פסלות רופא שיושב בועדה של קצין התגמולים

על פי פסיקת בתי המשפט, רופא מומחה הנוהג לתת חוות דעת בשכר לקצין התגמולים בתביעות לקביעת נכות רפואית כתוצאה משירות במשרד הביטחון , נפסל מעצם כך מלשמש כחבר בועדות רפואיות על פי חוק הנכים, פסלותו של רופא זה על פי הפסיקה, אינה נובעת מכך שיש מקום להסקת מסקנה אישית קונקרטית לפיה אכן הושפע הרופא מעובדת קיומם של קשרים עם קצין התגמולים. הטעם לפסילה נובע מן האפשרות בדבר קיומה של דעה קדומה, העלולה להשפיע מדעת או שלא מדעת על עמדתו של האדם כלפי אחד מן הצדדים המופיעים לפניו. ההנחה היא כי אדם סביר, שהיה יודע שחבר הועדה הנקרא להחליט בעניינו הוא גם מי שמחווה דעתו, מידי פעם, תמורת כסף לצד שכנגד, היה רשאי להעלות חשש סביר שהרופא החבר בועדה ייטה בהחלטתו, ביודעין או שלא ביודעין, לכיוונו של מי שמבקש ממנו מידי פעם שירותים מקצועיים תמורת תשלום ולא ניתן להתייחס לחוות דעת המוגשת מטעמו כאל חוות דעת אובייקטיבית חסרת נטייה, מדעת או שלא מדעת, לטובת האינטרס קצין התגמולים. מומחה רפואי הנותן חוות דעת מטעמו של אחד מבעלי הדין, ימצא עצמו, מטבע הדברים, בהתנגשות אינטרסים עם קצין התגמולים או באפשרות של התנגשות אינטרסים עימו ובכך ייגרם פגם בהליך. צבארפואהקצין התגמולים