תביעה נגד בית חולים - טיפול אחרי תאונת דרכים (עירוי דם)

דוגמא: ראובן נפצע באורח קל בתאונת דרכים ומובהל לטיפול בבית החולים. במסגרת הטיפול ומבלי שנשאל לסוג הדם שלו או לרגישות כזאת או אחרת, מקבל ראובן עירוי דם מסוג דם אחר ועקב כך נגרם לו נזק חמור עד מאוד. האם גם במקרה זה לא יתאפשר לראובן לתבוע בגין הנזק הנגרם עקב הרשלנות הרפואית ? יש להניח כי במקרה דנן יגיע בית המשפט למסקנה כי מחסום ייחוד העילה לא חל וניתן לתבוע את בית החולים. בית המשפט מוסמך להורות על סילוקה של תביעה על הסף מקום שמתקיים אחד התנאים המנויים בתקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, לשון התקנה קובעת כי ניתן להורות על סילוק תובענה על הסף מקום שאם לא יינתן לתובע יומו, והתובענה תתברר עד תומה, היא לא תוכל להביא את הסעד המבוקש. הלכה היא כי בית המשפט ינקוט משנה זהירות בטרם יורה על מחיקת התובענה, ואם ימצא כי קיימת אפשרות, אפילו אם היא קלושה, שלאחר שמיעת מסכת הראיות, תתקבל התביעה, והתובע יזכה בסעד המבוקש על ידו- לא יורה בית המשפט על סילוק התובענה. (ע"א 109/84 ובר נ' אורדן פ"ד מא (1) 577, ע"א 2452/01 דרור אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(1) 577. לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת שטרסברג כהן שקבעה כי לצורך קיומה של עילה על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, צריך שיתקיים קשר סיבתי, עובדתי ומשפטי, בין השימוש ברכב ובין הנזק (ת.א. 933/86 (חי') שוקיר נ' צור שמיר פ"מ, תשנ"א (3) 45). ככלל, בדין הכללי, מעשהו הרשלני של מזיק שני לא די בו כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין הנזק לבין המעשה הרשלני של המזיק הראשון אם עובדת קרות המעשה הרשלני של המזיק השני היתה בגדר הצפייה שעל הראשון היה לצפות. לעומת זאת, מעשה שהתבטא ברשלנות בדרגה גבוהה, אשר לא היה בידי המזיק הראשון, בשעה ששימר את הסיכון הנידון, לחזותו מראש, מנתק את הקשר הסיבתי. אשר להתרשלותו של רופא, בשעת הטיפול בקורבן של מעשה רשלני של אחר, הדעה המקובלת היא שרק התרשלות חמורה של הרופא שוללת את הקשר הסיבתי שבין אשמו של המזיק הראשון לבין הנזק הסופי. בפועל, שאלת הקשר הסיבתי וניתוקו היא הקובעת את תחולתו של מחסום ייחוד העילה: מקום שהוא נותק, ממילא אין הנזק הנוסף בא בכלל המאורע המוגדר "כתאונת דרכים", ואשר על כן לא חל לגביו המחסום של ייחוד העילה. (השופט ריבלין בספרו "תאונות הדרכים- סדרי דין וחישוב הפיצויים" מהדורה שלישית 1999) עירוי דםרפואהתאונת דרכיםבית חוליםתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בית החולים)