אישור פקיד היערות

אישור פקיד היערות העורר טען, באופן סתמי לחלוטין, כי יש עצי זית בוגרים על החלקה. גם לעניין זה לא הובאה כל ראיה תומכת. לא הוצגו תמונות של העצים, והנושא הוכחש מכל וכל על ידי המשיבים. גם בעניין זה, אין מקום לקבל את טענות העורר, כאשר הוא טוען אותן מבלי כל בסיס עובדתי או ראייתי אשר יתמוך בהן. למען הסר ספק, יש להוסיף דרישה כי יישלח מפקח אשר יבדוק האם אכן קיימים עצים בוגרים על הקרקע, כהגדרתם בסעיף 83ג לחוק. אם זהו המצב, יש לקבל אישור של פקיד היערות, כנדרש על פי תקנה 16(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות בקשה להיתר"). בכל מקרה, אין המדובר בעניין המקנה לעורר זכות התנגדות כלשהי. שימור עציםפקודת היערות