צו מניעה זמני להימנע מלקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר מחוז מרכז של האגודה

צו מניעה זמני להימנע מלקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר מחוז מרכז של האגודה הצפוי להתקיים ביום 28.12.14, וכן יורה למשיבה להימנע מלהעביר את המבקשת 2 גב' ניצה בובליל מכהונתה בתפקיד יו"ר מרחב מרכז באגודה; ולחילופין ליתן כל סעד אחר אשר בית המשפט ימצא לנכון בנסיבות הענין. 2. בהחלטתי מיום 22.12.14 קב עתי, כי אין מקום למתן צו מניעה במעמד צד אחד, ולכן נקבע דיון בבקשה במעמד הצדדים ביום 24.12.14 שעה 11.30. הדיון הדחוף נקבע לנוכח העובדה שהליך הבחירות צפוי להתקיים ביום 28.12.14. הצדדים התייצבו לדיון כנדרש. ב"כ המשיבה 1 עו"ד איתי פלדו, הודיע כי לא הוגשה תגובה בכתב ובכוונתו לטעון טענותיו בעל פה. במהלך הדיון הודיע ב"כ המבקשים כי המבקשת 2 חוזרת בה מבקשתה ליתן צו מניעה ומטענותיה בנוגע להמשך כהונתה בתפקיד יו"ר מרחב באגודה, אך אין בכך כדי להוות ויתור על כל סעד העומד לרשותה של המבקשת 2 בנוגע לסיום כהונתה. בנסיבות אלה, תתייחס החלטתי אך ורק לסעדים שהתבקשו בנוגע להליך הבחירות לתפקיד יו"ר מחוז המרכז, הצפוי להתקיים ביום 28.12.14. הרקע לבקשה 3. האגודה הינה מוסד ללא כוונת רווח, העוסק בטיפול בחיילי צה"ל, בתחומי רווחה, חינוך ועוד, באמצעות פרויקטים רבים ומגוונים. האגודה פועלת על פי תקנון מיום 17.11.08 המסדיר את מטרות האגודה, מוסדותיה ואופן התנהלותה (נספח 1 לבקשה). באגודה קיימים שלושה מרחבים, מרכז, דרום וצפון, כאשר המרחב הגדול שבהם הוא מרחב מרכז, הכולל 32 סניפים. לאחרונה מצויה האגודה בעיצומה של רפורמה מקיפה, בהתאם לדו"ח ועדת יודקביץ והנחיות שר הביטחון, משנת 2011. הרפורמה מהווה בסיס להליכי רה-ארגון מתוכננים בין האגודה וקרן ליב"י, אשר במסגרתם צפוי להתחולל גם שינוי עמוק במבנה הסניפים, ניהולם ואופן ביצוע התפקידים על ידי הגורמים הפועלים במסגרת האגודה כולה. 4. כהונתה של המבקשת 2 כיו"ר מרחב מרכז הגיעה לסיומה, בעקבות הודעה שנשלחה אליה ביום 24.8.14 על יו"ר האגודה, מר אביגדור קהלני. ביום 11.9.14 החליט הועד המנהל של האגודה למנות ועדת בחירות לצורך בחירת יו"ר חדש למרחב מרכז. ביום 30.9.14 נשלחה ליו"ר הסניפים הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז (נספח 7 לבקשה). ההודעה נשלחה באמצעות גב' דליה שלם, מנהלת גיוס משאבים מרחב, ונאמר בה כי כהונתה של גב' ניצה בובליל הסתיימה ובהתאם לתקנון האגודה יש לערוך בחירות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז. בסעיף 4 להודעה צוין כי כל חבר באגודה רשאי להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב. עוד נאמר כי המעוניין להגיש מועמדות יוכל לעשות כן עד ליום 23.10.14, קרי תוך 23 יום ממועד ההודעה; כי רשימת המועמדים תועבר לגוף הבוחר תוך 5 ימים; וכי הבחירות עצמן תתקיימנה לאחר פרק של 30 יום ממועד הגשת המועמדות על ידי המועמדים השונים. בסעיף 5 להודעה נאמר כי: "הרוב הדרוש לבחירות הינו לפחות מחצית ממספר