ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

ערר זה הוגש על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לעוררים לבקשה לשינויים, במקרקעין הידועים כחלקה 371, גוש 3923, רחוב השומרון 23 בראשל"צ (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה אלמנטים מספר וביניהם, שינוי במיקום פח האשפה, בלוני הגז, שינויים במקומות חניה, העברת ממ"ד, תוספת מחסנים בקומה א', תוספת גגון ותוספת שטח. הועדה המקומית נמנעה מחידוש ההחלטה נוכח העובדה כי עובר למתן אותה החלטה גילה ב"כ המשיבים 2, שכניהם של העוררים לועדה המקומית כי על פניו ההחלטה לאשר את תכנית השינויים כפי שהוגשה עומדת בסתירה להחלטת ועדת הערר במסגרת ערר 410/07, וכן כי ניתן צו מניעה בבית משפט השלום בראשון לציון האוסר על העוררים לעשות שימוש במעבר המשותף המיועד למעבר כלי רכב. לפיכך ביקשה הועדה המקומית לברר את טענות שני הצדדים, אולם הן העוררים והן המשיבים 2 היקשו על תיאומה של פגישה משותפת. במסגרת זו פנו העוררים לבית המשפט לעניינים מינהליים בבקשה לאכוף על הבקשה המקומית ליתן להם היתר על פי החלטה מיום 23/6/09. בית המשפט קבע כי אין מקום ליתן צו ביניים אשר יורה לועדה המקומית שלא לקיים דיון נוסף בבקשתם. על החלטה זו הגישו העוררים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שם ניתן צו ארעי במעמד צו אחד האוסר על הועדה המקומית לקיים דיון בעניינם, ואולם לאחר קבלת תגובת הועדה המקומית קבע בית המשפט העליון כי לא ייגרם לעוררים כל נזק כתוצאה מהסירוב להעניק להם צו ביניים, ולפיכך כיום אין כל מניעה לכינוס הועדה המקומית על מנת לבחון את בקשת העוררים על רקע ההחלטות שניתנו כפי שהתבקש מלכתחילה. העוררים טוענים כי הבקשה תואמת תכנית ובנוגע לאלמנט החניה הרי שכל עוד לא יוסר צו המניעה בנוגע להשמשת החניה הם לא יפעלו בהתאם להיתר שינתן להם. דיון והכרעה הלך הרוח של העוררים אינו ברור. ברי כי על פניו קיימות סוגיות בבקשה הנוכחית אשר להחלטת ועדת הערר בפעם הקודמת, כמו גם בפסק הדין של בית משפט השלום אשר קבע צו מניעה כאמור, עשויות להיות השלכות עליהן. העובדה כי הועדה המקומית נתנה בשעתו (לפני כשנה וחצי) החלטה בהתעלם מהחלטות בית המשפט וועדת הערר - אין בה כדי לחייב את הועדה המקומית לחדש את אותה החלטה, מה עוד כי החלטה זו פקעה זה מכבר. לפיכך אנו רואים לנכון להשיב את הדיון לועדה המקומית, אשר תבחן כל אחד מהאלמנטים המתבקשים, גם לאור החלטת בית המשפט והחלטת ועדת הערר בערר 410/07. החלטת הועדה המקומית תומצא לועדת הערר ולצדדים בתוך 30 יום מהיום. הצדדים יוזמנו לדיון בפני הועדה המקומית לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון, ואולם לא יהא באי הופעתם בפניה כדי לעכב מתן החלטתה בלוח הזמנים הקבוע לעיל.בניהתכנון ובניהעררועדה מקומית לתכנון ובניה