בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

בקשה לבניית בית בחלקה 73, בגוש 7765 מגרש 17 הועדה החליטה כדלקמן: "היות ומדובר בסכסוך בעלות יש להעביר את החוק לערכאות משפטיות אשר תכריעה בעניין הבעלות." (כך במקור) אמנם המחלוקת שבנדון מצויה בדיון בפני ערכאות משפטיות, ואולם במסגרת זו בוטל צו מניעה זמני שניתן בשעתו במעמד צד אחד, ובית משפט החליטה כדלקמן: "בפניי שלושה מסמכים שונים שעל פניהם שוללים את זכותו של התובע בחלקה נשוא התובענה, ועל התובע לעבור משוכות רבות על מנת להוכיח ראשית את זכויותיו בחלקה זו. חשוב גם לציין כי גם אם תוכח זכותו של התובע מדובר ב - 1/24 - מהחלקה, כאשר על פי התשריט שבפניי ולאור דברי ב"כ הנתבעים, יש כוונה לקבל היתר בניה על שטח שכל - 500 מטר בלבד. על פי התשריט שהוצג בפניי, ישנן עוד מספר חלקות שלאחר הבניה המבוקשת ניתן יהיה לבנות באם תוכחנה זכויות של התובע. טוען ב"כ התובע כי לתובע זכות כבעלים במשותף בנכס מקרקעין כי ישמרו זכויותיו ולא יפגעו, וכי בניה בקרקע יש בה ללא ספק פגיעה בזכויותיו. כבר נקבע על ידי בהימ"ש העליון כי גם זכויות דיוניות יש לקיים בתום לב. צו הירושה, ההסכמים, והתצהירים, נחתמו לפני שנים ארוכות. התובע גם לא התכחש לכך כי על החלקה קיימים שני בתים של הנתבעים, תקופה ארוכה. בהתחשב בכל אלה, התקופה הארוכה מאז נחתמו המסמכים שהתובע חולק עליהם, היקף הבניה המבוקש מול גודל שטח החלקה, תצהיר שנחתם והוגש לבימה"ש במסגרת הליכים בשנת 2005, הסכמי חלוקה שנחתמו שניהם לאחר שהתובע בגר, כל אלה מביאים אותי למסקנה כי אין מקום להשארת צו המניעה הזמני על כנו. אין הנזק הנטען על ידי התובע, בהתחשב במסמכים שהוצגו בפניי, עומד כנגד נזקם של הנתבעים היה וינתן צו המניעה ותמנע מהם האפשרות להמשיך ולבנות בקרקע שעל פי המסמכים שהוצגו בפניי שייכים להם בלבד. ואולם, על מנת שלא למנוע מהתובע לעמוד על זכויותיו, אני מורה כי ראשית לא תבוצע כל בניה שהיא לפני קבלת היתר כדין על ידי הגורמים המוסמכים, וכי עם קבלת ההיתר תועבר הודעה לב"כ התובע על מנת שיוכל לשקול את צעדיו ויתכן ולהגיש בקשה נוספת כאשר בתקופת הביניים יוכלו לבחון את המסמכים האוטנטיים (אם ניתן להציג אותם), בכל הקשור להסכמי החלוקה שנחתמו בשנת 83 ו - 87. לפיכך אני מורה על ביטול צו המניעה הזמני שניתן ביום 12.8.2010, והחזרת הערובה שהופקדה לידי התובע. נושא ההוצאות בגין ההליך שהתנהל בפניי ידון במסגרת ההליך העיקרי." לפיכך משנתן בית המשפט המוסמך את דעתו על סוגיה הספציפית של עצירת קידום התכנון נשוא ערר זה, והחליט שלא לעשות כן, הרי שהחלטה זו מחייבת גם את גופי התכנון. לפיכך הדיון מוחזר לועדה המקומית אשר תיתן החלטתה בהסתמך על התכניות התקפות במקרקעין בתוך 30 יום מהיום. שמורה זכות ערר על כל החלטה שתינתן. במידה ולא תינתן החלטה בפרק הזמן הקצוב יוכל העורר לפנות שוב לועדת הערר. בניהבעלותסכסוך בעלותסכסוך