עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

בפני עתירה במסגרתה מתבקש ביהמ"ש לעניינים מנהליים לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1 אשר פסלה את הצעתה של העותרת למכרז שפורסם על ידי המשיבה 1 שמספרו חי/228/2013. במכרז הוא לבניית 160 יח"ד ב-2 מתחמי משנה בטירת הכרמל בשכונת גלי כרמל. כן מתבקש ביהמ"ש להכריז על העותרת כזוכה במכרז. בהתאם להוראות המכרז שפרסמה המשיבה 1 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היה בתאריך 11.11.13 בשעה 12:00 בצהריים. מנהל העותרת, חברה בע"מ העוסקת בבניה וייזום פרויקטים לבנייה, הגיע למקום תיבת ההצעות ככל הנראה בשעה 11:30 אך לטענתו התעכב בשלשול המעטפות לתיבה מאחר שסייע לאדם אחר שרצה להגיש הצעה למכרז ולא ידע עברית. לטענתו של מנהל העותרת שלשל את שתי ההצעות לשני מכרזים כמה דקות לפני השעה 12:00 כאשר תיבת המכרזים נסגרה על ידו אך בכל זאת הצליח לשלשל את המעטפות לתיבה. על כן, העותרת טוענת כי ניגשה למכרז הנ"ל במועד ועמדה בכל דרישותיו. העותרת קיבלה הודעה כי אף זוכה לא זכה במכרז היות וכל ההצעות הינן פסולות. בתאריך 1.12.13 הגישה העותרת עתירה מנהלית ובקשה למתן צו ביניים באשר למכרז הנ"ל ובית משפט זה נתן החלטה במסגרתה נדחתה הבקשה למתן צו ביניים וכן ציין כי לא ברור מה לוחות הזמנים המשוערים לפרסום מכרז נוסף/חדש. בנוסף עורר ביהמ"ש את השאלה בדבר צירוף משיבים אחרים שהשתתפו במכרז. לאחר הגשת העתירה התברר כי בתאריך 1.12.13 התכנסה ועדת המכרזים בשנית, דנה שוב במכרז נשוא העתירה והכריזה על המשיבה 2, שהצעתה נפסלה קודם לכן, כהצעה הזוכה במכרז. לכן תוקנה העתירה והמשיבה 2 צורפה כמשיבה נוספת לעתירה. העותרת טוענת כי פעלה בהתאם להוראות המשיבה 1 והכינה את הצעתה וכן ערבות בנקאית כנדרש וכי מנהל העותרת ניגש למשרדי המשיבה 1 בכדי להגיש את הצעת העותרת במועד שנקבע. כאמור, נטען כי בתאריך 11.11.13 בשעה 11:30 לערך הגיע מנהל העותרת כדי להגיש את הצעתה לתיבת המכרזים. במקום נכח מציע של מכרז אחר שלא ידע טוב עברית וביקש את סיועו במילוי הוראות מכרז אחר עבור אשתו ומנהל העותרת סייע לו בכך. העותרת טוענת כי מספר דקות לפני השעה 12:00 ביקש מנהל העותרת לשלשל את ההצעות שהוגשו על ידו למכרז נשוא העתירה ולמכרז נוסף לגבי מקרקעין אחרים (שבו זכתה לבסוף המשיבה 2) ואולם בעת שהניח את ידו בכדי לשלשל את המעטפה ירד חלון התיבה ופגע בידו, זאת אף שטרם חלף המועד החוקי להגשת ההצעות למכרזים. נטען כי הגם שמעטפת ההצעה נכנסה לתיבה נתקע חלון התיבות ופגע במנהל העותרת. עוד נטען כי מנהל העותרת התלונן אצל נציגי המשיבה 1 על כך כי חלון התיבות נסגר טרם זמנו. לטענתו הסתכל בשעונו באותה עת והשעה הייתה 4 דקות לפני השעה 12:00. על כן, העותרת טוענת כי שתי הצעותיה הוגשו במועד והונחו בתיבת המכרזים טרם המועד הקבוע בתנאי המכרז. העותרת טוענת כי בתאריך 26.11.13 הודיעה ועדת המכרזים לעותרת כי הצעתה לא נדונה מאחר