מה ההבדל בין "תביעת תלויים" לבין "תביעת עזבון" ?

בתביעות פיצויים בגין מוות בתאונת דרכים ישנו הבדל מהותי בין תביעת תלויים לתביעת עזבון. בעוד שבתביעה התלויים של הרוג בתאונת דרכים יש להביא בחשבון את השינויים שאירעו בגין המוות בתאונה (כדוגמת נישואין נוספים) - בתביעת עזבון אין כל רלבנטיות לשאלה מה קרה בגין המוות בתאונת דרכים - ויש להביא בחשבון מה היה קורה אלמלא הפטירה. מותו של אדם עקב מעשה עוולה עשוי להקים עילת תביעה הן לתלויים והן לעיזבון. תביעתם של התלויים באה בשל הנזק שנגרם להם עקב מות הנפגע, והיא נסבה על הפסדי הממון שנגרמו להם. תביעתו של העיזבון היא בגין נזקיו של המנוח עצמו. העיזבון בא בנעליו של המנוח. תביעת התלויים כוללת פיצוי בגין הפסד התמיכה של המנוח בקרוביו, הכלל הרחב הוא, שאין התלויים זכאים לפיצויים אלא על הפסד הממון שסבל כל אחד מהם עקב מות המנוח, אך גם בגדר הנזקים הממוניים, לא כל נזק שנגרם להם הוא בר-פיצוי, אלא רק אובדן התמיכה הכספית הנובעת מתלותם המשפחתית במנוח הפסדי תלות אלה מתבטאים בהפסד של החלק בהכנסתו של המנוח שהיה משמש לכלכלתם ולמשק הבית, כלומר הפסדי התמיכה מהכנסה, ובהפסד של שירותים נוספים שהיה עשוי לתת כבן זוג וכהורה. תביעת העיזבון הינו הפיצוי לעיזבון עובר ליורשים על פי הוראות דיני הירושה, בדומה לכל נכס אחר של הניזוק. הפיצויים המשולמים לעיזבון מכוח זכאותו של המנוח לפי דיני הנזיקין עוברים ליורשים, שהם לעיתים גם התלויים, וזאת מכוח דיני הירושה, ולא מכוח היותם ניזוקים עצמאיים. תביעת עיזבון מכילה במרבית המקרים, עילות תביעה בגין נזקים ממוניים, נזקים לא ממוניים, הוצאות קבורה ולוויה ואובדן יכולת ההשתכרות תביעת שנים אבודות הינה תביעתו של המנוח בלבד. אין זה "מעניינו" של המנוח אם אשתו נישאה לאחר בגין פטירתו ולנישואין אלו לא יכולה להיות השפעה על הפיצוי לו הוא זכאי ברגע מותו. נישואיה של אשת המנוח לאחר, גם אם יביאו לה ולילדיהם להטבה כלכלית עצומה - אין בה כדי לגרוע כהוא זה מתביעת "המנוח" (העזבון) שכן עסקינן בשתי עילות תביעה שונות ונפרדות, אך משיקות זו לזו כפי שנקבע בפרשת כרכבי. אין בכך כדי לפגום בעקרון "השבת המצב לקדמותו" שכן הפיצוי משולם לניזוק עצמו ("העזבון" = "הנפטר"); אין בכך כדי להביא להגדלת הפיצוי המשולם ע"י המזיק; אין בכך כדי לפגוע בציפיות הנזק כפי שהייתה במועד האירוע. התחשבות בנישואיו של האלמן/ה לאחר ובגין הפטירה אינה מתיישבת עם שורת הצדק והשכל הישר שכן הם "מכים" את המנוח פעמיים: הן בגין עצם מותו כתוצאה מהמעשה הנזיקי והן בגריעה משמעותית מהפיצוי המגיע לעזבונו כתוצאה מנישואי בן זוגו שנותר בחיים לאחר- נישואין שאירעו אך ורק בגין המעשה הנזיקי. שאלות משפטיותעיזבוןתביעת תלויים