פסלות מועמד בבחירות לרשות מקומית

1. לבחירות שתיערכנה ביום 22.10.13 לרשות המקומית בירכא הוגשו שמונה רשימות מועמדים, ובהן הרשימה "ירכא החדשה" (להלן - הרשימה), שכללה 4 מועמדים. המועמד הראשון הוא מר חמוד מוכלס (להלן - מוכלס), והשני ברשימה הוא העותר, סאלח חמוד. כמו כן הגישו 4 בוחרים את מועמדותם להיבחר לראשות הרשות: מר והיב חביש, מר ארז חביש, מר סעיד מועדי, וכן מוכלס. 2. עניינו של מוכלס נסקר בפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 6614/13 מיום 14.10.13: הוא הורשע בשנים עברו בביצוע עבירות פליליות, וביום 20.1.08 הוטלו עליו עונשים שונים ובהם מאסר, לרבות מאסר מותנה שהופעל במצטבר, כך שהוא נאלץ לרצות 6 חודשי מאסר בפועל. סעיף 7(ב) של חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות) קובע כי על מי שהורשע ונענש כאמור, חלה חזקת קלון, המונעת ממנו להיות מועמד בבחירות אם "טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון." אין חולקין כי תקופת שבע השנים, טרם חלפה, לגבי מוכלס. כאשר הגיש מוכלס את מועמדותו למנהל הבחירות, היה עליו לחתום על טופס המאשר את הסכמתו להיות מועמד ולהיכלל ברשימה, המכיל הצהרה כי הוא כשיר להיבחר בבחירות, וכי אין בו פסול מחמת הוראת החוק דלעיל. מוכלס חתם ואישר זאת, כך שלכאורה, במבט ראשון, לא יכול היה מנהל הבחירות לראות פסול במועמדותו. לאחר בדיקה נמצאה ההצהרה כוזבת, התברר הפסול, והמועמדות נכשלה. לשם הסרת הפסול, פנה מוכלס ביום 10.9.13 אל יושב ראש וועדת הבחירות המרכזית וביקש כי יעשה שימוש בסמכותו שבסעיף 7(ב) הנ"ל, ויחליט כי בנסיבות העניין, לא דבק בו הקלון, שאז תוכשר מועמדותו בבחירות. יושב ראש הוועדה החליט בשלילה, ועל כך עתר העותר בפני בית המשפט העליון בבג"ץ 6614/13 הנ"ל, שהחליט לדחות את העתירה. נימוקי בית המשפט העליון, בדבר הקלון שדבק במוכלס, וההצדקה לפסילת מועמדותו בבחירות, ככתוב בסעיף כ"ד של פסק דינו, מדברים בעד עצמם. (בנושא הקלון ראה לאחרונה: בג"ץ 6748/13 אגבאריה נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, מיום 14.10.13). 3. משנסתם הגולל על מועמדותו של מוכלס בבחירות, נותרה הרשימה בלא מועמד לראשות הרשות, ובהתחשב בלוח הזמנים שנותר עד לבחירות ולאחר שהרשימה הוגשה ביום האחרון - 17.9.13, חלה על הרשימה הוראת סעיף 41א(ב) לחוק הבחירות כי "אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים, אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975" (להלן - חוק בחירת ראש הרשות). 4. על דעת הרשימה ותומכיה, פנה בא כוח הרשימה ביום 14.10.13 אל מנהל הבחירות וביקש כי תיעשה החלפה של המועמד מטעמה לראשות הרשות, כך שבמקום מוכלס יהיה המועמד - העותר. מנהל הבחירות לא נעתר לבקשת הרשימה, ודחה את פנייתה להכיר בעותר כמועמד בבחירות לראשות הרשות. המנהל נימק את החלטתו בקצרה: "המועד האחרון להגשת מועמדים לבחירות ולהגשת מועמד לראש הרשות היה ב-17.9.2013 ולא ניתן להגיש רשימה או הצעת מועמד לאחר מועד זה. סעיף 6 לחוק [בחירת ראש הרשות] מתייחס למקרה בו התפטר מועמד כשיר ולא למקרה בו מדובר במועמד שפסול להתמודד." 