והוכנסה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. העותרת טוענת כי אין לכך בסיס וכי הצעותיה שולשלו לתיבת המכרזים במועד. נטען כי מנהל המשיבה 1 לא דאג לפנות את מתחם הגשת ההצעות כפי שהיה נהוג ומקובל טרם סגירת תיבת ההצעות וכי המנהל לא הודיע טרם סגירת תיבת המכרזים על כך כי המועד להגשת ההצעות עומד לחלוף והוריד את תריס התיבות כאשר הזמן להגשת ההצעות טרם חלף. נטען כי הצעותיה של העותרת היו מצויות בתיבת המכרזים ולכן לא ניתן לטעון כי ההצעות הוגשו לאחר המועד. נטען כי אפילו היה איחור הרי שמדובר באיחור קל ולא יעלה על הדעת שבשל איחור של שניות ספורות גם לשיטתו של המנהל תיפסל הצעת העותרת. נטען כי המשיבה 1 פעלה בשרירותיות ומשיקולים זרים ובניגוד לחובות הציבוריות החלות עליה ובכלל זה חובת תום הלב, חובת ההגינות והסבירות. עוד נטען כי ברגע סגירת התריס הוגשו הצעות לשני מכרזים ולא אחד. אחד של העותרת ואחד של אדם נוסף שמנהל העותרת הנחה אותו היכן להכניס את המעטפה מאחר שלא ידע עברית. נטען כי בהתחשב בכך העותרת זכאית לכך כי ועדת המכרזים תדון בהצעה שהוגשה על ידה שלא נדונה או בכל הצעה תקינה אחרת שהוגשה למכרז נשוא העתירה. כן נטען כי המשיבה 2 זכתה כבר במתחם אחד שפורסם במכרז נשוא העתירה ובהתאם להוראות ותנאי המכרז כל מציע יהא רשאי להגיש הצעות לשני המתחמים אך יוכל לזכות רק במתחם אחד. רק במידה ולא יהיו זוכים לשני המתחמים תהיה רשאית המשיבה 1 להקצות מתחמים שלא הוכרז לגביהם זוכה למשתתפי המכרז שכבר זכו במתחם אחד. נטען כי בנסיבות אלה וכאשר המשיבה 2 זכתה כבר במתחם אחד הרי שבהתאם לתנאי המכרז היא לא הייתה אמורה לזכות במתחם נוסף. על כן, במידה שתתקבל עתירת העותרת כי הצעתה הוגשה במועד הרי שהיה על ועדת המכרזים להכריז על הצעת העותרת כהצעה הזוכה במכרז. העותרת מפנה לתקנה 20ב' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות"), הקובעת כי "ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות". העותרת טוענת כי לשון התקנה אינה מניחה מקום לשיקול דעת. הצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון לא יידונו. המבחן הוא טכני ובשעה שנקבעה לסיום המכרז ננעל פתחה של תיבת המכרז. מה שנמצא בתוך התיבה באותו מועד יידון. מה שלא נמצא לא יידון. נטען כי בהתחשב בכך שהצעתה של העותרת הונחה בתיבת המכרזים במועד והייתה בתיבה הרי שמן הדין הוא כי המשיבה 1 הייתה חייבת לדון בהצעתה ולא הייתה כל זכות לפסול את הצעתה. כן נטען כי אפילו במקרים של איחור של מספר דקות בהגשת ההצעה הבליגה ועדת המכרזים על האיחור במקרים מסויימים שנדונו בפסיקה. נטען כי במקרה זה אף אם היה איחור לא היה מדובר במספר דקות אלא בשניות בודדות ולכן לא היה מקום לפסול את הצעת העותרת. על כן, נטען כי המשיבה 1 פעלה בחוסר סבירות ויש לבטל את החלטתה לפסול את הצעת העותרת. עוד נטען כי הצעת העותרת הייתה סבירה ובמידה והייתה נדונה הייתה מוכרזת כהצעה הזוכה. הצעת העותרת הייתה היחידה שהוגשה ולכן נטען כי אפילו הייתה