נספח בינוי מנחה

נספח בינוי מנחה נספח בינוי מנחה, אינו מחייב, אך הוא אינו מסמך ריק מתוכן, וכשמו כן הוא - מנחה את התכנון האדריכלי של המקרקעין. לפיכך, באופן רגיל, יש לכבד את הנחיות נספח הבינוי המנחה, וסטייה מנספח הבינוי מחייבת הוכחת הצדקה תכנונית לסטייה המובקשת. לעניין המשמעות של נספח בינוי מנחה, ר', למשל, ערר (ירושלים) 193/11 . ' : "נחזור ונזכיר נספח הבינוי מנחה ואינו מחייב וניתן לסטות ממננו, אך גם למונח ה"הנחיה" יש לצקת תוכן ואין להפוך את ההנחיה לריקה מתוכן. לטעמנו, המשמעות המשפטית לכך שנספח הבינוי "מנחה" הינו כי בדרך השגרה יש לנהוג על פיו, ורק אם קיימים נימוקים תכנוניים או אחרים לסטות ממנו ניתן לעשות זאת." עוד ראוי לציין כי ככל שנספח הבינוי מפורט יותר וככל שהתכנית חדשה יותר כך הנטייה לכבד את הנחיות נספח הבינוי תהיה גדולה יותר. נספח בינויבניהתוכנית בניה