5. על כך מלין בא כוח העותר. הוא מוסיף כי בנסיבות שנוצרו, כשפסילת מועמדותו של מוכלס נעשתה במאוחר, בפסיקת בג"ץ שניתנה אך זה עתה ביום 14.10.13, ראוי לאפשר הגשת רשימה מתוקנת, אף באיחור, בין היתר משום שבכך יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה נאמנה רצונם של בוחרי הרשימה ומועמדיה, אשר יוכלו לממש את הזכות המהותית לבחור ולהיבחר, בה אין לפגוע לאור טיבה החוקתי ומשקלה. מנהל הבחירות, מנגד, חוזר על עמדת המפקח הארצי על הבחירות, ומסביר כי הוראות החוק מדברות בעד עצמן; את חוק הבחירות יש לפרש פירוש דווקני וחייבים לדקדק בקיום מלא ובמועד של הוראותיו, וכן כי אין ליתן ארכות מעבר למועדים הקבועים בחוק, דבר שיש בו כדי לשבש את לוח הזמנים בקיום הבחירות, ולפגוע בניהולן התקין. על העתירה הודע גם לרשימות האחרות המתמודדות בבחירות וכן למועמדים האחרים העומדים לבחירה כמועמדים לכהן כראש הרשות. מר והיב חביש מבקש כי אדחה את העתירה על הסף, והעלה נימוקים לפיהם פירושו הנכון של החוק אינו מאפשר להחליף מועמד שנפסל; מר ארז חביש הודיע כי הוא תומך בעתירה ולדעתו ראוי לאפשר לעותר להתמודד על ראשות המועצה המקומית ירכא; מר סעיד מועדי הודיע כי אין לו התנגדות להציע את העותר כמועמד לראשות הרשות בבחירות, ואף הציע כי אשקול את דחיית הבחירות. 6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר המונח בפני אני מחליט לדחות את העתירה. 7. פסלות מועמדותו של מוכלס בבחירות, הן כמועמד לחברות במועצה לפי חוק הבחירות, הן כמועמד לראשות הרשות לפי חוק בחירת ראש הרשות, עמדה בעינה החל מן היום בו סיים מוכלס לרצות את עונשו, משך 7 שנים לאחר מכן, עוד לפני שהוא פנה אל יושב ראש וועדת הבחירות המרכזית לבקש כי יחליט שאין בעבירות אותן הוא עבר ובהן הוא הורשע, משום קלון. לו רצה מוכלס להכשיר את מועמדותו, יכול היה הוא לפנות במועד מוקדם אל יושב ראש הוועדה כדי שיחליט בעניינו, כך שהחלטתו, וההחלטה בעתירה כנגד החלטתו, אם הייתה נדרשת - החלטות אלה היו ניתנות עוד לפני 17.9.13, הוא המועד האחרון להגשת הרשימות. כך יכול היה מוכלס לפעול מכבר, ואם היה עושה זאת, יכולה הייתה הרשימה להימנע מלהגיש את מועמדותו לבחירה, ולהעמיד בראשה אדם אחר. במקום זאת, הטעו מוכלס והרשימה את מנהל הבחירות; סמכו את הרשימה על הצהרה מטעה של מוכלס, ועקב כך הם החמיצו את המועד לתיקון המעוות, שכן, כך קובע חוק הבחירות בסעיף 41א(ב): "אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים". בהעדר שינויים ברשימה, אין בנמצא מועמד ראשון היכול להיבחר לראש הרשות, ואין לראות את מועמדותו של העותר כ"זזה" אוטומטית קדימה להיות ראשון במקום מוכלס ולמלא בכך את התנאי הזה הנדרש לשם קיום מועמדותו לראשות הרשות (ר' סעיף 4(ב) לחוק בחירת ראש הרשות). 8. כך הוא, אלא אם כן נמצא בחוקי הבחירות הוראה המורה לנו אחרת. הוראה כזו, כך טוען ב"כ העותר, נמצאת לנו בסיפא של האמור בסעיף 7(ב) של חוק הבחירות, לפיה ניתן להחליף או להוסיף מועמד לרשימה, או להעמידו בראש הרשימה, "לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975." 