ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

ערעור - לבטל כל העיקולים שהוטלו על זכויות המשיבים, שהם הנתבעים בתיק העיקרי 3. המערערים הגישו לבית משפט השלום בחיפה בחודש יולי 2013, תביעות נגד המשיבים לתשלום סכום כולל של כ-400,000 דולר - 1,440,000 ₪, בנוגע לעסקה שהייתה בין התובעים (בעל ואישה הגרים בתאילנד וכאשר התובעת מס' 2 היא בעלת השליטה בחברה המאוגדת בתאילנד, שהיא המערערת מס' 3, להלן: המערערים) לבין המשיבים, כאשר המשיב מס' 2 הוא יצרן ומעצב תכשיטים, וחומרי הגלם סופקו לו על ידי המערערת מס' 3. ההסדר האמור התנהל במשך תקופה מסויימת. החל מ-24/8/11 הפסיקו המשיבים לשלם את החובות למערערים, ולאחר שהחובות הצטברו, הוגשה התביעה לסעד הכספי, כפי שפורט לעיל. יחד עם הגשת התביעה, הוגשה בקשה למתן צווי עיקול על כספים ורכוש של המשיבים המוחזקים על ידי המחזיקים וכן צו לעיכוב יציאה מן הארץ של המשיב מס' 1. לבקשה צורף בין היתר, מכתב שנכתב על ידי המשיב מס' 1 בו יש למעשה הודאה על קיומו של חוב פתוח בסך של כ-300,000 דולר, במסגרתו גם עולה תקווה, בלשון רבים, לפיה לאחר שייצאו המשיבים מהמשבר העמוק בו הם מצויים, יוכלו לשלם את החשבונות (ראה סעיף 2 בעמ' 21 שורות 22-21 להחלטת בית משפט קמא). 4. בהסתמך על החומר שהוגש ניתן צו עיקול, במעמד צד אחד. המשיבים הגישו בקשה לביטול הצו, והעלו טענות שונות לעצם החיובים הנטענים, בעיקר במסגרת טענות של הפרת הסכם וגרימת נזקים אחרים. למרות האמור, קבע כב' הרשם הבכיר כי "אין בטענות הנגד של הנתבעים (המשיבים - ש' ו') כדי לפגוע במסקנה הלכאורית בדבר סיכוי של ממש לקבלת התביעה כנגד המשיבה פורנס (המשיבה מס' 2 - ש' ו') בנוגע לסך של 300,000 $...". כנגד המשיב מס' 1, התייחס בית משפט קמא בסעיף 7 להחלטתו וקבע שיש למערערים סיכוי של ממש להוכיח טענותיה גם כלפיו לגבי הסכום של 100,000 דולר ולגבי הסכום של 300,000 דולר. בית משפט קמא לא פסל כי ישנה התחייבות כזו גם בסכום זה. 5. משהגיע בית משפט קמא להחלטה כי יש סיכוי לקבלת התביעה בנוגע לשני המשיבים, הוסיף בית המשפט ובחן את יסוד ההכבדה תוך הפניה לרע"א 7513/06, וזאת על בסיס התשובות שנתקבלו מהמחזיקים בעקבות צווי העיקול שהוטלו במעמד צד אחד. ההחלטה התייחסה בעיקרה לארבעה עיקולים, כאשר העיקול הראשון שנתפס הוא העיקול בבנק הפועלים על זכויותיה של המשיבה מס' 2, שם נמצא סכום של 531,600 ₪, שזה מלוא הסכום שלטענת המשיבים, חייבת היא למחזיק - בנק הפועלים, כך שבכל מקרה לא תבוצע העברה של הכספים לידי המערערים, מה עוד שבעקבות הטלת העיקולים ביטל בנק הפועלים את מסגרת האשראי של משיבה מס' 2 ובכך למעשה שיתק את פעילותה. בנוגע לעיקול השני שהוטל על הזכויות של המשיב מס' 1 בבית מגוריו בישוב כליל, המשמש למגורים לו ולבני משפחתו, נמצא כי על הבית רובצת משכנתא ולמרות שהעיקול עצמו אין בו כדי לשבש את ההתנהלות הכלכלית השוטפת של המשיב מס' 1, סיכויי המימוש אינם גבוהים. בנוגע לעיקול השלישי, זה הוטל אצל המחזיקה "מנורה" מבטחים בע"מ, שם נתפסה פוליסת תגמולים לעצמאיים בשווי של כ-132,000 ₪ , וסכום זה משועבד להחזר הלוואה על סך של 34,000 ₪. העיקול הרביעי הוא על המלאי העסקי של תכשיטים וחפצי ערך המצויים ברשות המשיבים. שוויים לטענת המשיב מס' 1, זניח (כ-15,000 ₪), ולכן המערערים שקלו לוותר על העיקול הנ"ל. 6. על בסיס הנתונים שפורטו עד כאן, קבע כב' הרשם הבכיר, כי "לאור תשובות המחזיקים בצווי העיקול המסקנה הינה כי יסוד ההכבדה לא התקיים במידה המצדיקה את הנזק שכבר נגרם וצפוי להיגרם של הנתבעים מהמשך קיומם של העיקולים". עוד הוסיף בית המשפט וקבע, כי התועלת שצפויה למערערים מהמשך קיומם של העיקולים, מוטלת בספק רב וכמו כן, הנזק שייגרם למשיבים מהמשך קיומם של העיקולים, הוא נזק ממשי עד כדי פגיעה בהמשך פעילותם של המשיבים בתחום עיסוקם, ולכן החליט על ביטול העיקולים. 7. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 15/9/13 הוריתי על מתן תשובה לבקשה וכן הוצע להורות על עיכוב ביטול העיקולים של בנק הפועלים, בית המגורים והכספים ב"מנורה", במיוחד כאשר קיימת קביעה כי לכאורה יש בראיות שהוצגו כדי לבסס את התביעה, ועם ביטולם של כלל העיקולים עולה "חשש סביר" להכבדה על ביצוע פסק הדין. 8. בתשובה שנתקבלה מטעם המשיבים, מתנגדים הם כי הבקשה תידון כערעור ועותרים לדחיית הבקשה ולחלופין, לדחיית הערעור. לגוף הערעור, טוענים המשיבים, כי הטלת העיקולים הזמניים תביא להכבדה בביצוע פסק הדין, שכן התוצאה הישירה של העיקולים, תמנע אפשרות מצד המשיבה מס' 2 להפיק הכנסות ורווחים נוספים, ואם אין אפשרות לפרוע את החוב היום, הרי שאפשרות כזו לא תהא בעתיד ואף תקטין את סיכויי המערערים לגבות את פסק הדין. עוד נטען, כי העיקולים האחרים לא יועילו למערערת בגלל היקפם הנמוך. 9. תקנה 374(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, מורה כי הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. על פי הקביעות של כב' הרשם הבכיר, ישנן ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של החוב. אין מקום לקבל את ההחלטה כי ביטול העיקולים הזמניים כולם, יביא להכבדה בביצוע פסק דין. בהחלטה שניתנה ברע"א 7513/06 (גב ארי פיתוח והשקעות בע"מ נ' אברהם וסילוה גייר [29/1/07] (כב' השופט א' רובינשטיין), הבהיר בית המשפט העליון, כי כאשר עלה בידי מבקש העיקול להראות כי אמצעיו הכספיים של נתבע אינם מספיקים לשלם את החוב הנטען - גם כאשר אין כוונה להברחת נכסים - יהיה בכך כדי להוכיח קיומה של הכבדה בקיומו של פסק הדין. תוחלת ההכבדה היא נמוכה ביותר לעומת תוחלת ההכבדה של סעדים זמניים אחרים ודי בכך שעל המבקש עיקול זמני להוכיח קיומו של "חשש סביר" להכבדה על ביצוע פסק הדין, בכפוף לסיכויי התביעה גופה (סעיף י"ב להחלטה). בית המשפט הוסיף והבהיר כי גם כאשר נקבע כי זכות הקניין, על פי מעמדה החוקתי היא זכות יסוד, אין בהכרח ליתן עדיפות לנתבע כבעל הנכס. 10. בענייננו, בנוגע לעיקול שהוטל על בית המגורים וקיומה של משכנתא, לא ברור שלא נותרה יתרה מסויימת שיהיה בה כד לכסות את החוב ולו באופן חלקי, והוא הדין לגבי העיקול שהוטל אצל חברת "מנורה". בנוגע לעיקול שהוטל בבנק הפועלים, הנזק הנטען לשיתוק למעשה של פעילות החברה המבוססת על אשראי בנקאי, נגרם כבר. הסרתו של העיקול, לא ברור אם תביא לחידוש האשראי הבנקאי; ולגבי הטענה כי כל הפקדונות הכספיים במט"ח כפופים במלואם להתחייבות של המשיבה מס' 2 כלפי בנק הפועלים כמחזיק, טרם התברר החוב של המשיבה מס' 2 למחזיק, נכון למועד הטלת העיקול. 11. בנסיבות אלה יש מקום להורות על עיכוב ביטול העיקול, גם בנוגע לעיקול זה, ולברר אם אכן יוסר העיקול, יחודש האשראי הבנקאי ומנגד, וכן לברר את גובה החוב של המשיבה מס' 2 לבנק הפועלים, עובר למועד הטלת העיקול. 12. אשר על כן אני מורה על קבלת הערעור. אני מורה על עיכוב ביטול העיקולים בנק הפועלים בסך 531,600 ₪, על בית מגוריו בישוב כליל, אשר משמש למגורים של המשיב מס' 1 ושל בני משפחתו וכן על הכספים ב"מנורה", וזאת עד למתן החלטה אחרת על ידי בית משפט. בנוגע לעיקול שהוטל אצל בנק הפועלים כמחזיק יש לחזור ולדון בשאלה אם יש מקום להורות על ביטולו וזאת תוך התייחסות בין היתר לשאלות הבאות: אם יוסר העיקול, האם יחודש האשראי הבנקאי למשיבה מס' 2 ומנגד, מה גובה החוב של המשיבה מס' 2 לבנק הפועלים, עובר למועד הטלת העיקול. המשיבים ביחד ולחוד, ישלמו למערערים ביחד, הוצאות הליך זה - תוך התחשבות במצבם - בסך כולל של 2,000 ₪ בתוך 30 ימים מהיום. העירבון, אם הופקד, יוחזר למפקידו. ערעורעיקול