זכות הבחירה של המרחב. היה ולא יתכנס הרוב הדרוש, תדחה הישיבה בחצי שעה. לא יתכנס הרוב הדרוש גם לאחר הדחיה האמורה, תזומן ישיבה נוספת תוך 14 ימים. בישיבה זו יבחר יו"ר המרחב על ידי רוב הנוכחים בישיבה". (להלן: "ההודעה הראשונה על קיום בחירות") 5. בטרם חלפו 23 הימים שנקצבו להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב, ביום 21.10.14 הודיע יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד אמציה אטלס, על דחיית מועד הבחירות בשלושה חודשים. הודעה זו (נספח 10 לבקשה) נוסחה באופן לקוני, כך: "לבקשת האגודה למען החייל ונוכח תהליכים המתקיימים בה בימים אלה ממש, הועדה דוחה את מועד הבחירות לשלושה חודשים. מועדים מדוייקים, לרבות מועד חדש להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז, ישלחו בהמשך" (להלן: "הודעת הדחיה"). 6. בטרם חלפו 3 חודשים ממועד הודעת הדחיה, למעשה חודש ימים בלבד לאחריה, נשלחה ביום 30.11.11 הודעה שניה על קיום בחירות (נספח 11 לבקשה), שבה נקבע לוח זמנים אחר להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז (להלן "ההודעה השניה על קיום בחירות"). בהודעה השניה על קיום בחירות, שיצאה מהמח' המשפטית של האגודה, נאמר כי כל חבר באגודה רשאי להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב עד ליום 7.12.14, קרי 7 יום בלבד ממועד בו שוגרה בפועל ההודעה ליו"ר הסניפים. (יצוין כי אמנם ההודעה על קיום בחירות נושאת תאריך 27.11.14, אך אין מחלוקת כי ההודעה שוגרה בפקס ליו"ר הסניפים רק ביום 30.11.14, כעולה מנספח 11 לבקשה). 7. ביום 11.12.14 פנתה המבקשת ליו"ר האגודה וביקשה לדחות את מועד הבחירות ב-45 ימים, על מנת לאפשר "התארגנות ראויה" והגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז באגודה על ידי כל המעוניין בכך (נספח 12 לבקשה). פניה נוספת נעשתה ביום 12.12.14, באמצעות ב"כ המבקשים (נספח 13 לבקשה). פניות אלה נדחו על ידי ב"כ האגודה ביום 14.12.14, בנימוק שהבחירות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז של האגודה מתבצעות בהתאם לנוהל האגודה במרחבים (נספח 14 לבקשה). עוד צויין בתשובה כי קיים "צורך דחוף" בעריכת הבחירות, וכי המבקשת 2, שאינה יכולה להיבחר לכהונה נוספת, מנסה לעכב את הליך הבחירות בטענות סרק. 8. הבחירות לתפקיד יו"ר המרחב נערכו ביום 14.12.14. בבחירות אלה, השתתפו חמישה חברים בלבד מתוך 32 ראשי הסניפים של המרחב, ונבחר מועמד יחיד (המשיב 2 מר דודו גלבוע) לתפקיד יו"ר המרחב. בהעדר קוורום מינימלי הדרוש להצבעה ובהתאם לסעיף 14ו'(1)(א) לתקנון, נדחו הבחירות ב 14 יום, והן אמורות להתקיים ביום 28.12.14. 