נכות תפקודית | עו"ד רונן פרידמן

מה זה "נכות תפקודית" ? מה ההבדל בין נכות תפקודית ונכות רפואית ? מה הדין במקרה של נכות תפקודית נמוכה מנכות רפואית ? מה הדין במקרה של נכות תפקודית גבוהה מנכות רפואית ? מה הדין בסוגיית נכות תפקודית ביטוח לאומי ? איך מחשבים נכות תפקודית של קטינים ? ##(1) מהי נכות תפקודית ?## ה"נכות התפקודית" הוא מושג המבטא את מידת הפגיעה בכושר התפקוד, אשר לא בהכרח זהה לשיעור הנכות הרפואית. המושג בא להצביע על מידת הפגיעה בתפקוד שיש בנכות הרפואית, על מידת ההשפעה על התפקוד בדרך-כלל. יש להיזהר מבלבול בין המושגים של "נכות תפקודית:" ו"פגיעה בכושר השתכרות", בית המשפט יכול לקבוע את הפסד כושר ההשתכרות, בלי שיידרש כלל לקבוע את שיעור הנכות התפקודית. ##(2) ההבדל בין נכות תפקודית לנכות רפואית:## מידת ההגבלה של פעולות התובע עקב נכותו אינה זהה לנכות הרפואית. לדוגמא במקרה של נכות רפואית עקב צלקות נרחבות בגוף. במקרה כזה, הנכות הרפואית היא בשיעור של 20%, על אף שיתכן שלא יהיה בהן הפרעה תיפקודית כלשהי, או שזו תהיה בשיעור הנמוך מ 20%. נכות תפקודית, אשר באה להצביע על הפרעה בתפקודו של מי שנפגע גופנית, יכולה, אם כן, להיות זהה או דומה לנכות הרפואית, וכך בהרבה מקרים. אך היא יכולה להיות גם שונה ממנה. קביעה זו משמעותית מאוד בקביעת יכולתו של נפגע בתאונת דרכים להשתכר ועל פי הנכות התפקודית יקבע פיצוי עבור הפסד ההשתכרות. ##(3) הפער בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית:## לעיתים פגיעה קלה באופן יחסי תגרום לנכות תפקודית גבוהה, ומנגד ייתכן ונכותו התפקודית של מי שנפגע קשה בתאונה תהיה נמוכה, ישנם מקרים שקיים פער בין מגבלותיו של הנפגע מבחינה רפואית, אשר באות לידי ביטוי בדרגת הנכות הרפואית שנקבעה לו, לבין יכולתו של הנפגע להמשיך ולתפקד, לעבוד ולקיים את עצמו. ##(4) נכות תפקודית - ביטוח לאומי:## על פי הפסיקה, שעה שהממצאים הרפואיים שמצאה הוועדה שונים מאלה ששימשו תשתית עובדתית למומחה שהכין את חוות הדעת "מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים תהיינה שונות". מכאן, כי קביעה בדבר השוני בממצאים, דיה כדי לצאת חובת הנמקה עניינית ומנומקת (דב"ע נא / 122-99 חיים רייזלר נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע כג 169). ##(5) נכות תפקודית - קטינים:## כלל, קיים קושי להעריך את הנכות התפקודית של קטין וכאשר אין אינדיקציות סותרות, קביעת שיעור הנכות התפקודית לפי שיעור הנכות הרפואי היא הדרך הנכונה. אכן, ברגיל הדברים אמורים במקרה שבו לכל רכיבי הנכות הרפואית קיימת משמעות תפקודית. לגבי כושר השתכרות, כאשר מדובר בקטין, הנכות הרפואית משקפת את הנכות התפקודית. ההלכה במקרה של נכות תפקודית של קטין נוסחה על ידי כב' השופט עמית ברע"א 4681/17 מוסא אבו זאיד נ. מוחמד אלקאדי, כך: "על דרך הכלל, ההלכה הנוהגת לגבי קטינים היא כי