קנס לבני זוג המפעילים בבית מגורים גן ילדים לפעוטות מתחת לגיל 3, ללא היתר מתאים

בני זוג המפעילים בבית מגורים גן ילדים לפעוטות מתחת לגיל 3, ללא היתר מתאים לכך - קנס בסך 8,000 ₪ ומחצית אגרה שמסכומה הכולל הוא 5,123 ₪, התחייבות בסך 30,000 ₪ וצו הפסקת שימוש חורג, שנכנס לתוקף ביום 1/9/2013 (להלן: "הצו") (להלן: "גזר הדין"). 2. במקור, הופנה הערעור כנגד כל רכיבי גזר הדין. במהלך הדיון בערעור, זנחו המערערים את יתר רכיבי הערעור ומיקדו אותו אך בדחיית מועד כניסתו לתוקף של צו הפסקת השימוש החורג (פרוטוקול, עמוד 6, שורה 28). ההליכים 3. להלן יפורטו ההליכים הרלוונטיים: המערערים הורשעו, על יסוד הודאתם, בעבירה של שימוש חורג בנכס במקרקעין, בכך שעשו שימוש בדירת מגורים, המצויה בקומה א', לגן ילדים המיועד לפעוטות מתחת לגיל 3. גן הילדים הופעל במקום, לכל הפחות, משך למעלה מ-4 שנים עד למועד גזר הדין. כפי שעולה מגזר הדין, ניסיון המערערים בעבר להכשיר את גן הילדים, כשל בשלב מוקדם. בית משפט קמא ציין לחומרה את השהיית פעילות המערערים להכשרת גן הילדים, משך מספר שנים. מנגד, הוסיף בית המשפט כי בשים לב לקושי התכנוני הממשי שמונח בדרכם של המבקשים לקבל היתר להפעלתם של גני ילדים בתחומי העיר, שנדון פעמים רבות בפסיקה, מדיניות הענישה כלפי מי שמפר את החוק בהפעילו גן ילדים ללא היתר היא מקלה באופן יחסי. 4. ביום 27/8/2013 דחה בית משפט זה (כבוד השופט רוזן) בקשה לעיכוב ביצוע צו הפסקת השימוש שהגישו המערערים. למרות זאת, עד עצם היום הזה, ממשיכים המערערים בהפעלת הגן. הליכי התכנון 5. כתב האישום הוגש בשנת 2009. רק ביום 20/10/2013, במהלך הדיון בערעור, הגישו המבקשים בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג לגן ילדים. נימוקי הערעור 6. לטענת המערערים, במציאות החיים המודרנית, הימצאות פעוטונים בקרבת מקום מגורים היא אינטרס ציבורי ראשון במעלה. אינטרס זה גובר על הדרישה לקבל היתר; בנוסף, בימים אלו נבחנת מדיניות עיריית תל אביב בכל הנוגע לאישור גני ילדים לגיל הרך באופן שישליך על בקשת המערערים; בהיעדר התנגדות של דיירי הבניין (צורפו אישורים מטעם דיירים המתגוררים בבניין); קיים סיכוי גבוה לקבלת היתר לשימוש חורג. ב"כ המערערים תמך עתירתו בפסיקה, במסגרתה ניתנו עיכובי ביצוע משמעותיים לצורך הסדרת הליכי התכנון (ראו למשל, עע"ם 5027/12 פז נ' גרומר ( 1/8/2012); ע"פ 1078/04 אלרום נ' מדינת ישראל (פורסם בדטה חוק ומשפט, 12/5/2004); ב"ש 45/03 עיריית באר שבע נ' בשירי ( 26/1/2004)). 7. המשיבה התנגדה למתן ארכה לכניסת הצו לתוקף, בין היתר בשים לב לזלזול המערערים ברשויות, המתבטא בכך שבמשך למעלה מ- 4 שנים לא נקטו בשום מהלך ממשי. אף גזר הדין שניתן נגדם ודחיית בקשתם לעיכוב ביצוע בבית משפט זה לא הרתיעו אותם מלהמשיך להפר את הצו, ללא כל פתיחה בהליך תכנוני; בנוסף, ההסתברות לקבלת ההיתר - במיוחד לאור העובדה שמדובר בקומה א' ותלונה שהתקבלה - אינה גבוהה, ולכן הכף נוטה לדחיית הבקשה למתן ארכה וכניסת הצו לתוקף מיידי. דיון והכרעה 8. בצדק ציין בית משפט קמא כי החשיבות בקבלת היתר לפעילות גן ילדים בסביבת מגורים כפולה: מידת התאמת הנכס לצרכי הילדים והבטחת ביטחונם והסיכון בגרימת מטרד לסביבה. משנה חומרה יש להיבטים אלה לאור הימשכות הפעלת הגן משך למעלה מ-4 שנים והימנעות המערערים מפעולה ממשית כלשהיא לקידום קבלת היתר לשימוש חורג. שיקולים אלה, תומכים בעתירת המשיבה. 9. מאידך גיסא, לנגד עיני בית המשפט עומד אינטרס ההסתמכות של 20 פעוטות והוריהם, שאם תתקבל עמדת המשיבה, עלולים למצוא את עצמם, בפני שוקת שבורה, ללא סידור מתאים לפעוטות. למצב דברים זה עלולות להיות אף השלכות ונזקים במעגלים רחבים יותר כגון הפרעה למקומות העבודה של ההורים ועוד. עם זאת, ספק רב אם כל ההורים מודעים להליך המשפטי המתנהל בעניינו של הגן ואם היו מודעים להליך זה - ובמיוחד להשלכותיו על מידת התאמת הגן לצרכי הילדים - היו מעוניינים בהמשך הפעלתו במתכונת הנוכחית. אין להתעלם עוד, כפי שציין בית משפט קמא, כי השימוש החורג הוא מקור פרנסתם של המערערים. בנוסף, להותרת גזר הדין על כנו עלולים להיות, כפי שציין ב"כ המערערים, היבטים כספיים נוספים של תביעות הורי הפעוטות נגד המערערים. 10. מקובל על בית משפט זה הצורך החיוני בקיום פעוטונים לגיל הרך בקרבת מקום מגוריהם. בית המשפט אינו מתעלם מהמגמה של הרשויות לאפשר היתר לשימוש חורג למסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך. סבורני שבית משפט קמא נתן משקל הולם לקולא במכלול רכיבי גזר הדין לשיקולים אלה. עם זאת, באיזון בין הערכים המנוגדים, סבורני שבחינת כלל השיקולים המורכבים בעניינם של המערערים, מוביל למסקנה שהמשקל המצטבר של הצורך בהבטחת ביטחון הילדים, מניעת המשך מטרד לסביבה וכיבוד שלטון החוק גובר, בסופו של דבר, על האינטרס הכספי של המערערים ואף על אינטרס ההסתמכות של ההורים. ניתוח זה מוביל למסקנה שיש להעדיף את עמדת המשיבה ולדחות את עתירת המערערים. סוף דבר 11. לפנים משורת הדין, ועל מנת לאפשר בעיקר להורי הפעוטות, להיערך בהתאם, נדחה ביצוע צו הפסקת השימוש החורג עד יום 1/12/2013. כפוף לכך, יוותרו על כנם כל יתר רכיבי גזר דינו של בית משפט קמא. קטיניםבני זוגקנסגן ילדים / פעוטון / משפחתון