9. לאחר הליך הבחירות שתקיים ביום 14.12.14, פנו המבקשים פעם נוספת ביום 15.12.14 לב"כ האגודה, והודיעו כי קיים חבר אחד נוסף לפחות (המבקש 1), אשר מבקש להציג את מועמדותו לתפקיד יו"ר המרחב, אך לנוכח התנהלות הליך הבחירות נמנע ממנו הדבר. המבקשים דרשו כי הליכי הבחירה "יפתחו מחדש, תוך קביעת לוחות זמנים סבירים לקביעת מועמדות ולהליכי הבחירה עצמה " (נספח 15 לבקשה). בתשובתו מיום 18.12.14, השיב ב"כ האגודה כי "ההחלטה על קיום הבחירות נתקבלה כדין, בהתאם לתקנון האגודה ולנוהל הבחירות של האגודה... הניסיון 'לפתוח' את הליך הבחירות מחדש ולהחזיר אותו לשלבים מוקדמים יותר שכבר הסתיימו... אינו ראוי" (נספח 16 לבקשה). נוכח תשובתו של ב"כ האגודה וסירובה "לפתוח מחדש" את הליך הבחירות, הוגשה התובענה, יחד עם הבקשה למתן צו מניעה זמני. טיעוני הצדדים בקליפת אגוז 10. המבקשים טוענים, כי הליך הבחירות, כפי שנוהל על ידי המשיבה, פוגע בזכותם של מועמדים פוטנציאליים להיבחר לתפקיד יו"ר מרחב מרכז, מאחר שפרק הזמן שהוקצב להגשת מועמדות הוא בלתי סביר. עוד טוענים המבקשים, כי ההחלטה השניה לקיים את הבחירות, המבטלת החלטה קודמת לדחות את הבחירות בשלושה חודשים, לא התקבלה על ידי הגורם המוסמך (יו"ר ועדת הבחירות), אלא על ידי גורמים אחרים, מנימוקים זרים. לדבריהם הבחירה במועמד אחד שוללת למעשה את זכות הבוחר לבחור מתוך מספר חלופות, ולפיכך אין מדובר בבחירות אלא בהליך של מינוי. 11. המבקשים טוענים כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת הוצאת הצו המבוקש, לצורך מניעת פגיעה בלתי הפיכה במבקשים ושמירת המצב הקיים. לדבריהם, סיכויי התביעה להתקבל הינם גבוהים, שכן ההחלטה לקיים את הבחירות והאופן שבו התקיימו, מהווה פגיעה בזכות היסוד לבחור ולהיבחר, והפרה של כללי הצדק הטבעי. 12. המשיבים טוענים כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר. לדברי ב"כ המשיבים, לאור העובדה שביום 30.9.14 הופצה ההחלטה הראשונה בדבר קיום בחירות, היה על המבקשים לפנות לבית- המשפט בסמוך לקבלתה ולא להמתין עד ליום 22.12.14. שיהוי נוסף בא לידי ביטוי בכך שההחלטה לדחות את הבחירות ניתנה על רקע הרפורמה הצפויה, רפורמה שהיה צורך לעתור בגינה ולבקש את דחיית הבחירות זה מכבר. ולבסוף, ההודעה השניה על קיום הבחירות התקבלה ביום 30.11.14 ואילו הבקשה למתן צו מניעה הוגשה רק ביום 22.12.14, וגם בכך יש לראות שיהוי מצד המבקשים, אשר המתינו עם הבקשה ולא עתרו לצו מניעה זמני, אלא לאחר שהליך הבחירות כבר התקיים ביום 14.12.14. 13. לדברי ב"כ המשיבים, רק ביום 12.12.14 נטען לראשונה כי ישנם מועמדים נוספים, המבקשים להגיש את מועמדותם, כאשר בפניות קודמות כל רצונה של המבקשת 2 היה "להישאר על הכיסא עד לאחר הרפורמה" (עמ' 5 ש' 4 לפרוט'). ב"כ המשיבים הדגיש, כי הקפדה על לוחות זמנים היא חשובה, כפי שנקבע בפסקי דין שונים שאליהם הפנה במהלך טיעונו ושיהוי בפניה לבית המשפט פועל לחובת המבקשים. לגבי הנזק למבקשים מהליך הבחירות, טען ב"כ המשיבה כי המבקשים לא פירטו בתצהירים מהו הנזק שבו מדובר, אלא הסתפקו באמירה לאקונית שיגרם להם נזק. 14. בהתייחס לנוהל הגשת המועמדות טענן ב"כ המשיבה, כי אין בתקנון הוראה המסדירה את אופן הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב, וישנה רק הוראת סעיף 14ו' לתקנון, הקובעת כיצד תתקיים הישיבה לבחירת המועמד ליו"ר המרחב. ב"כ המשיבה הפנה לנוהל הבחירות המרחבי (מש/1) וטען