חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים

חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים: הזכות לתשלומי פנסיה יכולה להתגבש מכוח מספר מסלולים חלופיים: האחד, הסדר פנסיה עצמאי. השני, קרן פנסיה צוברת, כאשר התשלומים לקרן הפנסיה הצוברת משולמים הן על ידי המעביד בתוספת למשכורת והן בניכוי משכרו של העובד. השלישי, קרן פנסיה תקציבית, המשולמת כולה על ידי המעביד מבלי שמנוכה חיוב כלשהו משכרו של העובד, קרן פנסיה הרלוונטית אך לגבי עובדים וותיקים במגזר הציבורי. ניזוק, אשר חלה לגביו החלופה הראשונה, אינו סובל נזק ממון, הואיל והוא הממן מהכנסתו הוא את מלוא הזכויות לפנסיה. עובד, אשר חלה לגביו החלופה השניה, נזקו הינו כשיעור הפסד הפרשת המעביד לקרן הפנסיה. עובד, אשר חלה לגביו החלופה השלישית, נזקו מלא הלכה פסוקה היא כי על התובע פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה, מוטל הנטל להוכיח את עצם הזכאות לתשלומי פנסיה ואת תנאיה של פנסיה זאת על ידי הנחת תשתית ראייתית בדבר זכאות משפחת המנוח לפיצויים בגין הפסד פנסיה של המנוח. תאונת דרכיםפנסיהמקרי מוות