צו עשה מבית המשפט להעברת מורה לבית ספר אחר

צו עשה מבית המשפט להעברת מורה לבית ספר אחר 1. מונחת לפנינו בקשת המבקש לצו עשה זמני שיורה למשיבה (להלן - משרד החינוך) להעבירו לאלתר מבית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם לבית ספר יסודי באזור מגוריו באחד מהישובים הבאים: סח'נין, כפר עראבה או דיר חנא וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית. 2. במסגרת הבקשה, התבקש בית הדין ליתן צווי עשה זמני במעמד צד אחד. בהחלטת בית הדין מיום 4.11.2014 לא ניתן צו במעמד צד אחד ונקבע דיון במעמד הצדדים ליום 12.11.2014, לאחר שניתנה למשיבה הזדמנות להגיב לבקשה. עקב מחלת ב"כ המשיבה, הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לדחיית הדיון והארכת המועד להגשת התגובה והדיון נדחה ליום 23.11.2014. ביום 23.11.2014 התקיים הדיון במעמד הצדדים. משרד החינוך הגיש תצהיר תשובה מטעמו של מר ג'מאל כבישי, מנהל גף כח אדם בהוראה במשרד החינוך במחוז הצפון. 3. בהינתן כי עסקינן בהליך זמני, ב"כ הצדדים ויתרו על חקירות נגדיות וסיכמו את טענותיהם בעל-פה. ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו: 4. המבקש, תושב סח'נין, הינו עובד הוראה קבוע המשמש כמורה בבית ספר יסודי למקצוע דת האיסלאם. 5. עד לסוף שנת הלמודים תשע"ב, התובע הועסק בבית ספר יסודי ברהט במחוז הדרום. 6. החל משנת הלימודים תשע"ג, התובע מועסק במחוז הצפון בבית ספר יסודי אלבורג' בשפרעם. 7. ביום 12.5.2013 התובע זומן לשימוע לפני העברה יזומה וזאת עקב צמצום בתקן בית הספר אלבורג' בשפרעם. השימוע נערך בפני ד"ר חמד טרביה מפקח כללי במחוז הצפון. במסגרת השימוע, התובע ביקש לעבור לסח'נין או לחילופין לכפר עראבה או לדיר חנא. 8. ביום 13.6.2016 קיבל התובע הודעה ממר כבישי בדבר העברה יזומה לקראת שנת הלימודים תשע"ד וכדלקמן: "הנדון: העברה יזומה לקראת שנת הלימודים תשע"ד הריני להודיעך, כי עקב צמצום תקן במוסד החינוכי בו הנך מועסק תועבר בשנה"ל תשע"ד למוסד חינוכי אחר בטווח נסיעה של עד 30 ק"מ ממקום מגוריך. אם לא תקבל הודעה על שיבוצך כאמור לעיל, עליך לחזור למקום עבודתך הקודם. הודעה על שיבוצך בעבודה תימסר לך על ידי המפקח מר חמד טרביה נא לבוא עימו בדברים, לצורך זה. באפשרותך לערער בכתב על ההעברה תוך 15 ימים מיום מסירת הודעה זו. שאלות ניתן להפנות לגף כ"א בהוראה-לגב' שגית ראש טל' 04-6500152." 9. מכתב דומה ממר כבישי קיבל התובע גם ביום 25.6.2013. 10. בסופו של יום, ההעברה היזומה לא יצאה לפועל ובשנת הלימודים תשע"ד, התובע המשיך ללמד בבית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם. 11. ביום 29.4.2014 נשלח לב"כ המבקש מכתב של ד"ר טרביה לפיו השלמת משרה למורה קבוע או העברה מבית-ספר מתבצעת באמצעות ועדת שיבוץ מחוזית שפועלת עפ"י עקרונות הניקוד והצורך במקצוע של המורה המועבר. עוד נמסר למבקש כי התהליך יתבצע לקראת אוגוסט 2014. נציין כי פניית ב"כ המבקש לד"ר טרביה לא צורפה לבקשה. 