38 נקודות - פסילת רישיון

38 נקודות - פסילת רישיון העתירה : 1. לפניי בקשת למתן צו ביננים, במסגרת עתירה מנהלית מיום 12/12/13 (להלן:"העתירה"), בה מתבקש ביטול החלטתה של המשיבה לפסילת רישיון הנהיגה של העותר, בהתאם לתקנה 549(ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "התקנות") ולאחר שהמבקש צבר 38 נקודות לחובתו בגין עבירות תנועה שביצע (להלן:" החלטת הפסילה"). אמצעי התיקון אשר הוטל על העותר, בגין הנקודות שנצברו לחובתו, הינו פסילת רישיון הנהיגה שלו למשך 3 חודשים והתניית חידוש הרישיון בעמידתו בבחינה העיונית, בהתאם לתקנה 205 לתקנות (להלן:"אמצעי התיקון"). בפתח הדברים אציין, כי בדיון מיום 31/12/13 קיבלתי את טענת המשיבה לפיה בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בעתירה והוריתי על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז. יחד עם זאת קבעתי, כי אין מניעה שאדון בבקשת העותר (להלן: "המבקש") למתן צו ביניים (להלן: "הבקשה") ולפיכך, לבקשת בא כח המבקש, קיימתי דיון בבקשה, שמעתי את טענות באי כוח הצדדים ולהלן החלטתי. רקע וטענות הצדדים, בתמצית : 2. עתירתו של המבקש מתבססת, בעיקרה, על טענתו, כי כלל לא ידע שעקב פסילת רישיון הנהיגה שלו על ידי המשיבה, בחודש 02/12, הוא אינו מורשה לנהוג, זאת - לאור פניותיו אל המשיבה, לקיים לו שימוע בקשר להחלטת הפסילה, פניות אשר לא זכו למענה מצד המשיבה. לעתירה צירף המבקש עותק משני מכתבים מאת בא כוחו, אל המשיבה, נושאי תאריך 6/2/12, אותם, לטענתו, מסר למשיבה בתכוף לאחר שקיבל את החלטת הפסילה, במסגרתם ביקש להשמיע את טענותיו בפני המשיבה ולדחות את ביצוע אמצעי התיקון. כן צורף לעתירה אישור מסירה של הפניה אל המשיבה נושא תאריך 22/2/12 (להלן: "אישור המסירה") על גביו נרשמה מהות דבר הדואר: "בקשה לדחיית פסילה מלהחזיק רישיון נ היגה". דבר הדואר מוען למשיבה ונחתם על ידי המוסר ועל ידי המקבל. 3. לטענת המבקש, עד למועד הגשת העתירה הוא לא קיבל תשובה כלשהי מהמשיבה ואף לא זומן להליך של שימוע ולפיכך, הוטעה הוא לחשוב שתחילת ביצוע הפסילה שהוטלה על ידי המשיבה, כאמצעי תיקון, נדחה. המבקש מפנה לתקנה 551 (ג) לתקנות וטוען, כי על פיה, משפנה וביקש למשיבה וביקש להשמיע את טענותיו בפניה, נדחה ביצוע אמצעי התיקון. המבקש, רופא שיניים במקצועו, מדגיש את מידת היזקקותו לרישיון הנהיגה, עקב עיסוקו, הכרוך בנסיעות למעבדות ולמרפאות, בנוסף על צרכיו הפרטיים הכוללים טיפול במשפחתו. 4. לטענת המשיבה, עשה המבקש דין לעצמו, בידעו שעליו להפקיד את רישיון הנהיגה שלו והמשיך, למעשה, לנהוג ללא רישיון במשך תקופה של כשנתיים. המשיבה מדגישה, כי אין מחלוקת שהמבקש ידע על החלטת הפסילה ועובדת משלוח מכתב בא כוחו היא הנותנת. בהתייחס לאישור המסירה שצירף המבקש, טוענת המשיבה, כי ברישומיה ובמחשבים במשרדיה לא נמצאו מכתבי בא כוח המבקש ולכן אף לא ניתנה תגובתה, בהתייחס למכתבים אלה. יחד עם זאת נטען, כי בהתאם לתקנה 551(ג1), מתחילה הפסילה מיום שקבעה המשיבה בהודעה למבקש והחלטת הפסילה איננה בטלה רק מעצם משלוח פנייה מטעם המבקש. על המבקש היה, לדידה של המשיבה, לדרוש ולברר מה עלה בגורל פניותיו, אשר לא נענו. דיון והכרעה : 5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, סבורתני, כי בנסיבות הענין ולאור הוראת תקנה 551(ב) לתקנות, יש להיעתר לבקשה וליתן למבקש צו ביניים כבקשתו. אבהיר; תקנה 549 לתקנות מונה את אמצעי התיקון שניתן להטיל על נהג שלחובתו נרשמו נקודות במרוצת הזמן. אמצעי התיקון במקרה דנן הוטל על פי תקנה 549(ג), שזה לשונה: "549. (ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונו ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו." תקנה 551 לתקנות קובעת הוראות באשר לביצוע אמצעי התיקון ואביאה, להלן, בחלקיה הרלוונטיים: "551. (א) .... (א1) .... (ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור - יידחה ביצוע אמצעי התיקון. (ג) לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל. (ג1) הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה,תתחיל הפסילה מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה לנהג לפי תקנה 550 (א) או 551 (ג), לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במניין התקופה שחלפה עד שהפקיד את רישיונו. (ד) ... (ה) ...". (ההדגשות הנ"ל אינן במקור). 6. הנה כי כן, תקנה 551(ב) לתקנות מאפשרת למקבל ההודעה בדבר אמצעי התיקון שהוטל עליו לפי תקנה 549(ג) (כפי שנעשה בענייננו), לפנות אל המשיבה בבקשה להשמיע את טענותיו ושעה שפנה, הרי כאמור בתקנה 551(ב) - ידחה ביצוע אמצעי התיקון. בתקנה 551 (ג) נקבע, כי לאחר שתינתן לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן המשיבה את החלטתה בדבר אמצעי התיקון בהם יחויב הנהג וככל שאמצעי התיקון הינו פסילה, תודיע המשיבה לנהג על המועד בו תחל הפסילה. הוראות התקנות הנ"ל ברורות; אמצעי תיקון שהוא פסילה, כאמור, יחל מהיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה ששלחה לנהג (תקנה 551(ג1). אולם, אם פנה הנהג למשיבה, בתוך 30 ימים מהיום בו קיבל את ההודעה, בבקשה להשמיע טענותיו, הפסילה לא תחל, אלא תידחה (תקנה 551(ב), עד להחלטת המשיבה בענין אמצעי התיקון, שתתקבל לאחר שמיעת טיעוני הנהג וככל שהיא תחליט שאמצעי התיקון הוא אמנם פסילה, עליה להודיע לו על המועד בו תחל הפסילה. 7. המשיבה לא טענה שהיא לא קיבלה את פניית המבקש, אלא רק, כי הפניה אינה רשומה אצלה ולאור אישור המסירה אין בטענה זו ולא כלום. מכאן, שפנייתו של המבקש למשיבה, אשר מסירתה למשיבה הוכחה על ידו באמצעות אישור מסירה, הביאה, לכאורה, לדחיית אמצעי התיקון, עד לקיום שימוע למבקש, אצל המשיבה והחלטת המשיבה, בעקבות השימוע. אין מדובר בשיקול דעת של המשיבה, אם לדחות את אמצעי התיקון, אלא בהוראה ברור של תקנה 551(ב), כי ביצוע אמצעי התיקון יידחה. 8. אציין, כי בא כוח המשיבה הפנה לתקנה 551(ג1) לתקנות ואולם, תקנה זו מפנה באופן מפורש לתקנה 550(א) או 551(ג) וזו האחרונה, כפי שהבהרתי לעיל, עוסקת בהחלטת המשיבה להטיל אמצעי תיקון שהוא פסילה רק לאחר שהחליטה המשיבה בעניינו של הנהג אשר פנה אל המשיבה, כאמור בסעיף 551(ב) וביקש להשמיע את טענותיו. עוד אומר, כי לא נעלמו מעיניי טענות המשיבה באשר לאופן התנהלותו של המבקש, היינו - העובדה שלא חקר ודרש מה עלה בגורל פניותיו ואיזו החלטה ניתנה בעניינו ומתי הסתבר לו שהוא נוהג ללא רישיון (אציין, כי אף בתצהירו אשר צורף בתמיכה לבקשה, לא הבהיר המבקש באופן חד משמעי ענין זה), אולם אין הן שקולות, לענין צו הביניים, נגד ההוראה האמור, אשר בתקנה 551(ב). 9. לאור כל האמור לעיל ניתן בזאת צו ביניים, המורה למשיבה לחדש את תוקף רישיון הנהיגה של המבקש ולהימנע משלילת רישיונו, בשלב זה - מהיום עד למתן החלטה בעתירה גופה, או עד למתן החלטה שתורה אחרת. 10. ככל שעד יום 15.1.14, לא תבוא הודעה כלשהי מטעם המשיבה, תעביר המזכירות את העתירה לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז, על פי ההחלטה שניתנה על ידי בישיבת יום 31.12.13. משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהנקודות נהיגה (שיטת הניקוד)