כי על פי הנוהל, הבחירות מתקיימות בישיבת הועד המנהל של המרחב. זימון לישיבה חייב להיעשות לא יאוחר מ 14 יום לפני מועד הבחירות, באמצעות הוועד המנהל. בהודעת הזימון יפורט סדר היום של הישיבה, לרבות ציון קיומו של הליך הבחירות. ב"כ המשיבה טען כי המועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרכז וסמכויותיה של ועדת הבחירות, נקבעים על ידי יו"ר ועדת הבחירות, לפי שיקול דעתו. לדברי ב"כ המשיבה, אף אחד לא תקף את עצם סמכותו של יו"ר הועדה לקבוע כן. ב"כ המשיבה טען כי יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד אמציה אטלס, אמנם אינו חתום על נספח 7 לבקשה ואף לא על נספח 11 לבקשה, אבל המבקשים אינם חולקים על המועד של 23 יום שנקבע בהודעה הראשונה על קיום בחירות בנספח 7, וכן אינם חולקים על הסמכות לדחות את מועד הבחירות, כפי שנעשה בנספח 10, או על הסמכות להורות על חידוש הבחירות, אלא חולקים על "אופן הפעלת שיקול הדעת והמועדים שנקבעו על ידו" (עמ' 6 ש' 17). 15. ב"כ המשיבה טען, כי ההחלטה לקיים את הבחירות ביום 14.12.14 הינה החלטה מוצדקת, עניינית וסבירה. לדבריו, מאז ההחלטה הקודמת לקיים את הבחירות (נספח 7), חלפו 21 ימים מתוך 23 יום שנקצבו במקור, ולכן נותרו יומיים בלבד להגשת המועמדות. יו"ר הועדה קצב 10 ימים להגשת מועמדות (בפועל מדובר ב-7 ימים ממועד משלוח ההודעה), ולדברי ב"כ המשיבה זהו זמן מספיק להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב. ב"כ המשיבה טען כי אין זה ממנהגו של בית המשפט להתערב בשיקול דעתו של יו"ר הועדה, והפנה לפסקי דין שונים התומכים בטענתו. הדיון במעמד הצדדים 16. במהלך הדיון חזרו ב"כ הצדדים על טיעוניהם והפנו לתקנון האגודה (נספח 1 לבקשה), לנוהל הבחירות במרחבים (מש/1) ולפסקי דין שונים. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, הצעתי לצדדים הצעת פשרה, לפיה תינתן ארכה של 23 יום מהיום, להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב על ידי מועמדים המבקשים לעשות כן. ב"כ המשיבה הודיע, לאחר הפסקה של כמחצית השעה, כי אין בידי המשיבה לקבל את הצעת בית- המשפט ואף ביקש ליתן למשיבה ארכה של 24 שעות או לחלופין שעתיים, על מנת להגיש תצהיר של יו"ר ועדת הבחירות, שיסביר את המניעים להחלטתו ושיקול דעתו. כאשר התבקש ב"כ המשיבה להסביר סיבת אי התייצבותו של יו"ר הועדה לדיון, טען ב"כ המשיבה כי "יו"ר ועדת הבחירות עובד ומתנדב בעבודה ולכן לא הגיע לדיון היום" (עמ' 7 ש' 9 לפרוט'). בקשה זו לא נענתה על ידי כאמור בהחלטה שזו לשונה (עמ' 7 לפרוט'): "בהחלטה נאמר כי על הצדדים ובאי כוחם להתייצב לדיון. היה על יו"ר ועדת הבחירות להתייצב לדיון או להגיש תצהיר מטעמו, או לבקש דחיית הדיון - כל הדברים הללו לא נעשו, לכן ההחלטה תינתן על סמך הטיעונים כפי שנשמעו היום, לרבות המסמכים שהוגשו על ידי ב"כ המשיבה במהלך הדיון" . התערבות בית המשפט בהחלטות טריבונלים פנימיים 17. הלכה היא כי בית המשפט לא יתערב בהחלטות טריבונלים פנימיים של אגודות, אלא במקרים שבהם הטריבונל חרג