12. לקראת שנת הלימודים תשע"ה, ביום 12.5.2014 ד"ר טרביה המליץ על העברה יזומה של המבקש עקב צמצום התקן של בית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם. ביום 16.6.2014 קיבל התובע מכתב של מר כבישי בדבר העברה יזומה וכדלקמן: "הנדון: העברה יזומה לקראת שנת הלימודים תשע"ה הריני להודיעך, כי עקב צמצום תקן במוסד החינוכי בו הנך מועסק תועבר בשנה"ל תשע"ה למוסד חינוכי אחר בטווח נסיעה של עד 30 ק"מ ממקום מגוריך. אם לא תקבל הודעה על שיבוצך כאמור לעיל, עליך לחזור למקום עבודתך הקודם, במלוא משרתך. הודעה על שיבוצך בעבודה תימסר לך על ידי המפקח, מר חמד טרביה. נא לבוא עימו בדברים, לצורך זה. באפשרותך לערער בכתב על ההעברה תוך 15 ימים מיום מסירת הודעה זו. שאלות ניתן להפנות לגף כ"א בהוראה-שגית ראש טל' 04-6500152." 13. בסופו של יום, גם הפעם, ההעברה היזומה לא יצאה לפועל. 14. ביום 24.2.2014 המבקש פנה באמצעות בא כוחו למר עומר ח'אלדי מנהל בית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם ולד"ר טרביה בטענה כי מר ח'אלדי מתנכל לו החל מיום עבודתו הראשון בבית הספר. לטענת המבקש, מר ח'אלדי נהג בו בעוינות מופגנת, השמיע כלפיו גידופים ודברי נאצה והבהיר לו "שאיננו אישיות רצויה בבית הספר" וכי הוא ידאג שהמורים והתלמידים "יקיאוהו" מקרבם. המבקש הוסיף וטען כי מר ח'אלדי מצר את צעדיו הפדגוגיים והמקצועיים ומצהיר כי "ידאג להעיף" את המבקש מסגל ההוראה. לטענת המבקש, בתחילה, ד"ר טרביה תמך בו והפגין נחישות כנגד מעשיו של מר ח'אלדי ואולם בהמשך הוא התחמק מטיפול בנושא תוך ביטול פגישות שנקבעו לצורך פתרון הסכסוך בין המבקש לבין מר ח'אלדי. 15. ביום 5.3.2014 פנה ב"כ המבקש לד"ר טרביה בטענה לפרסום לשון הרע על המבקש באמצעות העברת מסרונים למבקש ולמר גסאן גנאיים. המבקש דרש מד"ר טרביה להתנצל בכתב בפני כל הנמענים שקיבלו את המסרונים ולשלם לו פיצוי כספי בסך של 100,000 ₪. 16. ביום 23.4.2014 שלח ב"כ המבקש מכתב נוסף לד"ר טרביה בו הוא דורש מד"ר טרביה להסדיר את קבלת מבוקשו של המבקש למשרה מלאה בבית ספר בסח'נין או בבית ספר קרוב ולהסדיר את עניין פרסום לשון הרע. 17. התובע לא הגיש בקשה להעברה לאחד מיישובי היעד בסמוך למקום מגוריו. 18. ביום 4.9.2014 פנה ב"כ המבקש למר עבדאללה ח'טיב ראש האגף לחינוך ערבים בבקשה להתערב ולהעביר את המבקש מבית הספר בשפרעם לבית ספר בעראבה או בסח'נין. 19. מאז תחילת שנת הלימודים ועד למועד הגשת הבקשה, המבקש לא התייצב לעבודה מפאת מחלה. 20. ביום 3.11.2014 נמסרה למבקש הודעת שיבוץ לפיה בשנת הלימודים תשע,ה הוא שובץ לבית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם. טענות הצדדים 21. טענות המבקש - 21.1 המבקש חושש שיבולע לו על ידי מנהל בית הספר אלבורג' בשפרעם נוכח איומים מפורשים כי מנהל בית הספר מר ח'אלדי יסבך אותו במעשים ו/או בחשדות ו/או יטמון לו פח באופן שאין ביכולתו לחזות ו/או להתגונן מפניו ו/או להימנע ממנו. לפיכך, המבקש אינו יכול לשוב לבית הספר אלבורג'. 