מוגשת באיחור לא היה נפגע מכך צד ג' כלשהו. נטען כי המשיבה 1 אמורה להביא שיקולים אלה במסגרת שיקול דעתה. נטען כי החלטת הוועדה מיום 1.12.13 הינה בטלה או דינה בטלות באשר החלטה זו ניתנה בניגוד להוראות ותנאי המכרז שאינם מאפשרים למציע לזכות ביותר ממתחם אחד אלא אם אין זוכים לשני המתחמים. במקרה זה המשיבה 2 זכתה כבר במתחם אחד והעותרת זכאית הייתה לכך כי הצעתה תישקל ותיבחן על ידי ועדת המכרזים היות וזו הוגשה במועד. כן נטען כי היות והמנהל פרסם בתחילה כי כל ההצעות נפסלו לא היה זה מן הראוי כי ועדת המכרזים תתכנס מחדש מבלי להודיע על כך לכל המציעים שביקשו להשתתף במכרז הגם שהצעתה של העותרת נפסלה בשל הטענה כי הוגשה כביכול באיחור. נטען כי כאשר ועדת המכרזים החליטה לדון פעם נוספת במכרז לאחר שפורסם כי אף מציע לא זכה, מן הדין היה לקבל את הצעתה של העותרת היות ואף אם היה איחור הרי שהוא אינו מהותי ולא הצדיק את פסילת הצעתה. נטען כי החלטת המשיבה 1 שלא להכריז על העותרת כזוכה במכרז נבעה משיקולים זרים ופסולים שלא היה להם מקום ויש להורות על בטלות ההחלטה ועל זכייתה של העותרת במכרז. נטען כי מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות אשר נעשתה בחוסר תום לב. המשיבה 1 טוענת כי ועדת המכרזים פסלה את הצעת העותרת למכרז כיוון שזו הוגשה לאחר הזמן. כן נטען כי יש לדחות את העתירה עקב חוסר ניקיון כפיים שכן המצב העובדתי המוצג בעתירה שונה באופן מהותי מזה שהתרחש בפועל. נטען כי תיבת המכרזים נמצאת במשרדי המשיבה 1 כאשר סגירת תיבת המכרזים נעשית על ידי הורדת תריס חשמלי החוסם את הגישה לתיבת המכרזים. כן נטען כי מיד בחלוף המועד האחרון להגשת הצעות יצאה אל מקום הגשת ההצעות עובדת המשיבה 1 על מנת לוודא כי אין אנשים העומדים בסמוך לתריס ולאחר שערכה בדיקה זו הורד התריס החשמלי. כשהתריס החל לרדת הבחינה העובדת באדם שרץ לכיוון התיבות, ניסה לעצור בגופו את התריס מלרדת, הרים את התריס בכוח ושלשל מעטפה לתיבת המכרזים, תוך שזו נקרעה במהלך הפעולה ותוך גרימת נזק לתריס החשמלי. בעקבות אירועים אלה נערך בירור אצל מנהל המחוז, אליו הוזמן אותו אדם, אשר התברר כנציג העותרת. נציג העותרת טען באותו בירור כי הוא לא שם לב לכך שהמועד להגשת ההצעות חלף. לאחר הבירור הגישו נציגי המשיבה 1 תלונה למשטרה בעניין זה. עוד טוענת המשיבה 1 כי ביום 24.11.13 החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת כיוון שזו הוגשה באיחור וכן הוחלט לבחור במשיבה 2 כזוכה במתחם 24068 כאשר לגבי המתחם השני שהוצע למכרז - מתחם 24071 - לא נבחר זוכה. לאחר החלטה זו פנתה המשיבה 2 למשיבה 1 והפנתה את תשומת לבה לכך שהיא הגישה הצעה ל-2 המגרשים שהוצעו במסגרת המכרז ושבהתאם לסעיף ההערות במסמך תנאי המכרז ככלל יכול כל מציע לזכות רק במתחם אחד, אבל במקרה שלא יהיה זוכה למתחם השני המשיבה 1 תהיה רשאית לבחור במציע שזכה כבר באחד המתחמים כזוכה גם לגבי המתחם הנוסף. המשיבה 1 בחנה את טענות המשיבה 2 שנמצאו מוצדקות ולכן