תביעת מיטיבים - תאונת דרכים

##חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף):## חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), תשכ"ד-1964 מגדיר את המונח "הטבת נזק" כהוצאות שהוצאו או שירות שניתן כדי לתקן נזק-גוף, למנוע מניזוק החמרתו של נזק או נזק נוסף או להקל מסבלו, לרבות תמיכה שניתנה לניזוק למחייתו ולמחיית בני-ביתו שנצטרך לה עקב הנזק, וכן, אם מת הניזוק, תמיכה כאמור שניתנה לאדם הזכאי לפיצוי בשל כך מאת המזיק. ההגדרה של "נזק-גוף" בחוק זה היא נזק גוף לרבות מחלה, ליקוי גופני או שכלי, ומוות. ## זכותו של מיטיב להיפרע מן המזיק:## החוק קובע כי אם גרם אדם לזולתו נזקי-גוף, רשאי מי שהיטיב את הנזק להיפרע את הטבת הנזק מן המזיק עד כדי סכום שהמזיק היה חייב למוטב על כל דין בשל גרימת נזק הגוף אלמלא הוטב הנזק על ידי המיטיב. לענין חוק זה אין נפקא מינה אם המיטיב פעל לפי חובה שבדין או שבהסכם או שפעל בהתנדבות ואין נפקא מינה אם המיטיב הוא אגודה שיתופית שהמוטב אחר מחבריה, אלא שאם היה המיטיב תאגיד העוסק בעסקי-ביטוח - למעט תאגיד המבטח את חבריו בלבד - ופעל לפי חוזה-ביטוח עם הניזוק או המוטב, לא יהיה זכאי להיפרע לפי חוק זה, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו לפי חוק אחר. יצוין כי חוק זה חל גם על המדינה. סבירותה של הטבת הנזק: אין להיפרע לפי חוק זה אלה הוצאות, שכר-שירות ודמי-תמיכה סבירים; משכורת או שכר-עבודה שמעביד מוסיף לשלם לעובדו בתקופה שהעובד אינו מסוגל לעבודה עקב נזק הגוף, רואים, לעניין זה, כהוצאה סבירה, אלא שאין להיפרע יותר מן המשכורת או שכר-העבודה שהיה העובד מקבל אילו היה מסוגל לעבודה; כן רואים כהוצאה סבירה את הכלכלה הניתנת, והשכר המשתלם, על ידי המדינה לחייל בתקופה שלא היה מסוגל לשירות. ## מהי תביעת מיטיבים בתאונות דרכים ? ## טענה נפוצה של עורכי דין תאונות דרכים מטעם ההורים במקרה של פגיעה בתאונת דרכים של ילדם שהינו קטין היא כי הוא נזקק בגין התאונה לסיוע מלא וצמוד של הוריו, בגינו הם - ההורים זכאים גם לפיצוי. ## האם יש צורך להגיש תביעה נפרדת של ההורים ?## גישת בית המשפט היא כי הפסדי והוצאות מיטיבים הינם ברי פיצוי במסגרת תביעתו של התובע בראש נזק זה, שכן הלכה פסוקה היא כי הנפגע זכאי לקבל נזקי המיטיבים וכי לא יעלה על הדעת כי המזיק ייהנה מטרחת המיטיב. הפסיקה קובעת בעניין זה כי אין צורך כי המיטיבים (ההורים) יגישו תביעה ישירה כנגד חברת הביטוח ולחילופין יגישו תביעה ביחד עם התובע. אשר לתביעתו של האב ולתביעתה של האם כמיטיבים מכח חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964, קבע בית המשפט כי תביעת ההורים בעניין זה הינה חלופית לתביעת הנפגע עצמו, כלומר אם נפסק לנפגע תאונת דרכים פיצוי בגין מכלול העזרה והסיעוד הנדרשים לו, לרבות העזרה והסיעוד הניתנים על ידי בני המשפחה, אין מקום להוסיף ולפסוק להורים כמיטיבים פיצוי בגין ראש נזק זה. ## תביעת מיטיבים במקרה של מוות:## בע"א 163/99 עזבון המנוח דיאב מזאוי ז"ל ואח' נ' דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ ואח', תק-על 2000 (4) 413, נקבע כי מעבר לתביעה כיורש ו/או כתלוי, עומדת לקרוב משפחה (שם דובר באלמנת המנוח), עילת תביעה עצמאית, כמיטיב נזקי המנוח, בתקופת האשפוז, ממועד התאונה ועד לפטירתו. ## התיישנות תביעות מיטיבים:## בית המשפט פסק כי עילת תביעתו של מיטיב לא בהכרח נולדת בעת אירוע התאונה. אמנם, מועד התאונה הוא אחת מהעובדות הדרושות לתביעה, אך עילת התביעה של המיטיב מורכבת ממכלול שלם של עובדות, ובכלל זה עובדות הנוגעות למועדים השונים בהן נשא המיטיב בתשלום הוצאות עבור הניזוק. הטבת נזקי גוףתאונת דרכים