21.2 מהמועד שבו נערך למבקש שימוע לפני העברה יזומה ביום 12.5.2013, המבקש נותר ללא מקום עבודה. 21.3 העדר הפעולה של משרד החינוך חוטא לכל אמות המידה המנהליות והכלליות החלות עליה מכח היותה רשות מנהלית ומכח חוזרי המנכ"ל. המשיבה כשלה במילוי חובתה כרשות מנהלית להפעיל את סמכותה במהירות סבירה וראויה. אי ביצוע ההעברה יזומה בעניינו של המבקש, למרות שנתקבלה החלטה בעניין זה ולמרות שנפתחה שנת הלימודים תשע"ה מהווה שיהוי מינהלי. המשיבה הפרה את חובתה המנהלית לפעול כלפי המבקש בהגינות. 21.4 בהתאם לנוהל העברה יזומה, הטיפול בהעברה יזומה הוא בעדיפות עליונה. לפיכך, היה על המשיבה לטפל בהעברתו של המבקש בעדיפות עליונה בעוד שבפועל חלפו מעל שנה וחמישה חודשים ממועד השימוע וטרם בוצעה ההעברה. 21.5 הבקשה נסמכת על ראיות מהימנות לכאורה. 21.6 מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש - אי מתן הצו יותיר את המבקש מחוסר עבודה ויסב לו נזקים כבדים בעוד שקבלת הבקשה ושיבוץ המבקש באחד מבתי הספר באזור מגוריו לא יגרום כל נזק ויהיה בו כדי לממש את החלטת המשיבה בעצמה. 22. טענות המשיבה - 22.1 הבקשה לוקה בשיהוי ובחוסר ניקיון כפיים. המבקש ידע כי ההעברה היזומה לא אושרה כבר מתחילת שנת הלימודים תשע"ה ואולם הוא בחר להשהות את פנייתו לבית הדין במשך למעלה מחודשיים, כאשר במשך כל התקופה הוא שוהה בחופשת מחלה. המבקש מתעלם מכך שגם במסגרת ההודעה על ההעברה היזומה נמסר לו שככל שהעברה היזומה לא תצא לפועל עליו להתייצב בבית הספר הקודם בשפרעם. 22.2 המדובר בבקשה לצו עשה זמני שניתן במשורה ובמקרים חריגים. 22.3 המבקש לא הוכיח את זכותו לקבל סעד כלשהו מבית הדין וסיכויי ההצלחה של התביעה העיקרית נמוכים מאד. אין למבקש זכות לקבל העברה יזומה. הכלי של העברה יזומה נועד לשימוש על ידי גורמי המשרד לצרכי המערכת. למבקש נשלחה כוונה להעבירו בהעברה יזומה בשל צמצום התקן בבית הספר בו לימד ואולם לאחר שהתברר שלא היה צמצום בתקן לא היה צורך בהעברה היזומה. ככל שהמבקש מעונין בהעברה לבית ספר קרוב יותר לאזור מגוריו עליו להגיש בקשה בהתאם לנוהל שיבוצים והעברות והעברתו תיבחן בהתאם לשיטת הניקוד. 22.4 המשיבה דוחה את טענות המבקש בדבר התנכלויות מצד מנהל בית הספר. מכל מקום, התנכלות של מנהל בית הספר אינה יכולה לשמש עילה להעברה יזומה מחמת אי התאמה לאקלים הבית ספרי. רק מנהל בית הספר יכול ליזום את העברת המבקש בהעברה יזומה מחמת אי התאמה לאקלים בית הספר. מנהל בית הספר אלבורג' בשפרעם מעולם לא ביקש העברה יזומה של התובע בשל אי התאמה לאקלים בית הספר. 22.5 המבקש לא הוכיח את טענתו לפיה הוא נפגש עם מנהל בית הספר בעראבה לצורך שיבוץ בשנת הלימודים תשע"ה ובכל מקרה לא ניתן להוציא לפועל העברה יזומה כל עוד לא התקיימה העברה מאחר ולא היה צמצום בתקן. 22.6 מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה. הבקשה הוגשה בעיצומה של שנת הלימודים, כאשר קבלת הצו המורה על העברת המבקש לבית ספר אחר תגרום לאפקט הדומינו, כך שהעברתו תגרור שרשרת של העברות ושיבוצים באופן שישבש את שגרת הלימודים ויפגע בתלמידים. מנגד, הנזק של המבקש ניתן לפיצוי כספי. דיון והכרעה 23. בפתח ההכרעה נחזור ונדגיש שכל הקביעות הן לכאוריות בלבד ואין בהן כדי להשליך על ההכרעה הסופית, אשר תינתן לאחר הבאת המסכת העובדתית המלאה. 24. בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי) החלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, כאשר מוגשת בקשה למתן סעד זמני עלינו לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. מבחנים אלו רלוונטיים לא רק לצו מניעה זמני אלא גם לצו עשה זמני (עע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי נ' רשת הגנים של אגודת ישראל, ניתן ביום 12.9.2012). 25. הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא, האם המבקש הוכיח זכות לכאורה להעברתו מבית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם לבית ספר יסודי באחד מהישובים באזור מגוריו היינו בסח'נין, עראבה או בדיר חנא, במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני (שהוא הסעד המבוקש בתביעה העיקרית) כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית. 26. זאת ועוד, ככלל מטרתו של צו מניעה זמני, הינו שמירת המצב הקיים עד להכרעה סופית באשר לזכויות הצדדים בהליך העיקרי. ואולם, הבקשה שלפנינו היא בקשה לשינוי המצב הקיים, כך שהמשיבה תשנה את שיבוץ המבקש לשנת הלימודים תשע"ה ותעביר אותו מבית הספר היסודי בשפרעם לבית ספר אחר באזור מגוריו. הלכה הפסוקה היא, שאמות המידה לנתינת צו עשה זמני נוקשות יותר מאלו שבנתינת צו מניעה זמני וכי רק במקרים חריגים יעניק בית המשפט צו עשה, לאחר שיוצגו בפניו הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של המבקש ולא רק הוכחות על זכות לכאורה (דב"ע לג/ 3-3 מדינת ישראל נ' מרדכי גנץ, פד"ע ד' 164; דב"ע נא/3-195 תובנה מכונות תרגום בע"מ נ' עמיחי סגל, פד"ע כג 274). 27. העברה יזומה היא העברה של מורה ביוזמת המערכת מבית הספר בו הוא מועסק לבית ספר אחר, ברדיוס שאינו עולה על 30 ק"מ בהתאם לצרכי המערכת כגון: מחסור בתקנים, העברה בשל קרבה משפחתית לעו"ה אחר באותו בית ספר ואי התאמה לאקלים בית הספר. מכאן, שלמבקש אין זכות להעברה יזומה וההחלטה בדבר העברה יזומה מסורה למשרד החינוך בהתאם לצרכי המערכת. בהתאם לנוהל העברה יזומה עקב צמצומים לשנות הלימודים תשע"ד - תשע"ה (צורף כנספח א' לתצהירו של מר כבישי), מנהל המחוז מוסמך להמליץ על העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד למשנהו, אם נסגר בית הספר או צומצם התקן של המוסד החינוכי. לפני גיבוש ההחלטה על העברה יזומה, המפקח הישיר חייב לבדוק את העובדות ולערוך לעובד ההוראה שימוע לאחר ישלח לו זימון בכתב המודיע על הכוונה להעבירו ועל הנימוקים שבסיס הכוונה. טענות המפקח, תגובת העובד והנימוקים להחלטת המפקח יפורטו בפרוטוקול. התאריך האחרון למשלוח ההודעות על העברות יזומות הינו עד ליום 15.7 של אותה שנה. מקובלת עלינו עמדת המשיבה לפיה בהתאם לחוזר מנכ"ל ולנוהל שיבוצים העברות והשלמות משרה במגזר הערבי לשנת הלימודים תשע"ה, יש ליתן עדיפות גבוהה למועמדים בהעברה יזומה על פני מועמדים להעברה וולונטרית, שכן צרכי המערכת קודמים לרצון העובד והדבר מתבטא במקדם הניקוד המוענק למועמדים בהעברה יזומה (8000) לעומת מועמדים להעברה רגילה (5000). 