מסמכותו, או פגע בעקרונות הצדק הטבעי, או במקרים נוספים "בני-בלי-שם המצדיקים התערבות שכזו (ע"א 2211/96, חיים כהן נ' שמואל כהן ואח', פ"ד נ(1) 629; המר' פתיחה (מרכז) 51911-07-12 צביקה שרף נ' איגוד הכדורסל (7.8.12), (להלן "ענין שרף"). כאשר מדובר בטריבונל פנימי הפועל על פי תקנון מוסכם, כבמקרה דנן, נקודת המוצא לכל דיון בשאלת הפעלת סמכותו של אותו טריבונל, תהא אותו תקנון. במיוחד נכונים הדברים כאשר התקנון מסדיר את אופן הבחירה לתפקיד הנחשק, במקרה זה, תפקיד יו"ר מרחב מרכז באגודה. 18. ב"כ הצדדים הפנו כאיש אחד לתקנון, אך במהלך הדיון מתברר כי התקנון "שותק" בכל הנוגע לאופן ביצוע הליך הבחירה, המועד להגשת המועמדות לתפקיד יו"ר המרחב, המועד לבחינת רשימת המועמדים, האופן שבו תשלח הודעה על הגשת המועמדות וכיוצ"ב פעולות, שאין חולק כי הן חייבות להתבצע לפני הבחירה עצמה. התקנון מסדיר בסעיף 14(ו) רק את האופן שבו יבחר יו"ר המרחב לתפקידו. סעיף 14ו' לתקנון, ס"ק 1 שכותרתו 'בחירת יו"ר המרחב' קובע: "א. יו"ר המרחב יבחר על ידי הועד המנהל של המרחב, בידי רוב מכלל חברי הועד המנהל של המרחב, ואולם בחירתו כפופה לאישור הועד המנהל של האגודה. לא ישתתף בישיבה רוב החברים הנדרש לעיל, תזומן ישיבה נוספת תוך 14 יום לבחירת יו"ר המרחב. בישיבה זו יבחר היו"ר על ידי רוב הנוכחים בישיבה". עינינו הרואות, כי התקנון מסדיר את הבחירה עצמה, אך אינו אומר דבר לגבי פרסום ההודעה על מועד הבחירות, מי רשאי להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב, תוך כמה זמן יש להגיש את המועמדות וכיוב'. 19. ב"כ המשיבה טען כי עניינים אלה מוסדרים בנוהל בחירות במרחבים (מש/1), ואולם, עיון בנוהל מלמד כי אין בו מילה וחצי מילה בנושאים אלה. הנוהל חוזר על האמור בסעיף 14(ו)(1)(א) לתקנון, ומסביר את תפקידיה של ועדת הבחירות. כאשר נשאל ב"כ המשיבה במהלך הדיון, מהו המקור על פי דין, המסדיר את סמכויותיו של יו"ר הועדה לקבוע מתי תתקיימנה הבחירות ומתי תוגש רשימת המועמדים, טען ב"כ המשיבה כי על פי הנוהל, יו"ר ועדת הבחירות הוא המוסמך לקבוע את המועדים להגשת המועמדים. כפי שכבר ציינתי, אין בנוהל עצמו מילה וחצי מילה על כך, אולם המבקשים לא חלקו בבקשה לצו מניעה זמני על עצם סמכותו של יו"ר הועדה לקבוע את המועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרכז, או על סמכותו לדחות את מועד הבחירות, אלא חלקו על האופן שבו הופעלה סמכות זו על ידי יו"ר הועדה, עו"ד אמציה אטלס. בנוסף טענו המבקשים, כי ההחלטות על קיום הבחירות (נספחים 7, ו- 11 לבקשה) היו צריכות להיחתם על ידי יו"ר ועדת הבחירות, אולם רק ההודעה על דחיית מועד הבחירות (נספח 10) נחתמה על ידי יו"ר הועדה, ואילו שאר ההודעות נשלחו באמצעות מנהלת גיוס המשאבים במחוז המרכז (נספח 7), או באמצעות המח' המשפטית של אגודה (נספח 11). להלן אבחן את ההחלטות השונות כדי לקבוע אם יש מקום להתערב בהן. המועד להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב 20. באין הוראה בתקנון, בנוהל מש/1 או בכל מסמך אחר