המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו בוטל כדין הסכם מכר

המרצת פתיחה למתן סעד הצהרת לפיו בוטל כדין הסכם המכר שנחתם בינה לבין המשיב ביום 30/4/13, בקשר לדירה שברח' רזיאל 23 חיפה בגוש 12486 חלקה 20, עקב הפרתו היסודית של ההסכם על ידי המשיב. כמו כן, עתרה המבקשת למתן צו המורה על מחיקת הערת אזהרה שנרשמה לטובת המשיב על המקרקעין בגוש 12486 חלקה 20 תת חלקה 11, לפי שטר מספר 45768/1 מיום 15/9/13. התובענה הוגשה ביום 22/10/13. 2. לאור מהות התובענה ותוכנה, לא היה מקום לצרף את רשם המקרקעין, כבעל דין. בתביעות מן הסוג האמור אין צורך לצרף את רשם המקרקעין כבעל דין. חזקה שרשם המקרקעין יציית לצווי בית המשפט, ככל שיינתנו, ללא צורך בצירופו. לפיכך אני מורה על מחיקתו, ללא צו להוצאות. 3. ביום 13/11/13 שלחה המבקשת באמצעות בא-כוחה הודעה לבית המשפט ובקשה למתן פסק דין. על פי האמור בהודעה האמורה, ביום 7/11/13 נמחקה הערת אזהרה על ידי עו"ד ברוך קליקה על פי הוראתו של המשיב, בצירוף קבלה על תשלום האגרה על ידי המשיב, שהועברה לצורך ביצוע המחיקה האמורה. כמו כן הודיעה המבקשת כי ביום 10/11/13 החזירה למשיב את תשלומי התמורה ששילם לה על חשבון רכישת הדירה, בניכוי הפיצוי המוסכם. בנסיבות אלה, טענה המבקשת שמאחר שהמשיב הסכים למחיקת הערת האזהרה רק לאחר הגשת התובענה, התבקש בית המשפט ליתן פסק דין חלקי לפיו מתקבלת העתירה למחיקת הערת אזהרה וחיוב המשיב באגרת בית המשפט ששילמה המבקשת ושכ"ט עו"ד, בגין הגשת התובענה. בהתייחס לסעד הנוסף, טענה המבקשת שמאחר שהערת האזהרה נמחקה והכספים הושבו בניכוי הפיצוי המוסכם, הרי שאין עוד מקום לדון בשאלת ביטול ההסכם אם נעשה כדין על ידי המבקשת ואם לאו. הפועל היוצא מן האמור שעיקר הסעד שנותר הוא פסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד. 4. בתשובה שניתנה על ידי המשיב בעקבות החלטת השופט חננאל שרעבי כרשם (החלטה מיום 22/11/13), טען המשיב באמצעות בא-כוחו (תגובה מיום 28/11/13) שבפני בית המשפט יש כתב תשובה מפורט שהוגש ב-22/11/13 על ידי המשיב, כולל נספחים, ובהתייחס למהות הבקשה, טען המשיב כי יש חשיבות במסגרת המרצת הפתיחה לבחון אם ביטול ההסכם היה כדין ואם לאו, ויהיה בכך כדי להכריע בשאלה אם זכאית הייתה המבקשת להותיר אצלה את הפיצוי המוסכם. כמו כן נטען, כי יש לחייב בהוצאות את המבקשת, במיוחד לאור התגובות שנדרש המשיב ליתן בשל ריבוי הבקשות שהוגשו מטעם המבקשת. 5. משבוטל הסכם המכר והצדדים פעלו לביטולו לרבות השבת כספים וביטול הערת אזהרה, אין מקום שבית המשפט במסגרת המרצת הפתיחה יידרש לתקיפותו של הביטול. ככל שטוען המשיב לזכותו להשבת מלוא התמורה ששילם, לרבות סכום הפיצוי המוסכם (בסך של 44,000 ₪) רשאי הוא לנקוט בהליך מתאים בבית המשפט המוסמך, ואין מחלוקת זו צריכה להתברר במסגרת ההליך כאן. לעניין בקשת המבקשת למתן פסק דין חלקי בקשר למחיקת הערת האזהרה, הבקשה תיאורטית ואינה נדרשת, לאחר שזו נמחקה. לפיכך אין מקום ליתן פסק דין חלקי,הגם שסעד זה מלכתחילה יכול היה להתבקש בבית משפט זה. הפועל היוצא שהמחלוקת מתמקדת בשאלה אחת בלבד והיא, זכאותה של המבקשת לקבל הוצאות ושכ"ט עו"ד, בגין מחיקת הערת האזהרה שבוצעה רק לאחר שהוגשה התובענה. לפיכך - ומבלי להביע עמדה אם הסכם המכר בוטל כדין ואם לאו - יש להתייחס לרקע ולנסיבות של הסכם המכר והתנהלות הצדדים לאחר מכן, כדי לבחון בקשת המבקשת להוצאות. 