28. כפי שעולה מעדותו של מר כבישי, במקרה שבו התבקשה העברה יזומה בשל צמצום בתקן בית הספר, לא ניתן לדעת עד 15.7 באותה שנה האם יהיה צמצום או עליה בתקן ונתון זה נבדק במהלך חודש אוגוסט במעמד ועדת השיבוצים. ככל שנמצא שאין צמצום בתקן, ההעברה לא תאושר ועל המורה להתייצב בבית הספר בו הועסק עקב ההודעה בדבר הכוונה להעבירו בהעברה יזומה. לקראת שנת הלימודים תשע"ד ותשע"ה התקבלו המלצותיו של המפקח טרביה להעביר את המבקש מבית ספר אלבורג' בשפרעם לבית ספר אחר מחמת צמצום בתקן בית הספר. בהתאם ועל מנת לעמוד במועד האחרון למשלוח הודעת העברה יזומה ביום 13.6.2013 וביום 16.6.2014 נשלחו למבקש הודעות בדבר העברה יזומה עקב צמצום בתקן בית הספר. יודגש כי בהודעות צוין במפורש כי "אם לא תקבל/י הודעה על שיבוצך כאמור לעיל, עליך לחזור למקום עבודתך הקודם, במלוא משרתך", לפיכך, מנוסח ההודעה עולה בבירור כי ייתכנו שינויים כך שבסופו של יום ההעברה היזומה לא תצא לפועל ועובד ההוראה ובענייננו המבקש ימשיכו לעבוד בבית הספר הקודם. נוסח ההודעה כאמור תומך בעדותו של מר כבישי לפיה המלצת המפקח בדבר העברה יזומה אינה בבחינת סוף פסוק וההחלטה הסופית מסורה למנהלת המחוז ולוועדת השיבוצים. מר כבישי העיד כי במהלך הדיון בועדת השיבוצים בחודש אוגוסט נבחנה מועמדותו של המבקש להעברה יזומה בהתאם להמלצת המפקח. מבדיקה שנערכה עלה כי תקן בית הספר עלה בשנתיים האחרונות ולא היה כל צמצום בתקן בית הספר. לתצהירו של מר כבישי צורף דוח תקן לשנים 2012-2015 ממנו ניתן ללמוד על עליה בתקן בית הספר בשנים האחרונות. בנסיבות אלו, מקובלת עלינו טענת משרד החינוך לפיה לא היה צורך ולא הייתה הצדקה להעברה יזומה של המבקש. 29. מכל מקום, ההחלטה האם התקן מצדיק העברה יזומה אם לאו מסורה לשיקול דעתו של משרד החינוך. בענין שיקול הדעת המינהלי נקבע, לא אחת, על ידי בית המשפט העליון ואף על ידי בית הדין הארצי לעבודה, שבית המשפט לא ישים את שקול דעתו תחת שקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטתה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של ענין.בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות. (בג"צ 973/08 סימה בן שמעון ואח' נ' משרד החינוך, ניתן ביום 15.9.2009; עע 1123/01 בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו נ' יצחק צויזנר, פד"ע לו 438; עע 1279/02 מדינת ישראל נ' שלמה כרמי, פד"ע לח 415; עע 451/06 סלימאן ברקאת נ' משרד החינוך ואח', ניתן ביום 16.10.2006) . כאמור, לא מצאנו שהחלטת משרד החינוך לפיה בהתחשב בתקן של בית הספר אלבורג' בשפרעם בשנים 2014 ו- 2015 אין צורך בהעברה יזומה של המבקש חורגת ממתחם הסבירות. 