בנוגע למועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרחב, דבקים המבקשים בהחלטה הראשונה בדבר קיום הבחירות, מיום 30.9.14, שבה נקצב פרק זמן של 23 יום להגשת המועמדות (נספח 7 לבקשה). המבקשים טוענים, ויש טעם רב בטיעוניהם, כי המועד שנקבע, 23 יום, הינו מועד סביר, ואילו המועד שהוקצב על פי ההחלטה המאוחרת יותר , של 7 ימים בלבד (נספח 11 לבקשה) הוא מועד בלתי סביר, הפוגע בזכותם של המבקשים ושל כל אדם אחר המעוניין להציג את מועמדותו לתפקיד. ב"כ המשיבה ביקש להסביר את קיצור המועדים בכך שמאז ההחלטה הראשונה חלפו כבר 21 יום להגשת המועמדות, ולמעשה נותרו יומיים בלבד. בנסיבות אלה, טען ב"כ המשיבה, כי המועד החדש שנקבע להגשת המועמדות, של 7 ימים, הוא סביר ומידתי. בטרם אדרש לסבירות המועד, מצאתי לנכון להתייחס לאופן "המזגזג" שבו החליטה המשיבה להודיע על קיום הבחירות, לאחר מכן על דחיית הבחירות ובסוף שוב קיומן, כל זאת תוך חודשיים בלבד. 21. אין חולק כי ההודעה הראשונה בדבר קיום בחירות, מיום 30.9.14, לא נתקפה על ידי המבקשים, וגם כיום המבקשים אינם טוענים באשר לסבירותה של החלטה זו או אופן קבלתה. אמנם ההודעה לא נחתמה בידי יו"ר ועדת הבחירות כנדרש, אולם העובדה שאפשרה מרחב פעולה מספיק של 23 יום לצורך הגשת המועמדות, מקובלת על המבקשים כמודל סביר והגיוני למימוש הזכות להיבחר לתפקיד יו"ר המרחב. יו"ר ועדת הבחירות, מצא לנכון ביום 21.10.14 להודיע על דחיית מועד הבחירות למשך 3 חודשים (נספח 10). הודעה זו שנומקה באופן לקוני ב"בקשת האגודה למען החייל" מקובלת אף היא על המבקשים ואין חולק לגבי חוקיותה או השלכותיה הצפויות. לו היתה האגודה מסתפקת בהחלטה זו, אשר על פי לשונה התקבלה לבקשתה, היו הבחירות נדחות למשך 3 חודשים ולאחר מכן היתה נמסרת הודעה על המועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המרכז, כפי שהתחייב יו"ר ועדת הבחירות בהודעה עצמה. 22. כאשר התבקש ב"כ המשיבה להסביר מדוע בחלוף חודש ימים בלבד, יצאה מעם המשיבה, ביום 30.11.14, הודעה חדשה על קיום הבחירות לתפקיד יו"ר המרחב, השיב ב"כ המשיבה כי מדובר בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות, שהתקבלה לאחר שהתברר שביצוע הרפורמה מתעכב ולכן "הרפורמה הזו לא צריכה להשפיע על המרחב" (עמ' 4 ש' 23 לפרוט'). מעבר לעובדה שמדובר בהסבר שלא בה זכרו בהודעה השניה על קיום הבחירות, הרי שמדובר בהודעה תמוהה על פניה. אם אכן נכונה הטענה שההחלטה על דחיית הבחירות בשלושה חודשים התקבלה לבקשת האגודה, מה טעם מצא יו"ר ועדת הבחירות לחזור בו ממנה. ואם אכן החליט לחזור בו ממנה - מדוע לא מצא לנכון להוציא הודעה מנומקת בחתימתו, אלא ההודעה נשלחה באמצעות המח' המשפטית של האגודה. ולבסוף, אם אכן מצא יו"ר ועדת הבחירות לנכון לחזור בו מהחלטתו ולקיים את הבחירות, מה טעם מצא לקצוב מועד קצר של 7 ימים בלבד להגשת המועמדות לתפקיד היו"ר, ולא 23 יום כפי שקצב בהודעתו הראשונה (נספח 7)? על כל התמיהות הללו ניתן מענה דחוק ובלתי מספק על ידי ב"כ המשיבה. 