ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מהפיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים: אחת השאלות העולות בתביעות פיצויים למשפחה של אדם שנהרג בתאונת דרכים היא גובה הניכוי של גמלאות ביטוח לאומי מהפיצויים שאמורים להתקבל מחברת הביטוח. סעיף 82 לפקודת הנזיקין קובע עיקרון של מניעת כפל פיצוי מחברת ביטוח ומביטוח לאומי. בית המשפט קבע כי אם קיבל נפגע גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי, אין תביעת ביטוח לאומי לשיפוי מהווה תנאי לניכוי הגמלאות מן הפיצויים על כן, שיקול זה לבדו אינו יכול להוביל לתוצאה של אי ניכוי הגמלאות מביטוח לאומי, והשיקול של מניעת כפל פיצוי גובר. הפטור מתביעת השיפוי להחזר הגמלאות ששולמו ניתן למעביד כמי שנושא בנטל תשלום דמי הביטוח. מנגד, אין הפטור מן השיפוי מוביל לאי ניכוי הגמלאות, ולכן ייתכן מצב שהגמלאות "יבלעו" את הפיצוי, כך שלא ניתן יהיה לחייב את חברת הביטוח כלפי הנפגע או תלוייו. מצב זה מקורו בהוראה בסעיף 82 לפקודת הנזיקין החל גם במקרה של חבות על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. תאונת דרכיםמקרי מוותביטוח לאומי