30. לא מצאנו שהתובע הוכיח ולו ברמה הלכאורית התנכלות של מר ח'אלדי, מנהל בית הספר אלבורג' בשפרעם כלפיו. טענות המבקש בדבר התנכלויות והצרת צעדים נטענו בכלליות ובכוללניות גם הטענות בדבר גידופים, השמצות ופגיעה בשם הטוב נטענו ללא פירוט וללא ראשית ראיה. יתר על כן, הטענות של המבקש לפיהן מר חאלדי אמר לו שהוא ידאג שהמורים והתלמידים "יקיאו אותו מקרבם" או שהוא "ידאג להעיפו מבית הספר" אינן עולות בקנה אחד עם העובדה שמר ח'אלדי לא ביקש להעביר את המבקש בהעברה יזומה בשל חוסר התאמה לאקלים בית הספר ומעולם לא עלתה טענה על ידי הגורמים המוסמכים בנוגע לאי התאמת המבקש לאקלים בית הספר. יתר על כן, למרות טענות אלו, המבקש לא מצא לנכון להגיש בקשת העברה מיוזמתו לפי נוהל שיבוצים והעברות. לא נעלם מעינינו מכתבו של ב"כ המבקש מיום 24.2.2014 (נספח ז' לבקשה) במסגרתו הוא מלין על היחס של מר ח'אלדי למבקש ואולם גם במכתב זה הטענות המיוחסות למר ח'אלדי נטענות באופן כללי וללא פירוט. יתרה מזאת, למרות שהמבקש טען באמצעות בא כוחו שבכוונתו לפנות לרשויות המוסמכות של אכיפת החוק ולמבקר המדינה (סעיפים 12-13 למכתב), לא נטען בפנינו ומקל וחומר לא הובאו בפנינו ראיות כי המבקש פנה לרשות כזו או אחרת או למשרד החינוך ו/או להסתדרות המורים ו/או לבית הדין בכדי להפסיק את ההתנכלות של מר ח'אלדי כלפיו וזאת חרף חלוף זמן רב ממועד המכתב. מכל מקום, למבקש אין זכות להעברה יזומה עקב טענות מצידו בדבר התנכלות של מנהל בית הספר. כפי שעולה מנוהל העברה יזומה, העברת מורה עקב אי התאמה לאקלים בית הספר כגון עקב סכסוך עם מנהל בית הספר או עם צוות המורים הינו כלי שנועד לשימוש על ידי מנהלי בית הספר והמפקחים ולא על ידי המורה. 31. מסקנת הדברים היא שלא מצאנו פגמים בהתנהלות המשיבה בכך שלא העבירה את המבקש בהעברה יזומה. 32. משכך הם פני הדברים, אין מקום לבחון את יתר התנאים הקבועים אשר על בית הדין לשקול במסגרת בקשה לסעדים זמניים. עם זאת, למעלה מהצורך, מצאנו לנכון להתייחס גם לסוגיות הבאות: שיהוי - דין הבקשה להידחות גם מחמת השיהוי הכבד. הבקשה הוגשה ביום 4.11.2014 כחודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר לכל המאוחר בתחילת שנת הלימודים, המבקש מודע לכך שהעברה היזומה לא אושרה או לכל הפחות שלא התקבלה החלטה בעניינו בדבר העברה יזומה. שאחרת, ב"כ המבקש לא היה פונה למר עבדאללה חטיב ביום 4.9.2014 וטוען כי "הדבר לא צלח עד היום הזה" מבקש ממנו לפעול להעברה יזומה של המבקש (נספח יא לבקשה). אין בידינו לקבל את טענות המבקש לפיהן עקב מחלתו הוא לא יכל להגיש את הבקשה וכי המדובר בשיהוי פעוט. ראשית, כפי שהמבקש פנה באמצעות בא כוחו למר חטיב ביום 4.9.2014, כך יכל המבקש להגיש את הבקשה לבית הדין באמצעות בא כוחו ובסמוך לפתיחת שנת הלימודים, בפרט לנוכח המעורבות של בא כוחו בפניות של המבקש למשיבה והיכרותו את העובדות בבסיס הבקשה. שנית, בענייננו, אין המדובר בשיהוי