23. המענה הדחוק, לפיו נותרו יומיים על פי ההחלטה הראשונה להגשת המועמדות, ויו"ר הועדה החליט להאריך את המועד ולקצוב 7 ימים - אינו יכול להתקבל. לא יעלה על הדעת כי יו"ר הועדה יטול לעצמו סמכויות כה מרחיקות לכת, לקצוב מועדים שונים על פי שיקול דעתו, מבלי לנמק את החלטתו. במיוחד נכונים הדברים כאשר המבקשת 2 פנתה בטרוניה על המועד הקצר שנקצב להגשת המועמדות, וביקשה לקבוע מועד חדש שיאפשר "התארגנות ראויה", ולא יחסום את דרכו של מי שרוצה להגיש את מועמדותו. אמנם פניה זו נעשתה ביום 11.12.14, אולם היא נעשתה לפני המועד שנקבע לקיום הבחירות, ביום 14.12.14, ולא היה בדחיה המבוקשת כדי לגרום נזק לאגודה או למשיב 2, שנבחר כמועמד יחיד לכהן בתפקיד היו"ר. ב"כ המשיבה טען כי מדובר בפניה שנעשתה בשיהוי, אך איני סבורה כי בנסיבות הענין, לאור ההחלטה המפתיעה לקיים את הבחירות, חרף ההחלטה הקודמת לדחותן בשלושה חודשים, מדובר אכן בשיהוי או בהתנהגות חסרת תום לב מצד המבקשים. בחירת מועמד יחיד והמועד להגשת המועמדות ליו"ר המרחב 24. בענין שרף נקבע מפי כב' השופט שיינמן, כי - "ככל שבהליך בחירות תקין, לא עומדים לבחירה שני מועמדים לפחות, לטעמי לא מתקיים הליך של בחירות... עיקרון זה מתיישב גם עם ההיגיון והשכל הישר, לפיו בהליך המכונה 'הליך בחירות' תהיה לבוחר אופציה לבחור בלפחות יותר מרשימה אחת, אחרת יסוכל כל ההליך של עצם ה"בחירה" (פסקה 47 לפסה"ד). אין לי אלא להצטרף לדברים בהסכמה. אמנם הדברים נאמרו בנוגע להתמודדות בין סיעות שונות, אך אין ספק כי הם ישימים גם להתמודדות של מועמדים בשר ודם לתפקיד יו"ר מרחב מרכז באגודה. 25. ב"כ המשיבה הפנה לבג"צ 11243/02, פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות, פ"ד נז(4)145, וטען כי הלכה היא שאין בית המשפט מתערב בשיקול דעתו של יו"ר ועדת הבחירות. לדבריו בית המשפט לא יטה להתערב במיוחד כאשר הפניה לבית המשפט נעשתה בשיהוי ניכר. אכן, בענין פייגלין נקבע, כי העמידה במועדים היא ענין עקרוני ובעל חשיבות מהותית, אך מדובר בלוח זמנים שנקבע על ידי המחוקק, כאשר לדברי בית המשפט מועדים אלה מהווים נדבך חיוני לקיומו של הליך בחירות דמוקרטי, תקין, ומבטיחים שוויון בבחירה ובהתמודדות בבחירות (שם עמ' 153). במקרה דנן, אין מדובר במועדים שנקבעו בחוק, או בתקנון, או בנוהל הבחירות, אלא במועדים שנקבעו על ידי יו"ר הועדה בלבד. מעבר לעובדה שמדובר בלוח זמנים שנקבע על ידי היו"ר עצמו, החלטתו לסטות מהמועד המקורי של 23 יום, גרמה לפגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בזכותם של המעוניינים להגיש את מועמדותם, וככזו אינה עומדת במבחן ביקורתו של בית המשפט. 26. