ערר לא לאשר בקשה לתוספת פרגולה, מחסן וגדרות

ערר לא לאשר בקשה לתוספת פרגולה, מחסן וגדרות בדירה מס' 2 בבית מגורים קיים, במקרקעין הידועים כחלקה 165, גוש 6443, בהוד השרון (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה: "לדחות את ההתנגדויות התכנוניות... ולאשר הבקשה, מדובר באישור תכנוני בלבד ולא קנייני, המחלוקות הקנייניות ידונו בין הצדדים בערכאות המוסמכות..." החלטה זו התקבלה ביום 21/10/10 וקדמה לה החלטה אחרת מיום 19/10/10, שם אושר אלמנט הפרגולות בבקשה בלבד, וסורבו המחסן והגדרות. העוררים הינם מתנגדים לבקשה טוענים כי מדובר בפעולות לא מוסדרות ברכוש משותף, ההופכת החלטה קודמת של הועדה המקומית ללא כל סיבה. כך או אחרת מדובר בשטח משותף ויש לסרב לבקשה ולא לשלוח את העוררים לערכאות שיפוטיות. לכך השיב המשיב 2 כדלקמן: מדובר בסכסוך של שכנים גרידא, כל האלמנטים שהתבקשו נעשו בתיאום ובהכוונת העוררים. בביתם של העוררים מצויות חריגות בניה לרוב. לגופם של דברים, המשיב קיבל הסכמתם של 75% מבעלי הזכויות, ומכל מקום מדובר בטענות קנייניות אשר גופי התכנון לא יזדקקו לבירורן. אלה היו העמדות המקוריות של הצדדים, אלא שעמדת הועדה המקומית כפי שהוצגה בפני ועדת הערר "טרפה את הקלפים" כדלקמן: אליבא דה ועדה המקומית, כל ששונה בהחלטת הועדה המקומית הינו נושא הגדר, שכן הפרגולה אינה תקנית והמחסן לא חוקי ולא תואם היתר. הווה אומר, הועדה המקומית למעשה לא התכוונה לאשר הבקשה בכללה, אלא אלמנט הגדר בלבד. לאור האמור התבקשו המשיבים להודיע בתום הדיון אם בכוונתם להגיש ערר על הסירוב לעניין הפרגולה והמחסן, כפי שהובהר על ידי ב"כ הועדה המקומית. ביום 27/1/2011 התקבלה הודעת המשיבים, לפיה אין בדעתם להגיש ערר מטעמם, בעניין המחסן ובדעתם להתאים את הפרגולה לאמור בתקנות המצללות. דיון והכרעה נוכח האמור, האלמנט היחיד שעומד היום במחלוקת הינו הגדר, כאשר העוררים טוענים כי מדובר בתחימתו של שטח משותף ואילו המשיבים מבהירים כי "גייסו" הרוב הנדרש על פי חוק המקרקעין, וכי יש להם צורך בטיחותי בגדר. כך או אחרת, מדובר באלמנט התואם המצב התכנוני החל במקרקעין, ומכל מקום לא נטען כי הגדר עומדת בניגוד להוראות התכניות החלות בהן ובמצב דברים זה בו מדובר בבקשה שאינה כוללת הקלות, ואף אינה חורגת כאמור מהמשטר התכנוני במקרקעין, לא עומדת לעוררים זכות ערר. אין חולק כי ההתנגדות של העורר הוגשה לפי תקנה 2 ב- ו -ג' לתקנות התו"ב (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970. והיא אינה התנגדות לפי סעיף 149 לחוק התו"ב. המקור והבסיס החוקי לזכות הערר לועדת הערר, על החלטה של הועדה המקומית בנושא היתרי בניה, מצוי בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 בו נאמר: "(א) (1) הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה המקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק זה או לדחות התנגדות לפי סעיף 149 (3) רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו החלטה בדבר הסירוב או הדחייה." בבג"צ 594/89, מועצה אזורית ערבה תיכונה ואח' נ. המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח' פד"י מד (1) 565, מול האות ג', נאמר: "הלכה היא שכשמתכוון המחוקק להעניק זכות ערר, קובע הוא זאת בדבר חקיקה... בענייננו לא הוקנתה זכות כזו לגבי החלטות המועצה. באותם המקרים בחוק התכנון והבנייה, כשרצה המחוקק ליתן זכות להתנגד או לערור, קבע זאת במפורש, ומכאן שבאותם מקרים, כמו בענייננו, כשלא העניק זכות כזו - זכות זו אינה קיימת". לעניין היקפה של זכות הערר לפי סעיף 152 (א)(1) ראוי להפנות לפסק דינו של כב' סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה דר' ביין, בעת"מ 136/00 צומת האלופים נ' ועדת הערר: "אינני חולק שזכות הערר ניתנת רק בנושאים שסעיף 149 דן בהם, דהיינו הקלה, שימוש חורג וחלוקה בסטייה מתכנית. כל מה שאני אומר הוא