החליטה ועדת המכרזים ביום 1.12.13 להכריז על המשיבה 2 כזוכה גם במתחם הנוסף (מתחם 24071). על כן, טוענת המשיבה 1 כי החלטות ועדת המכרזים הינן החלטות ראויות התואמות את הוראות הדין ואשר לא נפל בהן כל פגם. נטען כי הצעת העותרת הוגשה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ועל פי תקנה 20 לתקנות אין לוועדת המכרזים שיקול דעת ועליה לפסול הצעה שהוגשה באיחור. כן נטען כי יש לדחות את העתירה על הסף עקב חוסר ניקיון כפיים שכן נציג העותרת, אשר זומן לבירור אצל מנהל המחוז על ידי נציגי המשיבה 1, הודה בפני נציגי המשיבה 1 כי הגיש את ההצעה באיחור בשל חוסר תשומת לב. המשיבה 1 טוענת כי העותרת מציגה כעת גרסה לפיה התריס נסגר קודם לשעה היעודה אולם גרסתה בעתירה מנוגדת לגרסתה בזמן אמת ולכן אין לקבלה ואין היא גורעת מחזקת התקינות המנהלית לפיה ננעלה תיבת המכרזים בדיוק במועד. לכן נטען כי יש לקבוע כי העותרת הגישה את הצעתה באיחור מבלי שאיחור זה יהיה באשמת הרשות ולכן אין מקום לחרוג מהכלל הקבוע בתקנה 20(ב) ויש לפסול את ההצעה. המשיבה 2 טוענת כי הן הוועדה לפתיחת מעטפות והן ועדת המכרזים החליטו כי הצעת העותרת הוגשה לאחר סגירת התיבה ואין מקום להתערב בהחלטה זו. נטען כי הגשת הצעה באיחור עומדת בניגוד הן לתנאי המכרז והן להוראות הדין. נטען כי אין במקרה זה טעם מיוחד המצדיק התערבות בשיקול דעתן של שתי הוועדות מטעמה של המשיבה 1 אשר קבעו ממצא עובדתי נחרץ וברור לפיו הצעת העותרת הוגשה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ולכן הורו על פסילתה. כן טוענת המשיבה 2 כי העותרת עצמה ידעה כבר במועד הגשת הצעתה כי זו הוגשה באיחור ולאחר סגירת תיבת ההצעות אולם על אף זאת בחרה שלא לעשות דבר בעניין זה עד לאחר שקיבלה את ההודעה על כך שהצעתה נפסלה. נטען כי מדובר בהתנהגות הנגועה בשיהוי ניכר המחייב את דחיית העתירה על הסף ומקים אף השתק או מניעות כלפיה מתקיפת החלטת הרשות רק לאחר שהסתבר לה כי הפסידה במכרז והצעתה לא התקבלה. נטען כי קבלת טענות העותרת תוביל לחוסר ודאות ואף לפגיעה מהותית בערך השוויון המהווה את "נשמת אפם" של המשפט המנהלי בכלל ושל דיני המכרזים בפרט. כן נטען כי טענתה של העותרת בכל הנוגע לאפשרות זכייתה של המשיבה 2 בשני המתחמים הינה טענה שגויה המבוססת על פרשנות שגויה שאינה מתיישבת עם יתר הוראות המכרז העוסקות באפשרות זו לפיה זוכה במתחם אחד יזכה אף במתחם הנוסף, ככל שלא הוכרז לגביו זוכה. על כן, טוענת המשיבה 2 כי היא עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים בהתאם להוראות המכרז והוכרזה כדין כזוכה. כן טוענת המשיבה 2 שהיא החלה במימוש ההסכמים ואף במימוש הערבויות הבנקאיות וכן החלה להיערך מבחינות רבות לצורך הוצאת הפרוייקט אל הפועל והסתמכה על כך. כן נטען כי קיים אינטרס ציבורי בקידום מהיר של הבנייה במתחמים נשוא העתירה, במיוחד שעה שמדובר בקידום הקצאת קרקעות ובנייה בפריפריה על מנת לפתור את מצוקת הדיור בהתאם למדיניות הממשלתית בעניין