כי הסיבה המרכזית לסיום עבודתו של המבקש הינה הצורך בצמצום שתי משרות נהגים המשתייכים למרכז תחבורה חיפה וכי לנוכח חוסר שביעות רצון מתפקודו של המבקש, המשיבה העדיפה את פיטוריו על פני נהגים אחרים. עוד צוין כי המשיבה שקלה גם את נסיבותיו האישיות של המבקש ואולם הליך הצמצומים אינו מאפשר את המשך העסקתו או ניודו של המבקש (נספח 18 לתשובה). 47. לטענת המבקש, במסגרת השימוע הוצגו נימוקים סותרים לפיטוריו. עוד נטען כי בשלב מאוחר לאחר החלטת הפיטורים מיום 4.8.2014 הועלו לראשונה טענות נוספות בקשר לתפקודו שנועדו להשחיר את פניו. לא מצאנו כי ניתנו למבקש נימוקים סותרים לפיטוריו, אלא שבמסגרת הליך הצמצומים שבגינו נפתח הליך פיטורי המבקש הובהר למבקש מדוע בחרו דווקא בו ולא בנהג אחר וזאת על רקע תפקודו ובכלל זה ריבוי תאונות ואיום על הממונה עליו. נכון הוא, שבמהלך השימוע מיום 14.7.2014 לא הוצגו בפני המבקש כל הטענות הנוגעות לתפקודו והייתה התייחסות לקונית לאירוע האלימות המילולית. עם זאת, למבקש נערך שימוע מאוחר לאחר שהוצגו בפניו הטענות במישור התפקוד וניתנה לו ההזדמנות להתייחס אליהן כמו גם להרחיב את הטענות בדבר הנסיבות האישיות, כפי שעשה בפועל. כך גם, לא מצאנו שהנימוקים הקשורים בתפקוד המבקש נועדו להשחיר את פניו, אלא שמטרת הנימוקים הללו ליתן הסבר למבקש מדוע המשיבה בחר לפטר אותו על פני עובדים /או נהגים אחרים וליתן לו הזדמנות להתייחס לנימוקים אלה ולנסות לשכנע את המשיבה לחזור בה מכוונת הפיטורים. נציין כי טענות המשיבה בדבר תפקודו הלקוי של המבקש נתמכו בעדותו של מר מאיר טויטו (עמ' 5 ש' 20-31, עמ' 6 ש' 1-15 לפרוטוקול). 48. מכל מקום, פגם בהליך השימוע, כשלעצמו, אין בו בהכרח כדי להביא לבטלות הפיטורים ויש לבחון את הנסיבות הספציפיות של המקרה הנדון [ע"ע 296/06 לריסה X נ' עיריית בת ים (ניתן ביום 15.5.2007)]. מקל וחומר בענייננו, משעה שפיטורי המבקש נערכו במסגרת ההליך ההתייעלות ועל רקע מצבה הקשה של המשיבה ובהסכמת נציגות העובדים. יתר על כן, כפי שנפסק, דרך המלך, אף מקום בו מדובר בפיטורים שלא כדין היא במתן סעד כספי. רק במקרים חריגים ביותר, יאות בית הדין לכפות על הצדדים את המשך יחסי העבודה ביניהם. [ראו למשל: ע"ע 300178/98 שופרסל נ' דוד ביבס, פד"ע לו 481; ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ' המועצה המקומית מנחמיה (ניתן ביום 28.2.2002); ע"ע 215/03 נורית ענבר נ' ישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים (ניתן ביום 6.11.2003); ע"ע 730/07 רוחייה נבואני נ' המועצה המקומית מג'אר (ניתן ביום 27.4.2008)]. 49. מאזן הנוחות- מאזן הנוחות נוטה בבירור לצד המשיבה. איננו מקלים ראש בנסיבותיו האישיות של המבקש ואולם המבקש לא הוכיח כי נפל פגם בהחלטת הפיטורים בעניינו. לעומת זאת, המשיבה מצויה במצב כלכלי קשה המחייב אותה להליך של התייעלות ופיטורים. מניעת פיטורי המבקש תפגע בהליך ההתייעלות, הן לנוכח הצורך לפטר עובד אחר במקום המבקש והן לנוכח העובדה שתרומתו של העובד האחר למשיבה עולה על התרומה של המבקש. 50. לאור כל האמור לעיל, לאחר שלא שוכנענו, לכאורה, כי למבקש קיימת עילה להיעתר לבקשתו ולאור מאזן הנוחות, אנו דוחים את הבקשה לצו זמני. סוף דבר 51. הבקשה נדחית. 52. לנוכח אופן ניהול ההליך לרבות הצורך בקיום שלושה דיונים בהליך זמני, מן הראוי לחייב את המבקש בהוצאות ניכרות. עם זאת, בהתחשב בנסיבות האישיות של המבקש כפי שהובאו בפנינו במסגרת ההליך, המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך של 2,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.דואר ישראל / רשות הדוארביטול פיטוריםפיטוריםדואר