9. החוק לבחירת ראש הרשות, קובע בסעיפים 6 עד 6ג הסדרים למצב בו מתרחש אחד משני אירועים בהם הוא נוקב במפורש: [א] התפטרות של מועמד לראש הרשות (ס' 6(א). [ב] פטירת מועמד לראש הרשות (ס' 6א). וזו לשונו: "6. (א) התפטר מועמד לראש הרשות ביום ה-10 לפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה-7 שלפני יום הבחירות, להציע מתוך הכלולים ברשימת המועמדים למועצה מועמד אחר שהוא אזרח ישראלי, במקומו. (ב) חובת ההודעה לפי סעיף 41 והוראות סעיף 42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א). (ג) מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א) רואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים, על אף האמור בסעיף 41א(ב) לחוק הבחירות. 6א. (א) נפטר מועמד לראש הרשות, רשאי מי שהציע את מועמדותו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד. (ב) הוצע המועמד שנפטר על ידי קבוצת בוחרים, רשאים כל יתר המועמדים הכלולים ברשימת המועמדים למועצה, שבראשה עמד המועמד שנפטר, להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד. (ג) הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות, במקום ועל גבי הטפסים שקבע שר הפנים. 6ב. (א) מועמד שהוצע לפי סעיף 6א יהיה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר כחבר המועצה ואין הוא חייב להיות כלול ברשימת מועמדים כלשהיא. (ב) הוראות סעיפים 41 ו-42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף 6א אם מועמד זה כלול ברשימת מועמדים שאושרה. (ג) מועמד שהוצע לפי סעיף 6א רואים אותו, לכל דבר, כעומד בראש רשימת המועמדים שבה היה כלול המועמד שנפטר. 6ג. (א) נפטר מועמד לראש הרשות ביום ה-15 שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה: (1) הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה-33 מיום הגשת הצעת המועמד; (2) לא הוצע מועמד בהתאם לסעיף 6א יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שבו היו צריכות להתקיים. (ב) נפטר מועמד לראש הרשות אחרי היום ה-15 שלפני יום בחירות יחולו הוראות אלה: (1) הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות במועד כאמור בסעיף קטן (א)(1); (2) לא הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים." לענייננו, מפנה הסיפא שבסעיף 41(ב) לחוק הבחירות לסעיף 6ב(ג) של חוק בחירת ראש הרשות, והוא מפנה אותנו אל סעיף 6א של חוק זה, כך שעלינו לבחון שני מצבים: [א] פטירת מועמד, אל מול, [ב] פסלות מועמד. נציין, שגם אם היינו מעמידים למבחן את הפסלות אל מול שני המצבים האחרים, פטירה והתפטרות, לא היה שוני במסקנותינו. 10. האם ניתן להחיל את הוראות סעיף 6א לחוק בחירת ראש הרשות גם על מקרה שבו הוגשה מלכתחילה מועמדות פסולה של הראשון ברשימה? תשובתי לכך היא בשלילה. לא הפטירה כהרי הפסילה (וליתר דיוק - הפסלות). במקרה של פטירה, אנו דנים במי שמועמדותו הייתה כשרה בעת הגשת הרשימות, אך מחמת אירוע שבא לעולם לאחר מכן, חל שינוי המפקיע את המועמדות הכשרה, דבר שאינו צריך לפגוע ברשימה עצמה ובבוחריה, והיא יכולה להציע מועמד אחר במקום מי