פיצויים עבור עגמת נפש בתאונת דרכים - כאב וסבל

מה הדין בסוגיית פיצוי עבור כאב וסבל ועגמת נפש בתאונות דרכים? הערכת הפיצויים בגין הנזק של כאב וסבל, הכולל בישראל גם אבדן הנאות החיים, היא אחת המשימות הקשות ביותר בהערכת הפיצויים והשנויות במחלוקת ביותר, מקורו של קושי זה הינו בהעדר אמת מידה רציונאלית להערכה כספית של נזק לא כספי כמו כאב או סבל או הפסד הנאה או חיים, העומד ביסוד הפיצוי. ההנחה הכללית בבתי המשפט היא כי ככל שרבים ימי האשפוז, וככל שגדלים אחוזי הנכות, אף הכאב והסבל הולך וגדל כמו כן. מחוקק המשנה אף לא הסתפק באחד מבין המבחנים הללו, אלא העמיד את שניהם, זה בצד זה, באופן שימי אשפוז מועטים עשויים להתאזן על-ידי אחוזי נכות לצמיתות גבוהים, ולהיפך. עם זאת, השימוש במבחנים האמורים מבוסס אך ורק על הנחה כללית בדבר הקשר בין הכאב והסבל לבין ימי האשפוז ואחוזי הנכות, ואינו מבוסס, ואף אינו מתחשב, בכאב ובסבל האינדיבידואלי כך אם, למשל, איבד הנפגע את רגלו בתאונת דרכים, אין להעריך את הנזק בשל אבדן הרגל כדבר בפני עצמו, אלא יש לבחון את מידת ההשפעה שיש לאבדן הרגל על אושרו והנאתו של הניזוק מחייו. לדוגמא: שחקן כדורגל צריך לקבל עבור אבדן רגל, במסגרת אב הנזק של כאב וסבל, פיצוי גדול יותר מאשר עורך דין. פיצוייםתאונת דרכיםכאב וסבלעוגמת נפש / נזק לא ממוני