שסעיף 149(3) המדבר על החלטת הועדה בהתנגדות של בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם כשהוא מאוזכר בסעיף 152 (א)(1), אינו יכול להתפרש פרשנות מילולית טכנית שאינה מתקבלת על הדעת, לפיה אם עמדה הועדה על המשמר וגילתה סטייה מתכנית ובהמשך מילאה חובתה ועשתה פרסום ובעקבות פרסום זה באה התנגדות ונדחתה, הרי רק אז תינתן לנפגע זכות ערר, ואילו אם הועדה טעתה או אולי הוטעתה לחשוב שאין סטייה כזו, או שהיא אמנם הייתה ערה לצורך בהקלה אך על אף זאת נמנעה מפרסום, או אז, "ייענש" הנפגע בכך שהוא יאלץ לפתוח בהליך בבית המשפט שהוא יקר, מסורבל, ממושך ופחות יעיל מאשר ההליך בפני ועדת ערר." וראה גם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, בעתירה מנהלית 8/97 קרבסי נעמי ואח' נ. ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח' בו נאמר: "למשיבים אין מעמד בהליכי מתן היתר שלא נלוות אליו בקשה לשימוש חורג, הקלה או סטייה, זולת על פי הוראות תקנה 2 ב' ו - ג' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970 ואם לא קוימו הוראות תקנות אלו... זכותם לפנות במישרין לבית משפט זה..." כן נפסק בעניין עת"מ (חי) 391/08 תיאטרון הצפון מרכז אומניות הבמה בית העם נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה כדלקמן: "הכרה בזכות ערר על החלטה למתן היתר לוועדת הערר גם מעבר למסגרת הקבועה בסעיף 152 לחוק התכנון והבנייה, עלולה ליצור קשיים רבים. בהיעדר הוראה המקנה זכות ערר, ומגדירה את הזכאים, העילות וסדרי הדין, עלולות ועדות הערר להיות מוצפות על-ידי עוררים למיניהם המונָעים מאינטרסים שונים ולאו דווקא ענייניים. הקביעה כי סעיף 12ב(א)(2) לחוק התכנון והבנייה מקנה זכות ערר לכל המעוניין פותחת פתח רחב שעלול לפגוע בהליכי התכנון. יתרה מזו, ועדת הערר היא גוף מקצועי האמון על בדיקת טענות מקצועיות בתחום התכנון והבנייה ובירורן. ועדת הערר אינה אמונה על בירור זכויות להגשת ערר, על הגדרת היקף הנפגעים, על בירור טענות שיהוי, על איזון בין האינטרסים המנוגדים בשאלת זכות הערעור וכדומה. אלו שיקולים לבר-תכנוניים שראוי כי ייבחנו על-ידי בתי משפט ולא על-ידי ועדת הערר. 21.צריך לזכור כי כאשר שוללים את זכות הערר לוועדת הערר, אין פירושו של דבר כי נחסמת דרכו של מי שנפגע או של מי שטוען לאינטרס לגיטימי, לפנות לערכאות שיפוטיות. הדרך להגשת עתירה מינהלית פתוחה, ובית המשפט לעניינים מינהליים ידון בכל עתירה על-פי כללי המשפט המינהלי. 22.אוסיף גם כי הענקת זכות פנייה לוועדת הערר גם למי שאינו זכאי לכך מכוח הוראת סעיף 152 לחוק התכנון והבנייה יוצרת מצב אבסורדי שבו מי שנפגע ישירות מההחלטה, ועל כן עומדת לו זכות ערר על-פי חוק, חייב להגיש עת עררו בתוך המועד הקבוע בחוק (30 יום). לעומתו מי שאינו בין הנפגעים הישירים על-פי סעיף 152 לחוק, רשאי לפנות לוועדה ללא כל מגבלת זמן, ופנייתו כפופה רק למגבלות השיהוי המסורות לשיקול דעת הוועדה. הדבר מעניק לכאורה יתרון דיוני ניכר למי שאינו נמנה מפורשות עם הזכאים להגשת ערר, על פני הזכאים. איני סבור גם כי לשון סעיף 12ב לחוק מחייבת מסקנה שונה. אמנם סעיף 12ב(א)(1) לחוק קובע כי לוועדה סמכות לדון בכל עניין שבו הוענקה זכות על-פי חוק, ואילו סעיף 12ב(א)(2) אינו מפנה לזכות להגשת ערר נפרדת, אולם מכך אין להסיק הענקת זכות ערר רחבה ללא כל מגבלה. ייתכן שניסוח הסעיף אינו משביע רצון, ויש בהוראת סעיף 12ב(א)(2) משום חזרה מיותרת, אולם אין בכך כדי להעניק זכות כשהדבר אינו נאמר ברורות." זכות הערר למתנגד ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות. אין זכות ערר על עצם ההחלטה לתת היתר, אלא אם מוכח כי אישור הבקשה להיתר כולל סטייה מהוראות התכנית. במקרה זה לא מצאנו כי ההיתר אינו תואם תכנית ולא הוכח כי הוא כולל סטיות ממנה. על כן, לא הייתה לעוררים אלה זכות לערר כדין. לפיכך הערר נדחה. פרגולהמחסןערר