מהי קרנית ?

##קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים:## חבותה של הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים - קרנית, קבועה בסעיף 12 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. על-פי סעיף 12(א)(2), עליה לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי החוק שאין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח מחמת שאין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה או שלא ידועים פרטי הביטוח, מכוח סעיף זה משלמת קרנית פיצויים לנפגעים. ## זכות החזרה של קרנית כלפי החייב בפיצויים:## בית המשפט העליון קבע בפסיקתו כי סעיף 9 לחוק הפיצויים קובע את המקרים אשר בהם, נתונה למי ששילם פיצויים לפי החוק זכות לחזור אל אחר החייב בפיצויים לפי החוק. לעיתים, עומדת למי ששילם פיצויים לפי החוק הזכות לחזור אל יותר מגורם אחד. כך למשל, כאשר בעל רכב התיר לאחר לנהוג ברכבו, והנהיגה הייתה ללא כיסוי ביטוחי, לקרנית תהא זכות לחזור אל בעל הרכב וגם אל הנהג בתנאי ששילמה פיצויים לפי החוק ובכפוף לקיום יסוד של אשם, כאשר עומדת לקרנית זכות חזרה כלפי מספר גורמים, אופן חלוקת החבות ביניהם תהיה לפי סעיף 84(ב) לפקודת הנזיקין לקרנית נתון שיקול הדעת כלפי מי ברצונה להפנות תביעת חזרה לפי סעיף 9 לחוק. ## תפקיד קרנית:## קרנית תהא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, היא תהא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה סעיף 10 מורה על הקמת קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים - קרנית. סעיף 12 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע, כי תפקידה של קרנית היא לפצות נפגע הזכאי לפיצוים לפי חוק זה ואין בידו לקבוע פיצויים מאת מבטח מחמת אחת מאלה: (1) הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע (2) אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה. הוראה זו לא תחול לגבי נפגע שאינו ישראלי אשר נהג ברכב המכוסה בכרטיס ביטוח רכב בין-לאומי לפי הוראות פקודת הביטוח (2א) למבטח מונה מנהל מורשה לפי סעיף 68(א)(3) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 בהוראת המפקח על הביטוח, כמשמעו בחוק האמור, בשל כך שהמבטח אינו יכול לקיים התחייבויותיו, ושר האוצר, לפי המלצת המפקח על הביטוח, אישר כי מן הראוי שקרנית תפעל לפי סעיף זה (3) המבטח נמצא בפירוק. במקרים לעיל זכאי הנפגע לקבל פיצויים מקרנית כשם שהיה זכאי לקבל ממבטח וכן חייבת קרנית לשלם לבית החולים את הוצאות הטיפול בנפגע כשם המבטח חייב לשלמן לפי סעיף 28 לפקודת הביטוח. ## הנהלת קרנית:## לפי סעיף 13 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הנהלת קרנית תהיה בידי מינהל של שבעה חברים שימנה שר האוצר לתקופה של שלוש שנים, רובם נציגי הממשלה ומיעוטם נציגי ציבור ובהם מי שעוסקים בביטוח; שר האוצר ימנה אחד מנציגי הממשלה ליושב ראש המנהלה. קיום קרנית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המנהלה או מחמת ליקוי במינוין או בהמשך כהונתו. ##תקנון קרנית:## לפי סעיף 14 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים המנהלה תתקין, תוך ששה חדשים מיום מינויה, את תקנון קרנית ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות קרנית, הנוהל בהגשת תביעות לקרנית והטיפול בהן ודרכי הבאת שינויים בתקנון. התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ויפורסמו ברשומות. ## מימון קרנית:## לשם מימון פעולות קרנית והבטחת יציבותה יקבע שר האוצר בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם שר התחבורה שיעור באחוזים מדמי הביטוח או סכום בשקלים חדשים מתוך דמי הביטוח, אשר יועבר ישירות או באמצעות כל מבטח לחשבון קרניתו שיעור באחוזים או סכום בשקלים חדשים מתוך דמי הביטוח. לענין תשלום מסים, דין קרנית כדין המדינה. שאלות משפטיותקרנית