6. אין חולק כי ביום 30/4/13 נחתם הסכם מכר בין בעלי הדין (להלן: הסכם המכר) - כאשר שני הצדדים מיוצגים על ידי עו"ד ברוך קליקה (סע' 10.1 להסכם) - בנוגע ל"דירה המצויה בקומה הרביעית בבניין הבנוי על גוש 12486 חלקה 20 תת חלקה 10 המצוי ברח' רזיאל 23 בעיר חיפה (להלן: הדירה) - הכול כמפורט באישור הזכויות מטעם חברת ב. פייבש בניין ופיתוח (1990) בע"מ ובאישורי משרד עוה"ד אלי הדס בחיפה ובנסח רישום מאת לשכת רישום המקרקעין בחיפה המצורפים כנספח א' ונספח א/1 לחוזה זה" (להלן: הדירה). 7. בהסכם המכר הועמדה התמורה על סך של 440,000 ₪. סכום של 270,000 ₪ שולם על ידי המשיב עד ליום 1/6/13, ובנוגע ליתרת מחיר הדירה - סך של 170,000 ₪ - הוסכם כי הסכום ישולם על ידי המשיב למבקשת עד ליום 30/9/13 מועד מסירת החזקה בדירה (סע' 5 של ההסכם). בעקבות ההסכם נרשמה ביום 15/9/13 הערת אזהרה לטובת המשיב, בנוגע לדירה, שצוינה בין היתר כמקרקעין בגוש 12486 חלקה 20 תת חלקה 11. 8. בהתייחס למועד ביצוע התשלומים צוין עוד, כי למשיב עומדת הזכות להקדים את ביצועם מבלי שיוקדם מועד מסירת החזקה (סע' 5.2 להסכם). בסע' 5.5 של ההסכם צוין כי יתכן שלצורך ביצוע תשלומי התמורה יידרש המשיב לקבלת משכנתא, והוסף הסעיף הבא: "מוסכם בזאת, כי בכל מקרה מתחייבים הקונים לשלם את מלוא התמורה בעבור ה דירה - גם אם מסיבה כלשהיא (שאינה תלויה במוכרים) לא תאושר להם הלוואת משכנתא". 9. לאחר ביצוע שני התשלומים הראשונים ביקש המשיב לבצע את התשלום הנוסף באמצעות הלוואת משכנתא, והתברר לו לטענתו כי חלה טעות בנוגע לתת החלקה. כמפורט בסע' 7 להמרצת הפתיחה ועל פי הנספחים שצורפו, כבר ביום 1/8/13 התייחס עו"ד הדס לטעות ברישום תתי החלקות והבהיר כי משרדם יפעל לתיקון הטעות והגשת בקשה לתיקון צו הבית המשותף. לעניין לקיחת משכנתא, לאחר שעו"ד פרנקו, חטיבה משפטית - יעוץ משכנתאות בנק מזרחי טפחות, הודיעה כי הבנק לא יוכל להעמיד כספים ללא הערת אזהרה לזכותו, הציע עו"ד הדס לרשום הערת אזהרה על תת החלקה השגויה והבנק ימציא, בטרם רישום הערת אזהרה לזכותו, הסכמה ל"העתקת" הערת אזהרה מתת חלקה 11 השגויה לתת חלקה 10, במסגרת הליך של תיקון רישום הבית המשותף. הצעתו של עו"ד הדס התקבלה על ידי עו"ד אתי פרנקו, על פי מייל מיום 11/8/13. 10. בסמוך לפני המועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה (30/9/13) הודיע המשיב שאין הוא יכול לקבל את המשכנתא, ולעניין זה הפנה המשיב לחוות דעת השמאי אשר המליץ בפני הבנק שלא ליתן המשכנתא אלא לאחר תיקון הרישום. המשיב גם אישר כי ההוראה על ביטול הערת אזהרה נמסרה על ידו לעו"ד קליקה רק ביום 6/11/13 (סע' 29 לכתב התשובה), כאשר התובענה הוגשה ביום 22/10/13. 11. כאמור, אין בדעתי לדון בשאלת ביטול ההסכם עצמו אם נעשה כדין ואם לאו. כמו כן התייתר הצורך במתן פסק דין חלקי בקשר למחיקת הערת האזהרה לאחר שזו כבר נמחקה, והבקשה הייתה לתיאורטית. ואולם מאחר שהערת אזהרה נמחקה רק לאחר הגשת התובענה, זכאית המבקשת להוצאותיה. בהתייחס לשיעור ההוצאות, יש לקחת בחשבון כי ההליך הסתיים עוד בטרם נדרש בית המשפט לקיום דיון מקדמי. 12. אשר על כן, אני מורה על מחיקת ההליך, ומחייבת את המשיב לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪. חוזההמרצת פתיחההסכם מכרסעד הצהרתי