בהיעדר אינדיקציות סותרות "יש להעמיד את שיעור הנכות התפקודית לפי שיעור הנכות הרפואית או קרוב לכך, באשר הנכות הרפואית היא הכלי המרכזי לחילוץ הנכות התפקודית בעניינם של קטינים" (ע"א 7548/13 דיווי נ' תורגמן, כן ראו עניין פלונית; ע"א 5148/05 קוגלמס נ' לוי. ##(6) נכות תפקודית נמוכה מנכות רפואית:## הלכה היא, כי הנכות התפקודית נקבעת בידי בית-המשפט על-יסוד מכלול הראיות והנסיבות שלפניו. הנכות הרפואית משמשת נקודת מוצא, אולם יש להוסיף ולבחון את השפעתה על הנפגע המסוים. כך, בין השאר, יש לתת משקל להיקפה, אופייה ומיקומה של הפגיעה, ולהתייחס להשפעתה של הנכות על מקצועו של הנפגע תוך התחשבות בגילו, השכלתו וכישוריו. משקל ממשי יינתן לראיות הנוגעות להשלכה התפקודית בפועל, למשל – שינויים שחלו בשכר הנפגע (ע"א 3049/03 גירוגיסיאן נ' רמזי, פ"ד נב(3)792 [1995]; ע''א 2113/90 אדלר נ' סוכנויות דרום בע''מ [1992]; ע"א 6601/07 אבו סרחאן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ [2010]). ##(7) נכות תפקודית ונכות רפואית:## המונח "נכות תפקודית" מבטא הגבלה או הפרעה בתפקודו של אדם שנפגע גופנית. הגבלה זו נכון שתהא זהה או שונה מן הנכות הרפואית, כאשר הכוונה היא למידת ההשפעה של הנכות על התפקוד בכלל. אחוזי הנכות אינם מהווים בהכרח ראייה לאובדן מקביל של הכושר לתפקוד יום-יומי, לרבות הכושר לבצע עבודה. קביעת שיעור הנכות התפקודית אינה מהווה סוף פסוק באשר לשיעור הפגיעה בכושר השתכרותו של הנפגע המסוים. ייתכן שגריעת כושר ההשתכרות עולה או פוחתת משיעור הנכות התפקודית. ##(8) נכות תפקודית גבוהה מנכות רפואית - פסיקה:## בע"א 3049/93‏, סימה גירוגיסיאן נ' סייף רמזי, נדון עניינה של עובדת ניקיון עם נכות רפואית אורתופדית של 15% בגין פגיעה בברך + 10% בגין פגיעה במרפק. נפסק שם (בפסקה 8, עמ' 799): "בדרך-כלל, הנכות הרפואית משקפת אל נכון גם את מידת הפגיעה בכושר התפקוד... אך לא תמיד כך. לעתים, הנכות התפקודית - דהיינו מידת ההגבלה של פעולות התובע עקב נכותו - אינה זהה לנכות הרפואית... נכות תפקודית, אשר באה להצביע על הפרעה בתפקודו של מי שנפגע גופנית, יכולה אפוא להיות זהה או דומה לנכות הרפואית, וכך בהרבה מקרים. אך היא יכולה להיות גם שונה ממנה." בע"א 646/77 יהודה לוי נ' אברהם עמיאל ושני אח' לב (3) 589, (12.10.78) נפסק: "הלכה פסוקה היא שאחוזי נכות רפואיים אינם מצביעים בהכרח על אובדן מקביל של הכושר לבצע עבודה. הכל תלוי בטיב עבודתו והתעסקותו של המערער ובטיב הפגיעה בבריאותו". בע"א 586/84 גדעון מקלף נ' שרה זילברברג מג (1) 137 (16.3.89) נפסק: "אין צורך לחזור ולהדגיש כי לא בהכרח יש תיאום בין שנים אלה, והכל תלוי במהות הפגיעה. עיסוקו של הנפגע, יכולת אדפטציה שלו, כושר שיקום, תנאי שוק בעבודה וכדומה גורמים שאין צורך לעמוד עליהם כאן." בע"א 3049/93 סימואל גירוגיסיאן נ' סייף רמזי ואח' פ"ד נב(3) 