זה. נטען כי בית המשפט אינו נכנס בנעלי הרשות ואינו קובע מהי ההחלטה שהוא היה מקבל באותן נסיבות, אלא בוחן אם החלטת הרשות הייתה כדין ונופלת למתחם הסבירות. המשיבה 2 טוענת כי החלטות הוועדה לפתיחת המעטפות וועדת המכרזים התקבלו תוך הפעלת שיקול דעת, לאחר בחינת מכלול העובדות והאירועים בכל הנוגע לתנאי המכרז, ובמסגרתן נקבע כי הצעת העותרת הוגשה לאחר סגירת התיבה וכי המשיבה 2 היא הזוכה במכרז ומדובר בהחלטה סבירה ומידתית שהתקבלה במסגרת סמכויות ועדת המכרזים ואין עילה לבטלה. העותרת טוענת בתגובה לטענות המשיבים כי נציג העותרת מעולם לא ציין בפני נציגי המשיבה 1 כי הוא "אחר" כביכול בהגשת ההצעה וההיפך הוא הנכון באשר הוא ציין והדגיש בפני מנהל המחוז כי התריס ירד טרם זמנו ופגע בידו. כן נטען כי פקיד הקבלה שנכח במקום ציין בפני נציג העותרת כי הוא הסביר לנציגי המשיבה 1 כי הצעת העותרת הוגשה במועד וכי התריס פגע בנציג העותרת כאשר ניסה לשלשל את המעטפה לתיבת ההצעות. העותרת טוענת עוד כי טענת המשיבה 1 לפיה הצעת העותרת הוגשה לאחר חלוף המועד אינה אפשרית מבחינה טכנית באשר התיבה נשוא המכרז הינה תיבה גבוהה (1.5 מטר לערך) ובמידה ותריס התיבות היה יורד עד לרצפת החדר או קרוב לכך לא ניתן היה לשלשל את המעטפה או להרים את התריס לגובה כזה כפי שהמשיבה 1 טוענת בתגובתה. לטענת העותרת, כבר במסמך מיום 11.11.13 החליטה המשיבה 1 לפסול את הצעתה של העותרת כאשר העתק מהחלטה זו לא נמסר לעותרת אלא רק במסגרת התגובה שהגישה המשיבה 1 לעתירה. נטען כי ההחלטה הנ"ל לא התקבלה על ידי ועדת המכרזים ואף לא על ידי הוועדה לפתיחת המעטפות. ועדת המכרזים לא הפעילה כל שיקול דעת באשר לקבלת הצעתה של העותרת וקיבלה את החלטת המשיבה 1 מיום 11.11.13 למרות שלא הייתה לגורמים החתומים על המסמך הסמכות לפסול הצעות שהוגשו למכרז. כן נטען כי ועדת המכרזים אף לא ביקשה את התייחסות העותרת טרם פסילת הצעתה וההחלטה נעשתה באופן שרירותי לחלוטין ללא כל שיקול דעת וללא מתן זכות טיעון לעותרת. נטען כי הוועדה לפתיחת המעטפות וועדת המכרזים לא בחנו כלל אם הצעת העותרת הוגשה במועד וקיבלו ללא כל שיקול דעת החלטה בדבר פסילת הצעת העותרת. נטען כי הפסילה נעשתה על ידי גורם שלא היה מוסמך לכך ורק בשל כך יש לבטל את ההחלטה. המשיבה 1 משיבה לעניין זה כי ועדת המכרזים בירושלים, שהיא זו שמוסמכת לבדוק את ההצעות ולקבל החלטות, עיינה בפרוטוקול ובמעטפות שנשלחו אליה על ידי הוועדה לפתיחת המעטפות שנמצאת במחוז חיפה, והחליטה לקבל את המלצת ועדת פתיחת המעטפות ואת התשתית המפורטת בפרוטוקול ולפסול את הצעת העותרת כי הוגשה באיחור. נטען כי מדובר בהחלטה שהתקבלה על ידי ועדת המכרזים ולא על ידי מנהל המחוז כפי שטוענת העותרת. נטען כי ועדת המכרזים עושה בדיקה של ההצעות על פי החומר שמונח בפניה, ככל שיש דברים שצריכים בירור נוסף היא רשאית לעשות כן אם היא מוצאת לנכון, אך היא אינה חייבת לפנות למציע לפני שהיא פוסלת את הצעתו. דיון