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד, שנועדה לבטא את עקרון השוויון והיא "נשמת אפה של הדמוקרטיה, ולכן על בית המשפט להקפיד עליה הקפדה יתרה (בג"צ 7157/95, נאוה ערד נ' יו"ר הכנסת, פ"ד נ' (1) 573); ע"ב 2/84, ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות, פ"ד לט(2)225; ענין שרף, פיסקה 38). התוצאה של קיום בחירות בהליך מזורז ותמוה של בחירות, שהתנהלו חרף התנגדותם של המבקשים בקוורום של חמישה חברים בלבד, אשר בו הוצגה מועמדותו של המשיב 2 בלבד לתפקיד יו"ר המרחב - אינה עומדת באמות המידה הנדרשות מגוף דו מהותי, כדוגמת האגודה. בהיותה גוף דו מהותי, חבה האגודה בחובות בתחום המשפט הציבורי והפרטי כאחד, ולכן עליה לנהוג בשוויוניות, בהגינות, בסבירות ומשיקולים ענייניים בלבד (ראה למשל: בג"צ 4422/92, עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מז (3) 853; ע"א 3414/93 און נ' מפעלי בורסת היהלומים, פ"ד מט (3) 196). אני סבורה, כי המקרה דנן נופל לגדר אותם מקרים חריגים שבהם נדרשת התערבות בית המשפט בקביעת יו"ר ועדת הבחירות, לאור חשיבות זכות היסוד לבחור ולהיבחר, הפגיעה הבלתי מידתית בזכות זו, וחוסר סבירותה של ההחלטה לקצוב מועד של 7 ימים בלבד להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז. מאזן הנוחות 27. מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת המבקשים, הרוצים לממש את זכותם של כל המעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ושל הגוף הבוחר, ולבחור את היו"ר מבין מספר מועמדים. לא עלה בידי המשיבה להצביע על נזק שיגרם לה מדחיית מועד הבחירות, למעט הטענה שנטענה על ידי בא-כוחה, כי אם לא תתקיים ישיבת הועד המנהל ביום 28.12.14, המועד הבא קבוע לעוד חודשיים. צו המניעה המבוקש מיועד אך ורק לשמר את המצב הקיים, ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה במבקשים ובאלה השוקלים להגיש את מועמדותם לתפקיד היו"ר. דחיית הבקשה לצו מניעה זמני תסכל למעשה את הליך הבחירות, ותכשיר את התנהגותה הפסולה של המשיבה. בנסיבות אלה, אני קובעת כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים. סיכויי התביעה להתקבל 28. אין צורך להכביר מילים על סיכויי התביעה להתקבל, לאור הליקויים שנמצאו בהחלטה לקיים את הבחירות ביום 14.12.14 והתוצאה שהתקבלה, לפיה המועמד היחיד לתפקיד הוא המשיב 2. הדברים נאמרים מבלי לפגוע במשיב 2 או ביכולתו לשמש בתפקיד יו"ר המרחב, אלא בהתחשב בכך שלא הוצגו מועמדים נוספים פרט למשיב 2. לסיכום החלטת המשיבה לקיים את הבחירות ביום 14.12.14, כאשר לא ניתנה שהות מספקת למועמדים להציג את מועמדותם לתפקיד יו"ר מרחב מרכז, הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית ונוגדת את עקרונות היסוד של קיום בחירות בארגונים ציבוריים. אשר על כן, ניתן בזאת צו מניעה זמני, האוסר על המשיבה לקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר מחוז מרכז של האגודה, הצפוי להתקיים ביום 28.12.14 או בכל מועד נדחה אחר. מאחר שבבקשה נאמר, כי בית המשפט מתבקש ליתן כל סעד אחר שימצא לנכון בנסיבות הענין, הנני מורה, כי אם בכוונת המשיבה לקיים הליך של בחירות, על יו"ר ועדת הבחירות להוציא החלטה חדשה, התואמת את ההחלטה המקורית לקיום בחירות מיום 30.9.14, ככתבה וכלשונה, לרבות המועמדים להגשת המועמדות לתפקיד יו"ר מרחב מרכז. המשיבה תשלם למבקשים הוצאות הבקשה בסך 20,000 ₪. צו מניעה זמניצוויםצו מניעהבחירות