הלכת פינץ - שיטת הידות

בפסק הדין בעניין ע"א 10990/05 פינץ ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ בית המשפט שאף ליצור אמת מידה אחידה, אשר בהעדר ראיות המצדיקות סטייה ממנה, תשמש לפסיקת הפיצוי כשמדובר בקטינים וניזוקים צעירים, לגביהם אין נתונים מיוחדים המאשפרים להעריך שיעור ההשתכרות וההפסד בפועל. הנחת עבודה לגבי קטינים אשר מסלול עבודתם ודרך השתכרותם טרם התגבשו, כי יש לערוך את חישוב אבדן כושר ההשתכרות שלהם על בסיס ההנחה שאילולא התאונה היו משתכרים כשיעור השכר הממוצע במשק ונפסק כי בעניינו של ניזוק, חסר תלויים, יוערך הפיצוי בגין השנים האבודות, בשעור של 30% מבסיס השכר, אשר לגבי קטינים, הוא בדרך-כלל, השכר הממוצע במשק. שיטת הידות: באשר לאופן החישוב נקבע בהלכת פינץ כי חישוב אובדנו של העזבון בגין השנים האבודות יהיה על פי "שיטת הידות" - מספר הידות יקבע על פי צירוף של: ## (א)## ידת קיום המנוח ##(ב) ##מספר ידות על פי מספר הנפשות הנתמכות בתוספת## (ג)## ידת משק הבית ##(ד) ##ידת החסכון. לאחר חלוקת הכנסות משק הבית במספר הידות, יש להפחית את ידת החיסכון מהכנסתו של המנוח, ועל פי יתרת הכנסתו יש לחשב את הפיצוי. הערכת הפיצוי, בגובה ידת החיסכון, מגלמת את הסכום שהיה נותר בידי המנוח, לאחר ניכוי הוצאות מחייתו - ידת הקיום וידת משק הבית. דוגמא למקרה של מוות בתאונת דרכים - חישוב פיצויים לאלמנה ושני יתומים קטינים: אדם כבן 30 נהרג בתאונת דרכים המנוח עבד כעצמאי, השאיר אלמנה ושני יתומים קטינים להלן הסבר איך מחשבים פיצויים לפי שיטת הידות: נתונים בסיסיים: מספר הידות הבסיסי: 6 (המנוח, האלמנה, שני ילדים, משק בית וחסכון). (מספר הידות יפחת, כמובן, עם הגיע הילדים לבגרות). כפי שיפורט להלן, שכר המנוח והאלנה יחושבו בשונה מהכנסות המנוח והאלמנה לפני תאונת דרכים. בסיס החישוב: שכר המנוח בעבר - 4,500 ₪ נומינלי. שכר המנוח בעתיד - בעתיד - 6,500 ₪ נכון למועד פסה"ד. שכר האלמנה בעבר - 9,500 ₪ נומינלי. שכר האלמנה בעתיד - 11,000 ₪ נכון למועד פסה"ד. הפסדים בעבר (מיום התאונה עד למועד פסק הדין): ערך ידה משכר המנוח בעבר (4,500:6) = 750 והפסד של 5 ידות= 3,750 ₪.: ערך ידת המנוח בשכר התובעת בעבר (9,500:6) = 1,583 ₪. : ההפסד החודשי נטו בעבר (1,583-3,750) = 2,167 ₪. : 2,167 X 75.5 חודשים (מיום התאונה עד למועד פסק הדין) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק שחושבו על פי חישוב מחזורי = 230,640 ₪. : הפסדים בעתיד, עד הגיע הילדים לבגרות: ערך ידה משכר המנוח בעתיד, עד הגיע הבן לגיל 21 והבת לגיל 18. לצורך פשטות החישוב- נחשב לבן הפסד מלא גם בתקופת השירות הצבאי ונתעלם מהפסדי האלמנה בתקופת השירות: (6,500:6 ₪ ) = 1,083 ₪ והפסד של 5 ידות = 5,415 ₪. : ערך ידת המנוח משכר האלמנה בתקופה זו (6: 11,000) = 1,833 ₪. : ההפסד החודשי נטו בתקופה זו ( 1,833 ₪ - 5,415 ₪ ) = 3,582 ₪. : 3,582 ₪ X 120 (מקדם היוון ל- 13 שנים) = 429,840 ₪.: הפסדים בעתיד, מהגיע הילדים לבגרות ואילך: מספר הידות- 4 ערך ידה משכר המנוח (4: 6,500) = 1,625 ₪ והפסד של 3 ידות = 4,875 ₪. : ערך ידת המנוח בשכר האלמנה (9,500:4)= 2,375 ₪. : ההפסד החודשי נטו בתקופה זו (2,375 ₪ - 4,875 ₪) = 2,500 ₪. : 2,500 ₪ X 252.2961 (מקדם ההיוון עד הגיע המנוח לגיל 70, כמקובל בעצמאים) = 630,740 ₪. 630,740 ₪ X 0.6809 (היוון נוסף עקב הקדמת התשלום ב- 13 שנים= 429,471 ₪.: סיכום: 230,640 ₪ - הפסדים בעבר (מיום התאונה עד למועד פסק הדין + 429,840 ₪ - הפסדים בעתיד, עד הגיע הילדים לבגרות + 429,471 ₪ - הפסדים בעתיד, מהגיע הילדים לבגרות ואילך = סה"כ הפסדי תמיכה לעבר ולעתיד 1,089,951 ₪. הלכות משפטיותתאונת דרכיםמוות בתאונת דרכים