בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

מבקשים לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג ע"ג התוספת. התוספת הינה בתחום קווי הבניין, ובתחום הגובה המותר. דיון והכרעה: מקום בו מדובר בהקלה הבדיקה שנעשית ע"י גופי התכנון אמורה להיות דו שלבית: ראשית, יש להתחקות אחרי הסיבה לחרוג מהמשטר התכנוני התקף במקרקעין, ושנית, יש לבחון את תוצאותיה של החריגה ביחס למקרקעין ולסביבתם. מקום בו מדובר בהקלה כמותית, ההנחה היא כי אין צורך להוכיח סיבה לחרוג מהמשטר התכנוני התקף שכן בזכויות קניין מותרות עסקינן אשר ההצדקה לנצלן נובעת מהיותה של התכנית החלה במקרקעין תכנית "ישנה". נותר אם כן, לבחון את השפעותיה של ההקלה המבוקשת בסביבתה. כפי שהובהר לנו, כל דיירי הבניין עצמו הסכימו לבקשה וההתנגדות הגיעה מבניין המצוי ממערב במרחק של 8 מ'. על פי טענות העוררים דירתם גם כך חשוכה והשלמת הבניה במגרעת המבוקשת, הגם שאינה מגיעה כדי 3 קומות, אלא לשיעור של כ5 מ', תרע את המצב עוד יותר. העוררים אף הציגו תמונות לפיהן קיימים אלמנטים נוספים של הצללה על דירתם מאותו כיוון ובהם עצים מוגנים אשר לא ניתן לשנות את מקומם. במצב דברים זה ומשלא הוכח בפנינו נזק חריג באמצעות חוו"ד למשל, איננו סבורים כי יש למנוע מהעוררים ניצול זכויות קניין. בין הבתים קיים מרחק של כ-8 מ' שהינו מרחק מכובד, הבית במספר 26 הינו בית גבוה בהרבה מההשלמה המבוקשת כאן ובסה"כ מדובר בסגירתה של נישה קיימת. כמו כן, לא מצאנו ממש באפשרויות אלטרנטיות בניצול אותן זכויות, שכן קווי הבניין אינם מאפשרים לעשות זאת. לא זו אף זו, אנו סבורים כי מקום בו ניתן לבצע השלמות בתוך קווי הבניין הן עדיפות על חריגה מהן. לעניין זה יפים דבריו של ביהמ"ש המחוזי בנצרת שכבר קבע כי : "אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר." " 134/01 הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי. כן השווה " (-) 836/06 קופלר ואחר נ' וועדת הערר ואח', שם אישר ביהמ"ש את החלטת וועדת הערר שקבעה: כל צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו". לאור כל האמור, הערר נדחה. הגדלת דירה / שטחמרפסתגג