792, 800- 801 (8.6.95) נקבע כדלהלן: "ראוי להביא בפני ביהמ"ש ראייה למידת ההשפעה של הנכות הרפואית על יכולת התפקוד בעבודה מסוימת, כולל בעבודות הקשורות במקצועו של התובע. הדבר עשוי לסייע לביהמ"ש להחליט עד כמה הנכות התפקודית שנגרמה לתובע עלולה להגביל אותו בעבודתו." ##(9) התייחסות בית המשפט לאופן קביעת נכות התפקודית:## בית המשפט ציין בפסיקתו לעניין הנכות התפקודית כי הלכה פסוקה היא כי הנכות הרפואית נקבעת על ידי המומחים הרפואיים, אך במרבית המקרים אין היא זהה לנכות התפקודית. הנכות התפקודית נקבעת על ידי בית המשפט בהתאם למגבלות התפקודיות שנגרמו לתובע כתוצאה מהנכות הרפואית. בבואו לקבוע את שעור הפגיעה התפקודית, בית המשפט נותן דעתו לגילו של התובע, להשכלתו, לעיסוקו לפני התאונה, לשאלה אם היה לו מקצוע לפני התאונה, ולאפשרות שלו להמשיך ולעסוק במקצוע בו עסק קודם לתאונה. בית המשפט בודק מה היו תוכניותיו המקצועיות לפני התאונה, והאם ובאיזו מידה הוא יכול לעשות הסבה מקצועית ולשקם עצמו. שקלול של כל הפרמטרים הללו הוא שמביא את בית המשפט להכריע בשאלה מהי מידת הנכות התפקודית של התובע ומהי מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות של התובע לעתיד. בית המשפט יקבע את שיעור הנכות התפקודית לאחר שבחן את כל המגבלות אשר נותרו לתובע בפועל, הן בנוגע לתפקודו היום יומי של התובע והן לגבי עבודתו ועיסוקו. ##(10) הנתונים אותם בוחן בית המשפט:## עוד נפסק כי בצד קביעת אחוזי נכות הרפואית, על בית המשפט לקבוע גם את הפסד כושר השתכרותו בעתיד של התובע, אם התובע טוען להפסד כזה. בפריט זה על בית המשפט להעריך ולקבוע את הפסד הממון שנגרם לתובע בשל כך שהתאונה, ומגבלותיו בעקבותיה, הפחיתו מכושר השתכרותו. בין הנתונים המסייעים לבית המשפט לקבוע נזק זה, יש חשיבות לנתון של הנכות הרפואית שנגרמה עקב התאונה. לנכות זו, המגבילה את התובע בפעילותו, יש השלכה לכושר השתכרותו. זה, כמובן, אינו הנתון היחיד שיילקח בחשבון. כדי לקבוע את הפסד כושר ההשתכרות יש חשיבות גם למקצועו ולמקום עבודתו של התובע. ##(11) נכות תפקודית - סיכום:## יש, כמובן, חשיבות למידת ההשפעה של הנכות על יכולתו של הנפגע להמשיך לעבוד במקצועו, ובקביעת הפסד כושר ההשתכרות יינתן לכך ביטוי. ראוי אף להביא בפני בית-המשפט ראיות למידת ההשפעה של הנכות הרפואית על יכולת התפקוד בעבודות מסוימות, כולל בעבודות הקשורות במקצועו של הנפגע. הדבר עשוי לסייע לבית-המשפט להחליט עד כמה הנכות התפקודית שנגרמה לתובע עלולה להגביל אותו בעבודתו. אך רצוי שנדבר בפסקי-דין בשפה אחת. וכשמזכירים "נכות תפקודית" כוונת האמירה תהיה אחת, דהיינו מידת ההשפעה של הנכות על התפקוד בדרך-כלל. למידת השפעתה על כושר השתכרותו של התובע המסוים יינתן ביטוי. אך זה לא ייכלל במסגרת המונח "נכות תפקודית", לבל ניתפס לטעות בהבנת כוונת "הנכות התפקודית" שאותה מציינים. נכותנכות תפקודית