פעוט, מאחר שהשיהוי גרם לשינוי המצב, במובן זה, שהמשרות בבתי הספר בישובים אליהם מעונין המבקש להשתבץ כבר מאוישות מאז תחילת שנת הלימודים ובתי הספר, המורים, התלמידים כבר נערכו והטמיעו את השיבוצים הקיימים. אי צירוף צדדים חיוניים - המבקש לא צרף לבקשה את המורים שעשויים להיפגע מתוצאות ההליך היינו המורים במקצוע דת האיסלאם ששובצו בשנת הלימודים תשע"ה בבית ספר יסודי בישובים סח'נין, עארבה ודיר חנא. הלכה פסוקה היא שלא ניתן לקיים דיון משפטי שתוצאתו היא פגיעה בצדדים שלישיים, מבלי שלאותם צדדים ינתן יומם בערכאה השיפוטית שבה נדון ההליך. (דב"ע תשן/61-4 המוסד לביטוח לאומי נ' קופת חולים מכבי, פד"ע כב 3; עע 470/06 המרכז הרפואי שערי צדק נ' ד"ר משה הרש ניתן ביום 27.7.06). זהות הסעדים בהליך הזמני ובתביעה העיקרית - מעיון בתביעה העיקרית עולה כי הסעדים המבוקשים בבקשה זהים לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית. הלכה פסוקה היא כי בית הדין לא ייעתר לבקשה לסעד זמני במידה וקיימת זהות סעדים בין הבקשה לבין התביעה העיקרית, שכן היעתרות בית הדין לסעד הזמני תרוקן מתוכן את התביעה העיקרית (דב"ע לא/9-9 יעקב תבור ואח' נ' אל-על ואח', פד"ע ב' 130). במאמר מוסגר יצוין, כי אילו התברר שמבחינת הדין המהותי עומדת למבקש עילה לכאורה מבוססת ושמאזן הנוחות נוטה לטובתו, לא היה בטענה בדבר זהות הסעדים כשלעצמה בכדי להצדיק הימנעות ממתן הסעד הזמני. 33. מאזן הנוחות- מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לצד המשיבה. למבקש אין זכות לכאורה להעברה יזומה והוא אינו משולל פרנסה כנטען על ידו, אלא משובץ לעבודה בבית הספר היסודי אלבורג' בשפרעם. בעוד שמתן צו כמבוקש עלול לגרום לנזקים לצדדים שלישיים, שכן החלפת מורה לחודשים לאחר פתיחת שנת הלימודים עשויה לפגוע בתלמידים ובצוות המורים של בית הספר אלבורג' בשפרעם וכן בבית הספר באחד מהישובים אליהם מעונין המבקש להשתבץ, בפרט כאשר המורים שעשויים להיפגע כתוצאה מקבלת הבקשה לא צורפו להליך. יתר על כן, כפי שנטען על ידי המשיבה העברת המבקש עשויה לגרום ל"אפקט דומינו", שכן העברת המבקש, מחייבת שיבוץ מורה חלופי בבית הספר אלבורג' בשפרעם והעברת מורה מאחד מהישובים המבוקשים על ידי המבקש לבית ספר אחר ושיבוצו של האחרון עשוי לגרום לתזוזות נוספות במערכת וכן הלאה. מנגד, למבקש לא יגרם נזק בלתי הפיך באם לא ינתן הסעד הזמני המבוקש. המבקש משובץ לעבודה וככל שבמסגרת ההליך העיקרי יקבע כי חרף הנחזה לכאורה בשלב זה, נפל פגם כלשהו באי ביצוע ההעברה היזומה של המבקש על ידי המשיבה, ברי כי פגם זה ניתן לפיצוי כספי, כך שגם מטעם זה אין מקום להיעתר לבקשה. 34. לאור כל האמור לעיל, לאחר שלא שוכנענו, לכאורה, כי למבקש קיימת עילה להיעתר לבקשתו ולאור מאזן הנוחות, אנו דוחים את הבקשה לסעדים זמניים. סוף דבר 35. הבקשה נדחית. 36. המבקש ישא בהוצאות המשיבה בגין הבקשה בסך של 3,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום.דיני חינוךצוויםבית ספרמוריםצו עשה