צו מבית משפט לפתוח את קברי גופותה לצורך בדיקת DNA

צו מבית משפט לפתוח את קברי גופות עניינה של התובענה שלפניי הוא "בקשה דחופה מטעם המדינה למתן צו". במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט: "להוציא תחת ידו צו המתיר לנציגי צה"ל והמרכז הלאומי לרפואה משפטית לפתוח את קברי הגופות המנויות ברשימה המצורפת כנספח מב/1 (ומהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה) ובמידת הצורך לערוך לגופות בדיקה גנטית (DNA) לשם זיהוין הוודאי על-פי שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים בצה"ל והמרכז הלאומי לרפואה משפטית, וזאת לצורך מסירת הגופות למשיבים, בכפוף לתוצאות הבדיקה הגנטית ולהחלטת הדרג המדיני." על פי האמור בבקשה, הרקע להגשתה הוא העובדה שבמהלך העשור האחרון הוגשו כמה עשרות בקשות של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון להשבת גופות מחבלים, בני משפחותיהם, אשר נקברו בישראל. בעניינן של חלק מהגופות האמורות אף התנהלו הליכים בבג"צ. במסגרת הליכים אלה פעלה המבקשת אל מול באי כוח העותרים וכן אל מול באי כוחן של המשפחות שלא נכללות במסגרת העתירות שהוגשו לבג"צ, וזאת על מנת להגיע להבנות באשר לביצוע בדיקות אימות הזיהוי, עובר להשבת הגופות לחזקת בני משפחתה. על פי האמור בבקשה, המשיבים לבקשה שלפניי הם בני המשפחות אשר מסרו את הסכמתם להליך הזיהוי שנקבע על ידי משרד הביטחון - ביצוע בדיקות גנטיות של הגופה והשוואתן לדגימות שניטלו מבני המשפחה - ואשר הודיעו כי יתייצבו לצורך מתן דגימות גנטיות מטעמם. עוד נטען בבקשה, כי בהתאם לסעיף 32(א)(3) לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000 (להלן: "החוק") מוסמכות רשויות הביטחון: לעשות שימוש בדגימת DNA הנמצאת בידיהם כדין למטרות אלה בלבד: ... (3) לצורך זיהוי אלמונים וגופות או לאיתור ולזיהוי נפטרים, חללים, נעדרים או שבויים". לבסוף מציינת המבקשת, כי היא רואה חשיבות בקיומו של הליך מהיר ויעיל אשר יאפשר את פתיחת הקברים בטרם יחלו גשמי החורף. בהחלטתי מיום 19.11.13 התבקשו באי כוח המשיבים למסור את עמדתם ביחס לבקשה. ב"כ משיבים 1-91; ב"כ משיבים 92-97; וב"כ משיבים 107-108, הביעו את הסכמתם המלאה לבקשה. בתגובה שהוגשה מטעם ב"כ משיבים 98-106 נטען, כי עקרונית גם משיבים אלה מסכימים לבקשה, אלא שהם מעוניינים כי נציג המשפחות יהיה נוכח בעת פתיחת הקברים. עוד נטען, כי בקשתם זו הועברה לגורמים המתאימים במשרד הביטחון וכי נמסר להם שיקבלו תשובה בהמשך. בהחלטתי מיום 21.11.13 התבקשה המבקשת להתייחס לדברים אלה. במסגרת תגובה שהגישה מסרה המבקשת, כי ככל שיינתן הצו המבוקש במסגרת הבקשה שלפניי היא לא תפעל לביצועו בכל הנוגע למשיבים 98-106, וזאת עד שתינתן תשובת מערכת הביטחון לפנייה שהופנתה אליה בעניין נוכחות נציג המשפחות בעת פתיחת הקברים. עוד נמסר, כי ככל שתשובת מערכת הביטחון לפניית המשפחות תהיה שלילית, כי אז יעוכב ביצוע הצו לפרק זמן נוסף וזאת על מנת לאפשר לבא כוח משיבים אלה לכלכל צעדיו בהתאם. ב"כ משיבים 98-106 התבקש להתייחס לתגובת המבקשת. ביום 1.12.3 מסר ב"כ משיבים 98-106, כי לאור האמור בתגובת המבקשת הוא מסכים לבקשה, וזאת בכפוף להתחייבות המבקשת כמפורט בתגובתה הנ"ל. סוף דבר. בהתאם לאמור בסעיף 32(א)(3) לחוק ולאור הסכמת המשיבים, אני נעתר לבקשה ומורה על מתן צו כמבוקש ברישא לבקשה. עם זאת, ובהתאם לאמור בתגובת המבקשת מיום 28.11.13, אני קובע כי הצו לא יבוצע, לעת עתה, בכל הנוגע למשיבים 98-106 וכי על המבקשת לפעול בכל הנוגע למשיבים אלה בהתאם להתחייבות שמסרה במסגרת התגובה הנ"ל. ראיות פורנזיות - דנ"א (DNA)צווים