ומסקנות: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוגשו לעיוני הגעתי למסקנה כי לא נפל פגם בהחלטות המשיבה 1 וכי ההחלטה שהתקבלה לפסילת הצעת העותרת וקבלת הצעתה של המשיבה 2 הינה החלטה סבירה שאין מקום להתערב בה. תקנה 20(ב) לתקנות קובעת כי "ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות". כפי שנקבע בעע"מ 2696/06 מדינת ישראל נ' ראמי ג'מיל חרכוש (25.7.06): "לשון התקנה אינה מניחה מקום לשיקול דעת... המבחן הוא טכני ופשוט על פניו. בשעה שנקבעה לסיום, היא המועד האחרון, בדיוק בשעה "ננעל" פתחה של תיבת המכרז. מה שנמצא בתוך התיבה באותו מועד יידון; מה שלא נמצא לא יידון; ראו גם ע' דקל, מכרזים א', 542: "כיצד יוצב הגבול בין איחור קל שניתן להכשירו לבין איחור משמעותי המחייב את פסילת ההצעה? על כן בחר המחוקק כלל פשוט וקל ליישום (פסילה) ולא כלל המחייב השקעת משאבי זמן ביישומו (הפעלת שיקול דעת)" ". עוד נקבע בפסיקתו של ביהמ"ש העליון כי: "נגזרתה של החובה לנהוג בהגינות ולהקפיד על השוויון היא החובה להקפיד על עמידה במועד האחרון של הגשת ההצעות כפי שזה צויין במסמכי המכרז שכן "...אין רחמים בדין המועד האחרון להגשת ההצעות" [אמרתו של השופט ח' כהן בבג"ץ 86/73 ויינר חברה לבניין והובלות בע"מ נ' האפוטרופוס הכללי, פ"ד כ"ז(2) 358, 361 (1973)" (בג"צ 7882/10 יואל גואל שמחי, עו"ד נ' בית הדין הארצי לעבודה (פסק דין מיום 8/11/10). בנוסף לאמור בתקנה 20(ב) לתקנות, כך נקבע גם בתנאי המכרז כי "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 11.11.2013 עד שעה 12:00, בצהריים. ההצעה תוגש בעותק אחד. הצעה שלא תהיה בתיבה (עפ"י הכתובת בסעיף 8) במועד מסיבה כלשהי - לא תשתתף במכרז". כאמור בעע"מ 2696/06 הנ"ל, מדובר במבחן טכני פשוט לפיו הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה שנקבעו בתנאי המכרז לא תשתתף במכרז. במקרה דנן, ועדת פתיחת המעטפות של המשיבה 1 ניהלה פרוטוקול של פתיחת תיבת המכרזים וציינה את נסיבות המקרה שבהן הצעת העותרת הגיעה לתיבת המכרזים לאחר המועד שנקבע. על סמך החומר שקיבלה ועדת המכרזים מוועדת פתיחת המעטפות (הפרוטוקול, המכתב הנלווה והמעטפות כאשר מעטפת העותרת ככל הנראה הייתה קרועה) החליטה ועדת המכרזים כי בנסיבות העניין הצעתה של העותרת לא הייתה בתיבת המכרז ביום ובשעה שנקבעו בתנאי המכרז ולכן אין לדון בהצעתה ויש לפסול אותה. החלטת המשיבה 1 הינה החלטה עובדתית הנתמכת במסמכים שהוגשו מטעמה. בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים מיום 11/11/13 בפרק הערות נכתב כך: "תיבת המכרזים נפתחה בשעה 12.20 ונמצאה בה מעטפה קרועה. מצב' מכתב המתאר את השתלשלות העניינים...". במכתב, שסומן נספח א', נכתב כי "בשעה 12:00, ולאחר שחלף המועד האחרון להגשת ההצעות, יצאה גב' אלה אוקון מצוות השווק על מנת לבדוק כי אין עומדים בסמוך לתריס של תיבות המכרזים. לאחר וידוא כאמור הורד התריס (החשמלי) של תיבות המכרזים כמקובל. כשהתריס החל לרדת, הבחינה אלה באדם שרץ לכוון