הצגת חומר רפואי למומחה מטעם בית המשפט

בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) נקבע כי תוך 15 ימים מיום שהודיעו לנפגע על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט,יועברו למומחה ולכל בעלי הדין האחרים המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן. בשיטת המשפט בארץ נושא כל אחד מבעלי הדין בנטל ההוכחה לצדקת טענותיו, חוות דעת של מומחה המוגשת מטעמו מהווה חלק מראיותיו של אותו הצד, אולם בתביעה המובאת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין החוק מתיר להציג בפני מומחה הממונה מטעם בית המשפט חוות דעת של מומחה מטעם אחד הצדדים משתי סיבות: האחת, תכלית ההסדר שבחוק, שלפיו בהעדר קביעה על פי דין ימונו מומחים רפואיים על ידי בית המשפט. הסדר זה נועד להפסיק את המרוץ להשגת חוות דעת פרטיות דבר המביא לבזבוז משאבים ולבזבוז זמן. לעתים יש פערים משמעותיים ובלתי מוסברים בין חוות הדעת השונות ולהכבדה על עשיית צדק ועל בירור הדברים לאשורם. הסיבה השנייה היא כי יש לאפשר למומחה להגיע למסקנות באופן עצמאי, ניטרלי, ובלי להיחשף לחומר רפואי חד צדדי ומושפע מחוות דעת חד צדדיות מאחר שרופא מומחה המגיש חוות דעת רפואית מטעם אחד הצדדים להתדיינות, ותמורת תשלום מאותו הצד, מזוהה בכך לפחות למראית עין המעורבים כנוקט בעמדה. מומחהרפואהמומחה מטעם בית המשפט