שנפטר. לעומת זאת, מי שהיה פסול לבחירה מכוח קלון שדבק בו קודם להגשת הרשימה ובתוך תקופת 7 השנים האמורות, ועמד בראשה של הרשימה כמועמד לראש הרשות, לא היה כשיר לעמוד בראשה ולהיות מועמדה להיבחר כראש הרשות כבר מלכתחילה. היה עליו ועל הרשימה לבחון עצמם עוד לפני הגשת הרשימות, ולפעול להסרת הקלון מן המועמד במועד מתאים. משלא עשו זאת, אין החוק רואה הצדקה להעמיד כעת, לאחר הגשת הרשימות ובדיקתן, ימים ספורים לפני הבחירות, מועמד חדש, במקום זה הפסול. הדבר ישבש את מהלכן התקין של הבחירות, ואת פעולת המועמדים בתעמולת הבחירות סמוך לפניה. לא כל שכן שאין לדחות את מועד הבחירות, כפי שניתן לעשות, בסיטואציה המתאימה, במקרה של פטירת מועמד סמוך למועד הבחירות. 11. גם הניסיון להסתמך על הוראת סעיף 7(ג) לחוק הבחירות, אין בו כדי לסייע לעותר. ככתוב בו: "מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר ... ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון." אין לראות את החלטת בית המשפט העליון מיום 14.10.13 בבג"ץ 6614/13 כפסק הדין הסופי בעניינו של מוכלס. הפסק הסופי המאשר את הקלון הוא פסק הדין בהליך הפלילי שניתן מכבר ועליו לא ניתן עוד לערער. החלטת בג"ץ היא סופית בהתייחס להחלטת יושב ראש וועדת הבחירות המרכזית, ואינה קשורה כלל לסופיות הפסק המרשיע המטיל ענישה, והיוצר את הקלון, בהליך הפלילי שננקט בשעתו נגד מוכלס. 12. עמדה זו מתיישבת גם עם כללי פירוש חוקי הבחירות המחייבים פרשנות דווקנית, הצמודה ללשון החוק, תוך הקפדה על אי שיבוש לוחות הזמנים והפעולות לקראת הבחירות: ר' בג"ץ 6857/13 עבוד נ' מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מיום 16.10.13. ובאשר לזכות החוקתית לבחור ולהיבחר שב והסביר בית המשפט העליון כי "גם הזכות לבחור והזכות להיבחר אינן זכויות מוחלטות, אלא זכויות יחסיות, שיש לאזנן אל מול אינטרסים אחרים, ובהם קיום הבחירות במועדן המתוכנן ועריכתן של הבחירות לכל הרשויות בארץ ביום אחד ...", תוך שיש לקיים את ההסדרים הסטטוטוריים הקבועים בחוק שהם "בבחינת חלק 'מכללי המשחק' שהנוגעים בדבר היו צריכים להיות ערוכים אליהם ולקחתם בחשבון." (בג"ץ 6817 אלון סיסו נ' שר הפנים ואח', מיום 15.10.13). 13. לסיכום: את כללי הבחירות יש לקיים בהקפדה יתרה. לאחר הגשת הרשימה אין להביא בה שינויים. מועמדותו של הראשון ברשימה "ירכא החדשה" הייתה פסולה עוד בעת הגשתה; מצבו לא השתנה עקב ההחלטה שניתנה ביום 14.10.13 ע"י בג"ץ בעניינו. הרשימה לא שמרה על "כללי המשחק" והציבה בראשותה מועמד פסול. לפיכך, רואים את הרשימה ככזו שאינה מציעה מועמד לראשות הרשות. שינוי בנתונים אלה אפשרי, אם המועמד הראשון, שמועמדותו הייתה כשרה, נפטר או התפטר. לפי מהותו של עניין, וכן באין הוראה בחוק המכשירה לאחר הגשת הרשימה החלפת מועמד פסול במועמד כשר במקום זה שנפסל מחמת קלון שדבק בו ובא לעולם עוד לפני הגשתה, לא ניתן לבצע החלפה של מועמד. מכך מתחייבת המסקנה כי אין להכשיר את מועמדותו של העותר במקום זו של מוכלס, לראשות הרשות. 14. לאור כל האמור, העתירה נדחית. רשויות מקומיותבחירות לרשות מקומיתבחירות