התיבות, עוצר בגופו את התריס ומכניס מעטפה לתוך התיבה. האדם הרים את התריס ושילשל את המעטפה תוך כדי שזו נקרעה וגרם נזק לתריס החשמלי. לאחר פנייה מיידית בעניין למנהל המרחב, זה ביקש כי ניגש אליו יחד עם האדם. לאחר בירור אצל מנהל המחוז הזדהה אדם בשם גלבוע ערן וטען כי לא שם לב שחלף המועד ולא שזה תריס חשמלי. והנחנו על ידי מנהל המרחב: להגיש תלונה במשטרה בגין החבלה בתריס (רכוש המדינה). לפסול את המעטפה שהוכנסה לתיבה לאחר המועד האחרון להגשה תוך כדי חבלה כאמור. לאחר מכן, נפתחה תיבת המכרזים, בשעה 12:20 ובה נמצאו שתי מעטפות כאשר אחת מהן סומנה כמס' 2) קרוע לכל אורכה". אישור בדבר הגשת תלונה מיום 11/11/2013 צורף לתגובתה של המשיבה 1. הפרוטוקול הנ"ל והאישור בדבר הגשת התלונה ביום שבו הוגשו ההצעות תומכים בטענות המשיבה 1 בנוגע לאיחור בהגשת הצעתה של העותרת ובדבר הנזק שנגרם לתריס החשמלי של תיבת המכרזים עקב התנהגותו של נציג העותרת, אשר פעל בכוח נגד סגירת התריס החשמלי ובכך גרם לתריס לנזק. העותרת, מצידה לא תמכה טענותיה וטענתה כי המעטפה הוכנסה לתיבת המכרזים במועד נסתרת על ידי המסמכים שהוצגו לבית המשפט ועל ידי טענות נציג העותרת בפני נציגי המשיבה 1 כפי שפורטו במכתב הנ"ל שצורף לפרוטוקול הוועדה. בנסיבות אלו אני קובע כי החלטת ועדת המכרזים הייתה סבירה ואין מקום להתערב בה. כידוע, על התערבות בהחלטותיה של רשות מנהלית בענייני מכרזים חל הכלל שלפיו בית-המשפט הבוחן החלטה מינהלית אינו נכנס בנעלי הרשות ואינו קובע מהי ההחלטה שהוא היה מקבל בנסיבות האמורות, אלא הוא בוחן אם החלטת הרשות נתקבלה כדין ומשיקולים ענייניים, ואם מצויה היא במיתחם הסבירות. בענייני מכרזים אף נקבע כי גם כאשר פגם שנפל בהחלטת הרשות המנהלית הוא פגם מהותי, הנובע מטעות בתום-לב, ואין הוא גורם להפרת השוויון או לפגיעה בעקרון ההגינות, הרי שבית-המשפט לא ימהר להתערב בשיקול-דעת הרשות המנהלית כל עוד החלטתה אינה שרירותית או בלתי צודקת בעליל. ראו: ע"א 334/01 מדינת ישראל נ' אברהים אבו שינדי, פ"ד נ"ז(1) 883 (2003). ככלל, אין בית המשפט שם עצמו בנעליה של הרשות המנהלית ומחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה. רק סטייה מהותית מעקרונות היסוד של ניהול מכרז תקין תצדיק התערבות שיפוטית בהחלטת הרשות. ראו: עע"ם 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נ"ח(1) 590 (2003). במקרה דנן ההחלטה ניתנה הן בהתאם לדין ולפסיקה והן בהתאם להוראות המכרז וכאמור הוצגו מסמכים התומכים בטענת המשיבה 1 שנציג העותרת איחר לשלשל את המעטפה לתיבת המכרזים. חזקת התקינות של פעולות הרשות לא נסתרה במקרה זה ואין מקום להתערב בהחלטת המשיבה 1 לפסול את הצעת העותרת. גם בכל הנוגע לעובדה שהמשיבה 2 זכתה בשני המתחמים לא נפל פגם שכן על פי תנאי המכרז "כל מציע יהא רשאי להגיש הצעות לשני המתחמים אך יוכל לזכות רק במתחם אחד וזאת בשיקול דעתם הבלעדית של הרשות והמשרד. על אף האמור לעיל אם לא יהיו זוכים לשני המתחמים