פיצוי בגין הפסדי השתכרות לעתיד בתאונת דרכים

הפיצוי בגין הפסדי השתכרות לאדם שנפגע בתאונת דרכים נקבע על-פי מידת ההפחתה, אשר חלה בכושרו של הניזוק עקב הפגיעה. לצורך קביעת הגריעה בכושר השתכרותו של ניזוק, בית המשפט בודק וקובע מהו ההפרש בין כושרו של הניזוק להשתכר אלמלא הפגיעה לבין כושרו להשתכר במומו. בית המשפט קובע זאת לפי כושרו הפוטנציאלי, אלמלא הפגיעה, וכושרו האקטואלי לאחר הפגיעה, של הניזוק להשתכר תוך הפחתת השני מהראשון. הוכחת הפסדי השתכרות: על מנת לזכות בפיצוי בגין הפסדי השתכרות יש צורך להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפסדי השתכרות לבין ההידרדרות במצב הרפואי. שכן שיעור הנכות הרפואית הצמיתה לא תמיד מהווה מדד לחישוב הפסדי השתכרות הנפגע מאחר שבית המשפט לא תמיד משתכנע כי נכות רפואית זו משקפת נכונה גם את מידת הגריעה מכושר השתכרות הנפגע. פיצוייםתאונת דרכיםהפסדי השתכרות