יהיו רשאים המשרד והרשות לפי שיקול דעתם הבלעדית, להקצות מתחמים שלא הוכרז לגביהם זוכה למשתתפי המכרז שכבר זכו במתחם אחד...". כמו כן, נקבעו בתנאי המכרז תנאים להגשת ערבות בנקאית כאשר מגישים הצעה לכל המתחמים. על כן, המכרז עצמו מתייחס לאפשרות שאותו מציע יזכה בשני המתחמים ומאפשר זאת בתנאים מסויימים. מאחר שהצעת העותרת נפסלה לא נפל פגם בכך שהמשיבה 2, שנשארה מציעה יחידה לגבי המתחם שבנדון, הוכרזה כזוכה גם במתחם שבנדון, למרות שכבר זכתה במתחם הנוסף. הערות משלימות לעניין הסמכות המקומית: כאשר הוגשה העתירה המקורית, לא צורפו אליה כל המסמכים הקשורים בהחלטות המשיבה 1, אשר ככל הנראה לא היו בידי העותרת. בשלב מאוחר יותר תוקנה העתירה וצורפו המסמכים הרלוונטיים לתיעוד החלטות ועדת המכרזים. מעיון במסמכים שצורפו לעתירה, עולה כי ההחלטות נשוא העתירה התקבלו על ידי ועדת המכרזים אשר קיימה את ישיבותיה בירושלים (נספח ה' לעתירה, פרוטוקולים של ישיבת ועדת מכרזים מיום 17.11.13, 24.11.13 ו-1.12.13). בנסיבות אלה עולה כי למעשה, הסמכות המקומית לדון בעתירה זו הייתה מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים שבבית המשפט המחוזי בירושלים. תקנה 2(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א - 2000 קובעת כדלקמן: "עתירה מינהלית (להלן - עתירה) תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו ניתנה החלטה של רשות אשר נגדה מוגשת העתירה, ובהחלטה בענין מקרקעין - לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין." תכליתה של תקנה זו: "ליצור ודאות בקרב ציבור המתדיינים לאיזה מבתי המשפט עליהם לפנות" (אליעד שרגא, רועי שחר המשפט המינהלי כרך שישי - סדרי הדין והראיות בבתי המשפט לעניינים מינהליים 131 (2011); ראו גם עת"מ (י-ם) 1250/09 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' מועצה המקומית קציר חריש, ניתן ביום 2.7.2009; עת"מ (מנהליים נצ') 59920-03-11 מדינת ישראל נ' דורון חזיזה, ניתן ביום 2.5.2011). בדיון בפני לא טען איש מהצדדים לעניין הסמכות המקומית, זאת ככל הנראה מאחר והיה מדובר בדיון המשך לאחר דיון ראשוני ותיקון העתירה. בנסיבות אלה לא מצאתי מקום להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט בירושלים. עם זאת מצאתי לנכון לציין את האמור, במיוחד כדי להצביע על עקרונות הסמכות המקומית לעתירות שעוד יגיעו. נעיר בשולי האמור, כי ראוי היה שמלכתחילה, כאשר נמסרת הודעת המשיבה על תוצאות המכרז לצדדים, כי יצוין בגוף ההודעה בצורה ברורה המקום בו קיבלה הרשות המנהלית את החלטתה, וזאת כדי שכל הצדדים ידעו לכלכל צעדיהם בהתאם להוראות החוק והתקנות. סיכום: לא מצאתי כי נפל בהחלטות המשיבה 1 פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט. העתירה נדחית. העותרת תישא בהוצאות כל אחד מהמשיבים בסכום כולל של 7,000 ₪ לכל משיב. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום והד למועד התשלום המלא בפועל. מכרזביטול מכרז